Zákon č. 213/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 79/2009
Platnosť od 04.06.2009
Účinnosť od 01.07.2009 do17.04.2016
Zrušený 343/2015 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

213

ZÁKON

z 29. apríla 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona
č. 232/2008 Z. z. a zákona č. 442/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 25 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „ako 200 000 000 Sk a odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike rovná alebo vyššia“ a suma „6 000 000 EUR“ sa nahrádza sumou „3 000 000 EUR“.

2. V § 25 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Pri zadávaní zákaziek na poskytnutie neprioritných služieb uvedených v prílohe č. 3 podľa § 25 ods. 2 písm. b) a c) verejný obstarávateľ a obstarávateľ najmenej dva pracovné dni pred uverejnením výzvy na predkladanie ponúk podľa § 99 ods. 3 pošle úradu spôsobom podľa § 23 ods. 1 oznámenie o jej uverejnení. V oznámení o uverejnení výzvy na predkladanie ponúk uvedie

a) názov, adresu, identifikačné číslo organizácie (IČO), kontaktnú osobu, telefónne číslo, faxové číslo, elektronickú adresu, zatriedenie verejného obstarávateľa a obstarávateľa,

b) názov predmetu zákazky,

c) svoju internetovú stránku, na ktorej uverejní výzvu na predkladanie ponúk,

d) dátum uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na svojej internetovej stránke.

(4) Oznámenie o uverejnení výzvy na predkladanie ponúk vypracované a poslané podľa odseku 3 uverejní úrad vo vestníku najneskôr v deň uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk uvedený v tomto oznámení podľa odseku 3 písm. d).“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

3. Doterajší text § 95 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Pri zadávaní zákaziek na poskytnutie služieb uvedených v prílohe č. 3 podľa odseku 1 verejný obstarávateľ najmenej dva pracovné dni pred uverejnením výzvy na predkladanie ponúk podľa § 99 ods. 3 pošle úradu spôsobom podľa § 23 ods. 1 oznámenie o jej uverejnení. V oznámení o uverejnení výzvy na predkladanie ponúk uvedie

a) názov, adresu, identifikačné číslo organizácie (IČO), kontaktnú osobu, telefónne číslo, faxové číslo, elektronickú adresu, zatriedenie verejného obstarávateľa,

b) názov predmetu zákazky,

c) svoju internetovú stránku, na ktorej uverejní výzvu na predkladanie ponúk,

d) dátum uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na svojej internetovej stránke.

(3) Oznámenie o uverejnení výzvy na predkladanie ponúk vypracované a poslané podľa odseku 2 uverejní úrad vo vestníku najneskôr v deň uvedený v tomto oznámení podľa odseku 2 písm. d).“.

4. V § 146 ods. 1 znie:

(1) Úrad vykonáva kontrolu postupu zadávania zákaziek pred uzavretím zmluvy alebo rámcovej dohody a pri výkone kontroly pred ukončením súťaže návrhov na základe podnetu

a) verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 na výkon kontroly nimi zadávaných zákaziek,

b) Úradu vlády Slovenskej republiky,

c) z vlastného podnetu.“.

5. V § 146 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Kontrola sa začína v deň doručenia oznámenia o jej začatí kontrolovanému.

(3) Podnet na výkon kontroly postupu zadávania zákaziek podľa § 146 ods. 1 písm. a) musí byť doručený úradu najneskôr sedem pracovných dní pred uzavretím zmluvy alebo rámcovej dohody alebo pred ukončením súťaže návrhov.“.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 7.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2009.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.