Vyhláška č. 573/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov

Čiastka 199/2008
Platnosť od 20.12.2008 do31.08.2009
Účinnosť od 01.01.2009 do31.08.2009
Zrušený 338/2009 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

573

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 10. decembra 2008,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení vyhlášky č. 410/2003 Z. z., vyhlášky č. 260/2005 Z. z., vyhlášky č. 575/2005 Z. z. a vyhlášky č. 631/2007 Z. z. sa mení takto:

1. V prílohe č. 4 III. časti bode 4.2 stĺpci Technologické uzly pre „Výpal slinku z tuhých prachových a briketových odpadov z čistenia odpadových plynov“ sa slová „rotačné pece“ nahrádzajú slovami „všetky typy pecí“ a vypúšťajú sa slová „ostatné typy pecí“ a vo štvrtom stĺpci sa vypúšťa číslo „1 500“.

2. V prílohe č. 4 III. časti bode 4.3 sa číslo „2009“ nahrádza číslom „2012“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Ján Chrbet v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.