72

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 11. februára 2008

o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje požiadavky na kvalitu vody na kúpanie, rozsah a početnosť kontroly kvality vody na kúpanie, vybavenie, priestory, dispozičné riešenie a prevádzku umelých kúpalísk a náležitosti prevádzkového poriadku umelého kúpaliska.

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na prírodné kúpaliská.

§ 2

Ukazovatele kvality vody na kúpanie a ich medzné hodnoty

(1) Ukazovatele kvality vody na kúpanie, ich medzné hodnoty a rozsah a početnosť kontroly kvality vody na kúpanie sú uvedené v prílohe. Prekročenie medznej hodnoty ukazovateľa kvality vody na kúpanie musí byť oznámené regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

§ 3

Požiadavky na vybavenie, priestory a dispozičné riešenie krytého umelého kúpaliska a bazénov

(1) Kapacita umelého kúpaliska sa určuje ako jeden a pol- až dvojnásobok kapacity vodnej plochy.

(2) Dispozičné riešenie umelého kúpaliska musí zabezpečiť

a) príchod do bazénu cez šatne a sprchy,

b) odchod z bazénu cez sprchy, sušiareň a šatne.

(3) V šatni umelého kúpaliska musia byť prevádzkovo oddelené komunikácie pre obutých a vyzutých návštevníkov. V novovybudovaných alebo zrekonštruovaných stavbách, ktorých súčasťou sú prezliekacie kabínky alebo šatne, musia byť vyhradené najmenej dve prezliekacie kabínky alebo šatne umožňujúce prístup osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu vybavené sklopným sedadlom.

(4) Informácie o teplote vody v jednotlivých bazénoch a o teplote vzduchu sa musia aktuálne uvádzať každý deň na prístupnom a viditeľnom mieste.

(5) Umelé kúpalisko musí byť vybavené splachovacími záchodmi, pisoármi, sprchami, šatňovými skrinkami a prezliekacími kabínkami tak, aby pri kapacite umelého kúpaliska do 300 osôb

a) bol najmenej jeden splachovací záchod na 40 žien a najmenej jeden splachovací záchod a jeden pisoár na 60 až 100 mužov, z toho najmenej jeden prístupný osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu,

b) bola jedna sprcha s teplou vodou na 15 až 20 šatňových skriniek,

c) bola jedna šatňová skrinka na jedného kúpajúceho sa a jedna prezliekacia kabínka na 20 kúpajúcich sa.

(6) Pri kapacite umelého kúpaliska od 301 do 1 000 osôb možno počet záchodov, spŕch a prezliekacích kabínok primerane znížiť až na polovicu. Pri kapacite umelého kúpaliska od 1 001 do 2 000 osôb možno počet záchodov a spŕch primerane znížiť až na tretinu, pri vyššej kapacite umelého kúpaliska ako 2 000 osôb na pätinu určenej kapacity.

(7) Záchody musia byť

a) oddelené pre mužov a ženy a umiestnené tak, aby návštevník umelého kúpaliska po použití záchodu prechádzal priestorom so sprchami s teplou vodou,

b) vybavené umývadlom s výtokom pitnej vody1) a teplej vody.

(8) Teplota vzduchu v bazénovej hale musí byť o 2 oC až 4 oC vyššia ako teplota vody v bazéne, ale nie vyššia ako 34 oC. Teplota vzduchu v sprchách musí byť 24 oC až 27 oC, v šatniach 20 oC až 22 oC, vo vstupnej hale 18 oC až 24 oC.

(9) Vetranie všetkých miestností a priestorov objektov krytých bazénov musí byť zabezpečené podľa účelu ich využitia.

(10) Relatívna vlhkosť vzduchu v hale bazénu môže dosiahnuť najviac 65 %, v sprchách najviac 85 % a v ostatných priestoroch s výnimkou parnej komory najviac 50 %.

(11) Umelé kúpalisko musí byť vybavené miestnosťou s výlevkou na ukladanie pracovných pomôcok, v ktorej je zabezpečené vetranie.

(12) V technologickej miestnosti, v ktorej dochádza k manipulácii s chemikáliami určenými na úpravu bazénovej vody, musí byť zabezpečené vetranie a táto miestnosť musí byť vybavená umývadlom s prívodom pitnej vody a teplej vody.

§ 4

Požiadavky na vybavenie, priestory a dispozičné riešenie nekrytého umelého kúpaliska a bazénov

(1) Kapacita umelého kúpaliska sa určuje ako troj- až päťnásobok kapacity vodnej plochy a najmenej 2 m2 oddychovej plochy na jedného návštevníka. Oddychová plocha je plocha určená na ležanie, slnenie a aktívny oddych mimo priestorov slúžiacich na ubytovanie návštevníkov nekrytého umelého kúpaliska.

(2) Súčasťou umelého kúpaliska musí byť vyhradený priestor na odpočinok, hru a šport pre deti a dospelých. V bezprostrednej blízkosti bazénov možno zriaďovať ihriská a pieskoviská, ak ich prevádzka neovplyvní kvalitu vody v bazénoch.

(3) V novovybudovaných alebo rekonštruovaných stavbách, ktorých súčasťou sú prezliekacie kabínky, musia byť najmenej dve prezliekacie kabínky umožňujúce prístup osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu vybavené sklopným sedadlom.

(4) Informácie o teplote vody v jednotlivých bazénoch a o teplote vzduchu sa musia aktuálne uvádzať každý deň na prístupnom a viditeľnom mieste.

(5) Umelé kúpalisko musí byť vybavené splachovacími záchodmi, pisoármi, sprchami a prezliekacími kabínkami tak, aby pri kapacite umelého kúpaliska do 300 osôb

a) bol najmenej jeden splachovací záchod na 40 žien a najmenej jeden splachovací záchod a jeden pisoár na 60 až 100 mužov, z toho najmenej jeden prístupný osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu,

b) bola jedna sprcha s teplou vodou na 60 až 100 kúpajúcich sa,

c) bola jedna prezliekacia kabínka na 60 kúpajúcich sa.

(6) Pri kapacite umelého kúpaliska od 301 do 1 000 osôb možno počet záchodov, spŕch a prezliekacích kabínok primerane znížiť až na polovicu. Pri kapacite umelého kúpaliska od 1 001 do 2 000 osôb možno počet záchodov a spŕch primerane znížiť až na tretinu, pri vyššej kapacite umelého kúpaliska ako 2 000 osôb na pätinu určenej kapacity.

(7) Kvalita vody v sprchách pri bazéne používaných pred vstupom do bazénu musí spĺňať požiadavky na kvalitu vody na kúpanie.

(8) Záchody musia byť oddelené pre mužov a ženy a vybavené umývadlom s výtokom pitnej vody a teplej vody.

(9) Na zber odpadov2) musia sa používať odpadové nádoby so zabezpečeným dnom proti pretekaniu s kapacitou 50 l na 50 návštevníkov vhodne rozmiestnené po celom areáli umelého kúpaliska a odvoz odpadu musí byť zabezpečený najmenej jedenkrát za deň.

(10) Bazény s celoročnou prevádzkou musia byť napojené na vykurované objekty, z ktorých je vstup k bazénom.

(11) Vstup do bazénu musí byť zabezpečený len cez brodiská najmenej 1 m široké s výškou, ktorá umožní napustenie vody do výšky najmenej 0,1 m.

(12) Umelé kúpalisko musí byť vybavené miestnosťou s výlevkou na ukladanie pracovných pomôcok, v ktorej je zabezpečené vetranie.

(13) V technologickej miestnosti, v ktorej dochádza k manipulácii s chemikáliami určenými na úpravu bazénovej vody, musí byť zabezpečené vetranie a táto miestnosť musí byť vybavená umývadlom s prívodom pitnej vody a teplej vody.

Požiadavky na prevádzku krytých a nekrytých umelých kúpalísk a bazénov

§ 5

(1) V bazéne s recirkuláciou vody musí byť prečistenie celého objemu vody bazénu na recirkulačnom zariadení zabezpečené najmenej jedenkrát pred začiatkom prevádzky. Počas prevádzky bazénu je zabezpečená nepretržitá recirkulácia vody a jej dezinfekcia. Intenzita recirkulácie vody a množstvo riediacej vody sa určuje podľa počtu návštevníkov za jeden deň tak, aby boli dodržané medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody uvedené v prílohe. Najmenej jedenkrát za šesť mesiacov musí byť zabezpečené vypustenie celého objemu vody.

(2) V bazéne bez recirkulácie vody musí byť zabezpečená dezinfekcia vody a výmena vody v množstve 10 % kapacity objemu bazéna za jeden deň tak, aby boli dodržané medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody uvedené v prílohe. Najmenej jedenkrát za dva týždne musí byť zabezpečené vypustenie celého objemu vody.

(3) Vypustenie vody z detského bazéna pre deti do troch rokov musí byť zabezpečené každý deň po skončení prevádzky.

(4) Voda v brodisku pri vstupe do bazéna sa v čase prevádzky vymieňa najmenej každé tri hodiny a pri každom mimoriadnom znečistení.

(5) Najnižšia prípustná teplota vody v bazéne je 18 oC. Maximálna teplota vody v plaveckom bazéne je 26 oC, v neplaveckom bazéne 28 oC a v oddychovom bazéne 40 oC. Ak je teplota vody v bazéne vyššia ako 36 oC, údaj o teplote vody sa dopĺňa upozornením, že pobyt v bazéne sa neodporúča osobám so srdcovo-cievnym ochorením. V detskom bazéne sa teplota vody ustanovuje v závislosti od veku detí

a) od 3 do 6 mesiacov 30 oC až 36 oC,

b) od 6 do 36 mesiacov 28 oC až 32 oC.

(6) O prevádzke umelého kúpaliska sa vedie evidencia, ktorá musí obsahovať

a) výsledky prevádzkovej kontroly kvality vody,

b) frekvenciu výmeny vody v bazéne,

c) frekvenciu dezinfekcie vody v bazéne,

d) frekvenciu údržby a čistenia priestorov a bazénov umelého kúpaliska.

§ 6

(1) Detský bazén pre deti do troch rokov veku je vybudovaný s plynulým sklonom od 10 cm najviac do 40 cm a musí mať zabezpečený nepretržitý odtok vody cez prepad po celom obvode bazéna. Objem prepadovej vody sa musí priebežne dopĺňať.

(2) Neplavecký bazén je určený najmä na rekreačnú pohybovú aktivitu neplavcov. Hĺbka vody v neplaveckom bazéne môže byť najviac 1,30 m.

(3) Hĺbka vody v bazéne určenom pre plavcov je najmenej 0,9 m a najviac 1,8 m. Skokanská časť bazénu s najmenšou hĺbkou 3,4 m musí byť viditeľne oddelená od plaveckej časti.

(4) Oddychový bazén je bazén s oddychovým režimom pobytu osôb v ňom so zákazom plávania a zákazom rekreačných pohybových aktivít; hĺbka vody je najviac 1,2 m. Na okrajoch oddychového bazénu, ktorý nie je vybavený sedačkami, musia byť nainštalované držadlá alebo uchytenie sa návštevníkov musí umožňovať hrana bočného prepadového žliabku.

(5) Kapacita vodnej plochy sa určuje tak, aby na jednu osobu v neplaveckom bazéne pripadli 3 m2 a na jednu osobu v plaveckom bazéne pripadlo 5 m2.

§ 7

(1) Materiály, ktoré prichádzajú do styku s bazénovou vodou, napríklad obklady, kryty hladiny vody, výplne špár, potrubia, filtre, nesmú ovplyvniť kvalitu vody po fyzikálno-chemickej stránke ani podporovať rast mikroorganizmov a nesmú mať negatívny vplyv na účinnosť dezinfekcie bazénovej vody.

(2) Všetky kúty a hrany dna a stien bazénu musia byť zaoblené, aby sa tým umožnilo ich ľahké čistenie. Povrch stien a dna bazénu musí byť hladký, svetlej farby, ľahko čistiteľný, bez trhlín, výstupkov a priehlbín.

(3) Prítok a odtok vody bazénu musí byť navrhnutý tak, aby sa voda v bazéne dôkladne premiešala s vodou privádzanou do bazénu. Prítokové a odtokové otvory sa rozmiestňujú tak, aby nevznikali skratové prúdy a miesta s pomalou výmenou vody. Odtok vody z bazénu na recirkuláciu musí viesť cez prepadový žľab. Vypúšťacie otvory musia byť zabezpečené proti prisatiu sa užívateľov bazénu. Ak sa na plnenie bazénu používa termálna voda, jej chladenie musí byť zabezpečené pred prítokom do bazénu.

(4) Bazén musí byť vybavený prietokomerom na prítok recirkulovanej vody do spoločnej úpravne. Ak má každý bazén samostatnú úpravňu, prietok je daný výkonom cirkulačných čerpadiel. Prívod riediacej vody musí byť vybavený samostatným registračným vodomerom. Prietokomer a vodomer musia byť kalibrované meradlá.

(5) Hĺbka bazénu sa musí v jeho jednotlivých častiach zreteľne vyznačiť podľa účelu jeho využívania.

(6) Okolie každého bazénu musí byť ohraničené najmenej 1 m širokou, spevnenou, ľahko čistiteľnou plochou zabezpečenou protišmykovou úpravou a so sklonom od bazénu.

(7) Na komunikácie v okolí bazénov, na chodbách k bazénom, na schodoch do bazénov a na podlahách a v sprchách sa musia použiť iba materiály s nešmykľavým a ľahko čistiteľným povrchom.

(8) Miestnosť na poskytovanie prvej pomoci musí byť vybavená umývadlom s prívodom pitnej vody a teplej vody, základnými zariadeniami a prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci a musí byť ľahko prístupná aj pri manipulácii s nosidlami.

§ 8

Požiadavky na vybavenie, priestory, dispozičné riešenie a na prevádzku bazénov pre dojčatá a batoľatá

(1) Bazén pre dojčatá a batoľatá je určený na organizované kúpanie a plávanie detí vo veku od troch mesiacov do troch rokov.

(2) Kúpanie detí je povolené len s použitím vlastných detských plaviek s priliehavou gumičkou okolo nôh.

(3) Bazén pre dojčatá a batoľatá musí mať tieto súvisiace priestory:

a) krytý, najlepšie vnútorný priestor pre kočíky,

b) šatne pre deti vybavené prebaľovacím stolom s ľahko čistiteľnou podložkou,

c) oddelený priestor na dojčenie, odpočinok a na aklimatizáciu detí na vonkajšie prostredie pred odchodom,

d) zázemie pre osoby sprevádzajúce deti so šatňou, sprchami, záchodmi a suchou vetrateľnou miestnosťou na odkladanie vysušených pomôcok.

(4) Priestory určené na kúpanie dojčiat a batoliat sa musia prevádzkovo oddeliť od ostatných priestorov.

(5) Na umelom kúpalisku musí byť zabezpečené pravidelné čistenie a dezinfekcia všetkých priestorov a plôch, s ktorými deti prichádzajú do kontaktu, najlepšie pred každým kurzom, najmenej raz za deň. Na dezinfekciu pomôcok a bazénov sa musia použiť len také prostriedky, ktoré sú svojím zložením a koncentráciou vhodné aj pre čisté priestory zdravotníckych zariadení.3)

(6) Hračky a pomôcky používané v bazéne pre dojčatá a batoľatá musia byť ľahko umývateľné, nepoškodené, určené pre danú vekovú kategóriu, bez akýchkoľvek otvorov a vyberateľných častí, aby sa do nich nemohla dostať voda okrem otvorov, ktorými voda voľne preteká. Denne po skončení kurzu sa musia dôkladne očistiť a podľa potreby vydezinfikovať a uložiť na vyhradenom suchom mieste.

(7) Pri znečistení vody zvratkami, hlienom, krvou, stolicou dieťaťa, ako aj pri akomkoľvek inom viditeľnom znečistení vody sa musí prevádzka okamžite prerušiť do odstránenia nedostatkov. Bazén sa vypustí, dôkladne mechanicky očistí, vydezinfikuje a opláchne.

(8) V bazéne napojenom na recirkulačný systém možno použiť vhodné prípravky na úpravu pH a koaguláciu; použitie iných chemických prípravkov na úpravu vody pre dojčatá a batoľatá, najmä zjasňovačov, parfumov a algicidov, je zakázané. Dezinfekčné prostriedky ako chlór a ďalšie chemikálie sa dávkujú len do príslušného miesta v recirkulačnom systéme uvedeného v prevádzkovom poriadku, nikdy nie priamo do bazénu alebo plávajúcich bój.

(9) Fyzikálne spôsoby dezinfekcie vody pre dojčatá a batoľatá sú prípustné, iba ak boli vopred určené podmienky ich použitia.

(10) Ak má bazén recirkulačný systém, intenzitu recirkulácie vody a množstvo riediacej vody určuje prevádzkovateľ umelého kúpaliska podľa počtu návštevníkov za jeden deň tak, aby boli dodržané medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody uvedené v prílohe.

(11) Použitie stabilne zabudovaného detského bazénu bez recirkulácie vody je prípustné len vtedy, keď pred každým prevádzkovým dňom je zabezpečená jeho dôkladná dezinfekcia, napustenie novou vodou a kvalita vody počas celej prevádzky zodpovedá požiadavkám uvedeným v prílohe.

§ 9

Prevádzkový poriadok umelého kúpaliska

Prevádzkový poriadok umelého kúpaliska obsahuje najmä:

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa umelého kúpaliska,

b) druh a spôsob poskytovania služieb,

c) údaj o kapacite umelého kúpaliska,

d) údaj o trvaní prevádzky,

e) základné údaje o vode na kúpanie,

f) spôsob a frekvenciu prevádzkovej kontroly kvality vody na kúpanie,

h) spôsob výmeny a dezinfekcie vody v bazénoch,

j) spôsob údržby a čistenia priestorov umelého kúpaliska, bazénov, ich príslušenstva a mobilných pomôcok používaných vo vode,

k) zásady prevádzky a údržby zariadení umelého kúpaliska,

l) spôsob zneškodňovania odpadových vôd a nakladania s odpadmi,

m) zásady správania sa návštevníkov umelého kúpaliska,

n) spôsob prevádzkovania detského bazéna a bazénov pre dojčatá a batoľatá,

o) spôsob zabezpečovania a poskytovania prvej pomoci,

p) spôsob zabezpečenia dozoru plavčíkom.


§ 10

Prechodné ustanovenie

Prevádzkovateľ umelého kúpaliska prevádzkovaného pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, ktoré nespĺňa požiadavky uvedené v § 3 ods. 5 písm. a) a § 4 ods. 5 písm. a), je povinný tieto požiadavky splniť najneskôr do 15. marca 2011.

§ 11

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2008.


Ivan Valentovič v. r.


Príloha k vyhláške č. 72/2008 Z. z.

UKAZOVATELE KVALITY VODY NA KÚPANIE, ICH MEDZNÉ HODNOTY A ROZSAH A POČETNOSŤ KONTROLY KVALITY VODY NA KÚPANIE

1.1. Vzorka vody sa odoberá v hĺbke 10 cm od hladiny. Jedna vzorka sa odoberá v časti bazénu, do ktorej vteká napúšťaná voda a jedna vzorka z protiľahlého a súčasne najvzdialenejšieho miesta bazénu. Vzorka vody je množstvo odobratej vody potrebnej na určenie ukazovateľov kvality vody na kúpanie.

1.2. Ak je zabezpečené dostatočné miešanie vody v celom objeme bazénu, napríklad napájaním z veľkého počtu trysiek, alebo ak ide o malé bazény v zariadeniach, ktoré poskytujú služby, možno počet odoberaných vzoriek zredukovať. Vzorky na mikrobiologickú analýzu sa odoberajú podľa slovenskej technickej normy.1)

1.3. Medzná hodnota je hodnota ukazovateľa kvality vody na kúpanie, ktorej prekročením stráca voda na kúpanie vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli, ktorého hodnota bola prekročená.

1.4. Pri výbere metód na stanovenie ukazovateľov uvedených v tabuľke sa postupuje podľa slovenskej technickej normy2) a osobitného predpisu.3)

1.5. Pri náraste iných typov kolónií ako Salmonella (ukazovateľ č. 8) sa vyžaduje ich identifikácia z dôvodu záchytu ďalších patogénnych baktérií.

1.6. Ukazovateľ uvedený pod č. 9 sa vyšetruje v bazénoch s vodnými atrakciami, pri ktorých vznikajú vodné aerosóly. Objem vyšetrenej vzorky musí byť najmenej 50 ml. Kúpacia sezóna je obdobie určené fyzickou osobou-podnikateľom a právnickou osobou, ktoré prevádzkujú umelé kúpalisko.

1.7. Z ukazovateľov uvedených pod č. 17 – 21 sa vyšetrujú tie, ktoré sú na základe používaných dezinfekčných prostriedkov relevantné.

1.8. Limitné hodnoty ukazovateľov č. 10 až 13 a č. 16 sa nevzťahujú na vodu na kúpanie, ak táto podlieha prirodzenému obohateniu o určité látky v koncentráciách neohrozujúcich zdravie. Prirodzené obohatenie je proces, v ktorom voda na kúpanie získava bez ľudského zásahu určité látky obsiahnuté v podloží.

1.9. Limitná hodnota ukazovateľa č. 15 podľa § 6 ods. 5 sa nevzťahuje na vodu na kúpanie ochladzovacieho bazénu v saune.

1.10. Ak ide o opakované zistenia biologického a mikrobiologického znečistenia, nariadi príslušný orgán4) bezodkladne ďalšie vyšetrenia (napríklad zistenie prítomnosti améby).

Číslo
ukaz.
Ukazovateľ Symbol Jednotka Medzná
hodnota
Frekvencia vyšetrenia
1. Koliformné baktérie KB KTJ/100 ml 50 jedenkrát za 14 dní v bazénoch
bez recirkulácie vody jedenkrát za mesiac
v bazénoch s recirkuláciou vody
2. Escherichia coli EC KTJ/100 ml 20
3. Črevné enterokoky EK KTJ/100 ml 20
4. Staphylococcus
aureus
SA KTJ/100 ml
5. Pseudomonas
aeruginosa
PA KTJ/100 ml
6. Producenty PD jedince/ml 200
7. Konzumenty KZ jedince/ml 50
8. Rod Salmonella S v 100 ml neprítomné
9. Legionella species Lg KTJ/ml jedenkrát počas kúpacej sezóny v bazénoch
s celoročnou prevádzkou dvakrát za rok
10. Priehľadnosť PR m dno jedenkrát za deň
11. Farba F mg/l 20 jedenkrát za 14 dní v bazénoch
bez recirkulácie vody
jedenkrát za mesiac v bazénoch
s recirkuláciou vody
12. Zápach ZP   bez chemického a odpudzujúceho zápachu
13. Zákal Z ZF 5
14. Reakcia vody pH   6,5 – 8,5 jedenkrát za deň
15. Teplota vody T oC podľa typu bazénu
v § 6 vyhlášky
trikrát za deň
16. Amónne ióny NH4+ mg/l 1 jedenkrát za 14 dní v bazénoch
bez recirkulácie vody
jedenkrát za mesiac v bazénoch
s recirkuláciou vody
17. Voľný chlór Cl2 mg/l najviac 0,5 trikrát denne v bazénoch
18. Viazaný chlór Cl2 mg/l 0,3
19. Meď Cu mg/l 1,0 po napustení nového objemu vody v bazénoch
s recirkuláciou vody najmenej 1× za dva týždne
20. Striebro Ag mg/l 0,10
21. Ozón O3 mg/l 0,05

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

2) § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.

1) TN EN ISO 19458 Kvalita vody. Odber vzoriek na mikrobiologickú analýzu.

2) STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií – Výber metód (bod 5.4.2.).

3) § 4 ods. 16 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

4) § 19 ods. 6 zákona č. 355/2006 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené