Oznámenie č. 510/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003 č. 14875/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Fond národného majetku Slovenskej republiky a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003 č. 14880/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky

Čiastka 186/2008
Platnosť od 05.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2015
Zrušený 740/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 5. decembra 2008 okrem čl. I bodu 1, bodu 2, a to § 18a a 18c, a čl. II bodov 1, 2 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

510

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 27. novembra 2008 č. MF/23960/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003 č. 14875/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Fond národného majetku Slovenskej republiky (oznámenie č, 361/2003 Z. z.) a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003 č. 14880/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky (oznámenie č, 362/2003 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 5. decembra 2008 okrem čl. I bodu 1, bodu 2, a to § 18a a 18c, a čl. II bodov 1, 2 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11 /2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme sa nachádza na internetovej stránke www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. novembra 2008 č. MF/23960/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003 č. 14875/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Fond národného majetku Slovenskej republiky a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003 č. 14880/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003 č. 14875/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Fond národného majetku Slovenskej republiky (oznámenie č. 361/2003 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 1 písmeno e) znie:

e) členenie podľa jednotlivých mien podľa § 4 ods. 7 zákona,“.

2. Za § 18 sa vkladajú § 18a až 18c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Osobitné ustanovenia na účely prechodu zo slovenských korún na eurá

§ 18a

Otvorenie účtovných kníh k 1. januáru 2009

(1) Účty hlavnej knihy sa k 1. januáru 2009 otvoria v eurách a informatívne v slovenských korunách. Suma v slovenských korunách sa nezapočítava do obratu strany má dať a strany dal účtu. Konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov majetku, záväzkov a vlastného imania k 31. 12. 2008 sa účtujú ako začiatočné stavy jednotlivých začiatočných stavov majetku, záväzkov a vlastného imania po prepočítaní zo slovenských korún na eurá podľa § 37b zákona a zaokrúhlení na najbližší eurocent 26). Začiatočné stavy účtov sa účtujú na základe účtovného dokladu, v ktorom sa uvádzajú začiatočné stavy v eurách aj v slovenských korunách.

(2) Začiatočné stavy súvahových účtov v eurách sa pri otvorení hlavnej knihy účtujú účtovnými zápismi na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový so súvzťažným zápisom v prospech príslušných novootvorených účtov záväzkov a vlastného imania. V prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový sa účtujú začiatočné stavy so súvzťažným zápisom na ťarchu novootvorených účtov majetku.

(3) Po zaúčtovaní jednotlivých súvahových účtov podľa odsekov 1 a 2, ak sa celková suma strany má dať účtu 701 – Začiatočný účet súvahový nerovná celkovej sume strany dal účtu 701 – Začiatočný účet súvahový, vzniknutý rozdiel sa vyrovná účtovne buď na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový so súvzťažným zápisom v prospech analytického účtu 416 – Fond privatizácie a euro alebo v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový so súvzťažným zápisom na ťarchu analytického účtu 416 – Fond privatizácie a euro. Tvorba alebo zníženie účtu 416 – Fond privatizácie z dôvodu prechodu na euro sa účtuje na osobitne vytvorenom analytickom účte k tomuto účtu.

(4) Jednotlivé zložky analytickej evidencie v slovenských korunách k príslušnému začiatočnému stavu účtu majetku, záväzkov a vlastného imania tvoriace podklad účtovania na tomto účte, sa prepočítajú zo slovenských korún na eurá kurzom podľa § 37b zákona. Pri zaokrúhľovaní jednotlivých zložiek analytickej evidencie prepočítaných zo slovenských korún na eurá sa postupuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky, ak osobitný predpis neustanovuje inak, napríklad pre zaokrúhľovanie miezd za mesiac december27). Celková suma analytickej evidencie v eurách k príslušnému začiatočnému stavu súvahového účtu sa zaokrúhli na najbližší eurocent26), ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(5) Rozdiel medzi celkovou sumou analytickej evidencie prepočítanou podľa odseku 4, o ktorej sa účtuje na príslušnom začiatočnému stavu majetku, záväzkov a vlastného imania sa v účtovníctve vyrovná úpravou začiatočného stavu príslušného účtu. Rozdiel sa účtuje na ťarchu analytického účtu 416 – Fond z privatizácie a euro alebo v prospech analytického účtu 416 – Fond z privatizácie a euro.

§ 18b

Peňažné prostriedky získané v predzásobení

Peňažné prostriedky v eurách získané v predzásobení v roku 2008 sa účtujú

a) na ťarchu účtu 211 – Pokladnica v eurách so súvzťažným zápisom v prospech účtu 221 – Bankové účty alebo 211 – Pokladnica v slovenských korunách, ak nastane úhrada za prijaté eurá v roku 2008,

b) na podsúvahových účtoch, ak nastane úhrada za prijaté eurá v roku 2009; 1. januára 2009 sa účtujú na ťarchu účtu 211 – Pokladnica so súvzťažným zápisom v prospech účtu 261 – Peniaze na ceste alebo 231 – Krátkodobé bankové úvery, ak sa poskytol úver.

§ 18c

Účtovanie slovenských korún v roku 2009

V roku 2009 sa peňažné prostriedky v slovenských korunách v hotovosti účtujú na účte 211 – Pokladnica po prepočítaní slovenských korún na eurá konverzným kurzom a zaokrúhlení na najbližší eurocent26).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 26 až 28 znejú:

26) § 20 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 75/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely.

27) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 251/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty a zaokrúhľovanie cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt pri prechode zo slovenskej meny na menu euro pre oblasť miezd, platov a ostatného odmeňovania za prácu, oblasť cestovných náhrad, oblasť služieb zamestnanosti, oblasť sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, sociálnych dávok sociálnej pomoci, pomoci v hmotnej núdzi a inej sociálnej podpory a pre oblasť sociálnych služieb.“.

Čl. II

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003 č. 14880/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky (oznámenie č. 362/2003 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 6 písm. a) sa slová „slovenskej mene“ nahrádzajú slovom „eurách“.

2. V § 3 ods. 6 písm. b) sa slová „slovenskú menu kurzom Národnej banky Slovenska platným“ nahrádzajú slovami „eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska“.

3. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

„4a

Výkaz o nákladoch na správnu činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4 sa použije len pri zostavení účtovnej závierky k 31.decembru 2008 za účtovné obdobie roku 2008.“.

4. Prílohy č. 1 až 3 sa nahrádzajú prílohami č. 1 až 3 k tomuto opatreniu.

5. Za prílohu č. 3 sa dopĺňa príloha č. 4, ktorá je prílohou č. 4 k tomuto opatreniu.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 5. decembra 2008, s výnimkou čl. I bodu 1, bodu 2 a to § 18a a 18c a čl. II bodov 1, 2 ,3, 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. 14880/2003-92

VZOR – Súvaha Fondu národného majetku Slovenskej republiky

Vysvetlivky

1. Písmeno „X“ v označení účtu uvedené v riadku súvahy vyjadruje účet doplnený do účtového rozvrhu podľa potrieb účtovnej jednotky.

2. Ak je v riadku súvahy účet označený písmenom „A“ za číslom účtu, ide o analytický účet.

3. Za znamienkom mínus (-) sú v súvahe uvedené čísla účtov, ktoré sa uvádzajú v stĺpci 2.

Príloha č. 2 k opatreniu č. 14880/2003-92

VZOR – Výkaz o tvorbe a použití majetku Fondu národneho majetku Slovenskej republiky

Vysvetlivky

1. Suma položky v riadku 02 v stĺpci 1 predstavuje sumu tvorby majetku fondu za účtovné obdobie.

2. Suma položky v riadku 18 v stĺpci 1 predstavuje sumu použitia majetku fondu za účtovné obdobie.

3. Suma položky v riadku 62 v stĺpci 1 predstavuje zostatok majetku fondu ku dňu, ku ktorému sa  zo­stavuje účtovná závierka.

4. Sumy položiek v jednotlivých riadkoch tvorby a použitia majetku fondu sa vykazujú v súlade so zákonom č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 3 k opatreniu č. 14880/2003-92

VZOR – Výkaz o nákladoch na správnu činnosť Fondu národneho majetku Slovenskej republiky

Vysvetlivky

1. V riadku „kontrolné číslo“ sa vykazuje algebraický súčet hodnotových údajov na jednotlivých riadkoch výkazu.

2. Názvy a náplň na jednotlivých riadkoch výkazu nadväzujú na schválený rozpočet fondu.

3. Skratka r. – riadok.

Príloha č. 4 k opatreniu č. 14880/2003-92

VZOR – Výkaz o nákladoch na správnu činnosť Fondu národneho majetku Slovenskej republiky

Vysvetlivky

1. V riadku „kontrolné číslo“ sa vykazuje algebraický súčet hodnotových údajov na jednotlivých riadkoch výkazu.

2. Názvy a náplň na jednotlivých riadkoch výkazu nadväzujú na schválený rozpočet fondu.

3. Skratka r. – riadok


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené