Oznámenie č. 56/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti novej hraničnej dokumentácie slovensko-ukrajinskej štátnej hranice

Čiastka 22/2008
Platnosť od 20.02.2008
Redakčná poznámka

Nová hraničná dokumentácia nadobudla platnosť 28. decembra 2007.

56

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 29. mája 2007 a 18. decembra 2007 nadobudla platnosť nová hraničná dokumentácia slovensko-ukrajinskej štátnej hranice vyhotovená na základe výsledkov Druhého spoločného preskúšania priebehu slovensko-ukrajinskej štátnej hranice v rokoch 2004 až 2006.

Nová hraničná dokumentácia slovensko-ukrajinskej štátnej hranice v celom rozsahu nahradila hraničné dokumenty slovensko-ukrajinskej štátnej hranice uvedené v článku 1 ods. 2 písm. A bodoch 1 až 3 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o spoločných štátnych hraniciach, vyhotovené na základe výsledkov prvého spoločného preskúšania slovensko-ukrajinskej štátnej hranice v roku 1993 (oznámenie č. 1/1995 Z. z.).

Nová hraničná dokumentácia nadobudla platnosť 28. decembra 2007.

Do textu dokumentácie možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené