Oznámenie č. 625/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

Čiastka 208/2008
Platnosť od 30.12.2008
Účinnosť do 31.12.2012
Zrušený 375/2012 Z. z. (nepriamo)
Literatúra 2
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

625

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 17. decembra 2008 č. MF/027059/2008-311, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (oznámenie č. 567/2007 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27059/2008-311, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (oznámenie č. 567/2007 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa číslo „6“ nahrádza číslom „7“.

2. V § 3 ods. 1 písm. a) sa slovo „a“ za slovami „FIN 3-04“ nahrádza čiarkou a za slová „FIN 5-04“ sa vkladajú slová „a finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej správy FIN 7-04“.

3. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

㤠4a

Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri predkladaní finančných výkazov za prvý kalendárny štvrťrok roku 2009.“.

4. V prílohách č. 1 a 3 až 6 sa slová „(v slovenských korunách*)“ nahrádzajú slovami „(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta*)“ a slová „v tisícoch slovenských korún“ sa nahrádzajú slovami „v celých eurách“.

5. Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.

6. V prílohe č. 3 tabuľke časti Vybrané pasíva v stĺpci „a“ riadku 39 sa slovo „aktív“ nahrádza slovom „pasív“.

7. V prílohe č. 5 tabuľke časti Štruktúra dlhu subjektu verejnej správy podľa rezidentov a meny v stĺpcoch 1 až 5 riadku 03 a riadku 09 sa vkladá „písmeno „x““.

8. V prílohe č. 5 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu prvom bode a v prílohe č. 6 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu prvom bode sa slová „národa a Slovenského národného strediska pre ľudské práva“ nahrádzajú slovami „národa, Slovenského národného strediska pre ľudské práva, RTVS, s. r. o. a Úradu pre dohľad nad výkonom auditu“.

9. V prílohe č. 5 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu v druhom až štvrtom bode a v prílohe č. 6 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu v druhom bode sa slová „slovenské koruny kurzom Národnej banky Slovenska“ nahrádzajú slovami „eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska“.

10. Za prílohu č. 6 sa dopĺňa príloha č. 7, ktorá tvorí prílohu č. 2 k tomuto opatreniu.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27059/2008-311

