Vyhláška č. 13/2009 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c15/2009 Z. z.)

Čiastka 6/2009
Platnosť od 24.01.2009
Účinnosť od 01.02.2009 do31.07.2019
Zrušený 161/2019 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

13

VYHLÁŠKA

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

z 15. januára 2009,

ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 9, § 10 ods. 8, § 15 ods. 8 a § 18 ods. 4 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhlášky č. 310/2000 Z. z., vyhlášky č. 403/2000 Z. z., vyhlášky č. 9/2001 Z. z., vyhlášky č. 48/2001 Z. z., vyhlášky č. 75/2001 Z. z., vyhlášky č. 133/2001 Z. z., vyhlášky č. 27/2002 Z. z., vyhlášky č. 69/2002 Z. z., vyhlášky č. 427/2003 Z. z., vyhlášky č. 361/2004 Z. z., vyhlášky č. 669/2004 Z. z., vyhlášky č. 187/2005 Z. z., vyhlášky č. 570/2006 Z. z. a vyhlášky č. 171/2008 Z. z. sa mení takto:

1. Slová „Slovenská legálna metrológia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „určená organizácia“ v príslušnom tvare.

2. V § 9 odsek 2 znie:

(2) Overovacia značka ústavu a určenej organizácie pozostáva z dvojkríža a troch vrcholov umiestnených v kruhu s evidenčným číslom:

0 – ústav,

1, 2 alebo 3 – určená organizácia,

ak technické požiadavky na daný druh meradla neustanovujú inak. Táto značka zároveň slúži ako zabezpečovacia značka ústavu a určenej organizácie.“.

3. V prílohe č. 13 druhej časti oddiele I časti B body 6.1 a 6.2 znejú:

„6.1 Chyba merania sa vyjadruje v relatívnej hodnote ako percentuálny pomer rozdielu medzi objemom ukazovaným meradlom a skutočne pretečeným objemom cez meradlo k tomuto objemu.

6.2 Chyby sa vzťahujú na meranie vzduchom s referenčnou hustotou 1,2 kg . m-3. Za normálnych atmosférických podmienok vzduch v miestnosti skúšobne spĺňa tento predpoklad.“.

4. V prílohe č. 25 druhej časti bod 3.1 znie:

„3.1 Merací rozsah

Merací rozsah analyzátora dychu musí byť od 0,00 mg/l do 1,50 mg/l alebo viac. Pri analyzátoroch dychu pracujúcich na elektrochemickom princípe a analyzátoroch dychu uvedených na trh do 31. 12. 2000 je merací rozsah do 1,40 mg/l alebo viac. Pri bežnej prevádzke môže analyzátor udávať 0,00 mg/l pre hmotnostnú koncentráciu 0,05 mg/l alebo menšiu. Horná hranica meracieho rozsahu nesmie byť väčšia ako 3,00 mg/l.“.

5. V prílohe č. 31 druhej časti bod 4.2.2.4 znie:

„4.2.2.4 Etalónové zariadenie so snímačmi na meranie času prejazdu skúšobného vozidla kontrolnými bodmi skúšobnej dráhy. Kombinovaná štandardná neistota merania času nemá byť väčšia ako 1 x 10-5 s. Zariadenie umožňuje meranie rýchlosti motorového vozidla v teréne od 20 km . h-1 do 130 km . h-1 s kombinovanou štandardnou neistotou merania rýchlosti menšou ako 0,5 km . h-1 do rýchlosti 100 km . h-1 a s kombinovanou štandardnou neistotou merania rýchlosti 0,5 % z hodnoty meranej rýchlosti pre rýchlosti nad 100 km . h-1.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2009.


Peter Lukáč v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené