Oznámenie č. 503/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74

Čiastka 185/2008
Platnosť od 05.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

503

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 27. novembra 2008 č. MF/24443/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 607/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. novembra 2008 č. MF/24443/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 607/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 5 sa slová „tisícoch slovenských korún“ nahrádzajú slovom „eurách“.

2. § 2 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Údaje v poznámkach sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Ak pre niektoré časti poznámok účtovná jednotka nemá obsahovú náplň, príslušné informácie sa neuvádzajú.“.

3. Za § 4a sa vkladá § 4b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009

(1) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky za prvý štvrťrok 2009 a individuálnej účtovnej závierky za rok 2009.

(2) Na zostavenie individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2008 sa vzťahujú doterajšie predpisy.

(3) Pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky sa na účely vykazovania peňažných údajov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie prepočítajú sumy položiek súvahových účtov a výsledkových účtov vykazované na jednotlivých riadkoch súvahy a výkazu ziskov a strát zo slovenských korún na eurá konverzným kurzom tak, že sa v súvahe a vo výkaze ziskov a strát najskôr prepočíta suma vykazovaná na súčtovom riadku.“.

4. Prílohy č. 1 a 2 sa nahrádzajú prílohami č. 1 a 2 k tomuto opatreniu.

5. V prílohe č. 3 časti I. písm. d) sa slovo „výdavkov“ nahrádza slovom „nákladov“.

6. V prílohe č. 3 časti II. sa vypúšťa písmeno c).

7. V prílohe 3 časti IV. sa vypúšťajú slová „a nemocenského poistenia“.

8. V prílohe č. 3 časti V. písm. h) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „výsledok hospodárenia sa uvedie v členení na výsledok hospodárenia za verejné zdravotné poistenie a výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti, pričom výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti sa vyčísli ako rozdiel medzi nákladmi a výnosmi, ktoré sa týkajú prevádzkovej činnosti,“.

9. V prílohe č. 3 časti VI. písm. b) sa slová „slovenskú menu“ nahrádzajú slovom „eurá“.

10. V prílohe č. 3 časti VIII. písm. n) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „technické rezervy na úhradu za zdravotnú starostlivosť sa uvedú v tomto členení:

1. technické rezervy na liečbu na území Slovenskej republiky,

2. technické rezervy na schválenú zdravotnú starostlivosť – liečba v cudzine,

3. technické rezervy na výkony pre poistencov zapísaných na čakacích listinách,“.

11. V prílohe č. 3 časti VIII. písm. p) sa na konci pripájajú tieto slová: „s osobitným uvedením rezervy na prebiehajúce súdne konania a rezervy na trovy súdneho konania“.

12. V prílohe č. 3 sa časť VIII. dopĺňa písmenom zc), ktoré znie:

zc) zmene meny v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike, a to o prepočte porovnateľných peňažných údajov konverzným kurzom a o rozdiele vzniknutom pri prepočte hodnoty majetku, záväzkov a vlastného imania.“.

13. V prílohe č. 3 časti IX. úvodnej vete a časti X. písm. a) prvom bode sa slová „tisícoch slovenských korún“ nahrádzajú slovom „eurách“.

14. Príloha č. 3 sa dopĺňa časťou XII., ktorá znie:

„XII. Poznámky ďalej obsahujú informácie o pohľadávkach, záväzkoch, nákladoch, výnosoch, príjmoch a výdavkoch, ich stav na konci účtovného obdobia a porovnateľné údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, v tomto členení:

a) informácie o stave pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti, a to:

1. pohľadávky z verejného zdravotného poistenia voči poisteným,

2. pohľadávky voči inej zdravotnej poisťovni,

3. pohľadávky voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,

4. pohľadávky voči poskytovateľom,

5. ostatné pohľadávky,

6. záväzky z verejného zdravotného poistenia voči poisteným,

7. záväzky voči poskytovateľom,

8. ostatné záväzky,

9. záväzky celkom po lehote splatnosti, v členení

9a. do 30 dní vrátane,

9b. od 31 do 60 dní vrátane,

9c. od 61 do 90 dní vrátane,

9d. od 91 do 180 dní vrátane,

9e. od 181 do 360 dní vrátane,

9f. od 361 dní,

b) informácie o predpísanom poistnom v členení na

1. preddavky za zamestnávateľa a zamestnancov vrátane zmeny stavu odhadných položiek,

2. preddavky za samostatne zárobkovo činné osoby a ostatných platiteľov vrátane zmeny stavu odhadných položiek,

3. ročné zúčtovanie zamestnávateľov a zamestnancov s osobitným uvedením preplatku a nedoplatku,

4. ročné zúčtovanie samostatne zárobkovo činných osôb a ostatných platiteľov s osobitným uvedením preplatku a nedoplatku,

5. preddavky za štát vrátane ročného zúčtovania a zmeny stavu odhadných položiek,

c) informácie o predpísanom poistnom v hrubej výške celkom, jeho stav pred prerozdelením, jeho stav po prerozdelení a vyčíslenie 3,5 % z ročného úhrnu poistného pred prerozdelením poistného za príslušný kalendárny rok,4)

d) informácie o výdavkoch na prevádzkovú činnosť za príslušný kalendárny rok, vyčíslené v súlade s osobitným predpisom;4) výdavkami na prevádzkovú činnosť sú výdavky súvisiace so správou a zabezpečením činnosti zdravotnej poisťovne a výdavky vynaložené na splátky úrokov z úverov alebo pôžičiek,

e) informácie o nákladoch na zdravotnú starostlivosť v členení na

1. lekárne,

2. optiky a výdajne,

3. všeobecnú ambulantnú starostlivosť,

4. špecializovanú ambulantnú starostlivosť,

5. ústavnú zdravotnú starostlivosť,

6. zdravotnú starostlivosť poistencov členského štátu Európskej únie,

7. ostatné náklady,

f) informácie o celkových príjmoch a výdavkoch v členení na zdravotnú starostlivosť a na prevádzkovú činnosť.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) § 6a zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

15. Príloha č. 5 sa nahrádza prílohou č. 3 k tomuto opatreniu.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/24443/2008-74

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/22933/2005-74

VZOR – SÚVAHA

Vzor 01

Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu súvaha

1. Účtovný výkaz sa vyhotovuje pri zostavovaní

a) riadnej účtovnej závierky,

b) mimoriadnej účtovnej závierky,

c) priebežnej účtovnej závierky.

2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

3. V účtovnom výkaze sa vyplňuje obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky a sídlo účtovnej jednotky.

4. Účtovný výkaz sa vyplňuje v peňažných jednotkách meny euro; mernou jednotkou je jedno euro.

5. Názvy a náplň riadkov účtovného výkazu nadväzujú na príslušné účty, účtové skupiny a ich náplň podľa účtovej osnovy a postupov účtovania podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov.

6. V jednotlivých riadkoch účtovného výkazu sa vykazujú konečné zostatky

a) jednotlivých syntetických účtov,

b) súčtu niekoľkých syntetických účtov,

c) analytických účtov,

d) súčtu niekoľkých analytických účtov.

7. V stĺpcoch 1, 2 a 3 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

8. V stĺpci 4 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

9. V súvahe priebežnej účtovnej závierky sa v časti bežné účtovné obdobie vykazujú zostatky účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka a v časti bezprostredne predchádzajúce obdobie sa vykážu zostatky účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka prípadne mimoriadna účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

10. Kontrolné čísla sú algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel.

Aktíva

1. V položke B – Nehmotný majetok sa vykazuje majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako suma ustanovená osobitným predpisom2) a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Ide najmä o zriaďovacie náklady, goodwill, softvér, ostatný nehmotný majetok, napríklad výsledky vývojovej činnosti, autorské práva, licenčné zmluvy, obchodné známky, ak nie sú vytvorené vlastnou činnosťou, obstaranie nehmotného majetku, poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majetku, oprávky, opravné položky k nehmotnému majetku a opravné položky k poskytnutým preddavkom na obstaranie nehmotného majetku. Položka sa vykazuje v členení na zriaďovacie náklady, goodwill a poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majetku. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa znižujú o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2. V stĺpci 3 sa vykazujú rozdiely súm vykázaných v stĺpci 1 a súm vykázaných v stĺpci 2.

2. V položke C – Finančné umiestnenie sa vykazuje majetok obstaraný vo forme finančného umiestnenia prostriedkov technických rezerv a z vlastných zdrojov účtovnej jednotky. Ide najmä o pozemky a stavby, finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach, ostatné dlhodobé pohľadávky, ostatné finančné umiestnenie, cenné papiere určené na obchodovanie a cenné papiere určené na predaj, ostatné podiely, obstaranie pozemkov a stavieb, poskytnuté preddavky na obstaranie pozemkov a stavieb, oprávky k stavbám, opravné položky k pozemkom a stavbám, opravné položky k finančnému umiestneniu, ostatnému finančnému umiestneniu, k pohľadávkam voči postupiteľom a k ostatným podielom na predaj. V položke pozemky a stavby sa osobitne vykazujú pozemky a stavby pre prevádzkovú činnosť. Ako finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky sa samostatne vykazujú podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom, podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom, dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s rozhodujúcim vplyvom, dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s podstatným vplyvom a ostatné dlhodobé pohľadávky. Ako ostatné finančné umiestnenie sa vykazujú cenné papiere s premenlivým výnosom, ktorými sú akcie, ostatné podiely, podielové listy, cenné papiere s pevným výnosom, ktorými sú štátne dlhopisy, ostatné dlhopisy, pokladničné poukážky, zmenky a hypotekárne záložné listy, ostatné pôžičky, vklady v bankách alebo v pobočkách zahraničných bánk, iné finančné umiestnenie a dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa znižujú o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2. V stĺpci 3 sa vykazujú rozdiely súm vykázaných v stĺpci 1 a súm vykázaných v stĺpci 2.

3. V položke E – Pohľadávky sa vykazujú pohľadávky z verejného zdravotného poistenia, individuálneho zdravotného poistenia a zo zaistenia, ostatné pohľadávky, pohľadávky z upísaného základného imania, opravné položky k pohľadávkam z verejného zdravotného poistenia, k pohľadávkam z individuálneho zdravotného poistenia a zo zaistenia, k ostatným pohľadávkam, k pohľadávkam voči zamestnancom a inštitúciám. Osobitne sa vykazujú pohľadávky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv alebo podstatný vplyv. Ako pohľadávky z verejného zdravotného poistenia sa vykazujú pohľadávky voči poisteným, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, voči inej zdravotnej poisťovni a z toho pohľadávky z prerozdelenia poistného, pohľadávky voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky. Pohľadávky voči sprostredkovateľom verejného zdravotného poistenia minulých účtovných období sa vykazujú na riadku pohľadávky. Ako pohľadávky z individuálneho zdravotného poistenia sa vykazujú pohľadávky voči poisteným, voči sprostredkovateľom a voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Ako ostatné pohľadávky sa vykazujú pohľadávky voči spoločníkom, pohľadávky voči účastníkom združenia a pohľadávky z účtovej skupiny 35 a 37. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa znižujú o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2. V stĺpci 3 sa vykazujú rozdiely súm vykázaných v stĺpci 1 a súm vykázaných v stĺpci 2.

4. V položke F – Ostatné aktíva sa vykazujú aktíva, ktorými sú hmotný hnuteľný majetok odpisovaný, hmotný hnuteľný majetok neodpisovaný, obstaranie hmotného majetku, poskytnuté preddavky na obstaranie hmotného majetku, pokladničné hodnoty, bankové účty, zásoby, stroje, zariadenia, iný majetok, oprávky a opravné položky k hmotnému hnuteľnému majetku, k poskytnutým preddavkom a ostatnému majetku. Ako iné aktíva sa vykazuje iný majetok a opravné položky k ostatnému majetku. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa znižujú o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2. V stĺpci 3 sa vykazujú rozdiely súm vykázaných v stĺpci 1 a súm vykázaných v stĺpci 2.

