Oznámenie č. 509/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 186/2008
Platnosť od 05.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 5. decembra 2008 okrem čl. I bodov 1, 2, 3, bodu 4, a to § 85a, 85b, 85d, 85e a bodu 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

509

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 27. novembra 2008 č. MF/23535/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25814/2006-74 (oznámenie č. 671/2006 Z. z.) a opatrenie z 5. decembra 2007 č. MF/1631/2007-74 (oznámenie č. 602/2007 Z. z.)

Opatrenie nadobúda účinnosť 5. decembra 2008 okrem čl. I bodov 1, 2, 3, bodu 4, a to § 85a, 85b, 85d, 85e a bodu 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. novembra 2008 č. MF/23535/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25814/2006-74 (oznámenie č. 671/2006 Z. z.) a opatrenia z 5. decembra 2007 č. MF/16317/2007-74 (oznámenie č. 602/2007 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1písm. f) sa slová „na slovenskú menu a cudziu menu“ nahrádzajú slovami „podľa jednotlivých mien“.

2. V § 16 ods. 28 sa slová „kurzy Národnej banky Slovenska“ nahrádzajú slovami „referenčné výmenné kurzy určené a vyhlásené Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska“.

3. V § 20 odsek 8 znie:

(8) Účtovné odpisy sa účtujú v prospech účtu účtovej skupiny 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku a účtovej skupiny 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku a na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. Spôsob zaokrúhlenia odpisov sa uvádza v odpisovom pláne.“.

4. V § 30 sa slovo „uzatvorenia“ nahrádza slovom „zabezpečenia“.

5. Za § 85 sa vkladajú § 85a až 85e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Osobitné ustanovenia na účely prechodu zo slovenských korún na eurá

§ 85a

Otvorenie súvahových účtov hlavnej knihy k 1. januáru 2009

(1) K 1. januáru 2009 sa otvoria súvahové účty hlavnej knihy v eurách a informatívne v slovenských korunách. Suma v slovenských korunách nevstupuje do obratu účtu strany má dať a strany dal. Konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov majetku, záväzkov a vlastného imania vykázané k 31. decembru 2008 sa účtujú ako začiatočné stavy jednotlivých súvahových účtov majetku, záväzkov a vlastného imania k 1. januáru 2009 po prepočítaní zo slovenských korún na eurá podľa § 37b zákona a zaokrúhlení na najbližší eurocent 41).

(2) Začiatočné stavy v eurách pri otvorení súvahových účtov hlavnej knihy sa účtujú účtovnými zápismi na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový so súvzťažným zápisom v prospech príslušných novootvorených účtov záväzkov a vlastného imania. V prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový sa účtujú začiatočné stavy účtov majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu novootvorených účtov majetku.

(3) Výsledok hospodárenia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia pri otváraní súvahových účtov hlavnej knihy k 1. januáru 2009 sa účtuje prepočítaný zo slovenských korún na eurá konverzným kurzom a zaokrúhlený na najbližší eurocent41). Účtovný zisk sa účtuje na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový so súvzťažným zápisom v prospech účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Účtovná strata sa účtuje v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Výsledok hospodárenia v schvaľovaní sa účtuje podľa § 7 ods. 4.

(4) Po zaúčtovaní začiatočných stavov jednotlivých súvahových účtov podľa odsekov 1 až 3, ak sa celková suma strany má dať účtu 701 – Začiatočný účet súvahový nerovná celkovej sume strany dal účtu 701- Začiatočný účet súvahový, vzniknutý rozdiel sa účtovne vyrovná buď na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový so súvzťažným zápisom v prospech účtu 379 – Iné záväzky alebo v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky.

(5) Vzniknutý rozdiel podľa odseku 4 sa k 1. januáru 2009 účtuje na ťarchu účtu 379 – Iné záväzky so súvzťažným zápisom v prospech vytvoreného analytického účtu 663 – Kurzové zisky pri prechode na euro alebo sa vzniknutý rozdiel účtuje v prospech účtu 378 – Iné pohľadávky so súvzťažným zápisom na ťarchu vytvoreného analytického účtu 563 – Kurzové straty pri prechode na euro, okrem rozdielu vzniknutého z dôvodu prepočítavania základného imania zapísaného v obchodnom registri v eurách. Rozdiel medzi sumou začiatočného stavu účtu 411 – Základné imanie v slovenských korunách po prepočítaní konverzným kurzom a zaokrúhlení na najbližší eurocent41) a sumou zapísaného základného imania v obchodnom registri v eurách sa účtuje na účet 413 – Ostatné kapitálové vklady so súvzťažným zápisom na účet 701 – Začiatočný účet súvahový.

(6) Jednotlivé zložky analytickej evidencie k príslušnému začiatočnému stavu analytického účtu majetku, záväzkov a vlastného imania tvoriace podklad účtovania na tomto účte, sa k 1. januáru 2009 prepočítajú zo slovenských korún na eurá kurzom podľa § 37b zákona. Pri zaokrúhľovaní jednotlivých zložiek analytickej evidencie prepočítaných zo slovenských korún na eurá sa postupuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky, ak osobitný predpis neustanovuje inak, napríklad pre zaokrúhľovanie miezd za mesiac december42). Celková suma analytickej evidencie v eurách k príslušnému začiatočnému stavu súvahového účtu sa zaokrúhli na najbližší eurocent 41), ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(7) Rozdiel medzi celkovou sumou analytickej evidencie prepočítanou na eurá podľa odseku 6 k príslušnému začiatočnému stavu súvahového účtu sa účtovne vyrovná úpravou začiatočného stavu príslušného účtu majetku, záväzkov a vlastného imania. Rozdiel sa účtuje na ťarchu analytického účtu 563 – Kurzové straty pri prechode na euro alebo v prospech analytického účtu 663 – Kurzové zisky pri prechode na euro.

§ 85b

Otváranie účtov hlavnej knihy účtovnej jednotky, ktorá zostavuje priebežnú účtovnú závierku

1) V účtovnej jednotke, ktorá k 31. decembru 2008 zostavuje priebežnú účtovnú závierku podľa § 37a ods. 1 zákona, sa k 1. januáru 2009 otvoria súvahové účty hlavnej knihy podľa § 85a ods. 1, 2 a 4 až 7.

(2) V účtovnej jednotke, ktorá k 31. decembru 2008 zostavuje priebežnú účtovnú závierku podľa § 37a ods. 1 zákona, sa k 1. januáru 2009 otvoria v hlavnej knihe aj účty nákladov a výnosov. Konečné stavy jednotlivých účtov nákladov a konečné stavy jednotlivých účtov výnosov sa účtujú po prepočítaní konverzným kurzom a zaokrúhlení na najbližší eurocent41). Prepočítaná suma nákladových účtov v eurách sa účtuje k 1. januáru 2009 ako začiatočné hodnoty na vecne príslušný účet nákladov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 711 – Začiatočný účet nákladov a výnosov. Prepočítaná suma výnosových účtov v eurách sa účtuje k 1. januáru 2009 ako začiatočné hodnoty v prospech účtov výnosov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 711– Začiatočný účet nákladov a výnosov. Začiatočné hodnoty nákladov a výnosov v eurách sa účtujú na základe účtovného dokladu, v ktorom sa tieto hodnoty uvádzajú v slovenských korunách a v eurách.

(3) Výsledok hospodárenia vykázaný k 31. decembru 2008 v priebežnej účtovnej závierke sa k 1. januáru 2009 prepočíta zo slovenských korún na eurá konverzným kurzom a zaokrúhli sa na najbližší eurocent41). Kladný výsledok hospodárenia sa najskôr účtuje pri otváraní súvahových účtov hlavnej knihy na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový so súvzťažným zápisom v prospech účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Záporný výsledok hospodárenia sa najskôr účtuje pri otváraní súvahových účtov hlavnej knihy v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Zároveň sa prepočítaný kladný výsledok hospodárenia v eurách účtuje na ťarchu účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní so súvzťažným zápisom v prospech účtu 711 – Začiatočný účet nákladov a výnosov. Záporný výsledok hospodárenia v eurách sa účtuje na ťarchu účtu 711 – Začiatočný účet nákladov a výnosov so súvzťažným zápisom v prospech 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Predbežne vykázaná splatná daň z príjmov alebo odložená daň z príjmov v priebežnej účtovnej závierke sa môže k 1. januáru 2009 zaúčtovať opačným účtovným zápisom ako sa účtovala ich tvorba.

(4) Opravy chýb a nepresností, o ktorých sa účtuje najneskôr do dňa zostavenia riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky, ktoré sa týkajú časti účtovného obdobia do konca roka 2008, sa účtujú prepočítané zo slovenských korún na eurá podľa zákona a tohto opatrenia.

§ 85c

Peňažné prostriedky získané v predzásobení

Peňažné prostriedky z predzásobenia eurobankovkami a euromincami sa účtujú

a) na ťarchu analytického účtu 211 – Pokladnica za protihodnotu v slovenských korunách so súvzťažným zápisom v prospech účtu 221 – Bankové účty alebo 211 – Pokladnica v slovenských korunách, ak nastane úhrada za prijaté eurá v roku 2008,

b) na podsúvahových účtoch, ak úhrada za prijaté eurá nastane v roku 2009; 1. januára 2009 sa účtujú na ťarchu analytického účtu 211 – Pokladnica so súvzťažným zápisom v prospech účtu 261 – Peniaze na ceste alebo 231 –Krátkodobé bankové úvery, ak sa poskytol úver.

§ 85d

Účtovanie počas duálneho hotovostného peňažného obehu

Peňažné prostriedky v slovenských korunách sa účtujú v roku 2009 na účte 211 – Pokladnica po prepočte zo slovenských korún na eurá konverzným kurzom a zaokrúhlení na najbližší eurocent41). Pri účtovaní denných tržieb alebo iného pohybu peňažných prostriedkov v slovenských korunách, sa prípadný rozdiel vzniknutý z dôvodu zaokrúhľovania na najbližší eurocent41), účtuje na účtoch 563 – Kurzové straty pri prechode na euro alebo 663 – Kurzové zisky pri prechode na euro.

§ 85e

Prepočet základného imania

(1) Pri premene menovitej hodnoty základného imania zo slovenských korún na eurá sa vzniknutý rozdiel medzi menovitou hodnotou základného imania alebo kmeňového imania43) ako začiatočného stavu účtu 411 – Základné imanie v eurách a menovitou hodnotou základného imania alebo kmeňového imania zapísaného do obchodného registra v eurách, v deň zápisu menovitej hodnoty základného imania alebo kmeňového imania do obchodného registra v eurách, účtuje v súlade s osobitným predpisom44). Pri zaokrúhľovaní smerom nahor sa vzniknutý rozdiel účtuje na ťarchu príslušného účtu vlastného imania so súvzťažným zápisom v prospech účtu 411 – Základné imanie. Pri zaokrúhľovaní smerom nadol sa vzniknutý rozdiel účtuje na ťarchu účtu 411 – Základné imania a so súvzťažným zápisom v prospech účtu 417 – Zákonný rezervný fond alebo 418 – Nedeliteľný fond.

2) Rozdiel vzniknutý z dôvodu odchýlenia sa od podmienok zaokrúhľovania podľa osobitného predpisu45), sa účtuje ako zvýšenie alebo zníženie základného imania.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 41 až 45 znejú:

41) § 20 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 75/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely.

42) Vyhláška Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 251/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty a zaokrúhľovanie cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt pri prechode zo slovenskej meny na menu euro pre oblasť miezd, platov a ostatného odmeňovania za prácu, oblasť cestovných náhrad, oblasť služieb zamestnanosti, oblasť sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, sociálnych dávok sociálnej pomoci, pomoci v hmotnej núdzi a inej sociálnej podpory a pre oblasť sociálnych služieb.

43) Zákon č. 111/1990 Zb.

44) Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

45) § 11 ods. 5 zákona č. 659/2007 Z. z.“.

6. V prílohe č. 1 sa vkladá do účtovej skupiny 71 – Výsledkový uzávierkový účet „711 – Začiatočný účet nákladov a výnosov“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 5. decembra 2008, okrem čl. I bodov 1, 2, 3, 4, bodu 5 a to § 85b, § 85d, § 85e a bodu 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií

Oznámenie o oprave textu v opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. novembra 2008 č. MF/23535/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

ročník FS (42) , číslo 12 (19.12.2008)

Vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2008 (str. 767) čl. II správne znie:

„Toto opatrenie nadobúda účinnosť 5. decembra 2008, okrem čl. I bodov 1, 2, 3, 4, bodu 5 a to § 85b, § 85d, § 85e a bodu 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.“.

Ing. Viera Laszová, v. r.

riaditeľka odboru pre legislatívu a metodiku účtovníctva


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.