Zákon č. 170/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 461/2008 Z. z. a o zmene zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 68/2009
Platnosť od 22.05.2009
Účinnosť od 01.08.2009

170

ZÁKON

z 28. apríla 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 461/2008 Z. z. a o zmene zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 461/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 4 sa vypúšťajú slová „obcí a“.

2. V § 3 písm. e) sa slová „neprekračuje najvyššiu prípustnú hodnotu,2)“ nahrádzajú slovami „nepresahuje príslušnú akčnú hodnotu,2)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) § 1 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z.“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 2 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 2 písm. h) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 18 ods. 1 písm. b) a § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

5. V § 6 odsek 3 znie:

(3) Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenia spôsobujúce hluk na území aglomerácie, sú povinné na písomné vyžiadanie poskytnúť právnickým osobám podľa § 5 ods. 1 písm. d) údaje potrebné na vypracovanie strategických hlukových máp, ktoré súvisia s prevádzkou ich zariadení, a to najneskôr do 60 dní od doručenia ich žiadosti. Právnické osoby podľa § 5 ods. 1 písm. d) sú povinné písomne tieto údaje vyžiadať najneskôr 13 mesiacov pred uplynutím lehoty uvedenej v § 5 ods. 2 písm. b).“.

6. V § 7 ods. 3 sa za slovo „nariadením“ vkladajú slová „po prerokovaní s obcou s najväčším počtom obyvateľov v aglomerácii a“ a slová „§ 5 ods. 2 písm. a) a b)“ sa nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 2 písm. b)“.

7. § 11 sa vypúšťa.

Čl. II

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z. a zákona č. 540/2008 Z. z. sa mení takto:

1. V § 3 odsek 2 znie:

(2) Na zabezpečenie jednotného postupu orgánov verejného zdravotníctva

a) ústredné orgány štátnej správy uvedené v odseku 1 písm. d) až f) a Slovenská informačná služba postupujú v úzkej súčinnosti s ministerstvom,

b) orgány verejného zdravotníctva uvedené v odseku 1 písm. d) až f) zriaďujú útvar,2a) ktorý riadi a za jeho činnosť zodpovedá vedúci hygienik rezortu,

c) úrad verejného zdravotníctva informuje orgány verejného zdravotníctva uvedené v odseku 1 písm. d) až g) o nariadených opatreniach a vydaných odborných usmerneniach na úseku verejného zdravotníctva.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 6 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.“.

2. V § 27 odsek 1 písmeno b) znie:

b) zabezpečiť pravidelné meranie a sledovanie emisných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií týchto zdrojov raz za rok; merania emisných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií musia byť vykonávané v súlade s osobitným zákonom.33a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

33a) Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 27 odsek 4 znie:

(4) Obce sú oprávnené objektivizovať expozíciu obyvateľov a ich prostredia hluku a vibráciám v súlade s požiadavkami ustanovenými vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. m). Objektivizáciu expozície obyvateľov a ich prostredia hluku, infrazvuku a vibráciám môžu vykonávať len osoby odborne spôsobilé na činnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a) a ktoré sú držiteľom osvedčenia o akreditácii podľa § 16 ods. 4 písm. b).“.

4. § 61 znie:

㤠61

Odborné činnosti pri plnení úloh orgánov verejného zdravotníctva môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu;36) ďalšie povinné vzdelávanie riadi ministerstvo prostredníctvom akreditovaných inštitúcií. Funkciu hlavného hygienika, vedúceho hygienika rezortu a regionálneho hygienika môže vykonávať len osoba so špecializáciou v špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu.73) “.

Poznámky pod čiarou k odkazom 36 a 73 znejú:

36) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

73) Príloha č. 1 kategória „A“ písm. d) body 4, 9, 10, 11, 43 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2009.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.