Zákon č. 184/2009 Z. z.Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 71/2009
Platnosť od 27.05.2009
Účinnosť od 01.04.2015
Literatúra 3
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009 okrem čl. I § 14 až 22 a čl. X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.

184

ZÁKON

z 23. apríla 2009

o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z. a zákona č. 49/2009 Z. z. sa mení takto:

1. Nadpis pod § 53 znie: „Uzatvorenie pracovnej zmluvy so žiakom strednej odbornej školy alebo so žiakom odborného učilišťa“.

2. V § 53 ods. 1 sa slová „stredného odborného učilišťa, odborného učilišťa alebo učilišťa (ďalej len „učilište“)“ nahrádzajú slovami „strednej odbornej školy alebo odborného učilišťa“.

3. V § 53 ods. 2 sa slovo „učilišťa“ nahrádza slovami „strednej odbornej školy alebo odborného učilišťa“.

4. V § 53 ods. 4 sa slovo „učilišti“ nahrádza slovami „strednej odbornej škole alebo odbornom učilišti“.

5. § 214 sa vypúšťa.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení zákona č. 121/1996 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z. a zákona č. 286/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 5 ods. 2 písm. r) sa slovo „členov“ nahrádza slovom „zástupcov“ a za slovo „komory“ sa vkladajú slová „do predmetových maturitných komisií v stredných odborných školách a“.

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení zákona č. 448/2001 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z. a zákona č. 172/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Komora na úseku odborného vzdelávania v stredných odborných školách so študijnými odbormi a učebnými odbormi

a) podieľa sa na úpravách učebných plánov a učebných osnov jednotlivých študijných odborov a učebných odborov,

b) navrhuje zástupcov komory do predmetových maturitných komisií v stredných odborných školách a do skúšobných komisií pri záverečných skúškach v stredných odborných školách,

c) zúčastňuje sa v rámci štátneho odborného dozoru nad praktickým vyučovaním na kontrole podmienok a úrovne praktického vyučovania,

d) spolupracuje s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pri skvalitňovaní odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z., zákona č. 176/2004 Z. z. a zákona č. 545/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

㤠5a

Komora na úseku odborného vzdelávania v stredných odborných školách so študijnými odbormi a učebnými odbormi

a) podieľa sa na úpravách učebných plánov a učebných osnov jednotlivých študijných odborov a učebných odborov,

b) navrhuje zástupcov komory do predmetových maturitných komisií v stredných odborných školách a do skúšobných komisií pri záverečných skúškach v stredných odborných školách,

c) zúčastňuje sa v rámci štátneho odborného dozoru nad praktickým vyučovaním na kontrole podmienok a úrovne praktického vyučovania,

d) spolupracuje s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pri skvalitňovaní odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách.“.

Čl. VI

Zákon č. 59/1998 Z. z. o Slovenskej banskej komore sa mení a dopĺňa takto:

V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Komora na úseku odborného vzdelávania v stredných odborných školách so študijnými odbormi a učebnými odbormi

a) podieľa sa na úpravách učebných plánov a učebných osnov jednotlivých študijných odborov a učebných odborov,

b) navrhuje zástupcov komory do predmetových maturitných komisií v stredných odborných školách a do skúšobných komisií pri záverečných skúškach v stredných odborných školách,

c) zúčastňuje sa v rámci štátneho odborného dozoru nad praktickým vyučovaním na kontrole podmienok a úrovne praktického vyučovania,

d) spolupracuje s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pri skvalitňovaní odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Čl. VII

Zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2001 Z. z. a zákona č. 284/2002 Z. z. sa mení takto:

1. V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).

2. V § 3 ods. 3 písmená a) a b) znejú:

a) podieľa sa na úpravách učebných plánov a učebných osnov jednotlivých študijných odborov a učebných odborov,

b) navrhuje zástupcov komory do predmetových maturitných komisií v stredných odborných školách a do skúšobných komisií pri záverečných skúškach v stredných odborných školách,“.

Čl. VIII

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z. a zákona č. 60/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 5 písm. b) sa na konci pripája bodkočiarka a tieto slová: „to platí aj pre takéto plnenia poskytované žiakovi strednej odbornej školy a žiakovi odborného učilišťa, s ktorým má zamestnávateľ zmluvu uzavretú podľa osobitného predpisu.15a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

15a) § 53 Zákonníka práce.“.

2. V § 9 ods. 2 písm. j) sa za slová „plnenia poskytované zo zahraničia,“ vkladajú slová „štipendiá poskytované žiakom podľa osobitného predpisu,51a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 51a znie:

51a) § 12 ods. 2 a 3 zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3. V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:

u) hmotné zabezpečenie žiakov stredných odborných škôl a žiakov odborných učilíšť poskytované podľa osobitného predpisu.59c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 59c znie:

59c) § 13 ods. 2 zákona č. 184/2009 Z. z.“.

4. V § 19 ods. 2 písm. c) treťom bode sa vypúšťajú slová „výchovu žiakov v stredných odborných učilištiach, ak ich nie je povinný uhrádzať príslušný orgán štátnej správy,“.

5. V § 19 ods. 2 písm. c) sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:

4. výchovu a vzdelávanie žiakov v stredných odborných školách a žiakov v odborných učilištiach, s ktorými má zamestnávateľ uzavretú pracovnú zmluvu podľa osobitného predpisu15a) na finančné zabezpečenie žiakov a hmotné zabezpečenie žiakov,86aa) na činnosť stredísk praktického vyučovania nad rámec poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov86ab) a na prevádzku strednej odbornej školy nad rámec poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov.86ab)“.

Doterajšie body 4 a 5 sa označujú ako body 5 a 6.

Poznámky pod čiarou k odkazom 86aa a 86ab znejú:

86aa) § 12 a 13 zákona č. 184/2009 Z. z.

86ab) Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.“.

6. V § 50 sa odsek 4 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

j) Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.“.

Čl. IX

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z. a zákona č. 179/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 16 ods. 1 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:

m) vyjadrenie samosprávneho kraja, ak ide o stredné odborné školy, ktorých nie je zriaďovateľom,“.

Doterajšie písmená m) až o) sa označujú ako písmená n) až p).

2. V § 16 ods. 1 písm. p) sa slovo „komory“ nahrádza slovami „právnickej osoby, ktorá má pôsobnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu53c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 53c znie:

53c) § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3. V § 17 ods. 2 písm. h) sa slovo „komory“ nahrádza slovami „právnickej osoby, ktorá má pôsobnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu53c)“.

4. V § 38 ods. 2 a 3 sa slová „§ 16 ods. 1 písm. m)“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 1 písm. n)“.

Čl. X

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z. a zákona č. 179/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 7 ods. 9 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri určovaní podrobností rozpisu finančných prostriedkov sa zohľadní zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah plánu potrieb trhu práce podľa osobitného predpisu,24ba)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24ba znie:

24ba) § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. XII

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. a zákona č. 37/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „školské vzdelávacie programy pre odborné vzdelávanie aj po prerokovaní so zamestnávateľom alebo s právnickou osobou, ktorá má pôsobnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu6a) (ďalej len „stavovská organizácia“).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 43 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „V zdravotníckych študijných odboroch sa cvičné práce uskutočňujú na zodpovednosť osoby s príslušnou odbornou spôsobilosťou,6) pod vedením ktorej sa praktické vyučovanie vykonáva.“.

3. V § 74 odsek 4 znie:

(4) Žiak môže vykonať internú časť maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy podľa § 76 ods. 5 a praktickej časti odbornej zložky, ak úspešne ukončil príslušný ročník štúdia vzdelávacieho programu študijného odboru a ak vykonal externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 1 a 5 a praktickú časť odbornej zložky; v zdravotníckych odboroch vzdelávania môže žiak vykonať praktickú časť odbornej zložky až po ukončení posledného ročníka štúdia vzdelávacieho programu študijného odboru.“.

4. V § 80 ods. 6 druhá veta znie: „Predmetovú maturitnú komisiu tvorí predseda, skúšajúci učitelia odborných predmetov a zástupca stavovskej organizácie s odbornou spôsobilosťou v príslušnom alebo príbuznom odbore vzdelávania, ak ho stavovská organizácia deleguje; v príslušnom študijnom odbore, v ktorom sa vykonáva odborný výcvik, aj skúšajúci majster odbornej výchovy, pričom počet skúšajúcich učiteľov odborných predmetov určí riaditeľ školy podľa náročnosti a špecifík príslušného študijného odboru.“.

5. V § 83 ods. 2 posledná veta znie: „Stálym členom skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku je aj zástupca stavovskej organizácie s odbornou spôsobilosťou v príslušnom alebo príbuznom odbore vzdelávania.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 51 sa vypúšťa.

6. V § 110 ods. 5 slová „§ 8, 9, 10“ sa nahrádzajú slovami „§ 8 a 10“, slová „§ 13 ods. 3 až 8“ sa nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 3 až 8“ a slová „§ 16“ sa nahrádzajú slovami „§ 15“.

7. V § 110 ods. 6 sa číslovka „10“ nahrádza číslovkou „9“.

8. V § 144 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

o) náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti s nimi; toto ustanovenie sa nevzťahuje na škodu podľa osobitného predpisu.80a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 80a znie:

80a) § 17 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.


Čl. XIII

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009 okrem čl. I § 14 až 22 a čl. X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 42 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Napríklad § 12 ods. 1 písm. g) zákona č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 43 až 78 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) § 3 ods. 2 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).

4) § 3 ods. 3 zákona č. 103/2007 Z. z.

5) § 7 Zákonníka práce.

6) Napríklad § 2 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení zákona č. 286/2008 Z. z., § 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov.

6a) § 19 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7) § 110 a 111 zákona č. 245/2008 Z. z.

8) Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9) Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10) § 132 ods. 5 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.

10a) § 4, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

11) § 13 ods. 1 písm. aa) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11a) § 154 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.

12) § 35a zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2008 Z. z.

13) § 14 ods. 6 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

14) § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 245/2008 Z. z.

14a) § 35 až 40 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.

15) § 43 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z.

16) Napríklad zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 653/2007 Z. z., § 16 ods.1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov.
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.

18) § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

19) § 53 ods. 1 Zákonníka práce.

20) Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

21) § 7 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.

22) § 43 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.

23) § 2 ods. 2 zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.

24) § 6 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z.

25) Napríklad § 46 zákona č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 260/2001 Z. z.

26) § 140 ods. 8 a 10, § 141 ods. 4 a 6 zákona č. 245/2008 Z. z.

27) § 152 ods. 3 Zákonníka práce.

28) § 117 ods. 5 a 8 zákona č. 245/2008 Z. z.

29) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

30) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

31) Napríklad § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

32) § 100 zákona č. 245/2008 Z. z.

33) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.