VZOR – Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

Č. r.1.1. Vybrané aktívaÚčetstav
k 1. januáruk .............
abc12
01Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 051  
02Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý nehmotný majetok095A  
03Dlhodobý nehmotný majetok 012, 013, 014, 018, 019, 041  
04Oprávky a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku072, 073, 074, 078, 079, 091A, 093  
05Pozemky 031  
06Opravné položky k pozemkom092A  
07Stavby021  
08Oprávky a opravné položky k stavbám081, 092A  
09Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022  
10Oprávky a opravné položky k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí 082, 092A  
11Dopravné prostriedky 023  
12Oprávky a opravné položky k dopravným prostriedkom083, 092A  
13Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 052  
14Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý hmotný majetok095A  
15Dlhodobý hmotný majetok025, 026, 028, 029, 032, 033, 042  
16Oprávky a opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku085, 086, 088, 089, 092A, 094  
17Podielové cenné papiere a podiely061, 062  
18Opravné položky k podielovým cenným papierom a podielom096A  
19Realizovateľné cenné papiere  063  
20Opravné položky k realizovateľným cenným papierom 096A  
21Dlhové cenné papiere držané do splatnosti065  
22Opravné položky k dlhovým cenným papierom držaným do splatnosti096A  
23Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku066  
24Opravné položky k pôžičkám účtovnej jednotke v konsolidovanom celku096A  
25Ostatné pôžičky067  
26Opravné položky k ostatným pôžičkám 096A  
27Ostatný dlhodobý finančný majetok 069  
28Opravné položky k ostatnému dlhodobému finančnému majetku096A  
29Obstaranie dlhodobého finančného majetku 043  
30Opravné položky k obstaraniu dlhodobého finančného majetku096A  
31Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu352  
32Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku 354  
33Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy  351A, 353A, 355A, 356A, 357A, 358A, 359A  
34Pohľadávky (r. 35 až r. 45), v tom:   
35voči odberateľom311A  
36zo zmeniek na inkaso312A  
37z vydaných dlhopisov375A  
38z eskontovaných cenných papierov313A  
39z daňových a colných rozpočtových príjmov317A  
40z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov319A  
41z pevných termínových operácií 373A  
42z daní a zo sociálneho poistenia336A, 341, 342, 343, 345,   
43zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami371A  
44transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy372A  
45ostatné pohľadávky 314A, 315A, 316A, 318A, 335A,  369A,  374A, 376A, 378A, 396  
46Opravné položky k pohľadávkam (r. 47 až r. 55), v tom:   
47voči odberateľom391A  
48zo zmeniek na inkaso391A  
49z vydaných dlhopisov391A  
50z eskontovaných cenných papierov391A  
51z daňových a colných rozpočtových príjmov391A  
52z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov391A  
53z pevných termínových operácií 391A  
54zo sociálneho poistenia391A  
55z ostatných pohľadávok391A  
56Finančné účty (r. 57 až r. 63), v tom:     
57pokladnica 211  
58účty v bankách221A,  +/- 261  
59účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 221A  
60účet štátnych rozpočtových príjmov224  
61výdavkový rozpočtový účet222  
62príjmový rozpočtový účet223  
63ostatné finančné účty213,  skupina 28  
64Majetkové cenné papiere 251, 257, 259  
65Dlhové cenné papiere253,255,256, 259  
66Opravné položky k majetkovým cenným papierom 291A  
67Opravné položky k dlhovým cenným papierom 291A  
68Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé 271A, 272A, 274A, 275A, 277A  
69Opravné položky k poskytnutým návratným finančným výpomociam dlhodobým 291A  
70Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé 271A, 272A, 274A, 275A, 277A  
71Opravné položky k poskytnutým návratným finančným výpomociam krátkodobým 291A  
72Ostatný obežný majetok111, 112, 119, 121, 122, 123, 124, 131, 132, 139   
73Opravné položky k ostatnému obežnému majetku191, 192, 193, 194, 195, 196  
74Časové rozlíšenie 381, 382, 385  
75Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice skupina 20  
Č. r.1.2. Vybrané pasíva Účetstav
k 1. januáruk .............
abc12
76Záväzky (r. 77 až r. 80 + r. 81 + r. 89 + r. 100 + r. 108 až r. 110)   
77Rezervy451A, 459A, 323A  
78Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 351A, 353A, 355A, 356A, 357A, 358A, 359A  
79Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu352  
80Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku 354  
81Dlhodobé záväzky (r. 82 až r. 88), v tom:   
82dlhodobé prijaté preddavky 475A   
83dlhodobé zmenky na úhradu478A  
84pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií373A  
85vydané dlhopisy dlhodobé 473A  
86vlastné dlhopisy dlhodobé- 255A  
87záväzky z dlhodobého nájmu474A  
88ostatné dlhodobé záväzky 377A, 379A, 472, 476A, 479  
89Krátkodobé záväzky (r. 90 až r. 99), v tom:   
90dodávatelia321  
91zmenky na úhradu 322, 478A   
92prijaté preddavky 324,  475A  
93pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií  373A  
94záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 367  
95zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami371A  
96transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy372A  
97daňové záväzky a záväzky zo sociálneho poistenia336A, 341, 342, 343, 345  
98záväzky z krátkodobého nájmu474A  
99ostatné krátkodobé záväzky325, 326, 331, 333,  368, 377A, 379A,  476A, 479A  
100Bankové úvery a výpomoci (r. 101 až r. 107), v tom:   
101bankové úvery dlhodobé 461A  
102bežné bankové úvery 461A, 221A, 231, 232  
103vydané dlhopisy krátkodobé 473A, 241  
104vlastné dlhopisy krátkodobé- 255A  
105ostatné krátkodobé finančné výpomoci 249  
106prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé   273A  
107prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé273A  
108Časové rozlíšenie383, 384  
109Účet štátnych rozpočtových výdavkov225  
110Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice skupina 20  

2. Za subjekt verejnej správy, ktorým je Fond národného majetku Slovenskej republiky

Č. r.2.1. Vybrané aktívaÚčetstav 
k 1. januáruk ..........
abc12
01Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok051  
02Iný dlhodobý nehmotný majetok01X, 013, 014, 019, 041  
03Oprávky k inému dlhodobému nehmotnému majetku07X, 073, 074, 079  
04Pozemky  031  
05Stavby  021  
06Oprávky k stavbám081  
07Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí022  
08Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí082  
09Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok052  
10Iný dlhodobý hmotný majetok02X, 029, 032, 042  
11Oprávky k inému dlhodobému hmotnému majetku08X, 089  
12Podielové cenné papiere a podiely061, 062, 063  
13Dlhové cenné papiere065  
14Ostatné pôžičky067  
15Ostatný dlhodobý finančný majetok 069  
16Majetok fondu 064  
17Prenajatý majetok fondu 068  
18Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok053  
19Obstaranie dlhodobého finančného majetku043  
20Pohľadávky spolu (r. 21 až r. 25), v tom:   
21z obchodného styku31XA, 311, 313, 314, 316  
22zo zmeniek na inkaso312  
23z privatizácie315  
24daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho poistenia336A, 341, 342, 345  
25ostatné33XA, 335,  355, 373A, 375, 376, 378  
26Peniaze21X, 211, 213  
27Účty v bankách spolu221A, 222, +/- 261  
28Majetkové cenné papiere251, 257A  
29Dlhové cenné papiere253, 255, 256  
30Krátkodobé cenné papiere a podiely na privatizáciu257A  
31Ostatný finančný majetok259  
Č. r.2.2. Vybrané pasíva Účetstav 
k 1. januáruk ..........
abc12
31Ostatný finančný majetok259  
32Záväzky  (r. 33 + r. 34 + r. 41 + r. 46)   
33Rezervy 32X, 323, 45XA, 451, 459  
34Dlhodobé záväzky (r. 35 až r. 40), v tom:    
35dlhodobé záväzky z obchodného styku479A  
36dlhodobé prijaté preddavky475A  
37dlhodobé zmenky na úhradu478A  
38vydané dlhopisy 473A  
39záväzky z nájmu474  
40iné dlhodobé záväzky373A, 377A, 47XA, 472, 476A, 479A    
41Krátkodobé záväzky (r. 42 až r. 45), v tom:    
42záväzky z obchodného styku32X, 321, 324, 325, 47X, 475A, 478A, 479A  
43zmenky na úhradu322  
44daňové záväzky a záväzky zo sociálneho poistenia336A, 341, 342, 345  
45iné krátkodobé záväzky326, 33X, 331, 333, 373A, 377A, 379A, 47X, 476A, 479A  
46Bankové úvery a výpomoci (r. 47 až r. 49), v tom:   
47bankové úvery dlhodobé 46XA, 461A  
48bežné bankové úvery221A, 231, 23X, 232, 46XA, 461A  
49krátkodobé finančné výpomoci24X, 241, 249, 473A  

3. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú Slovenský pozemkový fond, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, verejné vysoké školy, Ústav pamäti národa, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Slovenská televízia, Slovenský rozhlas a ďalšie subjekty verejnej správy účtujúce podľa osobitného predpisu6a)

Č. r.3.1. Vybrané aktívaÚčetstav 
k 1. januáruk ..........
abc12
01Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok051  
02Opravná položka k poskytnutým preddavkom na dlhodobý nehmotný majetok095A  
03Iný dlhodobý nehmotný majetok012, 013, 014, 018, 019, 041  
04Oprávky a opravné položky k inému dlhodobému nehmotnému majetku072, 073, 074, 078, 079, 091, 093  
05Pozemky031  
06Stavby021  
07Oprávky  a opravné položky k stavbám081, 092A  
08Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí022  
09Oprávky a opravné položky k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí 082, 092A  
10Dopravné prostriedky023  
11Oprávky a opravné položky k dopravným prostriedkom083, 092A  
12Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok052  
13Opravná položka k poskytnutým preddavkom na dlhodobý hmotný majetok095A  
14Iný dlhodobý hmotný majetok025, 026, 028, 029, 032, 042  
15Oprávky a opravné položky k inému dlhodobému hmotnému majetku085, 086, 088, 089, 092A, 094  
16Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok053  
17Podielové cenné papiere a podiely061, 062   
18Opravná položka k podielovým cenným papierom a podielom096  
19Dlhové cenné papiere držané do splatnosti065  
20Opravná položka k dlhovým cenným papierom držaným do splatnosti096A  
21Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky066, 067  
22Opravná položka k pôžičkám podnikom v skupine a ostatným pôžičkám096A  
23Ostatný dlhodobý finančný majetok069A  
24Opravná položka k ostatnému dlhodobému finančnému majetku096A  
25Obstaranie dlhodobého finančného majetku043  
26Opravná položka k obstaraniu dlhodobého finančného majetku096A  
27Poskytnuté prevádzkové preddavky314A  
28Opravná položka k poskytnutým prevádzkovým preddavkom391A  
29Ostatný obežný majetok111, 112, 119, 121, 122, 123, 124, 131, 132, 139   
30Opravná položka k ostatnému obežnému majetku191, 192, 193, 194, 195, 196  
31Pohľadávky spolu (r. 32 až r. 35), v tom:   
32z obchodného styku311, 313, 314A, 315  
33zo zmeniek na inkaso312  
34daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho poistenia336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 348A  
35ostatné pohľadávky335, 358, 373A, 375, 378, 396A  
36Opravné položky k pohľadávkam spolu
(r. 37 až r. 40), v tom:
   
37k pohľadávkam z obchodného styku391A  
38k zmenkám na inkaso391A  
39k daňovým pohľadávkam a pohľadávkam zo sociálneho poistenia391A  
40k ostatným pohľadávkam391A  
41Pokladnica211, 213  
42Účty v bankách221, +/- 261  
43Majetkové cenné papiere251, 257  
44Dlhové cenné papiere 253, 255, 256  
45Obstaranie krátkodobého finančného majetku259  
46Opravná položka ku krátkodobému finančnému majetku291  
47Účty časového rozlíšenia381, 385  

6a) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Č. r.3.2. Vybrané pasíva Účetstav 
k 1. januáruk ..........
abc12
47Účty časového rozlíšenia381, 385  
48Cudzie zdroje (r. 49 + r. 50 + r. 56 + r. 61)    
49Rezervy spolu323, 451, 459  
50Dlhodobé záväzky (r. 51 až r. 55), v tom:    
51vydané dlhopisy 473  
52dlhodobé prijaté preddavky475  
53dlhodobé zmenky na úhradu478  
54záväzky z nájmu474A  
55iné dlhodobé záväzky373A, 472, 476, 479A  
56Krátkodobé záväzky (r. 57 až r. 60), v tom:    
57záväzky z obchodného styku321, 324, 325, 326  
58zmenky na úhradu322  
59daňové záväzky a záväzky zo sociálneho poistenia336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 348A  
60iné krátkodobé záväzky                                    331, 333, 367, 368, 373A, 379, 396A, 474A, 479A  
61Bankové výpomoci a pôžičky (r. 62 až r. 64), v tom:    
62dlhodobé bankové úvery461A  
63bežné bankové úvery231, 232, 461A  
64prijaté krátkodobé finančné výpomoci241, 249  
65Účty časového rozlíšenia383, 384  

4. Za subjekt verejnej správy, ktorým je Sociálna poisťovňa

Č. r.4.1. Vybrané aktívaÚčetStav
k 1. januáruk ............
abc12
01Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok051  
02Opravná položka k poskytnutým preddavkom na dlhodobý nehmotný majetok095A  
03Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 013, 014, 018, 019, 041  
04Oprávky a opravné položky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku 073, 074, 078, 079, 091A, 093  
05Pozemky031  
06Stavby021  
07Oprávky a opravné položky k stavbám081, 092A  
08Stroje, prístroje a zariadenia022  
09Oprávky a opravné položky k strojom, prístrojom a zariadeniam082, 092A  
10Dopravné prostriedky023  
11Oprávky a opravné položky k dopravným prostriedkom 083, 092A  
12Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok052  
13Opravná položka k poskytnutým preddavkom na dlhodobý hmotný majetok095A  
14Iný dlhodobý hmotný majetok028, 029, 032, 042  
15Oprávky a opravné položky k inému dlhodobému hmotnému majetku088, 089, 092A, 094  
16Cenné papiere a podiely061, 062   
17Opravná položka k cenným papierom a podielom096A  
18Dlhové cenné papiere držané do splatnosti063   
19Opravná položka k dlhovým cenným papierom držaným do splatnosti096A  
20Ostatné pôžičky 067  
21Opravná položka k ostatným pôžičkám 096A  
22Obstaranie dlhodobého finančného majetku043  
23Iný dlhodobý finančný majetok069  
24Opravná položka k inému dlhodobému finančnému majetku096A  
25Poskytnuté preddavky na zásoby314A  
26Opravná položka k poskytnutým preddavkom na zásoby391A  
27Iný obežný majetok 111, 112, 119, 131, 132, 139  
28Opravná položka k inému obežnému majetku 191, 196  
29Pohľadávky spolu (r. 30 až r. 33), v tom:   
30z obchodného styku311, 312, 313, 314A, 315  
31na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie316  
32daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho poistenia336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A  
33ostatné pohľadávky335, 358, 378, 396A  
34Opravná položka k pohľadávkam spolu
(r. 35 až r. 38), v tom:
   
35k pohľadávkam z obchodného styku391A  
36k pohľadávkam na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie391A  
37k daňovým pohľadávkam a pohľadávkam zo sociálneho poistenia391A  
38k ostatným pohľadávkam391A  
39Pokladnica211, 213  
40Účty v bankách221, +/- 261  
41Cenné papiere 251, 253  
42Ostatný finančný majetok259  
43Prechodné účty aktív 381, 385  
Č. r.4.2. Vybrané pasíva ÚčetStav
k 1. januáruk ............
abc12
44Cudzie zdroje (r. 45 + r. 46 + r. 52 + r. 58 + r. 62)    
45Rezervy  941  
46Dlhodobé záväzky (r. 47 až r. 51), v tom:    
47návratná finančná výpomoc952A  
48dlhodobé prijaté preddavky 955  
49dlhodobé zmenky na úhradu  958  
50dlhodobé záväzky z nájmu954A  
51iné dlhodobé záväzky956, 959A  
52Krátkodobé záväzky (r. 53 až r. 57), v tom:   
53záväzky z obchodného styku 321, 322, 324, 325  
54záväzky z poistných vzťahov 326  
55daňové záväzky a záväzky zo sociálneho poistenia336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A  
56krátkodobé rezervy323  
57iné krátkodobé záväzky328, 329, 331, 333,  367, 368, 379, 396A, 952A, 954A, 959A   
58Bankové výpomoci a pôžičky (r. 59 až r. 61), v tom:   
59dlhodobé bankové úvery  951A  
60bežné bankové úvery 231, 232, 951A  
61iné krátkodobé finančné výpomoci 249  
62Prechodné účty pasív 383, 384  

5. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú zdravotné poisťovne

Č. r.5.1. Vybrané aktívaÚčetStav 
k 1. januáruk ............
abc12
01Nehmotný majetok (r. 02 + r. 03), v tom:    
02poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majetku22XA  
03ostatný nehmotný majetok20X,22XA  
04Oprávky a opravné položky k nehmotnému majetku (r. 05 + r. 06), v tom:    
05opravné položky k poskytnutým preddavkom na obstaranie nehmotného majetku22X  
06oprávky a opravné položky k ostatnému nehmotnému majetku20X  
07Finančné umiestnenie (r. 08 až r. 15), v tom:     
08pozemky 10X  
09budovy a stavby10X  
10podielové cenné papiere11X  
11dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s rozhodujúcim vplyvom11X  
12dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s podstatným vplyvom11X  
13ostatné dlhodobé pohľadávky11X  
14cenné papiere 15X, 16X  
15ostatné finančné umiestnenie, z toho:12X  
16ostatné pôžičky12X  
17vklady v bankách12X  
18Oprávky a opravné položky k finančnému umiestneniu (r.19 až r. 26), v tom:     
19opravné položky k pozemkom, budovám a stavbám10X  
20opravné položky k podielovým cenným papierom11XA  
21opravné položky k dlhopisom vydaným obchodnými spoločnosťami s rozhodujúcim vplyvom11XA  
22opravné položky k dlhopisom vydaným obchodnými spoločnosťami s podstatným vplyvom11XA  
23opravné položky k ostatným dlhodobým pohľadávkam11XA  
24opravné položky k cenným papierom 16X  
25opravné položky k ostatným pôžičkám12XA  
26opravné položky k ostatnému finančnému umiestneniu12XA  
27Pohľadávky (r. 28 + r. 31 + r. 32), v tom:   
28z verejného zdravotného poistenia 30X  
29z toho: voči poisteným30X  
30            z prerozdelenia poistného30X  
31z individuálneho zdravotného poistenia30X  
32ostatné pohľadávky30X, 31X, 32X, 35X, 37X  
33Opravné položky k ostatným pohľadávkam 32X, 35XA, 30X  
34Ostatné aktíva (r. 35 + r. 39 + r. 40 + r. 43 až r. 45), v tom:   
35hmotný hnuteľný majetok a zásoby
(r. 36 až r. 38), v tom:
   
36stroje a zariadenia21X, 22X  
37poskytnuté preddavky na hmotný majetok22XA  
38poskytnuté preddavky na zásoby22XA  
39ostatný hmotný majetok26X  
40pokladničné hodnoty a účty v bankách
(r. 41 + r. 42), v tom:
   
41pokladnica a pokladničné hodnoty23X  
42účty v bankách23X  
43daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho poistenia35X, 37X  
44dotácie zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie35X, 37X  
45iné aktíva35X, 37X  
46Oprávky a opravné položky k ostatným aktívam (r. 47 + r. 51 až r. 53), v tom:   
47oprávky a opravné položky k hmotnému hnuteľnému majetku a zásobám
(r. 48 až r. 50), v tom:
   
48oprávky a opravné položky k strojom a zariadeniam21XA  
49opravné položky k poskytnutým preddavkom na hmotný majetok22XA  
50opravné položky k poskytnutým preddavkom na zásoby22XA  
51oprávky a opravné položky k ostatnému hmotnému majetku26X  
52oprávky a opravné položky k daňovým pohľadávkam a pohľadávkam zo sociálneho poistenia35XA  
53oprávky a opravné položky k iným aktívam35XA  
54Účty časového rozlíšenia39X  
Č. r.5.2. Vybrané pasívaÚčetStav 
k 1. januáruk ............
abc12
55Podriadené pasíva   
56Technické rezervy44X  
57Ostatné rezervy36X, 45X  
58Záväzky (r. 59 + r. 63 + r. 64 + r. 65 + r. 68 + r. 70 až r. 72), v tom:   
59z verejného zdravotného poistenia
(r. 60 až r. 62), v tom:
   
60voči poisteným  33X  
61voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti33X  
62z prerozdelenia poistného33X  
63z individuálneho zdravotného poistenia33X  
64zo zaistenia 33X  
65pôžičky zaručené dlhopismi (r. 66 + r. 67), v tom:   
66krátkodobé pôžičky36XA  
67dlhodobé pôžičky48X  
68bankové úvery, z toho:36X, 47X  
69krátkodobé úvery36X  
70daňové záväzky a záväzky zo sociálneho poistenia35X, 36X, 37X  
71dotácie zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie35X, 36X, 37X  
72ostatné záväzky34X, 35X, 36X, 37X, 46X, 47X, 48X  
73Účty časového rozlíšenia39X  

6. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú Slovenská konsolidačná, a. s. a ďalšie subjekty verejnej správy účtujúce podľa osobitného predpisu7)

Č. r.6.1. Vybrané aktívaÚčetStav
k 1. januáruk ..............
ac12
01Pohľadávky za upísané vlastné imanie 353  
02Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok051  
03Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý nehmotný majetok095A  
04Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 01X, 011, 012, 013, 014, 015, 019, 041  
05Oprávky a opravné položky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku07X, 071, 072, 073, 074, 075, 079, 091, 093   
06Pozemky031  
07Opravné položky k pozemkom092A  
08Stavby 021  
09Oprávky a opravné položky k stavbám081, 092A  
10Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí022  
11Oprávky a opravné položky k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí082, 092A  
12Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok052  
13Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý hmotný majetok095A  
14Iný hmotný majetok02X, 025, 026, 029, 032, 042  
15Oprávky a opravné položky k inému hmotnému majetku08X, 085, 086, 089, 092A, 094   
16Opravná položka k nadobudnutému majetku+/- 097, +/- 098  
17Podielové cenné papiere a podiely061, 062, 063  
18Dlhové cenné papiere 065  
19Opravné položky k cenným papierom a podielom 096A  
20Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku066A  
21Opravné položky k pôžičkám účtovnej jednotke v konsolidovanom celku096A  
22Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok06XA, 066A, 067A   
23Opravné položky k pôžičkám s dobou splatnosti najviac jeden rok096A  
24Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok053  
25Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý finančný majetok095A  
26Ostatné pôžičky067A  
27Obstaranie finančného majetku043  
28Ostatný dlhodobý finančný majetok069  
29Opravné položky k finančnému majetku a k obstaraniu finančného majetku096A  
30Poskytnuté preddavky na zásoby314A  
31Opravné položky k poskytnutým preddavkom na zásoby391A  
32Ostatný obežný majetok11X, 111, 112, 119, 12X, 121, 122, 123, 124, 13X, 131, 132, 139   
33Opravné položky k ostatnému obežnému majetku19X, 191, 192, 193, 194, 195, 196  
34Pohľadávky spolu (r. 35 až r. 38),  v tom:   
35z obchodného styku 31XA, 311, 313, 314A, 315  
36zo zmeniek na inkaso312  
37daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho poistenia336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A  
38ostatné pohľadávky33XA, 335, 35XA, 351, 354, 355, 358, 371, 373A, 374, 375, 376, 378, 398A, 481A  
39Opravné položky k pohľadávkam spolu
(r. 40 až r. 43), v tom:
   
40k pohľadávkam z obchodného styku 391A  
41k zmenkám na inkaso391A  
42k daňovým pohľadávkam a pohľadávkam zo sociálneho poistenia391A  
43k ostatným pohľadávkam391A  
44Peniaze21X, 211, 213  
45Účty v bankách 221A, 22X, +/- 261  
46Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok22XA  
47Majetkové cenné papiere251, 252, 257  
48Dlhové cenné papiere 253, 256  
49Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku29X, 291A  
50Obstarávaný krátkodobý finančný majetok259, 314 A  
51Opravné položky k obstarávanému krátkodobému finančnému majetku29X, 291A  
52Časové rozlíšenie 381, 382, 385  

7) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Č. r.6.2. Vybrané pasívaÚčetStav 
k 1. januáruk ..............
ac12
53Záväzky (r. 54 + r. 55 + r. 63 + r. 68 + r. 73)   
54Rezervy 32X, 323, 45X, 451, 459      
55Dlhodobé záväzky (r. 56 až r. 62), v tom:    
56dlhodobé záväzky z obchodného styku479A  
57dlhodobé prijaté preddavky 475A  
58dlhodobé zmenky na úhradu 478A  
59vydané dlhopisy 473A  
60záväzky z nájmu474A  
61iné dlhodobé záväzky 372A, 373A, 377A, 47XA,  471A, 472, 476A, 479A, 481A  
62vlastné dlhopisy- 255A  
63Krátkodobé záväzky (r. 64 až r. 67), v tom:    
64záväzky z obchodného styku32X, 321, 324, 325, 47XA, 475A, 478A, 479A   
65zmenky na úhradu322  
66daňové záväzky a záväzky zo sociálneho poistenia336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A  
67iné krátkodobé záväzky326, 33X, 331, 333,  36XA, 361, 364, 365, 366, 367, 368, 372A, 373A, 377A, 379, 398A, 47X, 47XA, 471A,   474A, 476A,   478A, 479A      
68Bankové úvery a výpomoci (r. 69 až r. 72), v tom:   
69bankové úvery dlhodobé46XA, 461A  
70bežné bankové úvery221A, 23X, 231, 232,  46XA, 461A  
71krátkodobé finančné výpomoci 24X, 241, 249, 473A  
72vlastné dlhopisy- 255A  
73Časové rozlíšenie 383, 384  

Vysvetlivky na vyplnenie výkazu

1. V stĺpci „b“ v oboch častiach výkazu sa uvádzajú názvy syntetických účtov podľa účtovej osnovy pre príslušný subjekt verejnej správy, napríklad opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/016786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-31 (oznámenie č. 627/2008 Z. z.).

2. V stĺpci „c“ v oboch častiach výkazu sa uvádzajú čísla syntetických účtov a analytických účtov k príslušným syntetickým účtom podľa účtovej osnovy pre príslušný subjekt verejnej správy. Ak syntetický účet môže mať aktívny zostatok aj pasívny zostatok, uvádza sa v aktívnej časti alebo pasívnej časti výkazu podľa charakteru zostatku, čo sa vyjadruje symbolom A pri príslušnom čísle účtu.

3. V stĺpci „1“ v oboch častiach výkazu sa uvádzajú údaje o vykázaných začiatočných stavoch na príslušných účtoch subjektu verejnej správy k 1. januáru rozpočtového roka.

4. V stĺpci „2“ v oboch častiach výkazu sa uvádzajú údaje o vykázaných stavoch na príslušných účtoch subjektu verejnej správy k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a k 31. decembru rozpočtového roka. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, sa uvedú údaje k 31. marcu, 30. júnu a 30. septembru; údaje k 31. decembru rozpočtového roka sa predložia v rozsahu účtovného výkazu súvaha z ročnej účtovnej závierky.

5. Údaje o oprávkach a opravných položkách majú vo výkaze kladnú hodnotu.

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/27059/2008-311

VZOR – Finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej správy

Druh pohľadávky/záväzkuČ. r.Ostatné pohľadávky Iné pohľadávky Ostatné záväzky Iné záväzkyOstatné dlhodobé záväzky 
ab12345
Stav pohľadávok/záväzkov na začiatku kalendárneho štvrťroka01     
   z toho: úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania02     
         iné úvery a pôžičky03     
Prírastok pohľadávok/záväzkov (r. 05 až r. 12)04     
a) nájomné05     
b) zmenky na inkaso/na úhradu06     
c) emitované dlhopisy07     
d) úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania08     
e) iné úvery a pôžičky09     
f) úroky a výnosy z finančného majetku10     
g) preddavky11     
h) ostatné pohľadávky/záväzky neuvedené v r. 05 až r. 1112     
Úbytok pohľadávok/záväzkov (r. 14 až r. 21)13     
a) nájomné14     
b) zmenky na inkaso/na úhradu15     
c) emitované dlhopisy16     
d) úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania17     
e) iné úvery a pôžičky18     
f) úroky a výnosy z finančného majetku19     
g) preddavky20     
h) ostatné pohľadávky/záväzky neuvedené v r. 14 až r. 2021     
Zmeny v ocenení (+/-)22     
Ostatné zmeny (+/-)23     
Stav pohľadávok/záväzkov na konci kalendárneho štvrťroka
(r. 01+ r. 04 - r. 13 + r. 22 + r. 23)
24     
   z toho: úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania25     
         iné úvery a pôžičky26     

Vysvetlivky na vyplnenie výkazu

1. Výkaz sa vypĺňa za všetky subjekty verejnej správy (§ 3 zákona č. 523/2004 Z. z.).

2. V riadku 01 sa uvádza stav vybraných pohľadávok a záväzkov v netto hodnote k prvému dňu kalendárneho štvrťroka na syntetických účtoch uvedených v bodoch 10 až 14 vysvetliviek v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 5.

3. V riadkoch 02 a 03 sa uvádzajú stavy konkrétnych pohľadávok a záväzkov v netto hodnote k prvému dňu kalendárneho štvrťroka podľa analytickej evidencie k jednotlivým syntetickým účtom uvedeným v bodoch 10 až 14 vysvetliviek v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 5.

4. V riadkoch 04 až 12 sa uvádza zvýšenie stavu vybraných pohľadávok a záväzkov spolu a v členení podľa jednotlivých druhov v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 5.

5. V riadkoch 13 až 21 sa uvádza zníženie stavu vybraných pohľadávok a záväzkov spolu a v členení podľa jednotlivých druhov v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 5.

6. V riadku 22 sa uvádza tvorba opravnej položky ako zníženie ocenenia (-) a zrušenie opravnej položky ako zvýšenie ocenenia (+), kurzové rozdiely ziskové (+), kurzové rozdiely stratové (-) a zmena hodnoty vyplývajúca z precenenia v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 5.

7. V riadku 23 sa uvádza zvýšenie alebo zníženie stavu pohľadávok a záväzkov z dôvodu zmien v metóde účtovania, jednostranného odpisu, pretože dlžník/veriteľ zanikol, alebo v dôsledku inej zmeny v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 5.

8. V riadku 24 sa uvádza stav vybraných pohľadávok a záväzkov v netto hodnote k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka na syntetických účtoch uvedených v bodoch 10 až 14 vysvetliviek v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 5.

9. V riadkoch 25 a 26 sa uvádzajú stavy konkrétnych pohľadávok a záväzkov v netto hodnote k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka podľa analytickej evidencie k jednotlivým syntetickým účtom uvedeným v bodoch 10 až 14 vysvetliviek v štruktúre uvedenej v stĺpcoch 1 až 5.

10. V stĺpci 1 sa uvádzajú ostatné pohľadávky účtované na syntetickom účte 315 a za subjekty verejnej správy, ktorými sú zdravotné poisťovne, účtované na účtoch účtovej skupiny 32 v štruktúre uvedenej v riadkoch 5 až 12 a 14 až 21.

11. V stĺpci 2 sa uvádzajú iné pohľadávky účtované na syntetickom účte 378 v štruktúre uvedenej v riadkoch 5 až 12 a 14 až 21.

12. V stĺpci 3 sa uvádzajú ostatné záväzky účtované na syntetickom účte 325 a za subjekty verejnej správy, ktorými sú zdravotné poisťovne, účtované na účtoch účtovej skupiny 36 v štruktúre uvedenej v riadkoch 5 až 12 a 14 až 21.

13. V stĺpci 4 sa uvádzajú iné záväzky účtované na syntetickom účte 379 v štruktúre uvedenej v riadkoch 5 až 12 a 14 až 21.

14. V stĺpci 5 sa uvádzajú ostatné dlhodobé záväzky účtované na syntetickom účte 479 a za subjekt verejnej správy, ktorým je Sociálna poisťovňa, účtované na syntetickom účte 959 v štruktúre uvedenej v riadkoch 5 až 12 a 14 až 21.

15. Výkaz sa predkladá aj v prípade vykazovania nulových hodnôt.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené