515

ZÁKON

zo 4. novembra 2008,

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č.478/2002 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 203/2007 Z. z. a zákona 529/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „34 eur“.

2. V § 3 ods. 1 sa slová „celých 100 Sk“ nahrádzajú slovami „celé euro“.

3. V § 3 ods. 2 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eura“.

4. V § 6 od. 1 písm. a) sa slová „1 100 Sk“ nahrádzajú slovami „35 eur“, slová „jedného milióna Sk“ sa nahrádzajú slovami „33 194 eur“ a slová „do 15. dňa prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroka“ sa nahrádzajú slovami „do konca príslušného štvrťroka“.

5. V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „jedného milióna Sk“ nahrádzajú slovami „33 194 eur“ a slová „do 15. dňa nasledujúceho mesiaca“ sa nahrádzajú slovami „do konca príslušného mesiaca“.

6. V § 6 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Fond nevráti preplatok, ktorý je nižší ako 3 eurá vrátane.“.

7. V § 8 ods. 1 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“ a slová „1 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.

8. V § 8 ods. 2 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“ a slová „200 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.

9. V § 8 ods. 3 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eura“.

10. V prílohe č. 2 v druhej vete odseku pred matematickým vzťahom č. 7 sa slová „celých 100 Sk“ nahrádzajú slovami „celé euro“.

11. V prílohe č. 2 tabuľka č. 1 znie:

Znečisťujúca látkaZP [€.t–1]
  
 Tuhé znečisťujúce látky 165,9695
 Oxid siričitý 66,3878
 Oxidy dusíka 49,7908
 Oxid uhoľnatý 33,1939
 suma C 132,7756
 1. trieda1 327,7567
 2. trieda 663,8783
 3. trieda 331,9391
 4. trieda 66,3878

“.

Čl. V

Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 77/2005 Z. z. a zákona č. 100/2008 Z. z. sa mení takto:

1. V § 28 ods. 1sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.

2. V § 28 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“ a slová „5 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „165 969, 59 eura“.

3. V § 28 ods. 3 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“ a slová „10 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „331 939,18 eura“.

4. V § 30 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659, 69 eura“.

5. V § 32 ods. 8 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

Čl. VII

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 230/2005 Z. z. sa mení takto:

1. V § 39 ods. 1 písm. a) a b) sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.

2. V § 39 ods. 2 písm. a) sa slová „10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 939,18 eura“.

3. V § 39 ods. 2 písm. b) sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.

4. V § 39 ods. 2 písm. c), d), e) a f) sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.

5. V § 39 ods. 2 písm. g), h) a i) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.

6. V § 39 ods. 2 písm. j) a k) sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“.

7. V § 39 ods. 2 písm. l), m) a n) sa slová „25 000 Sk“ nahrádzajú slovami „829,84 eura“.

8. V § 39 ods. 2 písm. o) a p) sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

9. V § 39 ods. 3 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.

10.V § 39 ods. 4 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.

11.V § 40 ods. 2 sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 eura“ a slová „25 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „829,84 eura“.

12. V § 40 ods. 3 sa slová „500 Sk “ nahrádzajú slovami „16,59 eura“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

Čl. VIII

Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 217/2007 Z. z. sa mení takto:

1. V § 9 ods. 4 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“ a slová „15 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „497,90 eura“.

2.V § 9 ods. 6 sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,58 eura“ a slová „120 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „3 983,27 eura“.

3. V § 16 ods. 1 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.

Čl. XI

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z. a zákona č. 454/2007 Z. z. sa mení takto:

1. V § 71 ods. 7 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „5 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „165,96 eura“.

2. V § 71 ods. 13 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

3. V § 90 ods. 1 sa slová „300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „9 958,17 eura“.

4. V § 90 ods. 2 sa slová „700 000 Sk“ nahrádzajú slovami „23 235,74 eura“.

5. V § 90 ods. 3 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.

6. V § 91 ods. 9 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „100 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.

7. V § 91 ods. 12 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.

8. V § 92 ods. 2 písm. a) sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

9. V § 92 ods. 2 písm. b) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.

10. V § 92 ods. 2 písm. c) sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.

11. V § 92 ods. 2 písm. d) sa slová „300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „9 958,17 eura“.

12. V § 92 ods. 5 sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66,38 eura“.

13. V § 92 ods. 7 sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66,38 eura“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

Čl. XIV

Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z. z. a zákona č. 569/2007 Z. z. sa mení takto:

1. V § 8 ods. 1 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „500 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.

2. V § 8 ods. 3 sa slová „1 milióna Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.

Čl. XV

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z. a zákona č. 514/2008 Z. z. sa mení takto:

1. V § 75 ods. 1 sa slová „5 Sk“ nahrádzajú slovami „0,1659 eura“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

2. V § 75 ods. 2 sa slová „15 Sk“ nahrádzajú slovami „0,4979 eura“ a slová „20 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „663,87 eura“.

3. V § 75 ods. 3 sa slová „15 Sk“ nahrádzajú slovami „0,4979 eura“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

4. V § 75 ods. 4 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.

5. V § 75 ods. 5 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.

6. V § 75 ods. 6 sa slová „2 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66 387,83 eura“.

7. V § 75 ods. 7 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.

8. V § 75 ods. 8 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eura“.

9. V § 75 ods. 9 sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969,59 eura“.

10. V § 77 ods. 2 písm. a) sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66,38 eura“.

11. V § 77 ods. 2 písm. b) sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,58 eura“.

12. V § 77 ods. 2 písm. c) sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“.

Čl. XVIII

Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z. a zákona č. 452/2007 Z. z. sa mení takto:

1. V § 20 ods. 7 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331, 93 eura“.

2. V § 20 ods. 13 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

3. V § 22 ods. 1 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „500 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.

4. V § 22 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“ a slová „1 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.

5. V § 22 ods. 14 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.

6. V § 23 ods. 1 sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 eura“ a slová „150 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „4 979,08 eura“.

7. V § 23 ods. 2 sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66,38 eura“ a slová „300 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „9 958,17 eura“.

Čl. XX

Zákon č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení takto:

1. V § 7 ods. 1 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „500 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.

2. V § 7 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“ a slová „1 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.

Čl. XXI

Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 514/2008 Z. z. sa mení takto:

1. V § 22 ods. 1 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.

2. V § 22 ods. 2 a 3 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.

Čl. XXII

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 12 ods. 2 sa slová „30 000 Sk“ nahrádzajú slovami „995,82 eura“.

2. V § 26 ods. 1 sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,58 eura“, slová „6 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „199,16 eura“, slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „20 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „663,87 eura“.

3. V § 26 ods. 5 sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 eura“.

4. V § 38 ods. 1 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.

5. V § 38 ods. 2 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.

6. V § 38 ods. 3 sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969,59 eura“.

7. V § 39 ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

8. V § 40 ods. 1 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,70 eura“.

9. Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý znie:

㤠43a

Úhrady za prieskumné územia určené do 31. decembra 2008 sa prepočítajú konverzným kurzom podľa osobitného predpisu.“53).

Poznámka pod čiarou k odkazu 53 znie:

53) Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.


Čl. XXIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.