Vyhláška č. 60/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 559/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti zásad prepočtu objemových jednotiek množstva plynu na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva stanovenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového

Čiastka 24/2008
Platnosť od 22.02.2008 do31.08.2012
Účinnosť od 22.02.2008 do31.08.2012
Zrušený 251/2012 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

60

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 21. februára 2008,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 559/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti zásad prepočtu objemových jednotiek množstva plynu na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva stanovenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 54 ods. 5 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 559/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti zásad prepočtu objemových jednotiek množstva plynu na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva stanovenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového sa mení takto:

Príloha k vyhláške znie:

„Príloha k vyhláške č. 559/2007 Z. z.

NADMORSKÁ VÝŠKA OBCE/MESTA (V METROCH) ZA OBCE/MESTÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY A HODNOTA OBJEMOVÉHO PREPOČÍTAVACIEHO ČÍSLA

Tabuľka".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ľubomír Jahnátek v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené