Oznámenie č. 627/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

Čiastka 208/2008
Platnosť od 30.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

627

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 639/2007 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z  8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 1 písm. i)  a v  § 7 ods. 1 sa slová  „slovenskú menu“ nahrádzajú slovami „menu euro“.

2. V § 18 ods. 28 sa slová „kurzy Národnej banky Slovenska,“ nahrádzajú slovami „referenčné výmenné kurzy určené a vyhlásené Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska“.

3. V § 30 ods. 6 sa slová  „na celé koruny“ nahrádzajú slovami  „podľa odpisového plánu“.

4. V § 39 ods. 8 sa slová  „v slovenskej mene“ nahrádzajú slovami „ v mene euro“.

5. Za § 79 sa vkladá § 79a, ktorý znie:

㤠79a

Osobitné ustanovenia na účely prechodu zo slovenskej meny  na menu euro

(1) Ku dňu zavedenia meny euro v Slovenskej republike (ďalej len „zavedenie eura“) sa účty hlavnej knihy otvoria účtovnými zápismi podľa § 37b zákona. Ku dňu zavedenia eura sa konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov na účte 702 – Konečný účet súvahový účtujú ako začiatočné stavy jednotlivých súvahových účtov na účte 701 – Začiatočný účet súvahový po prepočítaní zo slovenských korún na eurá podľa § 37b zákona a zaokrúhlení podľa osobitného predpisu36).

(2) Ku dňu zavedenia eura sa zaúčtujú začiatočné stavy jednotlivých súvahových účtov prepočítané konverzným kurzom s výnimkou podľa odseku 3 na účte 701 – Začiatočný účet súvahový v eurách  a v slovenských korunách so súvzťažným zápisom  na  jednotlivých novootváraných súvahových účtoch  v eurách.  Začiatočné stavy analytických účtov hlavnej knihy v slovenských korunách sa uvedú ako informácia k začiatočným stavom v eurách.

(3) Ku dňu zavedenia eura sa prijaté preddavky a poskytnuté preddavky vyjadrené v eurách  zaúčtujú v hodnote prijatých preddavkov a poskytnutých preddavkov v eurách v čase prijatia preddavku alebo poskytnutia preddavku. Ku dňu zavedenia  eura sa jednotlivé zložky účtov časového rozlíšenia vyjadrené  31. decembra v mene euro zaúčtujú v hodnote v eurách ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

(4) Pri otvorení účtov sa výsledok hospodárenia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia prepočítaný  konverzným kurzom zaokrúhlený  podľa osobitného predpisu36) účtuje na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Kladný výsledok hospodárenia sa účtuje na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a v prospech účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Záporný výsledok hospodárenia sa účtuje v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a na ťarchu účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

(5) Kladný rozdiel medzi účtami aktív a pasív, ktorý vznikne pri prepočte jednotlivých analytických účtov konverzným kurzom na eurá, sa účtuje na ťarchu osobitne vytvoreného analytického účtu k účtu 378 – Iné pohľadávky a v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový. Záporný rozdiel medzi účtami aktív a pasív, ktorý vznikne pri prepočte jednotlivých analytických účtov konverzným kurzom na eurá, sa účtuje v prospech osobitne vytvoreného analytického účtu k účtu 379 – Iné záväzky a na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový. Súčasne sa účtuje uvedený rozdiel v prospech účtu 378 – Iné pohľadávky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 563 – Kurzové straty alebo na ťarchu účtu 379 – Iné záväzky so súvzťažným zápisom v prospech účtu 663 – Kurzové zisky.

(6) Jednotlivé položky analytickej evidencie k analytickým účtom sa prepočítajú podľa § 37b zákona. Rozdiel medzi súčtom jednotlivých položiek analytickej evidencie a začiatočným stavom analytického  účtu v eurách sa účtuje na vecne príslušný analytický účet so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 563 – Kurzové straty alebo v prospech účtu 663 – Kurzové zisky.

(7) V období duálneho hotovostného peňažného obehu sa hotovosť v slovenských korunách prepočítaná konverzným kurzom zaokrúhlená  podľa osobitného predpisu36)  účtuje na osobitnom analytickom účte.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:

36) § 20 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 75/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely.“.

Čl. II

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 639/2007 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 4 sa dopĺňa § 4a, ktorý znie:

„ § 4a

(1) Údaje uvedené v účtovných výkazoch v slovenských korunách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa prepočítajú konverzným kurzom tak, že najskôr sa prepočítajú údaje v súčtových riadkoch, pričom sa postupuje od najvyššieho súčtového rádu po najnižší. Prepočítané údaje sa zaokrúhlia matematicky na najbližšie euro.

(2) Pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za rok 2009 sa  v poznámkach  uvádzajú aj  informácie o zmene meny, v ktorej sa vedie účtovníctvo  a o prepočte porovnateľných  peňažných údajov  konverzným kurzom vrátane jeho hodnoty a opis a suma významných nákladov vzniknutých v súvislosti so zavedením  meny euro.“.

2. V prílohách č. 1 až 3 sa slová „v tisíc Sk“ nahrádzajú slovami „v eurách“.

3. V prílohe č. 1 vo Vysvetlivkách na vyplňovanie súvahy sa slová „slovenskej meny v tisícoch“ nahrádzajú slovami „v eurách“ a vypúšťajú sa slová „Sk – Slovenská koruna“.

4. V prílohe č. 2 vo Vysvetlivkách na vyplňovanie výkazu ziskov a strát sa slová „slovenskej meny v tisícoch“ nahrádzajú slovami „v eurách“ a vypúšťajú sa slová „Sk – Slovenská koruna“.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.