Oznámenie č. 49/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatku k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností, podpísanej 1. júla 1998

Čiastka 19/2008
Platnosť od 09.02.2008
Uzavretie zmluvy 14.12.2007
Redakčná poznámka

Dodatok k Dohode nadobudol platnosť 26. januára 2008 v súlade s článkom II ods. 2.

49

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. decembra 2007 bol v Bratislave podpísaný Dodatok k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností, podpísanej 1. júla 1998 (oznámenie č. 289/1998 Z. z.).

Dodatok k Dohode nadobudol platnosť 26. januára 2008 v súlade s článkom II ods. 2.

Do textu dodatku možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené