Vyhláška č. 59/2008 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov

Čiastka 23/2008
Platnosť od 21.02.2008
Účinnosť od 01.03.2008
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2008 okrem stĺpcov 5 a 7 v tabuľke bodu 3 prílohy č. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

OBSAH

59

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

zo 14. februára 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 25 ods. 5 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 bod 3 znie:

3. Najnižšia účinnosť kotla sa použije na určenie ukazovateľa energetickej účinnosti zariadenia na výrobu tepla v prípade, ak účinnosť kotla podľa bodu 1 alebo 2 je nižšia ako najnižšia účinnosť kotla podľa tohto bodu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Výkon kotla [MW]   Účinnosť kotla [%]
Plynné
palivo 
Kvapalné
palivo
 Nízko- teplotný
kotol uvedený
do prevádzky
po 31. 12. 2008  
  Kondenzačný  
kotol 
 Kondenzačný
kotol uvedený
do prevádzky 
po 31. 12. 2008 
Tuhé palivo
  Ostatné    ŤVO     Biomasa    Koks     Brikety   Čierne uhlie  Hnedé uhlie  
triedené
 Hnedé uhlie  
netriedené
od 0,02 do 0,1 vrátane 87 80 90 92 95 68 70 68 69 67 63
nad 0,1 do 0,5 vrátane 87 82 91 93 96 69 72 69 70 68 64
nad 0,5 do 3 vrátane 88 83 92 94 97 70 70 72 69 65
nad 3
do 6 vrátane
88 84 82 72 75 71 68
nad 6
do 20 vrátane
89 85 83 75 78 72 73
nad 20 89 86 85 –  79 82 79
“.

2. V prílohe č. 1 bod 4 znie:

4. Ukazovateľ energetickej účinnosti odovzdávacej stanice tepla podľa druhu teplonosného média.

Teplonosné
médium
 Ukazovateľ energetickej účinnosti 
odovzdávacej stanice tepla [%]
  para/teplá voda 97,0
  teplá voda/teplá voda  99,0
  horúca voda/teplá voda  98,5
  para/horúca voda 96,0
“.

3. V prílohe č. 1 bod 6 znie:

6. Najvyššia povolená strata je

a) 10 % z množstva tepla na vstupe do primárneho rozvodu tepla alebo 16 GJ/m2 materiálovej charakteristiky primárneho rozvodu tepla, ktorá sa určí ako súčet súčinov menovitej svetlosti a príslušnej rozvinutej dĺžky primárneho rozvodu tepla, ak teplonosné médium je para,

b) 8 % z množstva tepla na vstupe do primárneho rozvodu tepla alebo 7 GJ/m2 materiálovej charakteristiky primárneho rozvodu tepla, ktorá sa určí ako súčet súčinov menovitej svetlosti a príslušnej rozvinutej dĺžky primárneho rozvodu tepla, ak teplonosné médium je horúca voda,

c) 7,5 % z množstva tepla na vstupe do primárneho rozvodu tepla prevádzkovaného celoročne alebo 6 GJ/m2 materiálovej charakteristiky primárneho rozvodu tepla, ktorá sa určí ako súčet súčinov menovitej svetlosti a príslušnej rozvinutej dĺžky primárneho rozvodu tepla, ak teplonosné médium je teplá voda,

d) 6 % z množstva tepla na vstupe do sekundárneho rozvodu tepla.“.

4. V prílohe č. 1 bod 7 znie:

„Najvyššie povolené straty podľa bodu 6 platia pre celé rozvody tepla aj v prípade, ak ich prevádzkuje viac dodávateľov.“.

Doterajší bod 7 sa označuje ako bod 8.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2008 okrem stĺpcov 5 a 7 v tabuľke bodu 3 prílohy č. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.


Jozef Holjenčík v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.