Oznámenie č. 95/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 24. apríla 2006 č. p.: PHZ-255/KP-2006 o podrobnostiach o výberovom konaní, prijímacom konaní a o rekondičnom pobyte v Hasičskom a záchrannom zbore

Čiastka 36/2008
Platnosť od 20.03.2008
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.

95

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 17 ods. 7 a § 161 ods. 4 a 14 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 561/2005 Z. z.

výnos zo 14. marca 2008 č. p.: PHZ-157/2008, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 24. apríla 2006 č. p.: PHZ-255/KP-2006 o podrobnostiach o výberovom konaní, prijímacom konaní a o rekondičnom pobyte v Hasičskom a záchrannom zbore (oznámenie č. 243/2006 Z. z.).

Keďže zákonom č. 519/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol transformovaný pracovný pomer zamestnanca Horskej záchrannej služby na služobný pomer, novela výnosu upravuje podrobnosti o prijímacom konaní a výberovom konaní okrem Hasičského a záchranného zboru aj v Horskej záchrannej službe, ako aj podrobnosti o poskytovaní rekondičného pobytu príslušníkom Hasičského a záchranného zboru a príslušníkom Horskej záchrannej služby.

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.

Výnos je uverejnený v čiastke 21/2008 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené