Vyhláška č. 12/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov

Čiastka 6/2009
Platnosť od 24.01.2009
Účinnosť od 01.02.2009

12

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 15. januára 2009

o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 66 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje podrobnosti o spôsobe predkladania a náležitostiach žiadosti o súhlas1) s návrhom

a) územnoplánovacej dokumentácie,2)

b) na určenie chráneného ložiskového územia,3)

c) na určenie a rozšírenie dobývacieho priestoru a povolenia dobývania ložiska.4)

(2) Táto vyhláška ďalej upravuje podrobnosti o spôsobe predkladania a náležitostiach žiadosti o vyňatie alebo o obmedzenie využívania lesných pozemkov.5)

§ 2

Žiadosť o súhlas s návrhom koncepcie územného rozvoja Slovenska alebo s návrhom jej zmien a doplnkov obsahuje

a) výmeru lesných pozemkov a členenie lesov podľa kategórií a druhu vlastníctva lesných pozemkov podľa vyšších územných celkov,

b) predpokladané dôsledky sociálno-ekonomického rozvoja Slovenska na lesy a na zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch,

c) predpokladané zmeny výmery lesných pozemkov.

§ 3

Žiadosť o súhlas s návrhom územného plánu regiónu alebo s návrhom jeho zmien a doplnkov obsahuje

a) výmeru lesných pozemkov a členenie lesov podľa kategórií a druhu vlastníctva lesných pozemkov podľa okresov,

b) vyhodnotenie dôsledkov navrhovaných regulatívov na výmery lesných pozemkov podľa okresov,

c) zdôvodnenie spoločenskej a ekonomickej nevyhnutnosti využívania lesných pozemkov na iné účely.6)

§ 4

Žiadosť o súhlas s návrhom územného plánu obce alebo zóny alebo s návrhom ich zmien a doplnkov obsahuje

a) výmeru lesných pozemkov a členenie lesov podľa kategórií a druhu vlastníctva lesných pozemkov podľa katastrálnych území,

b) vyhodnotenie regulatívov dotýkajúcich sa lesných pozemkov vyplývajúcich z vyšších stupňov územnoplánovacích dokumentácií,

c) údaje o predpokladanom rozsahu využívania lesných pozemkov na iné účely a údaje o súvisiacom rozsahu vyňatia alebo obmedzenia využívania lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov s uvedením ich navrhovaného funkčného využitia podľa etáp,

d) grafické znázornenie predpokladaného rozsahu a etáp realizovania využitia lesných pozemkov na iné účely s vyznačením ochranného pásma lesov,

e) zdôvodnenie spoločenskej a ekonomickej nevyhnutnosti navrhovaného využívania lesných pozemkov na iné účely,

f) návrh pozemkov určených na zalesnenie.

§ 5

Žiadosť o súhlas s návrhom na určenie chráneného ložiskového územia, žiadosť o súhlas s návrhom na určenie a rozšírenie dobývacích priestorov a žiadosť o súhlas s návrhom na povolenie dobývania ložiska, ak sa dotýkajú lesných pozemkov alebo môžu ovplyvniť funkcie lesov, obsahujú

a) zákres ich polohy a nových návrhov rozširovania na porastovej mape a katastrálnej mape s vyznačením predpokladaného rozsahu a časového postupu ich realizácie,

b) náležitosti uvedené v § 7 ods. 2 písm. a) až c).

§ 6

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 2 až 5 vrátane písomných príloh a grafických príloh sa predkladá v listinnej podobe a v elektronickej podobe.

§ 7

(1) Žiadosť o vyňatie alebo o obmedzenie využívania lesných pozemkov z plnenia funkcií lesa sa predkladá písomne.

(2) Žiadosť podľa odseku 1 okrem zámeru7) obsahuje

a) zdôvodnenie nevyhnutnosti vyňatia alebo obmedzenia využívania lesných pozemkov,

b) údaje o lesných pozemkoch z katastra nehnuteľností a lesného hospodárskeho plánu podľa prílohy,

c) doklady o vlastníctve dotknutých lesných pozemkov so záväzným druhom pozemku,8)

d) grafické znázornenie navrhovaného rozsahu vyňatia alebo obmedzenia využívania lesných pozemkov na kópii katastrálnej mapy a porastovej mapy; ak ide o trvalé vyňatie trvalou zmenou druhu pozemku a nejde o výmeru celej parcely, geometrický plán; ak ide o trvalé vyňatie formou trvalej zmeny využitia lesného pozemku, o dočasné vyňatie alebo obmedzenie využívania lesných pozemkov, záznam z podrobného merania zmien,9)

e) spôsob stabilizácie hraníc vyňatia alebo obmedzenia využívania lesných pozemkov v teréne,

f) záväzné vyjadrenie ministerstva, ak ide o vojenské lesy,10)

g) súhlas ministerstva,11) ak ide o vyňatie lesných pozemkov vo vlastníctve štátu okrem vojenských lesov,

h) stanovisko dotknutého orgánu štátnej správy, vyjadrenie dotknutého orgánu verejnej správy a obhospodarovateľa lesa,

i) znalecký posudok na výpočet náhrady straty mimoprodukčných funkcií lesa,

j) doklad o zaplatení správneho poplatku,12)

k) súhlas vlastníka alebo správcu dotknutého lesného pozemku.13)

(3) Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje aj projekt technickej a biologickej rekultivácie14) a ako súčasť zámeru obsahuje

a) projekt technickej rekultivácie s uvedením spôsobu terénnych úprav pozemkov, výsypiek, odvalov, hydrotechnických a hydromelioračných opatrení, technických meliorácií pôdy, vybudovania príjazdových a prevádzkových komunikácií, množstva skrývaných zemín a spôsobu ich využitia,

b) projekt biologickej rekultivácie s uvedením predpokladanej druhovej a priestorovej skladby lesného porastu, množstvo a druh lesného reprodukčného materiálu, spôsob ošetrovania a ochrany a spôsob a intenzitu prihnojovania rekultivovaných plôch,

c) časový harmonogram technickej a biologickej rekultivácie s jej grafickým znázornením a lehotou ukončenia.

(4) Na vydanie záväzného stanoviska15) sa náležitosti podľa § 4 použijú primerane.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2009.


v z. Vladimír Palša v. r.


Príloha k vyhláške č. 12/2009 Z. z.

ÚDAJE O LESNÝCH POZEMKOCH Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ A LESNÉHO HOSPODÁRSKEHO PLÁNU

Označenie vlastníka alebo správcu lesaOznačenie obhospodarovateľa lesaČíslo listu vlastníctva podľa registra C/E podľa KNNázov obceNázov katastrálneho územiaParcela čísloRozsah vyňatia alebo obmedzenia lesných pozemkov v m2Označenie dielcaOznačenie kategórie lesovNázov lesného celku alebo vlastníckeho celku
          

Poznámky pod čiarou

1) § 6 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

2) § 8 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

3) § 27 ods. 5 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.

4) § 27 ods. 5 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 520/1991 Zb. o podmienkach využívania ložísk nevyhradených nerastov.

5) § 5 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z.

6) § 5 zákona č. 326/2005 Z. z.

7) § 7 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z.

8) § 34 a 119 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

9) § 7 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z.

10) § 58 ods. 3 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z.

11) § 58 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.

12) Položka 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

13) § 7 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z.

14) § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z.

15) § 6 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z.

§ 37 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené