Vyhláška č. 63/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 25/2008
Platnosť od 29.02.2008 do14.03.2013
Účinnosť od 15.03.2008 do14.03.2013
Zrušený 39/2013 Z. z. (nepriamo)

63

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 11. februára 2008,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 27 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

1. § 4 a 5 vrátane nadpisov znejú:

㤠4

Rozsah a vymedzenie údajov

Do integrovaného registra informačného systému sa oznamujú údaje podľa osobitného predpisu3) a údaje o množstvách znečisťujúcich látok uvedených v osobitnom predpise,4) ktoré nepresahujú ustanovenú prahovú hodnotu.

§ 5

Spôsob zisťovania, vyhodnocovania a oznamovania údajov

(1) Údaje podľa § 4 sa zisťujú a vyhodnocujú spôsobom a metódami, ktorými sa podľa vlastností použitej technológie a znečisťujúcej látky zistí najpravdepodobnejšie množstvo znečisťujúcej látky, napríklad technickým výpočtom alebo odborným odhadom; ak nemožno urobiť technický výpočet alebo ak nie sú dostupné podklady na odborný odhad, množstvo znečisťujúcej látky sa zistí jednorazovým analytickým stanovením. Spôsoby a metódy zisťovania a vyhodnocovania údajov podľa § 4 uverejňuje ministerstvo na svojej internetovej stránke.

(2) Údaje podľa § 4 sa oznamujú Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave za každú prevádzku na tlačive, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.5) Na identifikáciu prevádzky sa využíva aj číslo kategórie priemyselnej činnosti a kód NOSE-P, ktoré sú uvedené v prílohe.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 5 znejú:

3) Čl. 5 ods. 1 a príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 33, 4. 2. 2006).

4) Príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

5) § 3 ods. 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2007 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z. z.“.

2. Prílohy č. 1 a 2 sa vypúšťajú. Doterajšia príloha č. 3 sa označuje ako príloha.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2008.


Jaroslav Izák v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené