Zákon č. 520/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa menia zákony v oblasti organizácie a riadenia súdnictva, postavenia sudcov, prokurátorov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

(v znení č. 314/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 188/2008
Platnosť od 10.12.2008
Účinnosť od 01.03.2019

520

ZÁKON

zo 6. novembra 2008,

ktorým sa menia zákony v oblasti organizácie a riadenia súdnictva, postavenia sudcov, prokurátorov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z. a v znení zákona č. 517/2008 Z. z. sa mení takto:

1. V § 68 odsek 1 znie:

(1) Funkčný príplatok za riadiacu činnosť patrí

a) predsedovi okresného súdu s počtom do desať sudcov v sume 116,18 eura mesačne, s počtom nad desať sudcov v sume 132,78 eura mesačne,

b) podpredsedovi okresného súdu s počtom do desať sudcov v sume 66,39 eura mesačne, s počtom nad desať sudcov v sume 99,59 eura mesačne,

c) predsedovi krajského súdu a predsedovi Špeciálneho súdu v sume 205,81 eura mesačne,

d) podpredsedovi krajského súdu a podpredsedovi Špeciálneho súdu v sume 119,50 eura mesačne.“.

2. V § 69 odsek 1 znie:

(1) Funkčný príplatok za vyššiu sudcovskú funkciu patrí

a) predsedovi senátu krajského súdu a predsedovi senátu Špeciálneho súdu v sume 66,39 eura mesačne,

b) sudcovi krajského súdu a sudcovi Špeciálneho súdu, ktorý rozhoduje ako samosudca, v sume 33,20 eura mesačne,

c) predsedovi kolégia najvyššieho súdu v sume 165,97 eura mesačne,

d) predsedovi senátu najvyššieho súdu v sume 132,78 eura mesačne,

e) predsedovi kolégia krajského súdu v sume 99,59 eura mesačne a predsedovi grémia vo výške 66,39 eura mesačne.“.

3. V § 75 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,97 eura“.

4. V § 88 sa slová „v slovenskej mene“ nahrádzajú slovami „v eurách“.

5. V § 99 ods. 3 sa slová „na celé desiatky korún“ nahrádzajú slovami „na najbližších 50 eurocentov“.

6. V § 108 sa slová „do sumy 15 000 Sk“ nahrádzajú slovami „do sumy 497,91 eura“.

7. V § 113 ods. 3 sa slová „do výšky 25 000 Sk“ nahrádzajú slovami „do 829,85 eura“.

Čl. III

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z. a zákona č. 622/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 28 ods. 2 písm. b) sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 700 eur“.

2. V § 28 ods. 2 písm. c) sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 700 eur“.

3. V § 28 ods. 2 písm. d) sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 700 eur“ a slová „500 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „17 000 eur“.

4. V § 92 ods. 1 sa slová „podľa § 122 ods. 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 122 ods. 4“.

5. V § 98 odsek 1 znie:

(1) Funkčný príplatok patrí za riadiacu činnosť

a) prvému námestníkovi generálneho prokurátora v sume 298,75 eura mesačne,

b) námestníkovi generálneho prokurátora v sume 282,15 eura mesačne,

c) generálnemu riaditeľovi sekcie generálnej prokuratúry, zástupcovi hlavného vojenského prokurátora a zástupcovi špeciálneho prokurátora v sume 248,96 eura mesačne,

d) zástupcovi generálneho riaditeľa sekcie generálnej prokuratúry, riaditeľovi odboru generálnej prokuratúry, krajskému prokurátorovi a vyššiemu vojenskému prokurátorovi v sume 205,81 eura mesačne,

e) zástupcovi riaditeľa odboru generálnej prokuratúry, námestníkovi krajského prokurátora a námestníkovi vyššieho vojenského prokurátora v sume 119,50 eura mesačne,

f) vedúcemu oddelenia generálnej prokuratúry v sume 116,18 eura mesačne,

g) vedúcemu oddelenia krajskej prokuratúry a náčelníkovi oddelenia vyššej vojenskej prokuratúry v sume 66,39 eura mesačne,

h) okresnému prokurátorovi a vojenskému obvodnému prokurátorovi s počtom do desať prokurátorov v sume 116,18 eura mesačne, s počtom nad desať prokurátorov v sume 132,78 eura mesačne,

i) námestníkovi okresného prokurátora a námestníkovi vojenského obvodného prokurátora s počtom do desať prokurátorov v sume 66,39 eura mesačne, s počtom nad desať prokurátorov v sume 99,59 eura mesačne.“.

6. V § 109 ods. 1 sa slová „800 Sk“ nahrádzajú slovami „26,56 eura“ a slová „1 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „33,20 eura“.

7. V § 113 ods. 1 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,97 eura“.

8. § 121 vrátane nadpisu znie:

㤠121

Splatnosť platu

(1) Plat je splatný pozadu za mesačné obdobie v deň určený služobným úradom, najneskôr však do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

(2) Pri zániku služobného pomeru vyplatí služobný úrad prokurátorovi splatný plat v posledný deň jeho služobného pomeru.“.

9. V § 122 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Plat vypláca služobný úrad v eurách v deň výplaty platu poukázaním platu na základe žiadosti prokurátora na ním určený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo na základe žiadosti prokurátora zaslaním platu poštou na náklady prokurátora na ním určenú adresu.

(2) Ak prokurátor neoznámi služobnému úradu účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, na ktorý mu má služobný úrad poukázať plat, ani nepožiada služobný úrad o jeho zaslanie poštou na ním uvedenú adresu a v deň výplaty svoj plat neprevezme a ani k jeho prevzatiu nesplnomocní inú osobu, služobný úrad zašle plat prokurátora poštou na jeho nebezpečenstvo a na jeho náklady na poslednú adresu trvalého pobytu uvedenú v osobnom spise prokurátora, a to najneskôr do troch dní odo dňa termínu výplaty platu.“.

10. V § 122 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

11. V § 122 ods. 4 sa vypúšťajú slová „v cudzej mene“ a slová „v slovenskej mene“.

12. § 128 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Na vyplatenie odchodného a úmrtného sa primerane použije § 122 ods. 1 a 2.“.

13. V § 129 sa slová „výsluhové zabezpečenie“ nahrádzajú slovami „odchodné a úmrtné“.

14. V poznámke pod čiarou k odkazu 48 sa citácia „§ 18 až 59a zákona č. 114/1998 Z. z. v znení zákona č. 131/1999 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 33 až 37 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

15. V § 141 ods. 3 sa slová „celé koruny“ nahrádzajú slovom „eurocenty“.

16. § 144 znie:

㤠144

(1) Ustanovenia § 130 ods. 2 a § 131 až 133 sa nevzťahujú na prokurátora vojenskej prokuratúry.

(2) Na sociálne zabezpečenie prokurátora vojenskej prokuratúry sa vzťahuje osobitný zákon;51) popri tomto osobitnom zákone sa na sociálne zabezpečenie prokurátora vojenskej prokuratúry vzťahuje aj tento zákon, ak ide o príplatok za výkon funkcie prokurátora a príplatky k dôchodku pozostalých po zomrelom prokurátorovi.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 51 znie:

51) Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

17. V § 173 ods. 2 písm. c) sa slová „25 000 Sk“ nahrádzajú slovami „40 % z priemerného platu prokurátora (§ 95 ods. 3)“.

18. V § 179 ods. 3 sa slová „15 000 Sk“ nahrádzajú slovami „500 eur“.

Čl. IV

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006 Z. z. a zákona č. 522/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 ods. 3 písmená a) a b) znejú:

a) 33 193 eur, ak ide o znalca,

b) 3 319 eur, ak ide o tlmočníka alebo predkladateľa.“.

2. V § 26 ods. 2 sa slová „do 20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „do 660 eur“ a slová „do 40 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „do 1 320 eur“.

3. V § 27 ods. 3 písmeno b) znie:

b) peňažnú pokutu do 1 650 eur fyzickej osobe a do 33 190 eur právnickej osobe,“.

4. V § 27 ods. 6 sa slová „do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „do 3 310 eur“.


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.