Oznámenie č. 525/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 2003 č. 21378/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25814/2006-74

Čiastka 189/2008
Platnosť od 11.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

525

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 27. novembra 2008 č. /24694/2008-74, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 2003 č. 21378/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie č. 468/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25814/2006-74 (oznámenie č. 671/2006 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11 /2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme sa nachádza na internetovej stránke www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. novembra 2008 č. MF/24694/2008-74, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 2003 č. 21378/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25814/2006-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 2003 č. 21378/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie č. 468/2003 Z. z.) a v znení opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25814/2006-74 (oznámenie č. 671/2006 Z. z.) sa dopĺňa takto:

Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Osobitné ustanovenia na účely prechodu zo slovenských korún na eurá

§ 4a

Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo k 1. januáru 2009

(1) K 1. januáru 2009 sa otvoria súvahové účty hlavnej knihy v eurách a informatívne v slovenských korunách. Začiatočné stavy jednotlivých súvahových účtov majetku, záväzkov a vlastného imania sa účtujú po úprave podľa § 2 ods. 2 a 3 prepočítané zo slovenských korún na eurá podľa § 37b zákona a zaokrúhlené na najbližší eurocent9).

(2) K 1. januáru 2009 vzniknutý rozdiel medzi stranou má dať účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a stranou dal účtu 701 – Začiatočný účet súvahový sa účtuje na účte 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa. Rozdiely z dôvodu prepočtu jednotlivých zložiek majetku a záväzkov a vlastného imania zo slovenských korún na eurá sa účtujú k 1. januáru 2009 na účte 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa so súvzťažným zápisom na vytvorenom analytickom účte 663 – Kurzové zisky pri prechode na euro alebo sa so súvzťažným zápisom na ťarchu vytvoreného analytického účtu 563 – Kurzové straty pri prechode na euro.

(3) Jednotlivé zložky analytickej evidencie k príslušnému začiatočnému stavu analytického účtu majetku, záväzkov a vlastného imania tvoriace podklad účtovania na tomto účte, sa prepočítajú zo slovenských korún na eurá kurzom podľa § 37b zákona. Pri zaokrúhľovaní jednotlivých zložiek analytickej evidencie prepočítaných zo slovenských korún na eurá sa postupuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky, ak osobitný predpis neustanovuje inak, napríklad pre zaokrúhľovanie miezd za mesiac december10). Celková suma analytickej evidencie v eurách k príslušnému začiatočnému stavu súvahového účtu sa zaokrúhli na najbližší eurocent9), ak osobitný predpis neustanovuje inak .

(4) Rozdiel medzi celkovou sumou analytickej evidencie prepočítanou na eurá podľa odseku 3 k príslušnému začiatočnému stavu súvahového účtu sa účtovne vyrovná úpravou začiatočného stavu príslušného účtu majetku, záväzkov a vlastného imania. Rozdiel sa účtuje na ťarchu analytického účtu 563 – Kurzové straty pri prechode na euro alebo v prospech analytického účtu 663 – Kurzové zisky pri prechode na euro.

§ 4b

Prechod z podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo k 1. januáru 2009

K 1. januáru 2009 sa otvoria knihy v sústave jednoduchého účtovníctva podľa § 4 prepočítané na eurá podľa § 37b zákona a zaokrúhlené na najbližší eurocent9).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9 až 11 znejú:

9) § 20 ods. 1 vyhlášky Ministerstvo financií Slovenskej republiky č. 75/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely.

10) Vyhláška Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 251/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty a zaokrúhľovanie cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt pri prechode zo slovenskej meny na menu euro pre oblasť miezd, platov a ostatného odmeňovania za prácu, oblasť cestovných náhrad, oblasť služieb zamestnanosti, oblasť sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, sociálnych dávok sociálnej pomoci, pomoci v hmotnej núdzi a inej sociálnej podpory a pre oblasť sociálnych služieb.“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené