Vyhláška č. 557/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov

Čiastka 196/2008
Platnosť od 16.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009

557

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 27. novembra 2008,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 83 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení vyhlášky č. 279/2005 Z. z., vyhlášky č. 649/2005 Z. z. a vyhlášky č. 256/2006 Z. z. sa mení takto:

1. V § 10 odsek 1 znie:

(1) Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je

do 165,97 eura16,60 eura,
nad 165,97 eura do 663,88 eura16,60 eura
          + 1,66 eura
  za každých aj začatých33,19 eura
  prevyšujúcich   sumu165,97eura,
     
nad 663,88 eura do 6 638,78 eura41,49 eura
    + 9,96 eura
  za každých aj začatých331,94 eura
  prevyšujúcich sumu663,88 eura,
     
nad 6 638,78 eura do 33 193,92 eura220,74 eura
    + 16,60 eura
  za každých aj začatých1 659,70 eura
  prevyšujúcich sumu6 638,78 eura,
     
nad 33 193,92 eura486,29 eura
     + 6,64 eura
  za každých aj začatých3 319,39 eura
  prevyšujúcich sumu33 193,92 eura.“.

2. V § 14a odsek 1 znie:

(1) Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny vo veci, kde predmetom konania je zaplatenie peňažnej sumy, je

do 33,19 eura33,19 eura,
nad 33,19 eura
do 165,97 eura

99,58 eura,
nad 165,97 eura
do 331,94 eura

232,36 eura,
nad 331,94 eura
do 663,88 eura

265,55 eura,
nad 663,88 eura
do 3 319,39 eura

265,55 eura
+ 33,19 eura za každých aj začatých 331,94 eura prevyšujúcich sumu 663,88 eura,
nad 3 319,39 eura
do 16 596,96 eura

531,10 eura
+ 33,19 eura za každých aj začatých 663,88 eura prevyšujúcich sumu 3 319,39 eura,  
nad 16 596,96 eura
do 99 581,76 eura

1 194,98 eura
+ 49,79 eura za každých aj začatých 1 659,70 eura prevyšujúcich sumu 16 596,96 eura,  
nad 99 581,76 eura3 684,52 eura
 + 33,19 eura za každých aj začatých 3 319,39 eura prevyšujúcich sumu 99 581,76 eura.“.

3. V § 14b odsek 1 znie:

(1) Základná sadzba tarifnej odmeny vo veciach určenia platnosti alebo neplatnosti právnych úkonov, vo veciach určenia, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, pri ktorých sa hodnota sporu nedá určiť, je:

a)ak ide o právny vzťah alebo právo k podniku597,49 eura,
b)ak ide o právny vzťah alebo právo k nehnuteľnosti497,91 eura,
c)v ostatných prípadoch 331,94 eura.“.

4. V § 14b odseky 3 a 4 znejú:

(3) Základná sadzba tarifnej odmeny vo veciach ochrany osobnosti, vo veciach ochrany pred uverejňovaním informácií, ktoré sú zneužitím slobody prejavu podľa právnych predpisov o hromadných informačných prostriedkoch, a vo veciach vyplývajúcich z uplatňovania práv a povinností podľa predpisov o ochrane osobných údajov je:

a)ak sa požaduje náhrada nemajetkovej ujmy   663,88 eura,
b)v ostatných prípadoch 331,94 eura.

(4) Základná sadzba tarifnej odmeny je

a)vo veciach starostlivosti o maloletých, výchovy a výživy maloletých detí, úpravy styku rodičov s maloletými deťmi, úpravy styku blízkych osôb s maloletými deťmi, osvojenia, pestúnskej starostlivosti, zverenia maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča, spôsobilosti na právne úkony, opatrovníckych, vyhlásenia za mŕtveho, vo veci rozvodu manželstva, vyhlásenia manželstva za neplatné, určenia, či tu manželstvo je, alebo nie je, určenia alebo popretia rodičovstva a v ostatných veciach upravených zákonom o rodine165,97 eura,
b)vo veciach upravených Zákonníkom práce s výnimkou konaní, ktorých predmetom je zaplatenie peňažnej sumy149,37 eura,
c)vo veciach nájmu alebo vypratania nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru a určenia, či povinnosť vypratať byt je spojená s právom na bytovú náhradu, s výnimkou konaní, ktorých predmetom je zaplatenie peňažnej sumy165,97 eura,
d)vo veci nahradenia prejavu vôle165,97 eura,
e)vo veciach práv k cudzím veciam s výnimkou konaní, ktorých predmetom je vlastnícke právo149,37 eura,
f)vo veciach niektorých otázok obchodných spoločností a družstiev248,95 eura,
g)vo veciach obchodného registra116,18 eura.“.

5. § 14c znie:

㤠14c

Vo veciach, ktoré nie sú uvedené v § 14a a 14b, základná sadzba tarifnej odmeny je:

a)ak je príslušný okresný súd    182,57 eura,
b)v ostatných prípadoch248,95 eura.“.

6. V § 14d sa slová „2 000 Sk" nahrádzajú slovami „66,39 eura".

7. V § 14e ods. 2 sa slová „5 500 Sk" nahrádzajú slovami „182,57eura".

8. V § 14e ods. 3 sa slová „10 000 Sk" nahrádzajú slovami „331,94 eura".

9. V § 14f ods. 1 sa slová „1 500 Sk" nahrádzajú slovami „49,79 eura".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Štefan Harabin v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.