Zákon č. 207/2009 Z. z.Zákon o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 354/2011 Z. z.(nepriamo), 38/2014 Z. z., 160/2018 Z. z.)

Čiastka 76/2009
Platnosť od 30.05.2009
Účinnosť od 01.07.2018
Rozhodnutia súdov 4

207

ZÁKON

z 28. apríla 2009

o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

Predmet úpravy

(1) Tento zákon ustanovuje

a) podmienky trvalého vývozu a dočasného vývozu predmetu kultúrnej hodnoty1) z územia Slovenskej republiky, na ktorý sa nevzťahuje osobitný predpis,2)

b) niektoré podmienky vývozu predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu,2)

c) zákaz dovozu predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky,

d) podmienky poskytovania dotácie zo štátneho rozpočtu na náhradu škody vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty vysokej vedeckej, historickej, kultúrnej alebo umeleckej hodnoty na prezentačné účely na územie Slovenskej republiky,

e) vedenie evidencie predmetu kultúrnej hodnoty vo vlastníctve alebo v držbe predajcu predmetu kultúrnej hodnoty (ďalej len „predajca“).

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na vývoz predmetov kultúrnej hodnoty, ktorými sú

a) národné kultúrne pamiatky,3)

b) zbierkové predmety,4)

c) archívne dokumenty,5)

d) historické knižničné dokumenty a historické knižničné fondy,6)

e) originály predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré sú vo vlastníctve ich žijúceho autora,

f) predmety kultúrnej hodnoty dovezené na územie Slovenskej republiky, ktoré boli prepustené do colného režimu dočasné použitie.6a)

§ 2

Vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky

(1) Predmet kultúrnej hodnoty, ktorý patrí do kategórií uvedených v prílohe č. 1, možno z územia Slovenskej republiky vyviezť len s predchádzajúcim povolením na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky (ďalej len „povolenie“). Vývozom predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky sa na účely tohto zákona rozumie vývoz predmetu kultúrnej hodnoty

a) mimo colného územia Európskej únie,

b) v rámci colného územia Európskej únie.

(2) Povolenie vydáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) na základe žiadosti vlastníka predmetu kultúrnej hodnoty (ďalej len „vlastník“).

(3) Vlastník podáva ministerstvu kultúry žiadosť o povolenie písomne v troch vyhotoveniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, na každý predmet kultúrnej hodnoty jednotlivo. Vlastník môže podať ministerstvu kultúry žiadosť o povolenie aj na súbor predmetov kultúrnej hodnoty patriacich do kategórií predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré sú v prílohe č. 1 označené znakom „(+)“. Vlastník je povinný k žiadosti o povolenie pripojiť znalecký posudok podľa osobitného predpisu,7) ktorým sa preukazuje hodnota predmetu kultúrnej hodnoty alebo iný odborný posudok uznávaného odborníka na určovanie hodnoty predmetov kultúrnej hodnoty pochádzajúceho z iného členského štátu Európskej únie. Vlastník je povinný k žiadosti o povolenie pripojiť aj fotografie, ktoré umožnia identifikovať jednotlivé predmety kultúrnej hodnoty a zoznam predmetov kultúrnej hodnoty tvoriacich súbor s uvedením príslušných identifikačných údajov v rozsahu položiek 14 až 20 tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

(4) Ministerstvo kultúry si pred vydaním povolenia vyžiada odborné stanovisko Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (ďalej len „pamiatkový úrad“) o pamiatkovej hodnote predmetu kultúrnej hodnoty.7a) Ak je dôvodný predpoklad, že predmet kultúrnej hodnoty by mohol byť vyhlásený za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond, ministerstvo kultúry si vyžiada aj odborné stanovisko Slovenskej národnej knižnice o hodnote predmetu kultúrnej hodnoty.7b)

(5) Ministerstvo kultúry si pred vydaním povolenia vyžiada, s prihliadnutím na kategóriu predmetu kultúrnej hodnoty, aj odborné stanovisko

a) Slovenského národného múzea k vhodnosti nadobudnutia predmetu kultúrnej hodnoty do zbierkového fondu Slovenského národného múzea,

b) Slovenskej národnej galérie k vhodnosti nadobudnutia predmetu kultúrnej hodnoty do zbierkového fondu Slovenskej národnej galérie,

c) Slovenského technického múzea k vhodnosti nadobudnutia predmetu kultúrnej hodnoty do zbierkového fondu Slovenského technického múzea,

d) Múzea Slovenského národného povstania k vhodnosti nadobudnutia predmetu kultúrnej hodnoty do zbierkového fondu Múzea Slovenského národného povstania alebo

e) Vojenského historického múzea k vhodnosti nadobudnutia predmetu kultúrnej hodnoty do zbierkového fondu Vojenského historického múzea.

(6) Pamiatkový úrad a právnické osoby uvedené v odsekoch 4 a 5 sú povinné poskytnúť odborné stanovisko ministerstvu kultúry do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti ministerstva kultúry o odborné stanovisko.

(7) Vlastník je povinný umožniť ministerstvu kultúry vykonať obhliadku predmetu kultúrnej hodnoty. Vlastník je povinný ministerstvu kultúry na vyžiadanie predložiť aj ďalšie údaje a doklady viažuce sa k predmetu kultúrnej hodnoty a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť.

(8) Ministerstvo kultúry preruší konanie vo veci vydania povolenia, ak je potrebné

a) prizvať znalca na vyhotovenie kontrolného znaleckého posudku o hodnote predmetu kultúrnej hodnoty,

b) vykonať obhliadku predmetu kultúrnej hodnoty,

c) ustanoviť komisiu odborníkov z príslušnej oblasti na posúdenie predmetu kultúrnej hodnoty, ktorej odporúčajúce stanovisko bude podkladom na vydanie povolenia,

d) získať ďalšie podklady na vydanie povolenia.

(9) Ministerstvo kultúry vydá povolenie na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2. Povolenie na trvalý vývoz vydáva ministerstvo kultúry s prihliadnutím na odborné stanoviská pamiatkového úradu a právnických osôb uvedených v odsekoch 4 a 5.

(10) Ministerstvo kultúry zamietne žiadosť o povolenie, ak je dôvodný predpoklad, že

a) predmet kultúrnej hodnoty môže byť vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku,8)

b) predmet kultúrnej hodnoty môže byť vyhlásený za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond,9)

c) dôjde k prevodu vlastníckeho práva k predmetu kultúrnej hodnoty na Slovenskú republiku do správy múzea alebo galérie.10)

(11) Ak predmet kultúrnej hodnoty nebude do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o povolenie predmetom konania o vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku, historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond alebo sa nestane zbierkovým predmetom, po opätovnom podaní žiadosti vydá ministerstvo kultúry povolenie do 15 dní od doručenia žiadosti.

(12) Povolenie stráca platnosť po uplynutí jedného roka odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

(13) Vydaním povolenia nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitných predpisov.11)

(14) Náklady, ktoré vznikli podľa odsekov 3 a 7 a odseku 8 písm. a), b) a d), uhrádza vlastník.

(15) Dočasný vývoz predmetu kultúrnej hodnoty môže trvať najviac dva roky od vydania povolenia podľa odseku 1. Na povolenie dočasného vývozu sa nevzťahujú odsek 3 tretia veta, odseky 4 až 8, odsek 9 druhá veta a odseky 10 až 14. Náklady podľa odseku 3, okrem nákladov podľa odseku 3 tretej vety, uhrádza vlastník.

(16) Vlastník predloží povolenie miestne príslušnému colnému úradu, ak je preprava predmetu kultúrnej hodnoty zabezpečená pred jej uskutočnením. Ak sa údaje na povolení zhodujú so skutočným stavom predmetu kultúrnej hodnoty, colný úrad potvrdí, že

a) sa predmet kultúrnej hodnoty, ktorý je predmetom povolenia vyváža,

1. mimo colné územie Európskej únie,

2. v rámci colného územia Európskej únie,

b) sa predmet kultúrnej hodnoty, ktorý bol dočasne vyvezený podľa odseku 15, spätne doviezol na územie Slovenskej republiky z iného štátu

1. mimo colného územia Európskej únie,

2. v rámci colného územia Európskej únie.

(17) Vlastník je povinný predložiť predmet kultúrnej hodnoty colnému úradu a umožniť colnému úradu skontrolovať totožnosť tohto predmetu s povolením.

(18) Vlastník je povinný písomne zaslať ministerstvu kultúry po spätnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky jeden rovnopis povolenia podľa odseku 9 s vyznačeným potvrdením colného úradu o dočasnom vývoze predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky a spätnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky.

(19) Miestne príslušným colným úradom podľa odseku 16 je colný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza sídlo, miesto podnikania alebo adresa trvalého bydliska vlastníka. Ak sa predmet kultúrnej hodnoty vyváža mimo colné územie Európskej únie alebo sa predmet kultúrnej hodnoty, ktorý bol dočasne vyvezený podľa odseku 15, spätne doviezol na územie Slovenskej republiky z iného štátu mimo colného územia Európskej únie, miestne príslušným colným úradom podľa odseku 16 je colný úrad, ktorému bol takýto predmet kultúrnej hodnoty predložený v súlade s colnými predpismi; to neplatí, ak sa predmet kultúrnej hodnoty v súlade s colnými predpismi predkladá colnému úradu, ktorý sa nenachádza na území Slovenskej republiky.

§ 4

Niektoré podmienky vývozu predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu

(1) Ministerstvo kultúry je príslušným orgánom na vydanie povolenia podľa osobitného predpisu,2) ak osobitný predpis5) neustanovuje inak.

(2) V konaní o vydanie povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu2) sa použijú § 2 ods. 2, ods. 3 tretia veta, ods. 4 až 8, ods. 9 druhá veta, ods. 10, 11, 14 a 15 a musia byť splnené podmienky v nich ustanovené.

§ 5

Zákaz dovozu predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky

Predmet kultúrnej hodnoty, ktorý je chránený podľa právneho poriadku iného štátu, nemožno doviezť na územie Slovenskej republiky

a) bez súhlasu príslušného orgánu štátu, z ktorého má byť dovezený alebo prepravený, ak je zaručená vzájomnosť,

b) ak je zrejmé, že ide o predmet, ktorý bol nezákonne vyvezený alebo prepravený zo štátu pôvodu alebo z tretieho štátu,

c) ak je zrejmé, že ide o odcudzený predmet.

§ 6

Dotácia zo štátneho rozpočtu na náhradu škody vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo kultúry môže poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na základe žiadosti múzeu alebo galérii zriadenej ústredným orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou,12) knižnici zriadenej ústredným orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou13) alebo archívu zriadenému štátnym orgánom alebo ním zriadenou a založenou právnickou osobou, obcou alebo vyšším územným celkom,14) ktoré sú právnickou osobou (ďalej len „žiadateľ o dotáciu“), okrem múzea, galérie a knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry na náhradu škody požičiavateľovi vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky na účely prezentácie na území Slovenskej republiky. Požičiavateľ na účely tohto zákona je osoba, ktorá požičiava predmet kultúrnej hodnoty na účely jeho prezentácie na území Slovenskej republiky.

(2) Múzeu, galérii a knižnici v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry sa finančné prostriedky na náhradu škody vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky na účely podľa odseku 1 pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty poskytnú rozpočtovým opatrením.

(3) Minimálna hodnota predmetu kultúrnej hodnoty, na ktorý možno poskytnúť dotáciu pre jedného žiadateľa o dotáciu, je 40 000 eur. Maximálna hodnota predmetu kultúrnej hodnoty, na ktorý možno poskytnúť dotáciu pre žiadateľa o dotáciu, je 10 000 000 eur.

(4) Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva ministerstvu kultúry do 31. júla roka, ktorý predchádza roku, v ktorom bude prezentácia predmetu kultúrnej hodnoty realizovaná.

(5) Dotáciu možno poskytnúť a použiť len na náhradu škody, ktorá vznikla na území Slovenskej republiky od vstupu na toto územie po výstup z tohto územia najmä pri preprave, skladovaní, inštalácii a prezentovaní predmetu kultúrnej hodnoty jeho poškodením, znehodnotením alebo odcudzením.

(6) Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na náhradu škody, ak

a) bola spôsobená žiadateľom o dotáciu a k poškodeniu, znehodnoteniu alebo odcudzeniu predmetu kultúrnej hodnoty došlo v dôsledku porušenia právnych predpisov, nesprávnym zaobchádzaním alebo nedbanlivosťou,

b) vznikla v dôsledku nedbanlivosti požičiavateľa alebo dopravcu, alebo

c) vznikla v dôsledku mimoriadnej udalosti, teroristického činu, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu.

(7) Ak ministerstvo kultúry žiadosť o poskytnutie dotácie schváli, vydá žiadateľovi o dotáciu osvedčenie o poskytnutí dotácie v jednom vyhotovení.

(8) Žiadateľ o dotáciu a právnické osoby podľa odseku 2 sú povinní bez meškania po prekročení štátnych hraníc Slovenskej republiky spísať s dopravcom protokol o vstupe predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky alebo protokol o výstupe predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky. Dopravca na účely tohto zákona je osoba, ktorá zabezpečuje prepravu predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky na účely jeho prezentácie na území Slovenskej republiky.

(9) Protokol musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa o dotáciu alebo právnickej osoby podľa odseku 2 a dopravcu, názov prezentačnej aktivity, dátum a čas prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky, miesto prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky, podpis žiadateľa o dotáciu alebo právnickej osoby podľa odseku 2 a podpis dopravcu.

(10) Žiadateľ o dotáciu alebo právnická osoba podľa odseku 2 bez meškania predloží miestne príslušnému colnému úradu, v ktorého územnom obvode sa nachádza sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko žiadateľa o dotáciu alebo právnickej osoby podľa odseku 2, tri rovnopisy tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.

(11) Colný úrad potvrdí na troch rovnopisoch tlačiva podľa odseku 10, ak sa údaje na tlačive zhodujú so skutočným stavom predmetu kultúrnej hodnoty, že

a) predmet kultúrnej hodnoty sa dočasne doviezol na územie Slovenskej republiky a

b) predmet kultúrnej hodnoty sa spätne vyváža z územia Slovenskej republiky, ak je preprava dopravcom zabezpečená.

(12) Žiadateľ o dotáciu a právnická osoba podľa odseku 2 sú povinní predložiť predmet kultúrnej hodnoty colnému úradu a umožniť colnému úradu skontrolovať totožnosť tohto predmetu s potvrdením.

(13) Podrobnosti o poskytovaní dotácií podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo kultúry.

§ 7

Evidencia predmetu kultúrnej hodnoty vo vlastníctve alebo v držbe predajcu

(1) Predmet kultúrnej hodnoty vo vlastníctve alebo v držbe predajcu je predajca povinný zapísať do evidencie predmetov kultúrnej hodnoty.15) Predajca na účely tohto zákona je osoba, ktorej predmetom podnikania alebo činnosti je obchodovanie s predmetom kultúrnej hodnoty.

(2) Evidenciu predmetov kultúrnej hodnoty vedie predajca na účely identifikácie predmetov kultúrnej hodnoty a obmedzenia pohybu predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré boli nezákonne vyvezené zo štátu pôvodu alebo z tretieho štátu alebo pochádzajú z trestnej činnosti.

(3) Evidenciu predmetu kultúrnej hodnoty je predajca povinný viesť na identifikačnej karte podľa prílohy č. 6.

(4) Predajca je povinný písomne informovať nadobúdateľa predmetu kultúrnej hodnoty o povinnostiach vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky.

(5) Predajca môže požiadať ministerstvo kultúry o predbežné vyjadrenie k možnosti trvalého vývozu predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky. Žiadosť musí obsahovať údaje o predmete kultúrnej hodnoty, ktorými sú najmä názov a stručný opis, autor alebo výrobca, technika a materiál, rozmery alebo hmotnosť, datovanie, identifikačné znaky, miesto pôvodu predmetu kultúrnej hodnoty a obrazový záznam predmetu kultúrnej hodnoty. Predbežné vyjadrenie ministerstva kultúry nenahrádza povolenie ministerstva kultúry podľa § 2 alebo § 4.

§ 8

Kontrola vykonávaná ministerstvom kultúry

(1) Kontrolu dodržiavania osobitného predpisu2) a tohto zákona vykonáva ministerstvo kultúry prostredníctvom ním poverených zamestnancov a prizvaných osôb. Poverení zamestnanci a prizvané fyzické osoby postupujú pri výkone kontroly podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti ustanovených osobitným predpisom.16)

(2) Poverený zamestnanec ministerstva kultúry je pri výkone kontroly podľa odseku 1 oprávnený

a) skontrolovať po spätnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky totožnosť a fyzický stav predmetu kultúrnej hodnoty v nadväznosti na údaje uvedené v povolení podľa § 2 alebo údaje uvedené v povolení podľa osobitného predpisu,17)

b) navrhnúť spôsob nápravy, ak počas dočasného vývozu predmetu kultúrnej hodnoty podľa § 2 ods. 15 alebo podľa osobitného predpisu18) došlo k jeho poškodeniu alebo zmene,

c) preveriť vedenie evidencie predmetov kultúrnej hodnoty,

d) preveriť dodržiavanie povinnosti predajcu podľa § 7 ods. 4.

(3) Vlastník, žiadateľ o povolenie podľa osobitného predpisu,17) žiadateľ o dotáciu, predajca a právnické osoby podľa § 6 ods. 2 sú povinní poskytnúť ministerstvu kultúry úplné informácie, podklady a súčinnosť, a to v rozsahu potrebnom na výkon kontroly podľa odseku 1 a v lehote určenej ministerstvom kultúry.

§ 9

Kontrola vykonávaná colnými úradmi

(1) Colné úrady vykonávajú kontrolu dodržiavania tohto zákona v rozsahu ustanovenom týmto zákonom. Colné úrady sú pri výkone kontroly oprávnené

a) kontrolovať doklady podľa tohto zákona vzťahujúce sa na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa § 2 a dočasný dovoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa § 6,

b) vyzvať vlastníka, žiadateľa o dotáciu a právnické osoby podľa § 6 ods. 2 na strpenie úkonov potrebných na vykonanie fyzickej kontroly totožnosti predmetu kultúrnej hodnoty s údajmi na povolení podľa § 2, údajmi na povolení podľa osobitného predpisu17) alebo údajmi na potvrdení podľa § 6.

(2) Colné úrady sú pri výkone kontroly podľa odseku 1 povinné bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní podozrenie zo spáchania trestného činu, najmä v súvislosti s porušením obmedzení vzťahujúcich sa na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa § 2 a dočasný dovoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa § 6.

(3) Colné úrady sú pri výkone kontroly podľa odseku 1 povinné bezodkladne písomne informovať ministerstvo kultúry o porušení ustanovení tohto zákona a v prípadoch bránenia alebo marenia výkonu kontroly podľa ods. 1 písm. a) a neuposlúchnutia výzvy podľa ods. 1 písm. b) spísať záznam o priestupku a neodkladne ho zaslať spolu s príslušnou dokumentáciou ministerstvu kultúry.

(4) Colné úrady sú povinné pri výkone kontroly podľa odseku 1 skontrolovať totožnosť predmetu kultúrnej hodnoty s údajmi na povolení podľa § 2, údajmi na povolení podľa osobitného predpisu17) alebo údajmi na potvrdení podľa § 6.

(5) Vlastník, žiadateľ o dotáciu a právnické osoby podľa § 6 ods. 2 sú povinní poskytnúť colnému úradu úplné a pravdivé informácie, podklady, pravé doklady a súčinnosť, a to v rozsahu potrebnom na výkon kontroly podľa odseku 1 a v lehote určenej colným úradom.

§ 10

Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) vyvezie predmet kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky bez platného povolenia podľa § 2 ods. 9, bez potvrdenia podľa § 2 ods. 16 alebo bez platného povolenia podľa osobitného predpisu,18a)

b) neuposlúchne výzvu ministerstva kultúry podľa § 2 ods. 7 alebo colného úradu podľa § 2 ods. 17, alebo nevyhovie žiadosti orgánu príslušnému na vystavenie povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu2) na fyzické predloženie predmetu kultúrnej hodnoty na účely vydania povolenia na vývoz podľa osobitného predpisu,19)

c) bráni alebo marí výkon kontroly podľa § 8 ods. 2 alebo § 9 ods. 1,

d) nezabezpečí spätný dovoz predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky v lehote podľa § 2 ods. 15 alebo v súlade s osobitným predpisom,20)

e) uvedie nesprávne údaje v žiadosti o povolenie podľa § 2 ods. 3 alebo v žiadosti podľa osobitného predpisu,18a) v protokole o vstupe predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 8, v protokole o výstupe predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 8, na tlačive potvrdenia o dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky alebo spätnom vývoze predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 10,

f) nezašle tlačivo povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa § 2 ods. 18,

g) nezašle tlačivo povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu21) príslušnému orgánu na vystavenie povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu2) v lehote desiatich dní od vrátenia tlačiva povolenia na vývoz na účely spätného zaslania príslušnému orgánu na vystavenie povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu,2)

h) nevráti tlačivá povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu22) príslušnému orgánu na vystavenie povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu2) v lehote desiatich dní od uplynutia lehoty platnosti takého povolenia, ktoré nebolo použité podľa osobitného predpisu.23)

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) ministerstvo kultúry uloží pokutu do 100 000 eur. Pokutu možno uložiť aj opakovane.

(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) až h) ministerstvo kultúry uloží pokutu do 10 000 eur. Pokutu možno uložiť aj opakovane.

(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.24)

§ 11

Iné správne delikty

(1) Ministerstvo kultúry uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, pokutu

a) od 10 000 eur do 200 000 eur, ak sa dopustí konania uvedeného v § 10 ods. 1 písm. a),

b) od 1 000 eur do 20 000 eur, ak sa dopustí konaní uvedených v § 10 ods. 1 písm. b) až h),

c) do 5 000 eur, ak

1. nevedie evidenciu predmetov kultúrnej hodnoty v súlade s § 7 ods. 1 až 3,

2. písomne neinformuje nadobúdateľa predmetu kultúrnej hodnoty o povinnostiach podľa § 7 ods. 4.

(2) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

(3) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o protiprávnom konaní ministerstvo kultúry dozvedelo, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď sa právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 dopustila protiprávneho konania. Pokutu možno uložiť aj opakovane.

(4) Pri určovaní výšky pokuty podľa odseku 1 ministerstvo kultúry prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania, význam predmetu kultúrnej hodnoty a rozsah škody.

§ 12

Spoločné ustanovenie

Na postup podľa § 6 a 9 a na náležitosti povolenia podľa § 2 a 4 sa nevzťahuje správny poriadok.

§ 13

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2018

Žiadosti predložené do 30. júna 2018 sa posúdia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2018.


Čl. III

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2009.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k zákonu č. 207/2009 Z. z.

KATEGÓRIE PREDMETOV KULTÚRNEJ HODNOTY

Kategória predmetu kultúrnej hodnotyObdobie vzniku
I. Predmety z odboru prírodné vedy
a) predmety z odboru antropológia, najmä ľudské pozostatky, pokiaľ sa na ne nevzťahujú oprávnené nároky iného štátu alebo rodiny (+)staršie ako 100 rokov
b) predmety z odboru paleontológia (+) - hodnota za jednotlivý kus alebo súbor vyššia ako 3 000 eurbez ohľadu na obdobie vzniku
c) predmety z odboru mineralógia vrátane meteoritov (+) - hodnota za jednotlivý kus alebo súbor vyššia ako 3 000 eurbez ohľadu na obdobie vzniku
d) predmety z odboru botanika a zoológia (+) hodnota za jednotlivý kus alebo súbor vyššia ako 3 000 eur Nevzťahuje sa na preparáty a trofeje pochádzajúce z legálneho výkonu poľovného práva cudzincov.bez ohľadu na obdobie vzniku
II. Predmety z odboru archeológia
Archeologické nálezy, ktoré sú dokladom života človeka od počiatku jeho vývoja a zachovali sa v zemi alebo pod vodou vrátane pozostatkov ľudských, zvieracích a botanických.
(+)
bez ohľadu na obdobie vzniku
III. Umelecké diela, predmety umeleckého remesla a umeleckopriemyselné práce sakrálnej a kultovej povahy
a) maľby, kresby a pôvodné grafické listy vyhotovené školenými a neškolenými tvorcami na akomkoľvek podklade a akoukoľvek technikou s náboženskými alebo mytologickými námetmi alebo zobrazujúce cirkevné osobnosti a obradystaršie ako 100 rokov
b) sochárske diela, reliéfy a objekty alebo ich časti vyhotovené školenými a neškolenými tvorcami akoukoľvek technikou z akéhokoľvek materiálu s náboženskými námetmi alebo zobrazujúce cirkevné osobnosti a obradystaršie ako 100 rokov
c) oltáre, ikonostasy alebo ich súčasti (+)staršie ako 100 rokov
d) kazateľnice, ambony, spovednice, krstiteľnice, kľakadlá, lavice, sedadlá, asistenčné stolíky, sakristijný nábytok a akékoľvek časti ich umeleckej výzdobystaršie ako 100 rokov
e) bohoslužobné nádoby a bohoslužobné náradie napríklad kalichy, krstné súpravy, umývacie súpravy, olejnice, kropeničky, kropáče, kánonické tabuľky, pacifikály, procesné kríže, zvončeky, železá na pečenie oblátok, pokladnice (+)staršie ako 100 rokov
f) bohoslužobné odevy, paramenty a ďalšie textílie, napríklad zástavy, baldachýny (+)staršie ako 100 rokov
g) lustre, lampy, lampáše, svietniky, zhášadlá, večné svetlá, vykurovadlá, kadidelnice, schránky na kadidlostaršie ako 100 rokov
h) organy alebo ich časti (+)staršie ako 100 rokov
i) zvony a zvončekystaršie ako 100 rokov
j) betlehemy alebo ich časti (+)staršie ako 100 rokov
k) erby a insígnie rehoľných rádov, kongregácií a kapitúlstaršie ako 100 rokov
l) relikviáre, monštrancie a devocionálie všetkých druhovstaršie ako 100 rokov
m) funerálie všetkých druhov, napríklad pohrebné štíty a erby, truhly, náhrobky a ich časti, náhrobné kríže, lampáše (+)staršie ako 100 rokov
n) judaikástaršie ako 100 rokov
IV. Predmety z odboru výtvarné umenie okrem predmetov uvedených v bode III.
a) maľby vyhotovené akoukoľvek technikou na akomkoľvek podklade hodnota vyššia ako 10 000 eurstaršie ako 50 rokov
b) kópie malieb zhotovené rovnakým spôsobom ako originál hodnota vyššia ako 10 000 eurstaršie ako 50 rokov
c) kresby vyhotovené akoukoľvek technikou na akomkoľvek podklade hodnota vyššia ako 3 000 eurstaršie ako 50 rokov
d) koláže, asambláže, mozaiky - hodnota vyššia ako 3 000 eurstaršie ako 50 rokov
e) originálne grafické diela všetkých techník vrátane serigrafií a tlačové matrice - hodnota za jednotlivý kus vyššia ako 3 000 eur hodnota za súbor vyššia ako 10 000 eur (+)staršie ako 50 rokov
f) miniatúry vyhotovené akoukoľvek technikou na akomkoľvek podklade hodnota vyššia ako 3 000 eurstaršie ako 50 rokov
g) sochárske diela vrátane reliéfov a objektov vyhotovené akoukoľvek technikou z akéhokoľvek materiálu - hodnota vyššia ako 10 000 eurstaršie ako 50 rokov
h) kópie sochárskych diel vrátane reliéfov a objektov zhotovené rovnakým spôsobom ako originál - hodnota vyššia ako 10 000 eurstaršie ako 50 rokov
i) autorské liate plakety a medaily hodnota vyššia ako 3 000 eurstaršie ako 50 rokov
V. Predmety z odboru fotografická tvorba
a) najmä dagerotypie, ambrotypie, panotypie, kalotypie, ferotypie, chromofotografie vrátane negatívov (+)staršie ako 100 rokov
b) autorizované umelecké fotografie, autorizované produktové fotografie vrátane negatívov, negatív jednotlivo - hodnota vyššia ako 2 000 eur (+)staršie ako 50 rokov
VI. Predmety z odboru umelecké remeslo a umeleckopriemyselné práce okrem predmetov uvedených v bode III.
a) Nábytok - hodnota za jednotlivý kus vyššia ako 3 000 eurstaršie ako 100 rokov
- hodnota za súbor vyššia ako 10 000 eur (+)
b) interiérové vybavenie a doplnky vrátane zrkadiel, vitráží a mreží hodnota vyššia ako 3 000 eur (+)staršie ako 100 rokov
c) osvetľovacie telesá hodnota vyššia ako 3 000 eur (+)staršie ako 100 rokov
d) kachľové a iné pece - hodnota vyššia ako 3 000 eurstaršie ako 100 rokov
e) 1. porcelánové a keramické servisy a ich súčasti (stolové ozdoby, napríklad vázy, žardiniéry, misy) značené a vyhotovené na území Slovenskej republiky (+)
2. porcelánové a keramické servisy a ich súčasti (stolové ozdoby, napríklad vázy, žardiniéry, misy) značené a vyhotovené mimo územia Slovenskej republiky (+)
3. porcelánové a keramické servisy a ich súčasti (stolové ozdoby, napríklad vázy, žardiniéry a misy) neznačené (+)
staršie ako 100 rokov
do roku 1860 vrátane
do roku 1860 vrátane
f) 1. porcelánové a keramické plastiky značené a vyhotovené na území Slovenskej republiky (+) 2. porcelánové a keramické plastiky značené a vyhotovené mimo územia Slovenskej republiky (+) 3. porcelánové a keramické plastiky neznačené (+)staršie ako 100 rokov do roku 1860 vrátane do roku 1860 vrátane
g) lekárenské nádoby vyhotovené z akéhokoľvek materiálu akoukoľvek technikou (+)staršie ako 100 rokov
h) predmety z číreho, farebného, rezaného, brúseného, maľovaného a zláteného skla hodnota za jednotlivý kus vyššia ako 3 000 eur - hodnota za súbor vyššia ako 10 000 eur (+)do roku 1948 vrátane
i) predmety z liateho a lisovaného skla - hodnota za jednotlivý kus vyššia ako 3 000 eur - hodnota za súbor vyššia ako 10 000 eur (+)do roku 1948 vrátane
j) predmety a šperky z drahých kovov alebo z drahých kameňov (+) - hodnota za jednotlivý kus alebo za súbor vyššia ako 15 000 eurdo roku 1948 vrátane
k) hodiny a hodinky hodnota vyššia ako 15 000 eurdo roku 1948 vrátane
l) predmety z ostatných kovov (napríklad cín, meď, liatina, železo, zliatiny kovov) (+) hodnota za jednotlivý kus alebo za súbor vyššia ako 3 000 eurdo roku 1948 vrátane
m) vývesné štíty alebo strelecké terče a ich časti (+)staršie ako 100 rokov
n) interiérové textílie, napríklad koberce, závesy a obrusy hodnota vyššia ako 3 000 eur (+)staršie ako 100 rokov
o) tapisérie - hodnota vyššia ako 3 000 eurdo roku 1948 vrátane
p) odevy a súčasti odevov (+) - hodnota vyššia ako 5 000 eurdo roku 1948 vrátane
q) hry, hračky všetkých druhov, kočíky (aj detské) (+) hodnota vyššia ako 3 000 eurdo roku 1948 vrátane
r) scénické a kostýmové návrhy, scénické modely, divadelné kostýmy (+)staršie ako 100 rokov
s) bábky, bábkové divadlá a ich súčasti (+)staršie ako 100 rokov
t) autorské plagáty vyhotovené akoukoľvek grafickou alebo tlačenou technikou (+)staršie ako 100 rokov
u) autorská úžitková grafika, grafický dizajn (+)staršie ako 100 rokov
v) slovacikálne autorské odevy a textílie (+) hodnota vyššia ako 5 000 eurstaršie ako 50 rokov
VII. Predmety z odboru knižná kultúra
a) inkunábuly a rukopisy alebo ich časti (napríklad miniatúry, iniciály)staršie ako 50 rokov
b) tlače zo 16. storočia16. storočie
c) rukopisy vzťahujúce sa k významným osobnostiamstaršie ako 50 rokov
d) slovacikálne tlače (+)do roku 1848 vrátane
e) slovacikálne tlače - hodnota za jednotlivý kus alebo za súbor vyššia ako 3 000 eurod roku 1849-1918 vrátane
f) historické tlačené mapy (+) - hodnota vyššia ako 5 000 eurstaršie ako 100 rokov
g) tlače iné ako slovacikálne (+) hodnota vyššia ako 5 000 eurstaršie ako 100 rokov
h) slovacikálne bibliofílie a slovacikálne unikátne tlačebez ohľadu na obdobie vzniku
i) bibliofílie alebo unikátne tlače iné ako slovacikálne hodnota vyššia ako 10 000 eurbez ohľadu na obdobie vzniku
VIII. Predmety z odboru hudba
a) hudobné nástroje vrátane ľudových, ich súčasti a doplnky
(+)
staršie ako 100 rokov
b) tlačené hudobniny (+)staršie ako 100 rokov
c) rukopisné hudobniny, dokumentačný materiál a osobné pamiatky vzťahujúce sa k významným osobnostiam hudobného života (+)staršie ako 50 rokov
IX. Predmety z odboru etnografia
a) ľudové maľby vyhotovené akoukoľvek technikou na akomkoľvek podkladestaršie ako 100 rokov
b) ľudové plastiky vyhotovené akoukoľvek technikou z akéhokoľvek materiálustaršie ako 100 rokov
c) ľudový nábytok, napríklad skrine, truhly, kolísky a interiérové doplnky (+)staršie ako 100 rokov
d) ľudová keramika najmä hrnčiarske výrobky, majolika a kamenina (+)staršie ako 100 rokov
e) ľudové textílie všetkých druhov vrátane krojov a ich súčastí, obuv (+)staršie ako 100 rokov
f) ľudové šperky a hrebene vyhotovené z akéhokoľvek materiálu (+)staršie ako 100 rokov
g) nástroje a pracovné pomôcky domácej výroby vyhotovené z akéhokoľvek materiálu (+)staršie ako 100 rokov
h) ľudové hračky vyhotovené z akéhokoľvek materiálu (+)staršie ako 100 rokov
i) predmety pastierskej kultúry napríklad valašky, črpáky, opasky, kapsy, biče, zvonce (+)staršie ako 100 rokov
X. Predmety z odboru veda, technika a priemysel
a) motorové a nemotorové cestné, koľajové, letecké a lodné dopravné prostriedky hodnota vyššia ako 50 000 eurstaršie ako 75 rokov
b) časomerné a astronomické prístroje a zariadeniastaršie ako 100 rokov
c) zariadenia na záznam, spracovanie, prenos alebo reprodukciu obrazu, zvuku, dát a informáciístaršie ako 100 rokov
d) polygrafické a kancelárske stroje, tlačové formystaršie ako 100 rokov
e) tlačová forma k priemyselnej tlačenej textílii (+)staršie ako 100 rokov
f) slovacikálna spotrebná technikastaršie ako 100 rokov
g) energetické a hnacie strojestaršie ako 100 rokov
h) výrobné stroje a zariadeniastaršie ako 100 rokov
i) vedecké, technické a laboratórne prístroje, zariadenia a pomôcky (+)staršie ako 100 rokov
j) meracie a navigačné prístrojestaršie ako 100 rokov
k) návrhy, prototypy a individuálne alebo malosériové realizácie pre priemyselnú výrobu (+)staršie ako 50 rokov
l) originálne náčrty, kresby, výkresové dokumentácie a modely z oblasti vedy, techniky a architektúry, ak nejde o archívne dokumenty (+)staršie ako 50 rokov
m) rovnošaty, znaky a odznaky (+)do roku 1948 vrátane
n) dokumentačný materiál a osobné pamiatky vzťahujúce sa k významným osobnostiam z odboru vedy, techniky a dopravy (+)staršie ako 50 rokov
XI. Predmety z odboru militáriá
a) chladné, strelné, mechanické a palné zbrane vrátane zbraní športových a loveckých, vrátane historického streliva (+) hodnota za jednotlivý kus vyššia ako 10 000 eurdo roku 1948 vrátane
b) ťažké zbrane, bojové vozidlá, lietadlá a dopravné prostriedkydo roku 1948 vrátane
c) prototypy ťažkých zbraní, bojových vozidiel, lietadiel a dopravných prostriedkovbez ohľadu na obdobie vzniku
d) rovnošaty a ich súčasti vrátane výstroja každého druhu (+) hodnota za jednotlivý kus alebo za súbor vyššia ako 3 000 eurdo roku 1948 vrátane
e) zbroj každého druhu vrátane zbroj e pre kone a ich súčasti
(+) - hodnota za jednotlivý kus alebo za súbor vyššia ako 3 000 eur
do roku 1948 vrátane
f) vlajky, zástavy a ich súčasti (+)do roku 1948 vrátane
g) faleristické predmety každého druhu, napríklad rády, vyznamenania a ich súčasti (+)do roku 1948 vrátane
- hodnota za jednotlivý kus alebo za súbor vyššia ako 3 000 eur
h) odznaky historických plukov, vojenských útvarov, útvarov domobrany a odznaky bojových skupín (+) hodnota za jednotlivý kus alebo za súbor vyššia ako 3 000 eurdo roku 1948 vrátane
XII. Predmety z odboru poľnohospodárstvo, potravinárska výroba, lesníctvo a poľovníctvo
a) bričky, rebrináky, valníky, sane, postroje a ich súčasti, napríklad lampáše (+)staršie ako 100 rokov
b) traktory, stabilné motory, parné motory všetkých druhovstaršie ako 100 rokov
c) stroje na spracovanie pôdy, siatie a spracovanie poľnohospodárskych plodínstaršie ako 100 rokov
d) stroje a zariadenia potravinárskej výrobystaršie ako 100 rokov
e) vinárske lisy kladové a vretenovéstaršie ako 100 rokov
f) úle (napríklad pletené, klátové, rámikové) (+)staršie ako 100 rokov
g) kamenné žľaby, korytá, mlynské kamene (+)staršie ako 100 rokov
h) lovecké nástroje a zariadenia, napríklad pasce, siete (+)staršie ako 100 rokov
i) pracovné známky, rováše (+)staršie ako 100 rokov
XIII. Predmety z odboru filatelia a poštovníctvo
a) klasické poštové alebo kolkové známky a ich návrhy, celistvosti a celiny všetkých známkových krajín, odtlačky poštových pečiatok (+)do roku 1948 vrátane
b) poštové dostavníky, kočiare, vozy, schránkydo roku 1948 vrátane
c) historické pečiatky, pečate a pečatidlá (+)do roku 1948 vrátane
d) slovacikálne pohľadnice - hodnota za jeden kus vyššia ako 1 000 eur hodnota za súbor vyššia ako 5 000 eur (+)staršie ako 100 rokov
XIV. Predmety z odboru numizmatika okrem predmetov uvedených v bode II.
a) razidlá (+)staršie ako 100 rokov
b) mince, papierové platidlá, núdzové platidlá, kovové, sklenené, keramické a iné platidlá, cenné papiere, napríklad akcie, podielové listy alebo kolky, úverové doklady bezhotovostného styku, šeky (+)staršie ako 100 rokov
c) faleristické doklady, rády, vyznamenania (+)staršie ako 100 rokov
d) plakety, medaily, žetóny, známky (+)staršie ako 100 rokov
XV. Predmety z odboru história verejného a spoločenského/spolkového života, záujmových činností a využívania voľného času
a) rovnošaty zamestnancov štátnej správy a samosprávy, členov spolkov a ďalších dobrovoľníckych združení (+)staršie ako 100 rokov
b) insígnie a príbuzné predmety, napríklad ferule, znaky, kordy, šable, šerpy, zástavy (+)staršie ako 100 rokov
c) cechové truhlice, zástavy a znaky a ďalšie doklady cechového života (+)staršie ako 100 rokov
d) zástavy, znaky a odznaky spolkov a ďalšie doklady spoločenského/spolkového života, napríklad poháre, diplomy, pamätné listy, pečiatky (+)staršie ako 100 rokov
e) športové, turistické a cestovné potreby, náradie a odevy, súťažné medaile, ceny a vyznamenania (+)staršie ako 100 rokov
XVI. Predmety z odboru história vzdelávania
a) žiacke a študentské didaktické pomôcky všetkých stupňov a typov škôl (+)staršie ako 100 rokov
b) demonštratívne pomôcky, funkčné i nefunkčné modely strojov a technických zariadení (+)staršie ako 100 rokov
XVII. Predmety z odboru architektúra a exteriérové objekty
a) drobná exteriérová architektúra, napríklad kaplnky, zvonice, božie muky, poľné a zmierovacie kríže, zastavenia krížovej cesty a ich súčasti a fragmenty (+)staršie ako 100 rokov
b) architektonické články a fragmenty a ďalšie súčasti architektúry vyhotovené z akéhokoľvek materiálu (+)staršie ako 100 rokov
c) exteriérové plastiky, ich súčasti a fragmenty vyhotovené akoukoľvek technikou z akéhokoľvek materiálu a kópie zhotovené rovnakým spôsobom ako originál (+)staršie ako 100 rokov
d) exteriérové mreže a mrežové brány vyhotovené z akéhokoľvek materiálu (+)staršie ako 100 rokov
e) studne, fontány a ich súčasti (+)staršie ako 100 rokov
XVIII. Iné starožitné slovacikálne predmety kultúrnej hodnoty nezaradené do kategórií I. - XVII.
- hodnota vyššia ako 10 000 eur
staršie ako 100 rokov

Poznámka: Súborom sa rozumie organický alebo funkčný celok, napríklad nábytková zostava, jedálenský alebo nápojový servis, krojová súprava, uniforma, autorský grafický album, scénické a kostýmové návrhy k jednej inscenácii a súbor drobných jednotlivín vzniknutých zberateľskou činnosťou.

Príloha č. 2 k zákonu č. 207/2009 Z. z.

POVOLENIE NA VÝVOZ PREDMETU KULTÚRNEJ HODNOTY Z ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY/EXPORT LICENCE OF CULTURAL OBJECT FROM THE TERRITORY OF THE SLOVAK REPUBLIC

Príloha č. 5 k zákonu č. 207/2009 Z. z.

POTVRDENIE COLNÉHO ÚRADU O DOČASNOM DOVOZE PREDMETU KULTÚRNEJ HODNOTY NA ÚZEMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY A SPÄTNOM VÝVOZE TOHTO PREDMETU Z ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Príloha 05

Príloha č. 6 k zákonu č. 207/2009 Z. z.

Identifikačná karta predmetu kultúrnej hodnoty č. ... / ... rok)

Príloha 06

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 1 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty.

2) Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 39, 10. 2. 2009).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 324, 22. 11. 2012).

3) § 25 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.

4) § 2 ods. 2 zákona č. 206/2009 Z. z.

5) § 25 až 27 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6) § 24 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. v znení zákona č. 160/2018 Z. z.

6a) Čl. 250 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013) v platnom znení.

7) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7a) § 2 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z. z.

7b) § 21 ods. 1 zákona č. 126/2015 Z. z.

8) § 15 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9) § 21 zákona č. 126/2015 Z. z.

10) § 9 zákona č. 206/2009 Z. z. v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

11) § 34, 35 a 39 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12) § 3 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 206/2009 Z. z.

13) § 3 ods. 1 zákona č. 126/2015 Z. z.

14) § 5 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 395/2002 Z. z.

15) Čl. 10 písm. a) Dohovoru o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1980 Zb.).

16) § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

17) Čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.

18) Nariadenie (EÚ) č. 1081/2012.

18a) Čl. 2 nariadenia (ES) č. 116/2009,
Čl. 3 a 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.

19) Čl. 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.

20) Čl. 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.

21) Čl. 8 ods. 1 posledná veta a ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.

22) Čl. 9 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.

23) Čl. 7 až 9 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.

24) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

25) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.