Nariadenie vlády č. 167/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 Z. z. o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu

Čiastka 66/2009
Platnosť od 15.05.2009
Účinnosť od 01.06.2009 do27.06.2021
Zrušený 435/2000 Z. z. (nepriamo)

167

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 29. apríla 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 Z. z. o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 Z. z. o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 sa slová „v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002“ nahrádzajú slovami „v platnom znení“.

2. § 7 znie:

㤠7

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.“.

3. Doterajší text prílohy sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

2. Smernica Komisie 2007/71/ES z 13. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu (Ú. v. EÚ L 329, 14. 12. 2007).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2009.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.