Oznámenie č. 637/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

Čiastka 212/2008
Platnosť od 31.12.2008
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

637

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

opatrenie zo 17. decembra 2008 č. OPL0408-24763/2008-OL, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.

Opatrenie obsahuje nový Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia a zároveň úpravy jednotlivých príloh obsahujúcich sumy uvedené v súvislosti s plánovaným prechodom slovenskej meny na jednotnú európsku menu euro k 1. januáru 2009.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Opatrenie je uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 31. decembra 2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené