Opatrenie č. 645/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 388/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Čiastka 213/2008
Platnosť od 31.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009 do30.11.2014
Zrušený 278/1993 Z. z. (nepriamo)

645

OPATRENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

z 18. decembra 2008,

ktorým sa mení opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 388/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 8c ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 534/2005 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 388/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu sa mení takto:

1. V § 1 sa slová „podľa § 8a ods. 3 písm. a) zákona“ nahrádzajú slovami „podľa § 8c ods. 3 písm. b) zákona“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3. § 2 vrátane nadpisu znie:

㤠2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8a ods. 6 písm. h) zákona]

Povinnosť vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8a zákona sa vzťahuje na správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia, ak predmetom prevodu sú prostriedky výpočtovej, reprodukčnej a telekomunikačnej techniky a dopravné prostriedky, ak neuplynulo viac ako päť rokov od dátumu ich prvého uvedenia do prevádzky, s výnimkou prevodov na účely podľa § 11 ods. 7 zákona a s výnimkou dopravných prostriedkov, ktoré sú posudzované ako vojenský materiál.2)“.

4. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 a 10 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 a § 3 písm. b) tohto opatrenia; to neplatí, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 a § 3 písm. b) tohto opatrenia a súčasne výmenou prijímajú nové nepoužívané hnuteľné veci do vlastníctva štátu.“.

5. V nadpise § 7 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.

6. V § 7 sa vypúšťa odsek 1.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

7. V nadpise § 8 sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Jaroslav Baška v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.