5. V položke G – Účty časového rozlíšenia sa vykazujú náklady budúcich období a príjmy budúcich období. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa rovnajú sumám vykázaným v stĺpci 3.

Pasíva

1. V položke A – Vlastné imanie sa vykazuje základné imanie, vlastné akcie, emisné ážio, ostatné kapitálové fondy, oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov, rezervné fondy, ostatné fondy tvorené zo zisku, výsledok hospodárenia minulých rokov a výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia. V položke základné imanie sa osobitne vykazuje upísané základné imanie splatené. Suma vlastných akcií je položkou znižujúcou vlastné imanie, pričom v súvahe sa vykazuje so znamienkom mínus. Ako rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku sa vykazujú zostatky účtov účtovej skupiny 41. V položke výsledok hospodárenia minulých rokov sa vykazujú zostatky účtov účtovej skupiny 43. Ako výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 71. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

2. V položke B – Podriadené pasíva sa vykazujú zostatky príslušných účtov účtových skupín 36 a 48. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

3. V položke C – Technické rezervy sa vykazujú zostatky účtov technických rezerv účtovej skupiny 44. Osobitne sa vykazuje ich hrubá výška a výška zaistenia, ktorá sa vykazuje so znamienkom mínus. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

4. V položke E – Ostatné rezervy sa vykazujú zostatky príslušných účtov rezerv účtovej skupiny 45. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

5. V položke G – Záväzky sa vykazujú záväzky z verejného zdravotného poistenia, z individuálneho zdravotného poistenia, zo zaistenia, pôžičky zaručené dlhopisom, bankové úvery a ostatné záväzky. Osobitne sa vykazujú záväzky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv. Ako záväzky z verejného zdravotného poistenia sa vykazujú záväzky z poistenia voči poisteným, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, voči inej zdravotnej poisťovni a z toho z prerozdelenia poistného, voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky. Ako záväzky z individuálneho zdravotného poistenia sa vykazujú záväzky voči poisteným, voči sprostredkovateľom poistenia a voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Ako záväzky zo zaistenia sa vykazujú záväzky zo zaistenia. Ako pôžičky zaručené dlhopisom sa vykazujú zostatky príslušných účtov účtových skupín 36 a 48. Osobitne sa vykazujú pôžičky zaručené dlhopisom v konvertibilnej mene, krátkodobé pôžičky a dlhodobé pôžičky. V položke bankové úvery sa vykazujú bankové úvery účtované v účtovej skupine 36 a 47, pričom osobitne sa vykazujú krátkodobé úvery a eskontné úvery účtovej skupiny 36. Ako ostatné záväzky sa vykazujú záväzky z upísaného základného imania, záväzky voči spoločníkom a účastníkom združenia, krátkodobé rezervy a nevyfakturované dodávky a záväzky z účtových skupín 35, 36 a 37. V položke ostatné záväzky sa osobitne vykazujú záväzky z daní, záväzky zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia zamestnancov a záväzky z finančného prenájmu. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

6. V položke H – Účty časového rozlíšenia sa vykazujú výdavky budúcich období a výnosy budúcich období. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/24443/2008-74

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/22933/2005-74

VZOR – VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Vzor 02

Vysvetlivky k postupu výpočtu niektorých riadkov výkazu ziskov a strát

Číslo
riadku
Základňa Medzisúčet Výsledok Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Poznámka
c 1 2 3 4  
2 x x + +  
3 x x +(+/-) +(+/-)  
4 x x + +  
6 +(=) x + +  
7 x x + +  
8 x x + +  
9 x x + +  
10 x x + +  
11 x x + +  
12 - +(=) x x  
13 x +(+/-) -(= =) -(= =) I. A. 4
14 x x -(+/-) -(+/-)  
16 x + X x  
17 x + -(= =) -(= =) I. A. 7
18 x x - -  
19 x x [= =] [= =] I.A 10.
22 + x x x  
23 - +(=) x x  
24 +(+/-) x x x  
25 -(+/-) -(=) +(= =) +(= =) I.1. bez zaistenia
26 x x +(+/-) +(+/-)  
27 x x + +  
29 + x x x  
30 - +(=) x x  
31 +(+/-) x x x  
32 -(+/-) +(=) -(= =) -(= =) I.4. bez zaistenia
33 x x -(+/-) -(+/-)  
34 x x - -  
36 x + x x  
37 x +(+/-) x x  
38 x + x x  
39 x - -(= =) -(= =) I.7. bez zaistenia
40 x x - -  
41 x x [= =] [= =] I. B10. bez zaistenia
43 x x +[= =] +[= =] I.A.10. r. 14
44 x x +[= =] +[= =] I.B.10. r. 36
46 x + x x  
48 + x x x  
49 + +(= =) x x  
50 x + x x  
51 x + +(= =) +(= =) III.3. bez zaistenia
52 x x + +  
54 x + x x  
55 x + x x  
56 x + -(= =) -(= =) III.5. bez zaistenia
57 x x - -  
58 x x - -  
59 x x + +  
60 x x - -  
61 x x - -  
62 x x - -  
63 x x +[= =] +[= =]  
64 x x + +  
65 x x - -  
66 x x +(= =) +(= =)  
67 x x - -  
68 x x [= = =] [= = =] III.18.

Znamienko „-“ v účtovnom výkaze predstavuje skutočnú zápornú hodnotu príslušného údaja. Znamienko „+“ a „-“ v postupe výpočtu predstavuje pripočítanie údajov alebo odpočítanie údajov v príslušnom riadku a stĺpci pri výpočte medzisúčtu a výsledku. Znamienko „+/-“ predstavuje hodnotu, ktorú môže nadobudnúť príslušný údaj. Znamienko „(=)“ predstavuje súčet údajov so zohľadnením znamienok v stĺpci 1. Znamienko „(= =)“ predstavuje medzisúčet údajov v stĺpci 1 a 2 so zohľadnením znamienok a mimoriadny výsledok hospodárenia v r. 66. Znamienko „[= =]“ predstavuje výsledok príslušného technického účtu alebo netechnického účtu v stĺpci 3. Znamienko „[= = =]“ predstavuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie v r. 68.

Vo výkaze ziskov a strát platia nasledovné väzby v stĺpci 3 a v stĺpci 4:

r. 6 = r. 7 + r. 8 + r. 9 + r. 10 + r. 11
r. 19 = [r. 2 + (+/-) r. 3 + r. 4– r. 13 – (+/-) r. 14 – r. 17 – r. 18],
r. 41 = [r. 25 + (+/-) r. 26 + r. 27 – r. 32 – (+/-) r. 33 – r. 34 – r. 39 – r. 40],
r. 63 = [r. 43 + r. 44 + r. 51 + r. 52 – r. 56 – r. 57+ r. 58 + r. 59 – r. 60 – r. 61 – r. 62],
r. 66 = r. 64 – r. 65,
r. 68 = r. 63 + r. 66 – r. 67.

Výsledok netechnického účtu sa uvádza v poznámkach a vyčísľuje sa súčtom riadkov 43, 44, 62, 67 a 68. V poznámkach sa uvádza aj výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorý sa vyčísľuje ako súčet riadkov 62, 63 a 66.

Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu ziskov a strát

1. Účtovný výkaz sa vyhotovuje pri zostavovaní

a) riadnej účtovnej závierky,

b) mimoriadnej účtovnej závierky.

2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

3. V účtovnom výkaze sa vyplňuje obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky a sídlo účtovnej jednotky.

4. Účtovný výkaz sa vyplňuje v peňažných jednotkách meny euro; mernou jednotkou je jedno euro.

5. Názvy a náplň riadkov účtovného výkazu nadväzujú na príslušné účty, účtové skupiny a ich náplň podľa účtovej osnovy a postupov účtovania podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov.

6. V jednotlivých riadkoch účtovného výkazu sa vykazujú konečné stavy analytických účtov alebo syntetických účtov účtových tried 5 a 6 zistené narastajúcim spôsobom od prvého dňa účtovného obdobia do posledného dňa účtovného obdobia.

7. Kontrolné čísla sú algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel.

Technický účet k neživotnému poisteniu – Verejné zdravotné poistenie

1. V položke 1 – Poistné v hrubej výške sa vykazuje poistné v hrubej výške.

2. V položke 2 – Prevedený výsledok z finančného umiestnenia z netechnického účtu sa vykazuje rozdiel prevodov výnosov z finančného umiestnenia z netechnického účtu účtových skupín 61 a 51.

3. V položke 3 – Ostatné technické výnosy sa vykazujú ostatné technické výnosy účtovej skupiny 61 vrátane výnosov z prerozdelenia poistného.

4. V položke 4 – Náklady na poistné plnenia sa vykazujú osobitne náklady na poistné plnenia v hrubej výške, náklady na poistné plnenia refundované od iných subjektov, zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške ako rozdiel medzi tvorbou a použitím tejto technickej rezervy. V položke Náklady na poistné plnenia sa osobitne vykazujú náklady na ambulantnú zdravotnú starostlivosť, náklady na ústavnú zdravotnú starostlivosť, náklady na lieky, na zdravotnícke pomôcky a na ostatné poistné plnenia, ktorých súčet je uvádzaný na riadku Náklady na poistné plnenia v hrubej výške, pričom tieto riadky sa v stĺpci 3 nezapočítavajú do výpočtu na riadku 13.

5. V položke 5 – Zmena stavu iných technických rezerv sa vykazuje rozdiel medzi tvorbou a použitím iných technických rezerv.

6. V položke 7 – Čistá výška prevádzkových nákladov sa osobitne vykazujú obstarávacie náklady na poistné zmluvy a správna réžia.

7. V položke 8 – Ostatné technické náklady sa vykazujú ostatné technické náklady účtovej skupiny 51 vrátane nákladov na prerozdelenie poistného.

8. V položke 10 – Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu A sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 71 k verejnému zdravotnému poisteniu.

Technický účet k neživotnému poisteniu – Individuálne zdravotné poistenie

1. V položke 1 – Zaslúžené poistné, bez zaistenia sa vykazuje osobitne poistné v hrubej výške, poistné v hrubej výške postúpené zaisťovateľom, zmena stavu technickej rezervy na poistné budúcich období a podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej rezervy na poistné budúcich období.

2. V položke 2 – Prevedený výsledok z finančného umiestnenia z netechnického účtu sa vykazuje rozdiel prevodov výnosov z finančného umiestnenia z netechnického účtu účtových skupín 61 a 51.

3. V položke 3 – Ostatné technické výnosy, bez zaistenia sa vykazuje rozdiel medzi ostatnými technickými výnosmi a podielom zaisťovateľov na ostatných technických výnosoch účtovej skupiny 61.

4. V položke 4 – Náklady na poistné plnenia, bez zaistenia sa vykazujú osobitne náklady na poistné plnenia v hrubej výške, náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom, zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške a podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej rezervy na poistné plnenia.

5. V položke 5 – Zmena stavu iných technických rezerv, bez zaistenia sa vykazuje rozdiel medzi tvorbou a použitím iných technických rezerv a zmenou stavu podielu zaisťovateľov na tvorbe a použití iných technických rezerv.

6. V položke 6 – Prémie a zľavy, bez zaistenia sa vykazuje rozdiel medzi poistnými prémiami a zľavami a podielom zaisťovateľov na prémiách a zľavách.

7. V položke 7 – Čistá výška prevádzkových nákladov sa osobitne vykazujú obstarávacie náklady na poistné zmluvy, zmena stavu výšky prevedených obstarávacích nákladov na poistné zmluvy, správna réžia, provízie od zaisťovateľov a podiely na ziskoch.

8. V položke 8 – Ostatné technické náklady, bez zaistenia sa vykazuje rozdiel medzi ostatnými technickými nákladmi a podielom zaisťovateľov na ostatných technických nákladoch účtovej skupiny 51.

9. V položke 10 – Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu B sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 71.

Netechnický účet

1. V položke 1 –  Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu A– verejné zdravotné poistenie sa vykazuje suma, ktorá je v rovnakej výške ako suma vykázaná v položke 10 technického účtu k neživotnému poisteniu. V položke Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu B – individuálne zdravotné poistenie sa vykazuje suma, ktorá je v rovnakej výške ako suma vykázaná v položke 10 technického účtu k neživotnému poisteniu.

2. V položke 3 – Výnosy z finančného umiestnenia sa osobitne vykazujú výnosy z podielových cenných papierov a vkladov, výnosy z ostatného finančného umiestnenia, použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu a výnosy z realizácie finančného umiestnenia. V položke výnosy z podielových cenných papierov a vkladov sa vykazujú osobitne výnosy z podielových cenných papierov a vkladov v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom. V položke výnosy z ostatného finančného umiestnenia sa vykazujú osobitne výnosy z ostatného finančného umiestnenia v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom.

3. V položke 3e – Prírastky hodnoty finančného umiestnenia sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 66.

4. V položke 5 – Náklady na finančné umiestnenie sa osobitne vykazujú náklady na finančné umiestnenie, tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu a náklady na realizáciu finančného umiestnenia.

5. V položke 5d – Úbytky hodnoty finančného umiestnenia sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 56.

6. V položke 6 – Prevedené výnosy z finančného umiestnenia na technický účet sa vykazuje prevod výnosov z finančného umiestnenia na technický účet k neživotnému poisteniu účtovej skupiny 65.

7. V položke 7 – Ostatné výnosy sa vykazujú ostatné výnosy, použitie opravných položiek k majetku účtovej skupiny 65 a použitie rezerv účtovej skupiny 66.

8. V položke 8 – Ostatné náklady sa vykazujú ostatné náklady, tvorba opravných položiek k majetku účtovej skupiny 55 a tvorba rezerv účtovej skupiny 56 okrem daní a poplatkov.

9. V položke 8a – Ostatné dane a poplatky sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 56.

10. V položke 9 – Daň z príjmov z bežnej činnosti sa vykazuje zostatok príslušných účtov z analytickej evidencie účtovej skupiny 57.

11. V položke 10 – Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení sa vykazuje zostatok príslušného účtu z analytickej evidencie účtovej skupiny 71.

12. V položke 11– Mimoriadne výnosy sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 66.

13. V položke 12 – Mimoriadne náklady sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 56.

14. V položke 13 – Mimoriadny výsledok hospodárenia sa vykazuje zostatok príslušného účtu z analytickej evidencie účtovej skupiny 71.

15. V položke 14 – Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti sa vykazuje zostatok príslušných účtov z analytickej evidencie účtovej skupiny 57.

16. V položke 16 – Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 71.

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/24443/2008-74

Príloha č. 5 k opatreniu č. MF/22933/2005-74

VZOR – VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Vzor 03

Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu ziskov a strát pre priebežnú účtovnú závierku

(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(2) Účtovný výkaz sa vyplňuje v peňažných jednotkách meny euro; mernou jednotkou je jedno euro.

(3) Názvy a náplň riadkov účtovného výkazu nadväzujú na príslušné účty, účtové skupiny a ich náplň podľa postupov účtovania a účtovej osnovy podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov.

(4) V stĺpcoch 1, 2 a 3 sa vykazujú obraty účtov účtových tried 5 a 6 ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za vykazovanú časť bežného účtovného obdobia.

(5) V stĺpci 4 sa vykazujú obraty účtov účtových tried 5 a 6 ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za vykazovanú časť bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

(6) V stĺpci 5 sa vykazujú kumulatívne stavy účtov od začiatku bežného účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka.

(7) V stĺpci 6 sa vykazujú kumulatívne stavy účtov od začiatku bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(8) Kontrolné číslo je algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel.

(9) Ďalšie podrobnosti k postupu zostavovania výkazu ziskov a strát pre priebežnú účtovnú závierku sú zhodné s postupmi zostavovania výkazu ziskov a strát pre riadnu účtovnú závierku uvedenými v prílohe č. 2.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené