Oznámenie č. 472/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku

Čiastka 172/2008
Platnosť od 27.11.2008
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2008.

472

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 328/2007 Z. z.

výnos z 19. novembra 2008 č. 18418/2008-II/1 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku.

Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2008 – 2009 z 31. januára 2008 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu SR a jej Dodatok č. 1 zo 6. augusta 2008 sú záväzné aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe k tomuto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2008.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze KOVO a vo Zväze elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené