Oznámenie č. 646/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu na účely určenia zahraničného platu profesionálneho vojaka

Čiastka 213/2008
Platnosť od 31.12.2008
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 281/2015 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

646

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 452/2008 Z. z. vydalo

výnos z 18. decembra 2008 č. SEOPMVL-91-168/2008-OdL o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu na účely určenia zahraničného platu profesionálneho vojaka.

Výnosom sa ustanovujú podrobnosti výpočtu platového koeficientu na účely určenia zahraničného platu profesionálneho vojaka vyslaného na výkon štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Výnos bude uverejnený v čiastke 111/2008 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené