Oznámenie č. 508/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 186/2008
Platnosť od 05.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2014
Zrušený 388/2014 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 5. decembra 2008 okrem čl. I bodov 2 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

508

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 27. novembra 2008 č. MF/24219/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 123/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25812/2006-74 (oznámenie č. 670/2006 Z. z.) a opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/26120/2007-74 (oznámenie č. 627/2007 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 5. decembra 2008 okrem čl. I bodov 2 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2008, možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. novembra 2008 č. MF/24219/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 123/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z. ), opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25812/2006-74 (oznámenie č. 670/2006 Z. z.) a opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/ 26120/2007-74 (oznámenie č. 627/2007 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 3 sa vkladajú § 3a a 3b, ktoré vrátane nadpisu nad § 3a znejú:

„Osobitné ustanovenia na účely prechodu zo slovenských korún na eurá

§ 3a

(1) V poznámkach individuálnej účtovnej závierky zostavenej ku dňu, ktorý bezprostredne predchádza dňu zavedenia meny euro v Slovenskej republike1b) (ďalej len „zavedenie eura“) sa v informáciách uvádzaných v časti H. písm. e) osobitne uvádza aj suma kurzových ziskov z prepočtu majetku a záväzkov vyjadrených v eurách účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(2) V poznámkach individuálnej účtovnej závierky zostavenej ku dňu, ktorý bezprostredne predchádza dňu zavedenia eura sa v informáciách uvádzaných v časti I. písm. c) osobitne uvádza aj suma kurzových strát z prepočtu majetku a záväzkov vyjadrených v eurách účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(3) Pri zostavovaní individuálnej priebežnej účtovnej závierky podľa § 37a ods. 1 zákona sa v súvahe priebežnej účtovnej závierky nevykazujú údaje v stĺpcoch 3 a 5 a vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky sa nevykazujú údaje v stĺpci 1 časti 2 a v stĺpci 2, ak súčasne nejde o účtovnú závierku podľa osobitného predpisu1c).

(4) Pri zostavovaní individuálnej priebežnej účtovnej závierky podľa § 37a ods. 1 zákona sa údaje v poznámkach za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie neuvádzajú, ak súčasne nejde o účtovnú závierku podľa osobitného predpisu1c).

(5) Súčasťou poznámok individuálnej priebežnej účtovnej závierky podľa § 37a ods. 1 zákona nie je prehľad peňažných tokov.

§ 3b

(1) Pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za prvé účtovné obdobie končiace po dni zavedenia eura sa na účely vykazovania peňažných údajov v súvahe a výkaze ziskov a strát za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie preradia zostatky súvahových účtov a výsledkových účtov podľa položiek súvahy a výkazu ziskov a strát.

(2) Pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za prvé účtovné obdobie končiace po dni zavedenia eura sa na účely vykazovania peňažných údajov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie prepočítajú sumy položiek súvahových účtov a výsledkových účtov vykazované na jednotlivých riadkoch súvahy a výkazu ziskov a strát zo slovenských korún na eurá konverzným kurzom tak, že pri prepočte spôsobom zhora nadol sa v súvahe najskôr prepočíta suma vykazovaná na súčtových riadkoch 001 a 066 a vo výkaze ziskov a strát sa najskôr prepočíta suma vykazovaná na súčtovom riadku 61.

(3) Na účely uvádzania peňažných údajov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v poznámkach individuálnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje za prvé účtovné obdobie končiace po dni zavedenia eura sa postupuje primerane podľa odseku 2.

(4) V poznámkach individuálnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje za prvé účtovné obdobie končiace po dni zavedenia eura sa v časti E. písm. b) uvádzajú aj informácie o zmene meny, v ktorej sa vedie účtovníctvo a zostavuje účtovná závierka a o prepočte porovnateľných údajov zo slovenských korún na eurá konverzným kurzom vrátane jeho hodnoty.

(5) V poznámkach individuálnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje za prvé účtovné obdobie končiace po dni zavedenia eura sa v informáciách uvádzaných v časti H. písm. e) osobitne uvádza aj suma kurzových ziskov účtovaná ku dňu zavedenia eura.

(6) V poznámkach individuálnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje za prvé účtovné obdobie končiace po dni zavedenia eura sa v informáciách uvádzaných v časti I. písm. c) osobitne uvádza aj suma kurzových strát účtovaná ku dňu zavedenia eura.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1b a 1c znejú:

1b) § 1 ods. 2 písm. e) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1c) Napríklad § 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.

2. Za § 4ba sa vkladá § 4bb, ktorý znie:

㤠4bb

Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí po 1. januári 2009.“.

3. Prílohy č. 1, 1a, 2 a 2a sa nahrádzajú prílohami č. 1, 2, 3 a 4 k tomuto opatreniu.

4. V prílohe č. 3 časti G. písm. i) sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú slovom „eurách“.

5. V prílohe č. 3 časti R. písm. k) prvom bode sa slová „slovenskej mene prepočítané kurzom Národnej banky Slovenska“ nahrádzajú slovami „eurách prepočítané referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska1d)”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:

1d) Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006)
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 659/2007 Z. z.“.

6. V prílohe č. 3 časti U. úvodnej vete sa odkaz 1a nahrádza odkazom 1e, slovo „EUR“ sa nahrádza slovom „eur“ a vypúšťajú sa slová „v prepočte na slovenské koruny“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:

1e) Sekcia C prílohy vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 5. decembra 2008, okrem čl. I bodov 2 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/24219/2008-74

Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/2003-92

VZOR

SÚVAHA

Vzor 01

Vysvetlivky k súvahe

1. Písmeno „X“ v označení účtu uvedené v riadku súvahy vyjadruje účet doplnený do účtového rozvrhu podľa potrieb účtovnej jednotky.

2. Ak je v riadku súvahy účet označený písmenom „A“ za číslom účtu, ide o analytický účet.

3. Za znamienkom mínus (–) sú v súvahe uvedené čísla účtov, ktoré sa uvádzajú v stĺpci 1 časti 2.

4. Suma položky súvahy v riadku 001 v stĺpcoch 2 a 3 sa rovná sume položky súvahy v riadku 066 v stĺpcoch 4 a 5.

5. Položky súvahy v nulovej hodnote za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa nevypĺňajú.

6. V stĺpcoch 3 a 5 súvahy účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa nevykazujú žiadne údaje.

7. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

8. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/24219/2008-74

Príloha č. 1a k opatreniu č. 4455/2003-92

VZOR

SÚVAHA priebežnej účtovnej závierky

Vzor 02

Vysvetlivky k súvahe priebežnej účtovnej závierky

1. Písmeno „X“ v označení účtu uvedené v riadku súvahy priebežnej účtovnej závierky vyjadruje účet doplnený do účtového rozvrhu podľa potrieb účtovnej jednotky.

2. Ak je v riadku súvahy účet označený písmenom „A“ za číslom účtu, ide o analytický účet.

3. Za znamienkom mínus (–) sú v súvahe uvedené čísla účtov, ktoré sa uvádzajú v stĺpci 1 časti 2.

4. Suma položky súvahy priebežnej účtovnej závierky v riadku 001 v stĺpcoch 2 a 3 sa rovná sume položky súvahy priebežnej účtovnej závierky v riadku 066 v stĺpcoch 4 a 5.

5. Pri priebežnej účtovnej závierke v úplnej štruktúre sa v súvahe vykazujú všetky položky, ktoré majú v účtovníctve účtovnej jednotky obsahovú náplň.

6. Pri priebežnej účtovnej závierke v skrátenej štruktúre sa v súvahe vykazujú súhrnné položky a súhrnné údaje nižšieho radu, ktoré sú v súvahe označené veľkými písmenami, ku ktorým je priradená rímska číslica.

7. Položky súvahy priebežnej účtovnej závierky v nulovej hodnote za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa nevypĺňajú.

8. V stĺpcoch 3 a 5 súvahy priebežnej účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa nevykazujú žiadne údaje.

9. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

10. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/24219/2008-74

Príloha č. 2 k opatreniu č. 4455/2003-92

VZOR

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Vzor 03

Vysvetlivky k výkazu ziskov a strát

1. Ak je v riadku výkazu ziskov a strát účet označený písmenom „A“ za číslom účtu, ide o analytický účet.

2. Suma položky výkazu ziskov a strát v riadku 61 v stĺpcoch 1 a 2 sa rovná sume položky súvahy v riadku 087 v stĺpcoch 4 a 5.

3. Položky výkazu ziskov a strát na riadkoch 24, 25, 44 a 45 sa vykazujú s kladným znamienkom.

4. Položky výkazu ziskov a strát v nulovej hodnote za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa nevypĺňajú.

5. V stĺpci 2 výkazu ziskov a strát účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa nevykazujú žiadne údaje.

6. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

7. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/24219/2008-74

Príloha č. 2a k opatreniu č. 4455/2003-92

VZOR

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT priebežnej účtovnej závierky

Vzor 04

Vysvetlivky k výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky

1. Ak je v riadku výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky účet označený písmenom „A“ za číslom účtu, ide o analytický účet.

2. Suma položky výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky v riadku 61 v stĺpci 1 časti 2 sa rovná sume položky súvahy priebežnej účtovnej závierky v riadku 087 v stĺpci 4.

3. Položky výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky na riadkoch 24, 25, 44 a 45 sa vykazujú s kladným znamienkom.

4. Pri priebežnej účtovnej závierke v úplnej štruktúre sa vo výkaze ziskov a strát vykazujú všetky položky, ktoré majú v účtovníctve účtovnej jednotky obsahovú náplň.

5. Pri priebežnej účtovnej závierke v skrátenej štruktúre sa výkaz ziskov a strát zostavuje v úplnej štruktúre.

6. Položky výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky v nulovej hodnote za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa nevypĺňajú.

7. V stĺpci 2 výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa nevykazujú žiadne údaje.

8. Sumy položiek výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky v stĺpci 1 časti 2 a v stĺpci 2 časti 2 sa nevykazujú, ak vykazovaná časť účtovného obdobia je totožná s obdobím od začiatku účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka.

9. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

10. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené