Zákon č. 465/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

(v znení č. 563/2008 Z. z., 583/2008 Z. z., 466/2009 Z. z.(nepriamo), 563/2009 Z. z.(nepriamo), 530/2011 Z. z.(nepriamo), 486/2013 Z. z.(nepriamo), 35/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 170/2008
Platnosť od 27.11.2008
Účinnosť od 01.07.2019
Rozhodnutia súdov 2
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2008 okrem čl. I bodov 1 až 12, 15 a 16, čl. II až XVII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009 a čl. XVIII, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2009. Po novele č. 563/2008 Z. z. (Čl. V) účinnosť predpisu znie: Tento zákon nad...

465

ZÁKON

z 28. októbra 2008,

ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z. a zákona č. 378/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 7 sa slová „slovenskej meny“ nahrádzajú slovami „meny euro“, vypúšťajú sa slová „základného imania,“ a slová „slovenskej mene“ sa nahrádzajú slovom „eurách“.

2. V § 9 ods. 2 písm. c) a e) sa slová „3 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99 581,76 eura“.

3. V § 17a ods. 2 písm. a) a b) sa slová „5 000 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969 594,40 eura“.

4. V § 19 ods. 1 písm. a) prvom bode sa slová „20 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 878,38 eura“.

5. V § 19 ods. 1 písm. a) druhom bode sa slová „40 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 327 756,76 eura“.

6. V § 19 ods. 4 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,92 eura“.

7. V § 21 ods. 8 prvej vete sa vypúšťajú slová „v prepočte“ a slovo „EUR“ sa nahrádza slovom „eur“.

8. V § 22 ods. 10 písm. a) sa slová „350 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „11 617 871,61 eura“.

9. V § 22 ods. 10 písm. b) sa slová „700 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „23 235 743,21 eura“.

10. V § 24 odsek 2 znie:

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava účtovná jednotka na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska33a)

a) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis,34)

b) v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

33a) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
Čl. 111 ods. 1 až 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).“.

11. V § 24 ods. 3 sa slová „slovenskú menu“ nahrádzajú slovami „menu euro“ a slová „kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska v deň vysporiadania obchodu“ sa nahrádzajú slovami „referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska33a) v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu“.

12. V § 24 odsek 4 znie:

(4) Pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použije kurz podľa odseku 3 prvej vety.“.

13. Za šiestu časť sa vkladá nová siedma časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„SIEDMA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA NA ÚČELY PRECHODU ZO SLOVENSKEJ MENY NA EURO

§ 37a

(1) Ku dňu, ktorý bezprostredne predchádza dňu zavedenia meny euro v Slovenskej republike47aa) (ďalej len „zavedenie eura“), účtovné knihy uzavrú a priebežnú účtovnú závierku v úplnej štruktúre v rozsahu riadnej účtovnej závierky zostavia účtovné jednotky

a) s účtovným obdobím, ktoré je hospodárskym rokom,

b) s účtovným obdobím kratším ako 12 kalendárnych mesiacov z dôvodu zmeny účtovného obdobia,

c) v konkurze,

d) v likvidácii.

(2) Na účtovnú jednotku, ktorá zostavuje priebežnú účtovnú závierku podľa odseku 1, sa nevzťahuje povinnosť mať overenú túto účtovnú závierku audítorom podľa § 19 vrátane jej zverejňovania a povinnosť vyhotovenia priebežnej správy podľa § 20 ods. 4.

(3) V priebežnej účtovnej závierke podľa odseku 1 sa údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie nevykazujú, ak súčasne nejde o účtovnú závierku, ktorej zostavenie sa vyžaduje podľa osobitného predpisu.14)

(4) Účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktorý zároveň bezprostredne predchádza dňu zavedenia eura, prepočíta na slovenskú menu

a) majetok a záväzky vyjadrené v mene euro s výnimkou prijatých preddavkov a poskytnutých preddavkov konverzným kurzom,47ab)

b) majetok a záväzky vyjadrené v inej cudzej mene ako v eure s výnimkou prijatých preddavkov a poskytnutých preddavkov kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným ku dňu bezprostredne predchádzajúcemu dňu zavedenia eura.

(5) Na výkon inventarizácie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktorý zároveň bezprostredne predchádza dňu zavedenia eura účtovnou jednotkou, ktorá zostavuje priebežnú účtovnú závierku podľa odseku 1, sa ustanovenie § 29 ods. 2 druhej vety nepoužije.

(6) Ak účtovná jednotka nevykonala inventarizáciu v inej lehote podľa § 29 ods. 3, možno fyzickú inventúru hmotného majetku okrem zásob, ktorú nemožno vykonať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktorý zároveň bezprostredne predchádza dňu zavedenia eura, vykonať v priebehu posledných troch mesiacov pred dňom, ktorý bezprostredne predchádza dňu zavedenia eura. Fyzickú inventúru zásob možno vykonávať v období od začiatku účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktorý zároveň bezprostredne predchádza dňu zavedenia eura. Pritom sa musí preukázať stav hmotného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktorý zároveň bezprostredne predchádza dňu zavedenia eura, údajmi fyzickej inventúry upravenými o prírastky a úbytky hmotného majetku za dobu od skončenia fyzickej inventúry do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktorý zároveň bezprostredne predchádza dňu zavedenia eura.

§ 37b

(1) Účtovná jednotka otvorí ku dňu zavedenia eura účtovné knihy a podsúvahové účty v mene euro a informatívne aj v slovenských korunách.

(2) Účtovná jednotka prepočíta ku dňu zavedenia eura jednotlivé zložky aktív a pasív zo slovenských korún na eurá konverzným kurzom s výnimkou podľa odsekov 3 až 5. Účtovná jednotka podľa § 37a ods. 1 prepočíta ku dňu zavedenia eura konverzným kurzom zo slovenských korún na eurá aj konečné stavy nákladov, konečné stavy výnosov, súhrnné stavy príjmov a súhrnné stavy výdavkov.

(3) Účtovná jednotka prepočíta ku dňu zavedenia eura jednotlivé zložky prijatých preddavkov a poskytnutých preddavkov vyjadrené v eurách na hodnotu jednotlivých zložiek prijatých preddavkov a poskytnutých preddavkov v eurách v čase prijatia preddavku a poskytnutia preddavku.

(4) Ku dňu zavedenia eura sa na prepočet jednotlivých zložiek účtov časového rozlíšenia, ktoré vznikli ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu v eurách, odsek 3 vzťahuje primerane.

(5) Účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, prepočíta ku dňu zavedenia eura základné imanie vyjadrené v eurách na hodnotu základného imania zapísaného do obchodného registra v eurách.

(6) Účtovná jednotka postupuje ku dňu zavedenia eura pri zaokrúhľovaní prepočítaných peňažných súm v súlade s osobitným predpisom.47ac)

§ 37c

Na účtovnú jednotku, ktorá zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa § 17a, sa ustanovenia § 37a a 37b vzťahujú, ak osobitné predpisy22a) neustanovujú inak.

§ 37d

Na ocenenie prírastku a úbytku majetku, ktorým sú peňažné prostriedky v slovenských korunách v pokladnici účtovnej jednotky, sa v období duálneho hotovostného peňažného obehu47ad) použije konverzný kurz.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 47aa až 47ad znejú:

47aa) § 1 ods. 2 písm. e) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

47ab) § 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 659/2007 Z. z.

47ac) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 75/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely.

47ad) § 1 ods. 2 písm. f) zákona č. 659/2007 Z. z.“.

Doterajšia siedma časť sa označuje ako ôsma časť.

14. V § 38 ods. 2 úvodnej vete sa slová „§ 22a a § 24“ nahrádzajú slovami „§ 22a, § 24, § 37a, § 37b, § 37c a § 37d“.

15. V § 38 ods. 6 sa slová „100 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319 391,88 eura“.

16. V § 38a sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“.

Čl. II

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z. a zákona č. 168/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 ods. 2 písm. m) úvodnej vete a § 43 ods. 3 písm. j) sa slová „5000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,97 eura“.

2. V § 11 ods. 9 sa slová „12 000 Sk“ nahrádzajú slovami „398,33 eura“.

3. V § 19 ods. 2 písm. i) druhom a treťom bode sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,94 eura“.

4. V § 19 ods. 3 písm. n) sa slová „2 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66 387,84 eura“.

5. V § 21 ods. 1 písm. h) a § 46 sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16,60 eura“.

6. V § 21 ods. 2 písm. k) sa slová „100 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319 400 eur“.

7. V § 22 ods. 2 písm. a), ods. 6 písm. c), d) a e), ods. 7 a § 29 ods. 1 až 3 sa slová „30 000 Sk“ nahrádzajú slovami „996 eur“.

8. V § 22 ods. 7 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 660 eur“.

9. V § 26 ods. 10, § 27 ods. 2 a § 28 ods. 4 sa slovo „koruny“ nahrádza slovom „eurá“.

10. V § 31 odsek 1 znie:

(1) Ak daňovník je účtovnou jednotkou, na prepočet cudzej meny na eurá sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska (ďalej len „kurz“), platný ku dňu, ku ktorému je uplatnený daňovníkom v účtovníctve,1) ak tento zákon neustanovuje inak. Pri kúpe a predaji cudzej meny za eurá sa uplatní postup podľa osobitného predpisu.121)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 121 znie:

121) § 24 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

11. V § 31 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

12. V § 33 ods. 1 sa slová „6 480 Sk ročne“ nahrádzajú slovami „19,32 eura mesačne“.

13. V § 33 ods. 5 sa slová „vo výške 1/12 daňového bonusu“ nahrádzajú slovami „daňového bonusu podľa odseku 1“.

14. V § 34 ods. 1 a 2, § 42 ods. 2 a § 42 ods. 3 písm. a) sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,70 eura“.

15. V § 34 ods. 2 a 3, § 42 ods. 1 a 2 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,96 eura“.

16. V § 35 ods. 2 sa slová „1/12 sumy daňového bonusu (§ 33)“ nahrádzajú slovami „sume daňového bonusu podľa § 33 ods. 1“.

17. V § 35 ods. 3 písm. b) a c) sa slová „korunovej časti“ nahrádzajú slovami „eurovej časti“ a slová „slovenskú menu“ sa nahrádzajú slovom „eurá“.

18. V § 38 ods. 7, § 40 ods. 5 a § 50 ods. 2 písm. a) sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3,32 eura“.

19. V § 45 ods. 1 sa slová „celé koruny nadol“ nahrádzajú slovami „eurocenty nadol“ a slová „celé koruny nahor“ sa nahrádzajú slovami „eurocenty nahor“.

20. V § 47 odsek 1 znie:

(1) Základ dane, nepeňažný príjem [§ 5 ods. 3 písm. a)], preddavky na daň (§ 34, 35, 42 a 44), zdaniteľná mzda (§ 35) a daň (§ 15, § 31 ods. 3 a § 43) sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. Nezdaniteľné časti základu dane (§ 11) a daňový bonus (§ 33) sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.“.

21. V § 47 ods. 2 prvá veta znie: „Suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane (§ 50), výpočet daňovej sadzby na účely zápočtu dane (§ 45) a iné prepočty sa vykonajú s presnosťou na dve desatinné miesta.“.

22. V § 50 ods. 2 písm. b) sa slová „250 Sk“ nahrádzajú slovami „8,30 eura“.

23. V § 50 ods. 13 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.

24. Za § 52d sa vkladá § 52e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠52e

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

(1) Výdavky (náklady) preukázateľne vynaložené daňovníkom v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na euro vrátane výdavkov (nákladov) na zaokrúhlenie sa považujú za daňové výdavky, ak spĺňajú podmienky ustanovené v § 2 písm. i) a § 19 až 21 v znení účinnom od 1. januára 2009.

(2) Daňovník, ktorý má podľa § 17 ods. 17 podané oznámenie o nezahrnovaní kurzových rozdielov do základu dane v období, v ktorom sa o nich účtuje, zahrnie kurzové rozdiely do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dochádza k inkasu alebo odpisu pohľadávky, alebo platbe alebo odpisu záväzku, pričom kurzový rozdiel pri pohľadávke alebo záväzku znejúcich na

a) euro predstavuje rozdiel medzi hodnotou pohľadávky alebo záväzku zaúčtovanou pri ich vzniku v slovenských korunách, prepočítanou konverzným kurzom na eurá, a hodnotou pohľadávky alebo záväzku v eurách ku dňu, v ktorom dochádza k inkasu alebo odpisu pohľadávky, alebo platbe alebo odpisu záväzku,

b) cudziu menu predstavuje rozdiel medzi hodnotou pohľadávky alebo záväzku zaúčtovanou pri ich vzniku v slovenských korunách, prepočítanou konverzným kurzom na eurá, a hodnotou pohľadávky alebo záväzku znejúcich na cudziu menu prepočítaného podľa § 31 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2009 ku dňu, v ktorom dochádza k inkasu alebo odpisu pohľadávky, alebo platbe alebo odpisu záväzku.

(3) Daňovník, ktorý obstaral a uviedol do užívania1) hmotný majetok do 31. decembra 2008, prepočíta vstupnú cenu, daňové odpisy a zostatkovú cenu, vyjadrené v slovenských korunách, k 1. januáru 2009 konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli ich podľa § 47 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2009.

(4) Daňovník, ktorý uplatňoval zrýchlené odpisovanie hmotného majetku do 31. decembra 2008 podľa § 28, pokračuje po 31. decembri 2008 v odpisovaní podľa § 28 zo zostatkovej ceny prepočítanej konverzným kurzom podľa odseku 3. Daňovník, ktorý uplatňoval rovnomerné odpisovanie hmotného majetku do 31. decembra 2008 podľa § 27, pokračuje po 31. decembri 2008 v odpisovaní podľa § 27 zo vstupnej ceny prepočítanej konverzným kurzom podľa odseku 3.

(5) Ak daňovník bol povinný zaplatiť preddavky na daň podľa § 34 alebo § 42 do 31. decembra 2008 v slovenských korunách a zaplatil ich po 1. januári 2009, tieto preddavky sa prepočítajú konverzným kurzom na slovenské koruny a zaokrúhlia sa na celé koruny nahor.

(6) Výdavky (náklady) vynaložené daňovníkom do 31. decembra 2008 a príjmy (výnosy), o ktorých sa účtovalo do 31. decembra 2008 v slovenských korunách, ktoré ovplyvňujú základ dane v zdaňovacích obdobiach končiacich po 1. januári 2009, sa prepočítajú konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlia sa na eurocenty nahor. Rovnako sa postupuje aj pri uplatňovaní daňovej straty podľa § 30.“.

Čl. III

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z. a zákona č. 378/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 a 2, § 6 ods. 1 a 3, § 14 ods. 1 a § 81 ods. 1 a 3 sa slová „1 500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „35 000 eur“.

2. V § 7 ods. 1 a 2, § 11 ods. 4 písm. b) a § 11 ods. 6 a 7 a § 82 ods. 1 sa slová „420 000 Sk“ nahrádzajú slovami „13 941,45 eura“.

3. V § 8 ods. 1 písm. a) sa slová „slovenskú menu podľa kurzu vyhlasovaného Národnou bankou Slovenska“ nahrádzajú slovami „eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska5a) v deň predchádzajúci dňu predaja bankoviek a mincí“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
Čl. 111 ods. 1 až 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).“.

4. V § 8 ods. 3 sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16,60 eura“.

5. V § 26 ods. 1 sa slová „slovenskú menu kurzom vyhláseným v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska platným v deň vzniku daňovej povinnosti“ nahrádzajú slovami „eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska5a) v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti“.

6. V § 26 ods. 1 druhej vete a § 26 ods. 2 sa slová „slovenskú menu“ nahrádzajú slovom „eurá“.

7. V § 26 ods. 3 sa slová „desaťhaliere do 0,05 Sk smerom nadol a od 0,05 Sk vrátane smerom“ nahrádzajú slovami „najbližší eurocent do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane“.

8. V § 26 ods. 4 sa slová „celé koruny smerom“ nahrádzajú slovami „najbližší eurocent do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane“.

9. V § 48a ods. 3 písm. a) sa slová „9 037,80 Sk“ nahrádzajú slovami „300 eur“.

10. V § 48a ods. 3 písm. b) sa slová „12 954,20 Sk“ nahrádzajú slovami „430 eur“.

11. V § 48a ods. 3 písm. c) sa slová „4 518,90 Sk“ nahrádzajú slovami „150 eur“.

12. V § 54 ods. 2 písm. a) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.

13. V § 57 ods. 1 druhej vete sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „25 eur“ a štvrtej vete sa slová „8 000 Sk“ nahrádzajú slovami „200 eur“.

14. V § 59 ods. 3 písm. a) sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „175 eur“.

15. V § 61 ods. 4 a 5 sa slová „3 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99 581,76 eura“.

16. V § 61 ods. 7 písm. a) a b) a ods. 14 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.

17. V § 61 ods. 7 písm. c) sa slová „80 000 Sk“ nahrádzajú slovami „2 655,51 eura“.

18. V § 61 ods. 7 písm. d) a § 61 ods. 11 sa slová „60 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 991,64 eura“.

19. V § 61 ods. 9 sa slová „250 000 Sk“ nahrádzajú slovami „8 298,48 eura“.

20. V § 61 ods. 10 písm. a) a b) a § 71 ods. 5 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,70 eura“.

21. V § 61 ods. 10 písm. c) sa slová „30 000 Sk“ nahrádzajú slovami „995,82 eura“.

22. V § 61 ods. 10 písm. d) sa slová „15 000 Sk“ nahrádzajú slovami „497,91 eura“.

23. V § 62 ods. 3 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.

24. V § 77 ods. 2 a 3 sa slová „10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 939,19 eura“.

25. V § 78 ods. 7 sa slová „celé koruny smerom“ nahrádzajú slovami „najbližší eurocent do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane“.

26. V § 78a ods. 1 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,97 eura“.

27. V § 80 ods. 4 poslednej vete sa slová „koruny smerom“ nahrádzajú slovami „eurá do 0,5 eura nadol a od 0,5 eura vrátane“.

28. Za § 85d sa vkladá § 85e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠85e

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

(1) Ak zdaniteľné osoby dosiahli k 31. decembru 2008 obrat podľa § 4 ods. 1 alebo 2 v znení účinnom do 31. decembra 2008, sú povinné podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň do 20. januára 2009.

(2) Do obratu ustanoveného v § 4 a § 81 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2009 sa zahŕňa aj obrat za kalendárne mesiace roku 2008. Obrat za kalendárne mesiace roku 2008 v slovenských korunách sa prepočíta konverzným kurzom na eurá.

(3) Ak sa oprava základu dane podľa § 25 vykoná po 31. decembri 2008 a týka sa zdaniteľného obchodu, pri ktorom vznikla daňová povinnosť najneskôr 31. decembra 2008 a platba bola požadovaná v eurách, použije sa pri oprave základu dane a dane kurz, ktorý sa použil pri vzniku daňovej povinnosti.

(4) Ak sa oprava základu dane podľa § 25 vykoná po 31. decembri 2008 a týka sa zdaniteľného obchodu, pri ktorom vznikla daňová povinnosť najneskôr 31. decembra 2008 a platba bola požadovaná v inej mene ako v slovenských korunách alebo eurách, použije sa pri prepočte slovenských korún na eurá konverzný kurz.

(5) Ak sa po 31. decembri 2008 vykoná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zníženie dane, a týka sa zdaniteľného obchodu, pri ktorom vznikla daňová povinnosť najneskôr 31. decembra 2008 a platba bola požadovaná v slovenských korunách, daň sa môže opraviť najviac vo výške priznanej pôvodnej dane prepočítanej konverzným kurzom.

(6) Peňažný limit na vrátenie dane podľa § 57 ods. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2008 sa vzťahuje na vrátenie dane za obdobie, ktoré uplynie najneskôr 31. decembra 2008.

(7) Peňažný limit na vrátenie dane podľa § 59 ods. 3 písm. a) v znení účinnom do 31. decembra 2008 sa vzťahuje na vrátenie dane zaplatenej v cene tovaru kúpeného najneskôr 31. decembra 2008.

(8) Vo faktúre, ktorá bola vyhotovená po 1. januári 2009 a vzťahuje sa k zdaniteľnému obchodu, pri ktorom vznikla daňová povinnosť pred 1. januárom 2009 a platba bola dohodnutá v slovenských korunách, sa údaje o základe dane a výške dane uvedú v eurách aj v slovenských korunách.“.

29. V prílohe č. 2 piatom riadku sa slovo „Sk“ nahrádza slovom „eurách“.

30. Slová „slovenské koruny“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „eurá“ v príslušnom tvare.

Čl. IV

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z. a zákona č. 378/2008 Z. z. sa mení takto:

1. V § 6 ods. 1 písm. a) sa slová „15 500 Sk/1 000 l“ nahrádzajú slovami „514,50 eura/1 000 l“.

2. V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „18 000 Sk/1 000 l“ nahrádzajú slovami „597,49 eura/1 000 l“.

3. V § 6 ods. 1 písm. c) a d) sa slová „14 500 Sk/1 000 l“ nahrádzajú slovami „481,31 eura/1 000 l“.

4. V § 6 ods. 1 písm. e) sa slová „800 Sk/1 000 kg“ nahrádzajú slovami „26,55 eura/1 000 kg“.

5. V § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode sa slová „7 800 Sk/1000 kg“ nahrádzajú slovami „258,91 eura/1 000 kg“.

6. V § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode sa slová „0 Sk/1000 kg“ nahrádzajú slovami „0 eur/1 000 kg“.

7. V § 6 ods. 6 a § 14 ods. 7 sa slová „celé koruny smerom“ nahrádzajú slovami „eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane“.

8. V § 7 ods. 1 sa slová „6 800 Sk/1 000 l“ nahrádzajú slovami „225,71 eura/1 000 l“.

9. V § 14 ods. 11 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.

10. V § 42 ods. 1 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

11. V § 42 ods. 2 písm. a), b) a c), ods. 3 písm. b) a § 42 ods. 4 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.

12. V § 42 ods. 2 písm. c) sa slová „12 Sk“ nahrádzajú slovami „0,39 eura“.

13. V § 42 ods. 3 písm. a) a § 42 ods. 5 písm. a) a b) sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“.

14. V § 42 ods. 7 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“.

15. V § 42 ods. 8 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“.

16. V prílohe č. 2 sa slovo „Sk“ nahrádza slovom „eurách“.

Čl. VII

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z. a zákona č. 378/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 odsek 6 znie:

(6) Daň z tabaku sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane a daň z cigár a cigariek sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane prepočítanej na kus cigary a cigarky.“.

2. V § 5 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „prepočítanej na kus cigarety“.

3. V § 6 ods. 1 sa slová „2,10 Sk/kus“ nahrádzajú slovami „69,70 eura/1 000 kusov“ a slová „1 930,00 Sk/kg“ sa nahrádzajú slovami „64,06 eura/kg“.

4. V § 6 ods. 2 sa za slová „odseku 3“ vkladajú slová „a § 44f ods. 4“.

5. V § 6 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou podľa § 44f ods. 5“.

6. V § 6 ods. 4 sa za slová „v odseku 2“ vkladajú slová „prepočítanej na kus cigarety“.

7. V § 13 ods. 7 sa slová „celé koruny smerom“ nahrádzajú slovami „eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane“.

8. V § 41 ods. 2 písm. a), d), e) a j) sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

9. V § 41 ods. 2 písm. b) a j) sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“.

10. V § 41 ods. 2 písm. c) sa slová „10 000 Sk do 50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura do 1 659,69 eura“.

11. V § 41 ods. 2 písm. f), h) a i) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.

12. V § 41 ods. 2 písm. k) sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ a slová „50 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“.

13. V § 41 ods. 2 písm. l) sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66,38 eura“.

14. V § 41a ods. 2 písm. a) a c) sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,91 eura“ a slová „2 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „66,38 eura“.

15. V § 41a ods. 2 písm. b) sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“.

16. V § 41a ods. 2 písm. d) a § 41a ods. 6 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“.

17. Za § 44e sa vkladá § 44f, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠44f

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

(1) Cena cigariet uvedená na kontrolnej známke na spotrebiteľskom balení cigariet, ktoré sa bude uvádzať do daňového voľného obehu od 1. januára 2009, musí byť vyjadrená v eurách; ustanovenia osobitného predpisu27) o duálnom zobrazovaní cien, platieb a iných hodnôt týmto nie sú dotknuté.

(2) Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou, na ktorej je uvedená cena cigariet výlučne v slovenských korunách, možno predávať najneskôr do 30. septembra 2009. Pri predaji takéhoto spotrebiteľského balenia cigariet od 1. januára 2009 do 30. septembra 2009 musí byť predaj uskutočnený za cenu cigariet v eurách a prepočet na menu euro sa musí vykonať podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom.27)

(3) Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou bez znaku platnosti sadzby dane z cigariet, na ktorej je cena cigariet duálne zobrazená, možno predávať najneskôr do 30. septembra 2009. Po 30. septembri 2009 sa bude spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou bez znaku platnosti sadzby dane, na ktorej je cena cigariet duálne zobrazená, považovať za neoznačené. Pri predaji takéhoto spotrebiteľského balenia cigariet od 1. januára 2009 do 30. septembra 2009 musí byť predaj uskutočnený za cenu cigariet v eurách a prepočet na menu euro sa musí vykonať podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom.27)

(4) V období od 1. januára 2009 do 31. januára 2009 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 5 ustanovuje takto:

opis tovaru kombinovaná sadzba dane
špecifická časť percentuálna časť
cigarety 46,80 eura/1 000 kusov 24 % z ceny cigariet.

(5) V období od 1. januára 2009 do 31. januára 2009 je minimálna sadzba dane 69,70 eura/1 000 kusov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:

27) Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. IX

Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 283/2008 Z. z. sa mení takto:

1. V § 5 a 29 sa slová „v kilowatthodinách (kWh)“ nahrádzajú slovami „v megawatthodinách (MWh)“.

2. V § 6 ods. 1 sa slová „0,02 Sk/kWh“ nahrádzajú slovami „0,66 eura/MWh“.

3. V § 6 ods. 2 sa slová „0,04 Sk/kWh“ nahrádzajú slovami „1,32 eura/ MWh“.

4. V § 12 ods. 5, § 24 ods. 4 a § 36 ods. 5 sa slová „celé koruny smerom“ nahrádzajú slovami „eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane“.

5. V § 12 ods. 9, § 24 ods. 8 a § 36 ods. 9 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3,31 eura“.

6. V § 18 sa slová „320 Sk/t“ nahrádzajú slovami „10,62 eura/t“.

7. V § 30 ods. 1 písm. a) sa slová „0,20 Sk/kWh“ nahrádzajú slovami „6,63 eura/ MWh“.

8. V § 30 ods. 1 písm. b) sa slová „0,02 Sk/kWh“ nahrádzajú slovami „0,66 eura/MWh“.

9. V § 30 ods. 2 písm. a) sa slová „0,40 Sk/kWh“ nahrádzajú slovami „13,27 eura/MWh“.

10. V § 30 ods. 2 písm. b) sa slová „0,04 Sk/kWh“ nahrádzajú slovami „1,32 eur/ MWh“.

11. V § 43 ods. 1 a 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

12. V § 43 ods. 3 sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 eura“.

13. Slovo „kilowatthodiny“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „megawatthodiny“ v príslušnom tvare.

Čl. X

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z. a zákona č. 538/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 12 ods. 1 a § 16 ods. 1 sa slová „1 Sk“ nahrádzajú slovami „0,033 eura“.

2. V § 12 ods. 3 sa slová „10 Sk“ nahrádzajú slovami „0,33 eura“.

3. V § 20 ods. 4 a § 82 ods. 2 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3 eurá“.

4. V § 70 písm. a) a b) sa slová „0,12 Sk“ nahrádzajú slovami „0,0039 eura“, slová „0,04 Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,0013 eura“ a slová „0,02 Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,0006 eura“.

5. V § 78 ods. 1 písm. a) sa slová „0,10 Sk“ nahrádzajú slovami „0,0033 eura“, slová „1,60 Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,0531 eura“, slová „0,20 Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,0066 eura“ a slová „5 Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,1659 eura“.

6. V § 78 ods. 1 písm. b) sa slová „0,20 Sk“ nahrádzajú slovami „0,0066 eura“ a slová „3,30 Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,1095 eura“.

7. V § 91 ods. 1 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „660 eur“ a slová „250 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „8 292 eur“.

8. V § 91 ods. 2 sa slová „250 000 Sk“ nahrádzajú slovami „8 292 eur“.

9. V § 91 ods. 3 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „660 eur“.

10. V § 101 ods. 1 a 2 sa slová „celé koruny“ nahrádzajú slovom „eurocenty“.

11. Za § 104b sa vkladá § 104c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠104c

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

(1) Ak správca dane vyrubí miestnu daň a poplatok po 1. januári 2009 za predchádzajúce zdaňovacie obdobia v sume vypočítanej podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008, túto sumu prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli podľa osobitného predpisu.49)

(2) Ak má správca dane vrátiť miestnu daň alebo poplatok alebo ich pomernú časť zaplatené pred 1. januárom 2009 v slovenských korunách v sume vypočítanej podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008, túto sumu prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli podľa osobitného predpisu.49)

(3) V daňovom priznaní podľa § 90 sa preddavky na daň z motorových vozidiel na rok 2008 uvedú v slovenských korunách a daň z motorových vozidiel za rok 2008 sa vypočíta v slovenských korunách a suma rozdielu dane z motorových vozidiel podľa § 91 ods. 11 sa prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli podľa osobitného predpisu.49)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:

49) § 2 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z.“.

12. Slová „slovenské koruny“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „eurá“ v príslušnom tvare.

13. Prílohy č. 1 a 2 znejú:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.

HODNOTA ORNEJ PÔDY (OP) A TRVALÝCH TRÁVNYCH PORASTOV (TTP)

OkresKód KÚ*Názov katastrálneho územia/okresuHodnota v eurách/m2
OPTTP
101okresBRATISLAVA I0,00000,0000
101804096Staré Mesto0,00000,0000
102okresBRATISLAVA II0,83280,0000
102804274Nivy0,79130,0000
102847755Podunajské Biskupice0,86570,0000
102805556Ružinov0,68440,0000
102805343Trnávka0,84180,0000
102870293Vrakuňa0,68470,0000
103okresBRATISLAVA III0,48360,0989
103804690Nové Mesto0,20380,0000
103805866Rača0,39800,1082
103805700Vajnory0,70830,0166
103804380Vinohrady0,15730,1576
104okresBRATISLAVA IV0,48360,0687
104805301Devín0,21900,0511
104810649Devínska Nová Ves0,52280,0816
104806099Dúbravka0,24760,0166
104805211Karlova Ves0,21900,0511
104806005Lamač0,46370,0972
104871796Záhorská Bystrica I0,49620,0570
105okresBRATISLAVA V0,79130,1085
105809985Čunovo0,74420,1145
105822256Jarovce0,82250,1145
105804959Petržalka0,66780,1032
105853771Rusovce0,82220,1145
106okresMALACKY0,46100,0922
106991970Bažantnica0,27410,0607
106803693Borinka I0,46900,0000
106803707Borinka II0,00000,0650
106991988Červený Kríž0,27410,0607
106814482Gajary0,46100,1387
106821756Jablonové0,27410,0607
106821888Jakubov0,36710,0683
106826626Kostolište0,46530,0534
106829773Kuchyňa0,29740,0617
106830399Láb0,48920,0511
106833231Lozorno0,27580,0564
106835196Malacky0,47000,0634
106835625Malé Leváre0,37700,1135
106836079Marianka0,30040,0600
106859320Mást I0,63000,0683
106859346Mást II0,59880,1055
106859354Mást III0,99580,1035
106991295Nivky0,27410,0607
106991953Obora0,27410,0607
106845931Pernek0,32090,0262
106846775Plavecké Podhradie0,38830,0604
106846791Plavecký Mikuláš0,67610,1417
106846813Plavecký Štvrtok I0,43980,0385
106846821Plavecký Štvrtok II0,43980,0385
106991996Riadok0,27410,0607
106852716Rohožník0,37940,0975
106857335Sološnica0,43810,0949
106859303Studienka0,27350,0604
106859338Stupava0,54600,0889
106859524Suchohrad0,54670,2041
106991961Šranek0,27410,0607
106992003Turecký vrch0,27410,0607
106868191Veľké Leváre0,38170,0454
106871133Vysoká pri Morave0,73060,1208
106871788Záhorie0,27410,0607
106871800Záhorská Bystrica II0,86960,1390
106871818Záhorská Bystrica III0,59880,1055
106871826Záhorská Ves0,63990,1580
106872679Závod0,33820,1015
106873586Zohor0,54670,0000
107okresPEZINOK0,56430,0883
107800481Báhoň0,88720,2061
107807265Budmerice0,54700,1400
107808814Častá0,38630,0209
107811483Doľany0,39130,0391
107813303Dubová0,34350,0849
107839019Griňava0,36140,1012
107821560Jablonec0,76870,2240
107832189Limbach0,18250,0000
107860760Malé Šenkvice0,55300,0783
107869571Malé Tŕnie0,45140,0000
107838039Modra0,34650,0780
107822892Neštich0,56660,0707
107846163Pezinok0,43880,0956
107846554Píla pri Častej0,00000,0922
107856657Slovenský Grob0,76970,1072
107822884Svätý Jur0,56660,0707
107861111Štefanová0,49260,0624
107860778Veľké Šenkvice0,55300,0783
107869554Veľké Tŕnie0,62630,0876
107869481Viničné0,77140,2864
107869686Vištuk0,55630,1095
108okresSENEC0,80320,1653
108802735Bernolákovo0,78900,1387
108803065Blatné0,72920,1742
108803570Boldog0,81720,0000
108808881Čataj0,93100,2237
108841731Dedinka pri Dunaji0,92810,2399
108821438Farná0,80920,2227
108815594Hamuliakovo0,79360,0972
108819824Hrubá Borša0,80760,0000
108819867Hrubý Šúr0,64160,0972
108820407Hurbanova Ves0,76540,2399
108820865Chorvátsky Grob0,79300,1895
108821128Igram0,91050,2489
108821446Ivanka pri Dunaji0,80920,2227
108822094Jánošíková0,91510,1606
108823023Kalinkovo0,64820,2190
108823554Kaplna0,78800,0000
108826634Kostolná pri Dunaji0,81320,0000
108828203Kráľová pri Senci0,86900,1102
108828211Krmeš pri Senci0,43050,0000
108835803Malinovo I0,55730,2399
108835811Malinovo II0,49550,0000
108868850Malý Biel0,74720,2824
108863475Malý Madaras0,91350,0000
108826642Malý Šúr0,38830,0000
108837628Miloslavov0,90480,0000
108838527Most na Ostrove0,58250,1334
108841838Nová Lipnica0,91510,1606
108841749Nová Ves pri Dunaji0,92810,2399
108842036Nové Košariská0,91510,1606
108851931Reca0,80520,1463
108852813Rovinka0,85540,2190
108854964Senec0,92910,1556
108851922Senec II1,02470,0000
108838519Studené0,40960,0000
108863491Tomášov0,69600,0000
108865958Tureň0,77440,0972
108868868Veľký Biel0,74720,2824
108869945Vlky0,61940,0000
108872270Zálesie0,80920,2227
108865966Zonc0,77440,0972
201okresDUNAJSKÁ STREDA0,92110,1845
201826740Amadeho Kračany0,87430,2894
201800406Báč1,15840,0000
201800597Baka0,99110,2605
201800643Baloň1,11830,2529
201816639Beketfa1,08140,1981
201802476Bellova Ves0,95390,0000
201817490Benková Potôň1,01170,2609
201803022Blahová0,99480,2625
201844276Blatná lúka0,98020,0627
201803031Blatná na Ostrove0,99980,2688
201829960Blažov0,54100,2214
201818330Bodíky1,10630,2157
201803430Boheľov0,89920,1045
201837709Bučuháza0,93140,2210
201822051Búštelek0,57160,0972
201808644Čakany0,38800,0000
201817503Čečínska Potôň1,01170,2609
201816647Čéfa1,08140,1981
201829978Čenkesfa0,76340,0999
201873365Čenkovce0,52240,0000
201816710Čentöfa1,08140,1981
201860379Čilistov0,93140,2210
201809853Čiližská Radvaň1,00670,2141
201867861Čukárska Paka0,98480,2688
201811343Dobrohošť1,00080,2081
201844250Dolná Potôň0,98020,0627
201822060Dolné Janíky0,56820,0972
201863921Dolné Topoľníky0,89650,1653
201812234Dolný Bar0,96320,0713
201819557Dolný Štál0,99010,2638
201813664Dunajská Streda0,89190,1434
201821802Dunajský Klátov0,72590,2386
201842958Eliášovce0,77170,2399
201828262Etreho Kračany0,91280,1749
201814440Gabčíkovo0,99310,2316
201829986Heďbenéte0,54100,2214
201817511Horná Potôň1,01170,2609
201822078Horné Janíky0,53370,0000
201864714Horné Mýto0,92410,1726
201863939Horné Topoľníky0,89650,1653
201818356Horný Bar1,10630,2157
201819565Horný Štál0,99010,2638
201820032Hubice0,49120,2688
201820571Hviezdoslavov0,47000,0000
201821535Ižop1,07440,2688
201821811Jahodná0,72590,2386
201828271Jastrabie Kračany0,91280,1749
201822914Jurová1,01440,2363
201828289Kľučiarove Kračany0,91280,1749
201824887Kľúčovec1,03990,2409
201816655Kostolná Gala1,08140,1981
201826758Kostolné Kračany0,87430,2894
201837717Kráľovianky0,93140,2210
201828297Kráľovičove Kračany0,91280,1749
201830208Kvetoslavov1,02630,0959
201826766Kynceľove Kračany0,87430,2894
201870013Kyselica0,89880,2506
201828301Lesné Kračany0,91280,1749
201830003Lidér Tejed0,76340,0999
201834599Macov0,90780,0000
201812242Mad0,96320,0713
201816663Malá Budafa1,08140,1981
201833631Malá Lúč1,07480,2243
201867870Malá Paka0,98480,2688
201813834Malé Blahovo0,89190,1434
201814113Malé Dvorníky1,00970,2433
201831107Malý Lég0,87860,2399
201842966Malý Máger0,92740,0000
201873373Maslovce0,56520,2399
201831115Masníkovo1,07710,0000
201836508Medveďov0,97980,1892
201836788Mierovo0,83680,0000
201836826Michal na Ostrove0,93040,2260
201813826Mliečany0,89190,1434
201837725Mliečno0,86370,1244
201826774Moravské Kračany0,87430,2894
201863955Ňárad1,09070,2838
201870251Nekyje na Ostrove1,03100,1344
201843172Ohrady1,05320,2399
201843300Okoč0,86730,1978
201843482Oľdza0,60240,0000
201843946Opatovský Sokolec0,91150,0000
201844268Orechová Potôň0,98020,0627
201844942Padáň0,99050,2340
201845612Pataš0,97420,2947
201826782Pinkove Kračany0,87430,2894
201830011Pódafa0,76340,0999
201816680Póšfa1,08140,1981
201817520Potônske Lúky0,86300,1327
201873390Rastice0,61370,1045
201852678Rohovce1,02200,2688
201845248Sap0,94170,2018
201831123Sása0,71530,0000
201816698Stará Gala1,08140,1981
201860387Šamorín0,94560,2224
201861791Štvrtok na Ostrove0,55760,0000
201818364Šulany1,10630,2157
201830020Töböréte0,54100,2214
201842974Tonkovce0,60080,0000
201819581Tône0,99010,2638
201864731Trhová Hradská0,92410,1726
201865290Trnávka1,00410,0000
201865486Trstená na Ostrove0,99110,2605
201816701Veľká Budafa1,08140,1981
201833649Veľká Lúč1,07480,2243
201867888Veľká Paka0,98480,2688
201867951Veľké Blahovo1,03730,2091
201814121Veľké Dvorníky1,00970,2433
201831131Veľký Lég0,94700,2399
201808709Veľký Meder1,02470,0833
201844284Vieska0,98020,0627
201870021Vojka nad Dunajom0,89880,2506
201842991Vojtechovce0,58780,0000
201870269Vrakúň1,03100,1344
201870790Vydrany0,97720,1653
202okresGALANTA0,90810,1653
202800058Abrahám1,08510,0000
202814636Brakoň1,10560,0000
202809616Čierna Voda0,65160,0972
202809764Čierny Brod I0,86600,2745
202809799Čierny Brod II1,16740,0000
202809802Čierny Brod III0,89190,2745
202809772Čierny Brod IV0,89190,2745
202811777Dolná Streda1,10730,0972
202812129Dolné Saliby0,92640,1145
202855235Dolný Čepeň0,88760,1145
202812293Dolný Chotár0,75380,2472
202814504Galanta1,08410,1218
202814644Gáň1,10560,0000
202814539Hody1,07740,0000
202818178Horné Saliby0,89980,1327
202855375Horný Čepeň0,88760,1145
202818607Hoste1,11230,0000
202822141Jánovce0,89150,0000
202822663Jelka0,82280,1921
202822965Kajal0,91180,1145
202827720Košúty1,15780,1145
202828106Kráľov Brod0,68970,1742
202835161Malá Mača1,11160,2652
202836451Matúškovo1,10760,0000
202838543Mostová I0,84670,1198
202838551Mostová II0,84670,1198
202814610Nebojsa1,08340,1218
202822671Nová Jelka I0,81720,1925
202822680Nová Jelka II0,81720,1925
202842265Nové Osady0,99210,2612
202845655Pata0,62670,2652
202850705Pusté Sady0,50150,1168
202850730Pusté Úľany0,90950,0000
202855251Sereď0,88760,1145
202855961Sládkovičovo0,98520,0959
202855316Stredný Čepeň0,88760,1145
202860301Šalgočka0,77870,2439
202860859Šintava0,83210,0000
202861014Šoporňa0,86300,2575
202863459Tomášikovo0,87200,1696
202863912Topoľnica0,94930,0000
202865524Trstice0,78200,0000
202866709Váhovce1,06480,0959
202867853Veľká Mača1,02370,2688
202868752Veľké Úľany0,86600,1118
202868990Veľký Grob0,75880,0916
202869546Vinohrady nad Váhom0,66520,0000
202870188Vozokany0,97390,2399
202873098Zemianske Sady0,67710,1885
203okresHLOHOVEC0,59840,1168
203803553Bojničky0,45340,0424
203809411Červeník0,85930,2313
203812102Dolné Otrokovce0,45270,1185
203812170Dolné Trhovište0,45470,1058
203812200Dolné Zelenice1,01440,2605
203814024Dvorníky nad Váhom0,53640,1254
203816248Hlohovec0,45600,1088
203818127Horné Otrokovce0,39960,0000
203818259Horné Trhovište0,30630,0288
203818313Horné Zelenice0,97150,2399
203821985Jalšové0,43210,1878
203823970Kľačany nad Váhom0,51880,0000
203826235Koplotovce0,36180,0756
203831379Leopoldov0,45940,1122
203834670Madunice0,90980,2489
203836729Merašice0,45310,0000
203845591Pastuchov0,40490,0856
203848689Posádka0,53640,1254
203851779Ratkovce0,83280,0000
203854425Sasinkovo0,52640,1112
203855472Siladice0,89590,1497
203861847Šulekovo0,69970,1835
203862592Tekolďany0,42820,0975
203862762Tepličky0,39330,0355
203864064Trakovice0,90350,2489
203875007Žlkovce0,94600,0000
204okresPIEŠŤANY0,69110,1112
204800678Banka0,54730,0195
204802166Bašovce0,78700,0000
204803758Borovce0,79100,0000
204813320Dolné Dubovany0,89590,0000
204812480Dolný Lopašov0,67940,0922
204812773Drahovce0,67350,1098
204813516Ducové0,70100,0965
204813338Horné Dubovany0,88660,0000
204820041Hubina0,55000,0567
204821039Chtelnica0,71000,0315
204825069Kocurice0,79060,0000
204825077Kočín0,47000,0849
204828050Krakovany0,83780,1540
204830615Lančár0,36770,0295
204835641Malé Orvište1,00570,0000
204838420Moravany nad Váhom0,45500,0929
204840769Nižná0,76540,0975
204844578Ostrov pri Piešťanoch0,84410,2688
204845825Pečeňady0,71560,0000
204846309Piešťany0,76280,2224
204849251Prašník0,34580,0471
204851531Rakovice0,71200,0942
204851841Ratnovce0,51650,0946
204857262Sokolovce0,65060,1364
204828068Stráže pri Krakovanoch0,83780,1540
204860905Šípkové0,38430,0783
204861189Šterusy0,41790,0597
204869236Ťapkové0,73350,1258
204864102Trebatice0,81690,0000
204868141Veľké Kostoľany0,74420,2804
204868221Veľké Orvište0,99250,0000
204869244Veselé0,76740,1258
204870595Vrbové0,45340,0302
204868159Zákostoľany0,86130,0000
205okresSENICA0,44840,0836
205802948Bílkove Humence0,31990,1135
205803804Borský Mikuláš0,31070,1361
205803821Borský Peter0,34220,1198
205803766Borský Svätý Jur0,37240,1195
205808024Cerová-Lieskové0,39230,0707
205808806Čáry0,42650,0710
205808831Častkov0,23560,0564
205811475Dojč0,51940,1344
205816175Hlboké0,65090,1258
205819000Hradište pod Vrátnom0,25850,0371
205821586Jablonica0,39560,1048
205827827Koválov0,41620,1523
205829781Kuklov0,39100,0614
205829862Kunov0,56460,1088
205830038Kúty0,40920,1463
205830577Lakšárska Nová Ves0,28480,1068
205830585Mikulášov0,30430,1294
205838489Moravský Svätý Ján0,48920,0809
205844659Osuské0,35980,0597
205846805Plavecký Peter0,68010,0985
205847178Podbranč0,30870,0428
205849987Prietrž0,17320,0229
205850021Prievaly0,47060,0952
205852694Rohov0,52280,1380
205852805Rovensko0,55330,0743
205852881Rozbehy0,29840,0610
205852708Rybky0,54400,0000
205854778Sekule0,36280,1188
205855006Senica nad Myjavou0,72490,1971
205856801Smolinské0,31070,0570
205856878Smrdáky0,33920,1002
205857165Sobotište0,26120,0395
205860671Stráže nad Myjavou0,50420,2038
205860174Šajdíkove Humence0,70960,0979
205860689Šaštín0,47460,1490
205861081Štefanov0,50880,1938
205980013U Kameňa0,50450,1092
205980021Uhliská0,49790,1095
206okresSKALICA0,55100,0965
206806960Brodské0,34980,1075
206814717Gbely0,51740,1125
206816728Holíč0,76640,1888
206821004Chropov0,43940,0614
206823651Kátov0,84410,1178
206826197Kopčany0,59710,1583
206827835Koválovec0,35110,0365
206831522Letničie0,65950,2034
206833100Lopašov0,44740,0710
206848522Močidľany0,43840,1460
206838284Mokrý Háj0,60540,0949
206844314Oreské0,40720,0916
206846007Petrova Ves0,71630,1792
206980064Pláňavy0,53110,1062
206848531Popudiny0,40920,0942
206850012Prietržka0,44040,1390
206980048Pri Morave0,46960,1261
206850896Radimov0,55930,1048
206851094Radošovce0,46470,1842
206980072Seče0,50680,0929
206855618Skalica0,53770,0554
206980056Struha0,47630,0750
206980030Štepnice0,45970,0740
206865389Trnovec0,43450,1095
206866491Unín0,54800,1088
206813354Vidovany0,38070,0660
206869279Vieska0,48230,0418
206813346Vlčkovany0,38070,0660
206870226Vrádište0,74520,1334
207okresTRNAVA0,74580,0773
207802921Biely Kostol0,95430,0000
207802972Bíňovce0,45840,1739
207803421Bohdanovce nad Trnavou0,93240,0000
207822400Bohunice pri Trnave0,85930,0000
207803588Boleráz0,49260,0763
207803740Borová0,57850,1390
207807109Bučany0,84410,1463
207807303Buková0,38000,0338
207808130Cífer0,91440,0000
207810223Dechtice0,44740,1214
207810878Dlhá0,32920,1148
207811220Dobrá Voda0,29640,0644
207811548Dolná Krupá0,49590,0932
207811963Dolné Dubové0,70930,2240
207833185Dolné Lovčice0,81620,1195
207812099Dolné Orešany0,31630,0166
207817180Horná Krupá0,41220,0829
207817872Horné Dubové0,52940,0975
207833193Horné Lovčice0,65750,0000
207818097Horné Orešany0,56590,1072
207819476Hrnčiarovce nad Parnou0,87360,0000
207822230Jarná1,02530,0000
207822418Jaslovce0,98750,0000
207823643Kátlovce0,61110,0000
207803596Klčovany0,86200,0000
207827690Košolná0,57990,1394
207829218Križovany nad Dudváhom0,93800,1341
207833142Lošonec0,27750,0604
207834726Majcichov0,91680,0959
207806242Malé Brestovany0,99440,0000
207835960Malženice0,91280,2439
207838071Modranka0,95860,0000
207839256Naháč0,24990,0567
207844004Opoj0,90050,1463
207844926Pác1,01140,0000
207844977Paderovce0,76810,0000
207845698Pavlice0,91150,0000
207851116Radošovce0,75810,0000
207853798Ružindol0,79990,0000
207856541Slovenská Nová Ves1,04420,0000
207856771Smolenice0,39560,1168
207856789Smolenická Nová Ves0,39560,1168
207859435Suchá nad Parnou0,69700,1716
207860735Šelpice0,81060,0000
207861049Špačince0,84310,2439
207864790Trnava0,90750,2439
207865559Trstín0,45370,0454
207862266Valtov Šúr0,88420,0000
207867462Varov Šúr0,88420,0000
207806251Veľké Brestovany0,81550,0000
207862274Veľké Šúrovce I0,79890,2343
207862291Veľké Šúrovce II0,92840,2399
207869881Vlčkovce0,94230,0959
207869961Voderady0,98780,0000
207872580Zavar0,87030,0000
207872997Zeleneč0,99510,2028
207862282Zemianske Šúrovce0,82280,2343
207873918Zvončín0,75510,1968
301okresBÁNOVCE NAD BEBRAVOU0,44710,0461
301800805Bánovce nad Bebravou0,51650,1586
301802981Biskupice nad Bebravou0,57220,0000
301803677Borčany0,52410,0000
301806722Brezolupy0,48290,1191
301808202Cimenná0,12870,0355
301809560Čierna Lehota pri Bebrave0,35080,0212
301809977Čuklasovce0,20040,0205
301810673Dežerice0,45570,1082
301811955Dolné Držkovce0,35610,0434
301812072Dolné Naštice0,66620,2489
301813222Dubnička0,57220,0697
301813966Dvorec nad Bebravou0,56490,1115
301815471Haláčovce0,33790,1108
301817864Horné Držkovce0,38730,1228
301818046Horné Naštice0,36640,0926
301818135Horné Ozorovce0,49720,0544
301821047Chudá Lehota0,51110,1158
301828432Krásna Ves0,17850,0242
301829692Kšinná0,24030,0328
301866385Látkovce0,87690,1666
301831981Libichava0,62200,0000
301834360Ľutov0,67210,0288
301835021Malá Hradná0,30900,0335
301835510Malé Hoste0,40430,1921
301835528Malé Chlievany0,48430,1112
301836796Miezgovce0,21440,0653
301839426Nedašovce0,47160,0736
301843776Omastiná0,36840,0275
301815489Otrhánky0,28410,0212
301845833Pečeňany0,49990,0424
301847585Podlužany nad Bebravou0,50350,0401
301847852Pochabany0,58220,1347
301849332Pravotice0,48230,0952
301850357Prusy0,45110,1098
301874981Radiša0,26220,0610
301853704Ruskovce0,46960,0587
301854140Rybany0,59150,0000
301856070Slatina nad Bebravou0,21870,0414
301856096Slatinka nad Bebravou0,12080,0229
301860883Šípkov0,43210,0318
301860972Šišov0,57190,1244
301863203Timoradza0,32260,0305
301864170Trebichava0,00000,0245
301866393Uhrovec0,54600,0856
301866407Uhrovské Podhradie0,06470,0265
301867993Veľké Hoste0,51380,2240
301868001Veľké Chlievany0,34250,1414
301810681Vlčkovo0,35150,0597
301870897Vysočany0,37170,0856
301872482Závada pod Čiernym vrchom0,06470,0205
301873501Zlatníky0,22370,0673
301874990Žitná0,33920,0594
302okresILAVA0,47000,0308
302803456Bohunice pri Pruskom0,41920,0338
302803600Bolešov0,52110,0285
302803685Borčice0,52340,0322
302809438Červený Kameň0,24260,0199
302813141Dubnica nad Váhom0,60010,0743
302813583Dulov0,47400,0527
302817465Horná Poruba0,10350,0225
302821187Ilava0,38900,0434
302823350Kameničany0,53070,0242
302824402Klobušice0,45110,0481
302826219Kopec0,28640,0219
302826880Košeca0,44480,0358
302826910Košecké Rovné0,00000,0182
302829153Krivoklát0,18920,0199
302830488Ladce0,63260,0567
302835552Malé Košecké Podhradie0,09690,0245
302825417Malý Kolačín0,14670,0245
302837539Mikušovce pri Pruskom0,23700,0358
302841757Nová Dubnica0,53210,0969
302849430Prejta0,36710,0341
302850331Pruské0,49550,0381
302854751Sedmerovec0,51580,0819
302856215Slavnica0,46570,0242
302865605Tuchyňa0,43050,0368
302868167Veľké Košecké Podhradie0,15700,0245
302825425Veľký Kolačín0,34880,0265
302870641Vršatské Podhradie0,27880,0209
302873578Zliechov0,12340,0215
303okresMYJAVA0,20580,0431
303806277Brestovec0,18750,0408
303806749Brezová pod Bradlom0,19410,0401
303807354Bukovec0,16390,0398
303819158Hrašné0,22770,0554
303821063Chvojnica0,18380,0361
303821632Jablonka0,25720,0444
303826693Kostolné0,23760,0527
303826821Košariská0,17990,0932
303827975Krajné0,23330,0501
303838926Myjava0,23560,0703
303847526Podkylava0,24820,0561
303847950Polianka0,24260,0564
303848590Poriadie0,23360,0634
303849901Priepasné0,17260,0434
303853461Rudník0,21240,0478
303858196Stará Myjava0,20610,0504
303865702Turá Lúka0,19310,0368
303870587Vrbovce0,17290,0375
304okresNOVÉ MESTO NAD VÁHOM0,47730,0587
304802255Beckov0,45640,0537
304825085Beckovská Vieska0,63790,2250
304803863Bošáca0,33590,0653
304806986Brunovce1,03890,1739
304808555Čachtice0,55300,1022
304808857Častkovce0,55830,1148
304807818Dolné Bzince0,34280,0683
304812145Dolné Srnie0,42880,1248
304803871Haluzice0,37640,0331
304817589Horná Streda0,99740,1653
304807826Horné Bzince0,34280,0683
304817104Hôrka nad Váhom0,54170,1228
304819018Hrádok0,45140,1108
304819042Hrachovište0,13170,0766
304807834Hrubá Strana0,30870,0624
304807842Hrušové0,09950,0000
304823155Kalnica0,26290,0517
304825093Kočovce0,59510,1271
304833398Lubina0,25460,0554
304834106Lúka0,40690,0474
304838098Modrová0,49990,0946
304838101Modrovka0,48390,0673
304838454Moravské Lieskové0,33620,0391
304841501Nová Bošáca0,25790,0421
304841781Nová Lehota0,09220,0302
304841935Nová Ves nad Váhom0,54670,1337
304842044Nové Mesto nad Váhom0,56030,0962
304843105Očkov0,52410,0610
304847062Pobedim0,91780,1022
304847640Podolie0,48760,1317
304848794Potvorice0,95030,2124
304848808Považany0,94000,1141
304825107Rakoľuby0,54070,2439
304858064Stará Lehota0,48290,0219
304858251Stará Turá0,23700,0408
304864404Trenčianske Bohuslavice0,34720,1892
304866687Vaďovce0,18580,0268
304869635Višňové0,14900,0746
304873080Zemianske Podhradie0,17920,0444
305okresPARTIZÁNSKE0,58280,0856
305803901Baštín0,76210,0000
305806978Brodzany0,57550,0790
305818968Hradište nad Nitricou0,47830,1012
305821098Chynorany0,72560,2399
305822132Janova Ves0,45240,1022
305869023Ješkova Ves0,54300,1002
305824101Klátova Nová Ves0,49520,0594
305869031Klíž0,43840,0312
305869040Klížske Hradište0,43880,0312
305825441Kolačno0,34950,1025
305828467Krásno0,59640,0000
305839221Livina0,64290,1593
305832952Livinské Opatovce0,57590,1404
305835480Malé Bielice0,53870,1855
305803910Malé Bošany0,75880,0000
305835595Malé Kršteňany0,36110,0730
305844543Malé Ostratice0,64130,0000
305835714Malé Uherce0,37640,0806
305839230Nadlice0,71030,0000
305839388Návojovce0,60440,1108
305839418Nedanovce0,61010,2489
305845426Partizánske0,59550,2390
305845809Pažiť0,62170,2240
305855596Skačany0,48590,0468
305865842Turčianky0,45700,0551
305867934Veľké Bielice0,47160,0461
305803936Veľké Bošany0,73690,0000
305868183Veľké Kršteňany0,52440,1138
305844560Veľké Ostratice0,68570,0000
305868744Veľké Uherce0,40360,1175
305873934Žabokreky nad Nitrou0,66120,1848
306okresPOVAŽSKÁ BYSTRICA0,21410,0285
306803294Bodiná0,07660,0192
306806927Briestenné0,16530,0282
306807044Brvnište0,22900,0268
306809144Čelkova Lehota0,15660,0278
306811611Dolná Mariková0,08360,0192
306812471Dolný Lieskov0,37110,0328
306812501Dolný Moštenec0,27550,0554
306812595Domaniža0,13800,0312
306813907Ďurďové0,09950,0295
306815926Hatné0,18150,0215
306817287Horná Mariková0,06470,0166
306818402Horný Lieskov0,18580,0258
306818411Horný Moštenec0,15070,0348
306822281Jasenica0,16130,0312
306823597Kardošova Vieska0,09950,0245
306824348Klieština0,00000,0258
306826600Kostolec0,17920,0305
306835617Malé Lednice0,18620,0282
306837571Milochov0,12710,0225
306844373Orlové0,43580,0424
306845337Papradno0,23070,0272
306846945Plevník-Drienové0,27910,0179
306847071Počarová0,25490,0179
306847615Podmanín0,09850,0255
306847712Podskalie0,33360,0378
306847763Podvažie0,14340,0166
306848832Považská Bystrica0,28870,0391
306849006Považská Teplá0,26750,0567
306849022Považské Podhradie0,41260,0166
306849367Praznov0,09690,0272
306849391Prečín0,21470,0268
306850314Prosné0,20440,0202
306850390Pružina0,16530,0282
306854310Sádočné0,12110,0458
306856479Slopná0,20240,0325
306859362Stupné0,20080,0405
306859702Sverepec0,16290,0428
306860719Šebešťanová0,31760,0408
306865532Tŕstie0,38970,0292
306866270Udiča0,15730,0305
306870625Vrchteplá0,14430,0219
306872369Záskalie0,00000,0245
306873039Zemianska Závada0,16160,0285
306873101Zemiansky Kvašov0,13900,0381
307okresPRIEVIDZA0,33750,0418
307800694Banky0,32260,0478
307803511Bojnice0,29410,0849
307839469Brezany0,42920,0680
307820989Brusno0,31730,0647
307807613Bystričany0,34980,0859
307808156Cigeľ0,23860,0318
307808911Čavoj0,00000,0192
307809241Čereňany0,41420,0567
307810720Diviacka Nová Ves0,50020,0604
307810762Diviaky nad Nitricou0,34680,0338
307811165Dlžín0,19880,0401
307832081Dobročná0,15130,0398
307862312Dolné Šutovce0,21370,0242
307812188Dolné Vestenice0,42720,0395
307803537Dubnica0,24330,0481
307840742Dvorníky nad Nitricou0,50850,0308
307815608Handlová0,22830,0491
307817805Horná Ves0,34090,0471
307862304Horné Šutovce0,13840,0258
307818283Horné Vestenice0,66850,0375
307850195Hradec0,19510,0408
307807630Chalmová0,24190,0527
307820997Chrenovec0,33750,0620
307821071Chvojnica pri Tužine0,38230,0179
307821977Jalovec pri Ráztočne0,24490,0341
307822825Ježkova Ves0,53600,0292
307823261Kamenec pod Vtáčnikom0,32130,0644
307823520Kanianka0,29540,0723
307824011Kľačno0,09990,0239
307825051Kocurany0,27310,0275
307826651Kostolná Ves0,29310,0580
307826812Koš0,33520,0481
307830887Lazany0,39530,0949
307831191Lehota pod Vtáčnikom0,25490,0491
307832090Liešťany0,21170,0391
307832235Lipník0,00000,0590
307832103Lomnica0,18720,0282
307834602Mačov0,32990,0647
307834971Malá Čausa0,28440,0614
307850187Malá Lehôtka0,34680,0245
307835790Malinová0,18620,0534
307838501Morovno0,32660,0511
307839477Nedožery0,52940,1304
307839850Nevidzany nad Nitricou0,19280,0222
307840670Nitrianske Pravno0,25320,0318
307840700Nitrianske Rudno0,46040,0441
307840726Nitrianske Sučany0,49260,0504
307841803Nová Lehota pri Handlovej0,19510,0295
307842001Nováky0,41220,0660
307843881Opatovce nad Nitrou0,51180,0318
307844489Oslany0,31860,0620
307847399Podhradie pri Novákoch0,21770,0229
307848115Poluvsie0,26450,0979
307848638Poruba0,21900,0421
307849294Pravenec0,29670,0634
307850063Prievidza0,41920,0614
307840751Račice0,50850,0361
307850942Radobica0,17950,0288
307851868Ráztočno0,19980,0232
307853437Rudnianska Lehota0,26090,0235
307854492Sebedražie0,27810,0647
307854514Seč0,28110,0305
307840688Solka0,22100,0365
307862711Temeš0,00000,0926
307866148Tužina0,09990,0282
307867195Valaská Belá0,16260,0205
307867659Veľká Čausa0,32820,0511
307867781Veľká Lehôtka0,25590,0448
307807648Vieska pri Bystričanoch0,20710,0451
307810738Vrbany0,42980,0717
307840696Vyšehradné0,15990,0195
307873055Zemianske Kostoľany0,24820,0707
308okresPÚCHOV0,37370,0355
308802506Beluša0,60340,0793
308811432Dohňany0,12940,0401
308811521Dolná Breznica0,13310,0245
308812013Dolné Kočkovce0,33820,0385
308830917Dubková0,09790,0199
308816400Hloža-Podhorie0,67010,0634
308817007Horenice0,50850,0348
308817163Horná Breznica0,12510,0245
308850501Horné Kočkovce0,27380,0385
308818551Horovce0,34250,0511
308818712Hoštiná0,18450,0292
308817023Hôrka0,00000,0166
308821161Ihrište0,00000,0401
308830151Kvašov0,16990,0318
308830950Lazy pod Makytou0,09790,0199
308831051Lednica0,11020,0205
308831077Lednické Rovne0,35750,0657
308834211Lúky0,30370,0262
308834483Lysá pod Makytou0,11810,0252
308817015Medné0,19080,0222
308836753Mestečko0,18320,0302
308838217Mojtín0,08760,0192
308838535Mostište0,11780,0252
308839884Nimnica0,26650,0474
308841234Nosice0,29870,0000
308850462Púchov0,27610,0441
308859095Streženice0,27880,0514
308850560Vieska-Bezdedov0,27380,0385
308869619Visolaje0,46470,0610
308870811Vydrná0,06470,0172
308872342Záriečie0,11020,0205
308872873Zbora0,22470,0395
308873641Zubák0,17360,0212
309okresTRENČÍN0,37270,0401
309800121Adamovské Kochanovce0,48920,0717
309803197Bobot0,32460,0268
309803201Bobotská Lehota0,32460,0268
309839663Bošianska Neporadza0,26150,0557
309811173Dobrá0,34380,0424
309811726Dolná Poruba0,13640,0249
309811840Dolná Súča0,27610,0305
309838608Dolné Motešice0,28080,0242
309813001Drietoma0,17790,0278
309813290Dubodiel0,21440,0408
309815586Hámre0,44710,0547
309873527Hanzlíková0,36640,0441
309817627Horná Súča0,21840,0282
309817856Horňany0,35050,0859
309838616Horné Motešice0,28970,0361
309818216Horné Srnie0,24990,0285
309818861Hrabovka0,27940,0395
309820831Chocholná-Velčice0,52840,0335
309872601Istebník0,24590,0166
309821471Ivanovce0,48190,0949
309824879Kľúčové0,49890,0640
309826669Kostolná-Záriečie0,55600,0361
309829161Krivosúd-Bodovka0,40490,0673
309829722Kubrá0,45770,0428
309829731Kubrica0,45770,0428
309833533Ľuborča0,42020,0743
309835684Malé Stankovce0,47530,0697
309836664Melčice0,41120,0474
309837873Mníchova Lehota0,36180,0378
309839639Nemšová0,60340,1367
309843792Omšenie0,18880,0255
309843865Opatová0,34150,0926
309843873Opatovce0,72490,1394
309872598Orechové0,28380,0235
309845957Peťovka0,06470,0175
309845990Petrova Lehota0,06470,0166
309852929Rozvadze0,47530,0697
309839671Rožňová Neporadza0,28480,0166
309854735Sedličná0,47530,0697
309854841Selec0,16590,0348
309855600Skala0,26780,0514
309855782Skalská Nová Ves0,31000,0670
309857106Soblahov0,40620,0395
309859907Svinná0,35210,0481
309861782Štvrtok0,47200,1699
309864374Trenčianska Teplá0,32460,0371
309864391Trenčianska Turná0,44710,0547
309872431Trenčianska Závada0,25750,0302
309864668Trenčianske Biskupice0,72660,1022
309864412Trenčianske Jastrabie0,36970,0594
309864421Trenčianske Mitice0,29440,0252
309864455Trenčianske Teplice0,17950,0488
309864528Trenčín0,41090,0322
309866415Újazd0,36770,0361
309867713Veľká Hradná0,24260,0411
309867942Veľké Bierovce0,71400,1171
309868591Veľké Stankovce0,47530,0697
309871664Záblatie0,63230,0252
309872300Zamarovce0,26150,0295
309873063Zemianske Lieskové0,41120,0474
309873551Zlatovce0,55300,0202
401okresKOMÁRNO0,77010,1709
401800503Bajč0,82420,1848
401870081Bátorove Kosihy0,68110,1609
401803359Bodza1,11530,2688
401803367Bodzianske Lúky0,85470,2688
401803383Bohatá0,67450,2386
401806269Brestovec0,93570,0000
401807079Búč0,80520,1951
401808679Čalovec0,92010,2154
401809527Číčov0,85870,0989
401810142Dedina Mládeže0,60940,1673
401816612Dolné Holiare1,05950,2688
401813605Dulovce0,72720,0982
401816621Horné Holiare1,11890,0000
401820423Hurbanovo0,61270,1785
401820881Chotín0,60910,1520
401821241Imeľ0,64360,1858
401821501Iža0,79690,1948
401823384Kameničná0,82550,1274
401824381Klížska Nemá0,73650,1307
401825581Kolárovo0,80390,1955
401825883Komárno0,88030,1530
401836028Krátke Kesy0,54200,1195
401828823Kravany nad Dunajom0,78530,0776
401832324Lipové0,97350,3004
401836036Marcelová0,54630,2310
401836354Martovce0,76540,1931
401837954Moča0,69500,1457
401838080Modrany0,65620,1201
401838721Mudroňovo0,50420,0000
401839817Nesvady0,74320,1669
401841901Nová Stráž0,88420,1712
401843342Okoličná na Ostrove0,90880,2466
401845663Patince0,68710,1865
401849707Pribeta0,73550,0829
401851132Radvaň nad Dunajom0,60840,2489
401857246Sokolce-Lak0,40690,0000
401857238Sokolce-Turi0,98650,1838
401812536Svätý Peter0,55030,1284
401861073Šrobárová0,58620,0856
401863521Tôň0,91610,2692
401864099Trávnik0,85970,0693
401825671Važsky Klin0,80390,1955
401868132Veľké Kosihy0,82420,1570
401851141Virt0,60840,2489
401870463Vrbová nad Váhom0,61270,1473
401873021Zemianska Olča0,88620,1354
401873462Zlatná na Ostrove0,84370,2509
402okresLEVICE0,65090,0790
402800571Bajka0,84470,0000
402802221Bátovce0,45170,0597
402802760Beša0,48490,1118
402802913Bielovce0,56090,0507
402803448Bohunice0,41790,0527
402803855Bory0,35980,0448
402819701Čajakovo0,88360,1195
402808571Čajkov0,54130,0733
402808580Čaka0,61110,1560
402808768Čankov0,44340,0786
402808873Čata0,84410,1450
402810240Demandice0,41020,0876
402811769Dolná Seč0,80230,1985
402806897Dolné Brhlovce0,45470,0813
402810606Dolné Devičany0,41550,0650
402821730Dolné Jabloňovce0,37700,0481
402812137Dolné Semerovce0,46200,1400
402868701Dolné Turovce0,59480,1367
402872911Dolné Zbrojníky0,51550,1228
402874311Dolné Žemberovce0,46700,0813
402868931Dolný Ďur0,60910,1141
402812544Dolný Pial0,78230,1019
402862681Dolný Tekovský Hrádok0,94200,2589
402812579Domadice0,45370,0726
402819719Domaša0,84970,2672
402813109Drženice0,45640,1048
402814202Farná0,82350,2058
402815209Gondovo0,43210,0740
402816582Hokovce0,52110,0989
402816906Hontianska Vrbica0,51510,0614
402862673Hontianske Trsťany0,41690,0634
402817571Horná Seč0,82480,1629
402806901Horné Brhlovce0,39530,0883
402810614Horné Devičany0,39000,0395
402821748Horné Jabloňovce0,49290,1158
402818194Horné Semerovce0,45310,0650
402818275Horné Turovce0,39360,0723
402872920Horné Zbrojníky0,55030,0000
402874329Horné Žemberovce0,39200,0776
402868949Horný Ďur0,47300,0975
402818437Horný Pial0,82280,1613
402862690Horný Tekovský Hrádok0,95330,2316
402818585Horša0,50520,0215
402819450Hrkovce0,46800,1145
402819794Hronské Kľačany0,85770,0889
402819808Hronské Kosihy0,77930,1473
402862614Hulvinky0,73890,2240
402865630Chorvatice0,42580,1048
402821250Iňa0,46230,1072
402821306Ipeľské Úľany0,21600,0325
402821373Ipeľský Sokolec0,65920,0823
402802239Jalakšová0,50950,0813
402802778Jesenské0,53210,1297
402822868Jur nad Hronom0,81320,1855
402823015Kalinčiakovo0,53900,1317
402823112Kalná0,87360,1722
402823121Kalnica0,71830,0786
402830178Keť0,85900,1855
402802247Kmeťovce0,41060,0166
402827860Kozárovce0,40490,0999
402829714Kubáňovo0,47460,0922
402829811Kukučínov0,75380,1380
402829901Kuraľany0,83740,1991
402831646Levice0,72030,1517
402833002Lok0,78200,1281
402833096Lontov0,52570,0614
402834238Lula0,56030,0846
402835382Málaš0,91250,2864
402835587Malé Kozmálovce0,61440,1025
402829447Malé Krškany0,54400,0597
402835633Malé Ludince0,57120,2114
402860603Malé Šarovce0,91980,2287
402854379Malinovec0,45110,0813
402835871Malý Kiar0,49690,0580
402829820Malý Pesek0,54700,0756
402842923Marušová0,75050,1586
402836494Medvecké0,77010,0000
402874248Mikula0,82550,1195
402838152Mochovce0,37410,0245
402839141Mýtne Ludany0,77040,0720
402842931Nový Tekov0,76470,0620
402843016Nýrovce0,85900,2864
402843849Ondrejovce0,90950,0000
402841706Opatová0,39060,0166
402845566Pastovce0,62430,1287
402845841Pečenice0,53170,0431
402846759Plášťovce0,38830,0421
402846767Plavé Vozokany0,57990,1118
402847577Podlužany0,54100,1141
402847844Pohronský Ruskov0,89850,0000
402849472Preseľany nad Ipľom0,47460,1364
402850675Pukanec0,27180,0328
402868965Rohožnica0,65950,1473
402854158Rybník0,59410,0796
402854387Santovka0,37340,0912
402854450Sazdice0,47000,0697
402856053Slatina0,36410,0511
402858501Starý Hrádok0,89420,1384
402858579Starý Tekov0,78300,1251
402868710Stredné Turovce0,55430,0740
402859966Svodov0,90280,1195
402860158Šahy0,51940,1019
402860344Šalov0,42450,1297
402862584Tehla0,55690,1380
402841722Tekovská Nová Ves I0,51780,0534
402862622Tekovské Lužany0,93300,2662
402862631Tekovské Lužianky0,82620,2240
402863165Tešmak0,52340,0883
402863416Tlmače1,02500,2114
402855448Trhyňa0,51210,1822
402865648Tupá0,47060,1171
402865656Turá0,88420,1915
402866334Uhliská0,23900,0295
402868175Veľké Kozmálovce0,93440,0000
402829455Veľké Krškany0,49650,0594
402868213Veľké Ludince0,74050,0975
402860611Veľké Šarovce0,88560,2316
402855456Veľký Pesek0,63430,0766
402860620Veselá0,92740,1473
402819735Vozokany nad Hronom0,96560,2516
402871168Vyškovce nad Ipľom0,48990,1404
402871389Vyšné nad Hronom0,83310,2217
402872261Zalaba0,56190,1473
402874272Želiezovce0,86830,2004
402874337Žemliare0,75480,2439
403okresNITRA0,67980,1301
403800163Alekšince0,66080,1357
403800180Andač0,55660,0554
403800341Babindol0,74250,1951
403847267Bádice0,50750,0823
403804029Branč0,93300,1473
403807931Cabaj0,71500,1390
403808253Čab0,79200,0962
403808598Čakajovce0,84810,0000
403808776Čápor0,72160,1085
403840581Čechynce0,87990,0000
403809098Čeľadice0,59680,1855
403809845Čifáre0,68210,0481
403812021Dolné Krškany I0,44010,0000
403840564Dolné Krškany II0,64920,1035
403812048Dolné Lefantovce0,44480,0454
403812081Dolné Obdokovce0,59480,0574
403812161Dolné Štitáre0,40390,0670
403869511Dolný Vinodol0,96950,0000
403812854Dražovce0,49350,0833
403814156Dyčka0,71060,1453
403815195Golianovo0,70860,1145
403840076Horné Krškany0,64920,1035
403817996Horné Lefantovce0,43810,1055
403818429Horný Ohaj0,70030,0597
403869520Horný Vinodol1,02700,0000
403818674Hosťová0,51150,1131
403840378Chrenová0,64920,1035
403821454Ivanka pri Nitre0,71400,2688
403822248Jarok0,80190,1195
403822655Jelenec0,54770,0906
403822728Jelšovce0,64560,2489
403823538Kapince0,63060,1145
403824054Klasov0,79560,0000
403825743Kolíňany0,52410,1334
403840203Kynek0,56660,0000
403831140Lehota0,55360,1829
403870773Ľudovítová0,71590,2489
403834114Lukáčovce0,63960,1736
403834408Lužianky0,72690,2197
403835536Malé Chyndice0,66520,2489
403835749Malé Zálužie0,49850,1045
403800287Malý Báb0,89320,2652
403840599Malý Cetín0,74320,1968
403830623Malý Lapáš0,48190,0000
403834050Martinová0,61470,1882
403847275Mechenice0,49650,0647
403836672Melek0,61770,0999
403840254Mlynárce0,64920,1035
403838179Mojmírovce0,78670,1463
403839914Nitra I0,63690,1364
403840165Nitra II0,59580,0424
403840653Nitrianske Hrnčiarovce0,36940,0395
403841943Nová Ves nad Žitavou0,63890,1762
403842311Nové Sady0,51980,1145
403845272Paňa0,58250,0000
403847810Pohranice0,45670,1400
403848018Poľný Kesov0,88590,2924
403852660Rišňovce0,55630,0634
403853542Rumanová0,61640,2463
403808270Sila0,67110,0959
403847283Sokolníky0,44510,0424
403819832Suľany0,51350,2615
403859630Svätoplukovo0,75980,2479
403861162Štefanovičová0,77140,2439
403862231Šurianky0,52110,2632
403862461Tajná0,55160,0424
403862703Telince0,74320,0497
403834068Vajka nad Žitavou0,77900,2615
403867691Veľká Dolina1,00370,0000
403804037Veľká Ves0,68370,1437
403868019Veľké Chyndice0,65590,0879
403868035Veľké Janíkovce0,74880,1865
403868787Veľké Zálužie0,64860,1775
403800295Veľký Báb0,78270,2463
403868914Veľký Cetín0,82420,0000
403830631Veľký Lapáš0,61070,1404
403870218Vráble0,78230,1935
403819841Výčapky0,51210,1912
403870781Výčapy-Opatovce0,71590,2489
403872831Zbehy0,70670,1759
403840319Zobor0,42480,0000
403874931Žirany0,35610,0222
403874973Žitavce0,59450,1583
404okresNOVÉ ZÁMKY0,79560,1387
404800198Andovce0,68040,2137
404800589Bajtava0,32530,0653
404800724Bánov1,01370,2688
404802093Bardoňovo0,73320,1198
404802301Belá pri Gbelciach0,55430,1195
404847241Belek0,73190,0000
404802808Bešeňov0,79200,0000
404802956Bíňa0,80030,1689
404804045Branovo0,73790,2489
404807036Bruty0,86330,1195
404809021Čechy0,52440,1035
404809314Černík0,87260,1287
404810169Dedinka0,52610,1314
404810711Diva0,65790,2346
404812510Dolný Ohaj0,80790,1195
404813249Dubník0,74380,1523
404814148Dvory nad Žitavou0,85700,1908
404814687Gbelce0,61570,0766
404820113Hul0,87300,1195
404820661Chľaba0,52510,0395
404822451Jasová0,60280,1347
404822515Jatov1,00310,2595
404823333Kamenica nad Hronom0,64620,0245
404823422Kamenín0,87200,1324
404823490Kamenný Most0,81020,1009
404824941Kmeťovo0,91510,1742
404825786Kolta0,61570,0919
404826073Komjatice0,85040,2685
404826103Komoča0,85970,2788
404826804Kostolný Sek0,93040,0000
404831255Leľa0,54000,0660
404833258Ľubá0,56460,1002
404859940Maďarský Svodín0,57220,1095
404800732Malá Kesa0,97590,0000
404835994Malá Maňa0,92910,1742
404835170Malá nad Hronom0,54570,0826
404835544Malé Kosihy0,72290,1599
404879711Malý Kyr1,07280,2688
404836834Michal nad Žitavou0,73890,2748
404813265Mikulášov Dvor0,83740,2370
404837547Milanovce0,92370,2004
404832243Mlynský Sek0,90520,2864
404838225Mojzesovo0,95990,1742
404838896Mužla0,67510,1948
404861545Nána0,89150,1819
404879720Nemecký Svodín0,77400,2489
404840734Nitriansky Hrádok1,02830,0000
404841960Nová Vieska0,69470,0939
404842320Nové Zámky0,87260,1364
404843032Obid0,91440,2575
404832251Ondrochov0,97520,0000
404845027Palárikovo0,87330,1659
404845701Pavlová0,52910,1460
404849090Pozba0,71000,1218
404850870Radava0,90850,0000
404851680Rastislavice1,00270,1284
404853283Rúbaň0,68280,1673
404854352Salka I0,83740,1573
404875163Salka II0,48160,1125
404854913Semerovo0,69840,1354
404855464Sikenička0,55760,1510
404859028Strekov0,79830,0667
404847259Svätuša0,75010,0000
404860581Šarkan0,56130,1264
404861553Štúrovo0,88490,1284
404861898Šurany0,92210,0474
404864081Trávnica0,80760,0956
404866211Tvrdošovce0,94900,1068
404866431Úľany nad Žitavou0,91410,1892
404836001Veľká Maňa0,73390,1702
404868205Veľké Lovce0,75350,2243
404882003Veľká Tabuľa0,81450,1709
404869902Vlkas0,89720,1324
404873152Zemné0,86500,1692
405okresŠAĽA0,78570,1752
405810703Diakovce0,86270,1195
405811009Dlhá nad Váhom0,77670,3014
405815446Hájske0,87130,1988
405817171Horná Kráľová0,71630,1204
405865397Horný Jatov0,67780,2144
405828190Kráľová nad Váhom0,77770,2399
405855936Močenok0,92240,1888
405839434Neded0,58750,2373
405854875Selice0,83080,1580
405860182Šaľa0,87130,1258
405854883Šók0,97120,1619
405863157Tešedíkovo0,81060,0000
405865427Trnovec nad Váhom0,91510,2399
405869872Vlčany0,64620,2230
405874574Žihárec0,68510,1805
406okresTOPOĽČANY0,60340,0726
406800236Ardanovce0,35310,1148
406802271Behynce0,45210,0000
406802468Belince0,78600,2087
406803006Biskupová0,41260,1204
406803162Blesovce0,66780,0000
406803481Bojná0,61570,1198
406807796Bzince0,41950,0000
406809101Čeľadince0,77440,1281
406809292Čermany0,56060,0856
406829609Dolné Chlebany0,86660,0000
406813958Dvorany nad Nitrou0,61210,1414
406815390Hajná Nová Ves0,61110,0975
406817970Horné Chlebany0,72560,1669
406818089Horné Obdokovce0,59250,1590
406818241Horné Štitáre0,70860,2237
406819981Hrušovany0,69270,2489
406820903Chrabrany0,72090,1583
406821781Jacovce0,45110,2147
406823236Kamanová0,79990,1414
406826111Koniarovce0,65060,1414
406827843Kovarce0,75380,0863
406829269Krnča0,59080,0972
406829471Krtovce0,63730,0000
406829617Krušovce0,78070,1709
406830054Kuzmice pri Topoľčanoch0,67550,1696
406832367Lipovník pod Marhatom0,59680,0909
406834076Ludanice0,58280,1414
406834378Lužany0,52570,1852
406835471Malé Bedzany0,46200,0000
406803499Malé Dvorany0,48590,1048
406835676Malé Ripňany0,45500,0995
406839124Mýtna Nová Ves0,75150,2084
406839558Nemčice0,83450,0000
406839612Nemečky0,41920,0995
406840602Nitrianska Blatnica0,63030,0630
406840611Nitrianska Streda0,83740,0726
406841226Norovce0,47560,1520
406843083Obsolovce0,78530,0856
406844012Oponice0,81520,2217
406844331Orešany0,49890,0000
406847372Podhradie pri Duchonke0,18520,0166
406849171Prašice0,42180,0587
406849375Práznovce0,69340,1414
406849464Preseľany0,67580,1855
406851078Radošina0,46530,0839
406851213Rajčany0,67110,1941
406857289Solčany0,73950,0551
406857297Solčianky0,43940,1510
406859591Súlovce0,70900,0448
406859974Svrbice0,52740,0604
406860310Šalgovce0,49390,0902
406863114Tesáre0,43650,0166
406863548Topoľčany0,82980,1951
406864056Tovarníky0,87930,2240
406866164Tvrdomestice0,33750,0199
406866539Urmince0,65160,0982
406867926Veľké Bedzany0,41220,0000
406867985Veľké Dvorany nad Bojňankou0,67110,1855
406868299Veľké Ripňany0,43480,1706
406869210Velušovce0,37470,0687
406870196Vozokany pod Marhátom0,69800,0693
406872423Závada pri Duchonke0,22500,0166
407okresZLATÉ MORAVCE0,50720,0687
407802409Beladice I0,55990,1427
407875210Beladice II0,63890,0000
407808792Čaradice0,32860,0607
407809420Červený Hrádok0,49720,0979
407809675Čierne Kľačany0,46430,1078
407856266Dolné Sľažany0,57290,1493
407874965Hoňovce0,50180,1032
407856274Horné Sľažany0,57290,1493
407818631Hostie I0,29270,0703
407818640Hostie II0,29270,0703
407818682Hosťovce0,51510,1337
407820792Choča0,53770,0000
407822621Jedľové Kostoľany0,13870,0282
407874949Kňažice0,50420,1244
407826596Kostoľany pod Tribečom0,28740,0743
407830496Ladice0,50520,0909
407833151Lovce0,43710,0468
407834718Machulince0,42150,1161
407820962Malé Chrašťany0,64820,1692
407835722Malé Vozokany0,51550,1410
407836010Mankovce0,50320,0760
407836320Martin nad Žitavou0,51310,1407
407863122Mlyňany0,63990,0501
407839566Nemčiňany0,43750,0876
407839833Neverice0,61340,1762
407839841Nevidzany0,54670,1414
407843091Obyce0,30900,0295
407874957Opatovce nad Žitavou0,43550,0720
407873420Prílepy0,49590,0561
407802417Pustý Chotár0,64490,0000
407839574Rohožnica0,44770,0836
407855901Skýcov0,18450,0351
407856282Slepčany0,56460,1294
407862665Tekovské Nemce0,33290,0318
407863149Tesáre nad Žitavou0,54200,1410
407863882Topoľčianky0,55830,1616
407867594Velčice0,55400,1048
407820971Veľké Chrašťany0,54770,0000
407868761Veľké Vozokany0,44910,1138
407869317Vieska nad Žitavou0,74320,1394
407870153Volkovce0,47660,0823
407870161Závada0,44140,0869
407873438Zlaté Moravce0,57320,1673
407873519Zlatno0,28770,0544
407874591Žikava0,38630,0863
501okresBYTČA0,26090,0278
501816183Hlboké nad Váhom0,13140,0199
501807711Hliník nad Váhom0,42650,0471
501818836Hrabové0,19610,0166
501820598Hvozdnica0,23360,0298
501821772Jablonové0,13740,0239
501825506Kolárovice0,12810,0179
501827746Kotešová0,35050,0488
501807729Malá Bytča0,41990,0561
501836141Maršová0,35980,0381
501807737Mikšová0,26980,0627
501846121Petrovice0,28770,0292
501849421Predmier0,35080,0428
501850420Pšurnovice0,12740,0285
501846147Setechov0,28770,0292
501859583Súľov-Hradná0,15000,0285
501861324Štiavnik0,17190,0212
501807745Veľká Bytča0,27750,0653
501868540Veľké Rovné0,22100,0192
502okresČADCA0,12740,0219
502808393Čadca0,14570,0252
502809624Čierne0,13840,0209
502810908Dlhá nad Kysucou0,06470,0175
502813630Dunajov0,40860,0219
502815802Harvelka0,00000,0199
502808512Horelica0,13700,0315
502824551Klokočov0,10350,0235
502824852Klubina0,09950,0192
502826294Korňa0,07730,0179
502828483Krásno nad Kysucou0,29870,0265
502834858Makov0,10350,0199
502841633Nová Bystrica0,10450,0192
502843610Olešná I0,10980,0185
502843644Olešná II0,11580,0252
502844748Oščadnica0,17160,0205
502847771Podvysoká0,31070,0444
502851027Radôstka0,18250,0189
502851388Raková0,14170,0202
502852325Riečnica0,06470,0205
502855774Skalité0,00000,0189
502857921Stará Bystrica0,12870,0239
502858633Staškov0,21240,0265
502860018Svrčinovec0,17650,0315
502866075Turkov0,00000,0182
502866083Turzovka0,14340,0258
502871061Vysoká nad Kysucou0,12870,0205
502872253Zákopčie0,09020,0189
502872903Zborov nad Bystricou0,06470,0205
503okresDOLNÝ KUBÍN0,18720,0225
503802671Beňova Lehota0,18620,0219
503807885Bziny0,26520,0215
503810991Dlhá nad Oravou0,18580,0195
503811599Dolná Lehota nad Oravou0,11750,0205
503812315Dolný Kubín0,17620,0252
503817210Horná Lehota nad Oravou0,25590,0209
503820679Chlebnice0,09420,0189
503821390Istebné0,15430,0358
503822345Jasenová0,12240,0192
503824968Kňažia0,17950,0232
503828220Kraľovany0,25190,0434
503829072Krivá0,33120,0212
503812455Kubínska Hoľa0,00000,0189
503831484Leštiny0,16260,0222
503835391Malatiná0,12310,0235
503812340Malý Bysterec0,10550,0202
503836613Medzibrodie nad Oravou0,16390,0195
503812463Medzihradné0,06470,0166
503838241Mokraď0,22930,0421
503838250Mokraďská Hoľa0,14730,0182
503844209Oravský Podzámok0,26780,0312
503844438Osádka0,06470,0195
503845388Párnica0,26420,0209
503847861Pokryváč0,11510,0199
503844144Poruba-Geceľ0,23360,0268
503849715Pribiš0,10190,0215
503850454Pucov0,06730,0202
503867608Revišné0,27980,0302
503854701Sedliacka Dubová0,20770,0209
503857785Srňacie0,16920,0322
503867616Veličná0,27980,0302
503812331Veľký Bysterec0,16390,0255
503871541Vyšný Kubín0,11610,0205
503844152Zábrež0,22040,0166
503812404Záskalie pri Dolnom Kubíne0,11480,0225
503872806Zázrivá0,10390,0205
503874027Žaškov0,17820,0255
504okresKYSUCKÉ NOVÉ MESTO0,24190,0272
504807117Budatínska Lehota0,00000,0295
504812561Dolný Vadičov0,20910,0185
504818526Horný Vadičov0,15990,0245
504830283Kysucké Nové Mesto0,36010,0521
504830381Kysucký Lieskovec0,25750,0278
504832987Lodno0,06470,0232
504833126Lopušné Pažite0,21240,0225
504839728Nesluša0,15630,0249
504843229Ochodnica0,15660,0239
504844811Oškerda0,31100,0252
504849057Povina0,22530,0185
504875236Prostredný Vadičov0,15990,0245
504850977Radoľa0,29840,0464
504853291Rudina0,26350,0375
504853305Rudinka0,25090,0431
504853356Rudinská0,12440,0235
504856908Snežnica0,09420,0268
505okresLIPTOVSKÝ MIKULÁŠ0,17820,0328
505845728Babky0,00000,0166
505802573Beňadiková0,19280,0421
505802638Benice pri Liptovskom Mikuláši0,20970,0454
505802727Beňušovce0,11150,0481
505803227Bobrovček0,16060,0265
505803235Bobrovec0,20540,0428
505803243Bobrovník0,15360,0298
505803286Bodice0,17820,0531
505807401Bukovina0,10780,0242
505810282Demänová0,18220,0268
505810304Demänovská Dolina0,00000,0166
505830097Dlhá Lúka0,12710,0285
505812714Dovalovo0,12580,0265
505813401Dúbrava0,12740,0308
505814628Galovany0,23990,0308
505815250Gôtovany0,20740,0385
505820563Huty0,15430,0239
505820610Hybe0,18020,0385
505821179Iľanovo0,16190,0166
505821519Ižipovce0,16190,0235
505821900Jakubovany0,20440,0302
505821969Jalovec0,15860,0328
505822019Jamník0,17390,0338
505826138Konská0,18250,0345
505828173Kráľova Lehota0,12780,0335
505833266Kráľovská Ľubeľa0,18920,0308
505869821Krmeš pri Vlachoch0,25020,0315
505830101Kvačany0,10680,0282
505830895Lazisko0,12680,0448
505832391Liptovská Anna0,07630,0195
505832405Liptovská Kokava0,09690,0355
505832499Liptovská Mara0,06470,0252
505832782Liptovská Ondrašová0,24760,0511
505832448Liptovská Porúbka0,13210,0215
505832472Liptovská Sielnica0,18650,0378
505832545Liptovské Beharovce0,12180,0215
505832553Liptovské Kľačany0,18920,0335
505832561Liptovské Matiašovce0,13340,0242
505832618Liptovský Hrádok0,25490,0451
505832677Liptovský Ján0,20240,0335
505832707Liptovský Mikuláš0,20210,0451
505832839Liptovský Ondrej0,19280,0312
505832855Liptovský Peter0,09390,0464
505832863Liptovský Trnovec0,20240,0265
505835412Malatíny0,19550,0401
505835498Malé Borové0,14430,0179
505835820Malužiná0,00000,0166
505840785Nižná Boca0,00000,0199
505843385Okoličné0,19480,0345
505832766Palúdzka0,17820,0720
505832481Parížovce0,18680,0408
505845400Partizánska Ľupča0,24260,0434
505845671Pavčina Lehota0,16660,0375
505845710Pavlova Ves0,16530,0348
505847054Ploštín0,15630,0288
505847721Podtureň0,16530,0295
505849774Pribylina0,23860,0325
505850292Prosiek0,16960,0325
505851892Ráztoky0,17320,0175
505856886Smrečany0,16560,0408
505857254Sokolce0,25890,0497
505859656Svätý Kríž0,21510,0365
505882011Svätý Štefan0,19210,0315
505865494Trstené0,15230,0295
505866351Uhorská Ves0,17720,0166
505867501Vavrišovo0,13770,0368
505867527Važec0,16690,0308
505867969Veľké Borové0,18420,0209
505869252Veterná Poruba0,19180,0438
505866369Vislavce0,17720,0166
505869830Vlachy0,28110,0451
505869848Vlašky0,31260,0335
505870862Východná0,06500,0305
505871184Vyšná Boca0,00000,0166
505872644Závažná Poruba0,13340,0205
505833274Zemianska Ľubeľa0,19480,0414
505874353Žiar0,21310,0411
506okresMARTIN0,25190,0345
506802328Belá pri Necpaloch0,28040,0235
506802654Benice0,19080,0494
506803103Blatnica0,27680,0295
506807664Bystrička0,19950,0322
506810061Ďanová0,29700,0451
506810690Diaková0,27880,0594
506812307Dolný Kalník0,23530,0527
506812820Dražkovce0,34480,0826
506813575Dulice0,25160,0245
506814369Folkušová0,13510,0255
506818399Horný Kalník0,20310,0494
506823601Karlová0,35880,0660
506824089Kláštor pod Znievom0,16490,0524
506826154Konské0,09950,0185
506827711Košťany nad Turcom0,30530,0673
506829412Krpeľany0,22140,0169
506830658Laskár0,28810,0687
506830879Lazany pod Znievom0,27110,0252
506831972Ležiachov0,27480,0723
506832341Lipovec0,22570,0358
506836168Martin0,34750,0501
506839400Necpaly0,27910,0345
506841218Nolčovo0,12710,0195
506847381Podhradie nad Váhom0,11480,0189
506849731Príbovce0,38230,0551
506849839Priekopa pri Martine0,29900,0414
506851574Rakovo0,28740,0816
506851787Ratkovo0,06470,0166
506855812Sklabiňa0,12870,0202
506855847Sklabinský Podzámok0,08830,0192
506856487Slovany0,26550,0700
506857203Socovce0,23400,0391
506859371Sučany0,28840,0358
506862347Šútovo0,14500,0202
506836273Tomčany0,37740,0989
506864315Trebostovo0,24960,0245
506865435Trnovo0,20510,0634
506865788Turany0,18320,0278
506865851Turčianska Štiavnička0,16230,0245
506817988Turčianske Jaseno0,11880,0185
506865869Turčianske Kľačany0,23100,0328
506865907Turčiansky Ďur0,24690,0839
506865931Turčiansky Peter0,26190,0630
506867250Valča0,21410,0338
506867268Valentová0,42450,0859
506870633Vrícko0,09460,0202
506870650Vrútky0,16730,0308
506871672Záborie0,16490,0242
506872407Záturčie0,31460,0411
506873926Žabokreky0,27810,0590
507okresNÁMESTOVO0,15430,0288
507800317Babín0,14240,0249
507802590Beňadovo0,07500,0285
507803219Bobrov0,16560,0405
507806404Breza0,16390,0275
507820024Hruštín0,16730,0255
507824364Klin0,22340,0448
507829587Krušetnica0,09650,0229
507833011Lokca0,21310,0278
507833053Lomná0,09320,0192
507838837Mútne0,18950,0391
507839345Námestovo0,19150,0335
507839361Námestovské Pilsko0,00000,0202
507842877Novoť0,12870,0268
507844047Oravská Jasenica0,16590,0239
507844110Oravská Lesná0,06470,0189
507844128Oravská Polhora0,18290,0242
507844179Oravské Veselé0,19810,0365
507850772Rabča0,13870,0348
507850811Rabčice0,15330,0322
507855405Sihelné0,12680,0262
507839353Slanica0,18450,0322
507862509Ťapešovo0,16330,0338
507867357Vaňovka0,15630,0205
507867471Vasiľov0,19510,0345
507867489Vavrečka0,12480,0335
507871940Zákamenné0,10350,0219
507873683Zubrohlava0,22170,0401
508okresRUŽOMBEROK0,19450,0245
508802816Bešeňová0,17490,0335
508819221Hrboltová0,31800,0185
508820075Hubová0,24790,0185
508821403Ivachnová0,27810,0444
508822981Kalameny0,14170,0209
508826081Komjatná0,09290,0292
508832171Likavka0,16290,0229
508832413Liptovská Lúžna0,15760,0232
508832430Liptovská Osada0,19610,0242
508832502Liptovská Štiavnica0,15070,0249
508832511Liptovská Teplá0,19410,0348
508832596Liptovské Revúce0,20580,0192
508832693Liptovský Michal0,26480,0763
508832871Lisková0,20010,0232
508833509Ľubochňa0,41420,0298
508834017Lúčky0,11950,0219
508834084Ludrová0,13410,0205
508832529Madočany0,06670,0225
508836338Martinček0,14470,0268
508848719Potok0,20440,0235
508853801Ružomberok0,20870,0265
508856410Sliače0,18750,0365
508857823Stankovany0,31400,0172
508861201Štiavnička0,23760,0341
508862444Švošov0,21740,0179
508865991Turík0,23560,0185
508867233Valaská Dubová0,06770,0182
509okresTURČIANSKE TEPLICE0,24330,0441
509800091Abramová0,25520,0378
509803146Blažovce0,25090,0690
509803308Bodorová0,25620,0634
509803669Borcová0,41450,0839
509806935Brieštie0,06470,0202
509807222Budiš0,20040,0229
509809951Čremošné0,00000,0212
509810746Diviaky0,25390,0607
509811874Dolná Štubňa0,28040,0458
509865826Dolný Turček0,06470,0262
509813362Dubové0,24530,0491
509813982Dvorec nad Turcom0,30330,0922
509815381Háj0,23600,0504
509817708Horná Štubňa0,19550,0418
509865834Horný Turček0,00000,0268
509821411Ivančiná0,28480,0620
509822396Jasenovo0,31300,0268
509822566Jazernica0,26550,0770
509822973Kaľamenová0,10450,0667
509803316Kevice0,28540,0634
509832073Liešno0,27180,0451
509835846Malý Čepčín0,23560,0620
509838560Moškovec0,19050,0906
509838578Mošovce0,22240,0564
509843822Ondrašová0,10190,0328
509847909Polerieka0,38830,0401
509851582Rakša0,12280,0258
509853526Rudno0,22400,0298
509855863Sklené0,19210,0398
509856649Slovenské Pravno0,32060,0736
509865877Turčianske Teplice0,28640,0683
509865923Turčiansky Michal0,13610,0464
509868922Veľký Čepčín0,22800,0554
510okresTVRDOŠÍN0,15530,0282
510806838Brezovica0,20010,0268
510809870Čimhová0,18450,0381
510861090Dolný Štefanov0,13510,0225
510815322Habovka0,13770,0242
510816159Hladovka0,24390,0341
510861103Horný Štefanov0,20910,0192
510828386Krásna Hôrka0,21540,0195
510832022Liesek0,18580,0341
510866172Medvedie pri Tvrdošíne0,16990,0222
510840777Nižná nad Oravou0,20910,0268
510869694Oravice0,14000,0278
510866571Oravské Hámre0,00000,0166
510844195Oravský Biely Potok0,15630,0229
510866580Osada0,06470,0166
510847101Podbiel0,18480,0212
510859401Suchá Hora0,12740,0388
510865478Trstená0,13240,0341
510866181Tvrdošín0,15600,0265
510866563Ústie nad Priehradou0,16090,0182
510869708Vitanová0,14000,0278
510871648Zábiedovo0,07630,0258
510873004Zemianska Dedina0,13800,0229
510873659Zuberec0,18680,0252
511okresŽILINA0,20640,0268
511800376Babkov0,13640,0388
511800759Bánová0,21870,0537
511802336Belá pri Žiline0,22170,0288
511803014Bitarová0,22370,0292
511806412Brezany pri Žiline0,19550,0381
511806951Brodno0,31070,0318
511874825Budatín0,20040,0242
511807753Bytčica0,15900,0185
511809519Čičmany0,18290,0202
511810835Divina0,07500,0212
511810851Divinka0,06470,0199
511811041Dlhé Pole0,10820,0229
511811904Dolná Tižina0,24030,0358
511812277Dolný Hričov0,29770,0202
511813851Ďurčiná0,24690,0424
511814181Fačkov0,15000,0242
511814679Gbeľany0,41320,0328
511817783Horná Tižina0,06470,0166
511818381Horný Hričov0,36540,0859
511817139Hôrky0,25750,0411
511819271Hričovské Podhradie0,06470,0166
511822388Jasenové0,23700,0481
511823449Kamenná Poruba0,12580,0418
511824003Kľače0,25890,0239
511826146Konská nad Rajčankou0,28870,0484
511827762Kotrčiná Lúčka0,17320,0239
511828459Krasňany0,27410,0428
511829838Kunerad0,10580,0249
511832111Lietava0,21870,0219
511832138Lietavská Lúčka0,14770,0229
511832162Lietavská Svinná0,14270,0245
511834319Lutiše0,09690,0202
511834581Lysica0,11310,0195
511834980Malá Čierna0,10620,0308
511838187Mojš0,37540,1105
511838195Mojšova Lúčka0,24130,0398
511839442Nededza0,27650,0235
511867438Nezbudská Lúčka0,23530,0361
511844837Ovčiarsko0,12110,0302
511845647Paština Závada0,19780,0215
511845892Peklina0,06470,0232
511847356Podhorie0,21970,0398
511848123Poluvsie nad Rajčankou0,06730,0235
511832146Porúbka0,15500,0225
511849031Považský Chlmec0,26090,0222
511851221Rajec0,26680,0388
511851230Rajecká Lesná0,29440,0258
511851256Rajecké Teplice0,34150,0331
511852767Rosina0,13270,0285
511858781Stráňavy0,08490,0195
511858838Stránske0,12210,0212
511858862Stráža0,18680,0239
511858897Strážov0,00000,0166
511858943Strečno0,14930,0345
511859681Svederník0,31360,0258
511861804Šuja0,26950,0687
511862754Teplička nad Váhom0,33620,0434
511863041Terchová0,10980,0212
511865371Trnové0,15070,0212
511865982Turie0,13570,0282
511867446Varín0,23530,0361
511867667Veľká Čierna0,17520,0268
511869651Višňové pri Strečne0,10390,0225
511870307Vranie0,20410,0318
511871737Zádubnie0,23160,0195
511872377Zástranie0,11780,0169
511874876Závodie0,18750,0298
511872989Zbyňov0,33520,0278
511874604Žilina0,32230,0687
511874906Žilinská Lehota0,26420,0421
601okresBANSKÁ BYSTRICA0,25490,0272
601800473Badín0,36340,0491
601800619Baláže0,00000,0232
601801062Banská Bystrica0,24990,0421
601854468Bečov0,17690,0205
601819671Brusno0,27680,0212
601808334Čačín0,15000,0375
601809284Čerín0,26750,0365
601811718Dolná Mičiná0,19850,0408
601812251Dolný Harmanec0,00000,0166
601812641Donovaly0,07560,0205
601813443Dúbravica0,23160,0322
601815799Harmanec0,00000,0212
601816124Hiadeľ0,00000,0179
601817457Horná Mičiná0,15830,0305
601818160Horné Pršany0,12480,0189
601819603Hrochoť0,16330,0185
601819743Hronsek0,43280,0975
601826260Kordíky0,00000,0209
601801453Kostiviarska0,09950,0199
601828084Králiky0,16860,0312
601801381Kremnička0,41920,0524
601801429Kynceľová0,32430,0766
601833339Ľubietová0,10620,0185
601833657Lučatín0,27250,0249
601801372Malachov0,06470,0209
601836605Medzibrod0,37470,0335
601838586Moštenica0,00000,0172
601838659Motyčky0,07460,0182
601838306Môlča0,11310,0209
601801437Nemce0,31200,0242
601844021Oravce0,18820,0295
601847411Podkonice0,14930,0199
601801283Podlavice0,19280,0368
601847836Pohronský Bukovec0,06470,0166
601848158Poniky0,21470,0255
601849073Povrazník0,06470,0189
601849782Priechod0,22470,0308
601801241Radvaň0,12180,0328
601852236Riečka0,25390,0175
601801101Sásová0,19550,0295
601854476Sebedín0,42180,0375
601854794Selce0,24690,0355
601801411Senica pri Banskej Bystrici0,34020,0504
601856525Slovenská Ľupča0,35910,0441
601858447Staré Hory0,00000,0166
601859052Strelníky0,10920,0179
601801402Šalková0,28310,0484
601861057Špania Dolina0,06470,0166
601862487Tajov0,26450,0239
601858455Turecká0,00000,0166
601866423Uľanka0,00000,0175
601869899Vlkanová0,32030,0604
602okresBANSKÁ ŠTIAVNICA0,19120,0278
602800465Baďan0,26320,0478
602800708Banky pri Vyhniach0,19650,0195
602801038Banská Belá0,16160,0215
602801470Banská Štiavnica0,16530,0298
602801658Banský Studenec0,15000,0285
602802492Beluj0,19780,0385
602810231Dekýš0,15100,0249
602821225Ilija0,12940,0275
602824062Klastava0,27110,0295
602827878Kozelník0,00000,0219
602837989Močiar0,16660,0229
602847089Počúvadlo0,31730,0378
602849448Prenčov0,17490,0288
602800210Svätý Anton0,16330,0341
602861197Štiavnické Bane0,17520,0195
602847330Teplá0,14270,0205
602870901Vysoká0,22470,0209
602847348Žakýl0,11950,0175
603okresBREZNO0,15630,0245
603800384Bacúch0,17190,0262
603802689Beňuš0,11280,0232
603806145Braväcovo0,07700,0229
603806528Brezno0,15430,0318
603839159Bystrá0,00000,0232
603809713Čierny Balog0,09360,0199
603811572Dolná Lehota0,21370,0225
603812722Drábsko0,10480,0175
603816019Heľpa0,14340,0205
603817201Horná Lehota0,21170,0219
603819662Hronec0,30930,0239
603822213Jarabá0,00000,0166
603822302Jasenie0,16160,0195
603833045Lom nad Rimavicou0,11410,0239
603836907Michalová0,00000,0375
603839175Mýto pod Ďumbierom0,06470,0232
603839591Nemecká0,17460,0318
603844519Osrblie0,07070,0235
603847216Podbrezová0,17420,0258
603847798Pohorelá0,16160,0185
603847828Pohronská Polhora0,11180,0199
603848051Polomka0,13840,0268
603849413Predajná0,15900,0312
603851884Ráztoka0,13940,0189
603855413Sihla0,16390,0209
603861871Šumiac0,19410,0229
603862436Telgárt0,10580,0265
603866792Valaská0,17420,0252
603867314Vaľkovňa0,06470,0312
603872563Závadka nad Hronom0,22570,0292
604okresDETVA0,19950,0318
604810363Detva0,18620,0395
604810550Detvianska Huta0,08960,0229
604812552Dolný Tisovník0,00000,0507
604813478Dúbravy0,28080,0458
604818453Horný Tisovník0,15300,0262
604819298Hriňová0,11950,0232
604824437Klokoč0,16860,0275
604829081Korytárky0,24720,0428
604829099Kriváň0,26090,0341
604830747Látky0,13770,0242
604847500Podkriváň0,17220,0215
604856142Slatinské Lazy0,18320,0265
604857971Stará Huta0,20710,0424
604858757Stožok0,30900,0385
604869350Vígľaš0,27250,0434
604869431Vígľašská Huta-Kalinka0,20710,0202
605okresKRUPINA0,28480,0501
605800457Báčovce0,46170,0464
605807893Bzovík0,30970,0783
605808032Cerovo0,21240,0497
605808318Čabradský Vrbovok0,25020,0700
605809047Čekovce0,13410,0305
605810622Devičie0,11080,0448
605812056Dolné Mladonice0,17390,0444
605854191Dolné Rykynčice0,21340,0517
605860875Dolné Šipice0,45400,0959
605862789Dolné Terany0,47000,0385
605812226Dolný Badín0,12280,0524
605812587Domaníky0,25620,0809
605812871Drážovce0,39030,0587
605812943Drienovo0,22470,0534
605813532Dudince0,49420,1022
605814083Dvorníky pri Hontianskych Tesároch0,38400,0507
605816931Hontianske Nemce0,26920,0547
605816973Hontianske Tesáre0,33690,0650
605818011Horné Mladonice0,11610,0282
605854204Horné Rykynčice0,27980,0673
605860867Horné Šipice0,42090,0607
605862797Horné Terany0,49790,0448
605818321Horný Badín0,15600,0627
605822001Jalšovík0,29670,0637
605816914Kostolné Moravce0,50220,0766
605827886Kozí Vrbovok0,18850,0491
605828246Kráľovce0,24960,0461
605828254Krnišov0,18090,0272
605829498Krupina0,22600,0458
605830429Lackov0,14730,0385
605830551Ladzany0,34280,0441
605832880Lišov0,37210,0481
605832928Litava0,14530,0385
605836486Medovarce0,29900,0803
605813559Merovce0,32230,0517
605816922Opatové Moravce0,44610,1510
605816957Rakovec0,26220,0541
605854506Sebechleby0,40360,0650
605854832Selce pri Dolnom Badíne0,25460,0703
605855201Senohrad0,14800,0325
605855588Sitnianska Lehôtka0,23400,0249
605859389Sudince0,30530,0607
605859397Súdovce0,36840,0697
605865451Trpín0,26350,0680
605866482Uňatín0,23990,0839
605873136Zemiansky Vrbovok0,15200,0385
605874558Žibritov0,21510,0398
606okresLUČENEC0,35550,0478
606800015Ábelová0,09520,0245
606802450Belina0,41090,0670
606802999Biskupice pri Fiľakove0,42820,1065
606803642Boľkovce0,42450,0946
606807176Budiná0,14170,0401
606807427Bulhary0,44180,0723
606807508Buzitka0,35380,0730
606808601Čakanovce0,25550,0401
606808733Čamovce0,30530,0361
606810789Divín0,20580,0229
606811254Dobroč0,17520,0222
606814296Fiľakovo0,34580,0690
606814334Fiľakovské Kováče0,44280,0298
606815276Gregorova Vieska0,33550,0770
606815501Halič0,35210,0883
606816850Holiša0,43050,0760
606822736Jelšovec0,33160,0783
606823171Kalonda0,31070,0434
606811301Kotmanová0,15700,0232
606831204Lehôtka0,22700,0564
606831361Lentvora0,20610,0408
606832286Lipovany0,35020,0438
606833215Lovinobaňa0,30300,0418
606833541Ľuboreč0,27410,0557
606833673Lučenec0,39430,0942
606834254Lupoč0,32260,0770
606834637Madačka0,00000,0338
606836362Mašková0,34280,0859
606833797Mikušovce0,38770,0922
606838691Mučín0,34480,0547
606838764Muľka0,51210,0693
606839108Mýtna0,21340,0202
606839451Nedelište0,29040,0285
606840572Nitra nad Ipľom0,46960,1002
606842010Nové Hony0,33950,0889
606833754Opatová pri Lučenci0,38730,0952
606845299Panické Dravce0,35080,0554
606846619Píla pri Mýtnej0,06670,0212
606846660Pinciná0,37740,0700
606846899Pleš0,19380,0292
606847682Podrečany0,33690,0717
606847968Polichno0,00000,0405
606849111Praha0,24660,0375
606850322Prša0,47300,0733
606851191Radzovce0,39890,0272
606851655Rapovce0,43210,0932
606851728Ratka0,39230,0458
606853780Ružiná0,19610,0388
606857939Stará Halič0,35450,0753
606860697Šávoľ0,21470,0551
606860786Šiatorská Bukovinka0,38970,0414
606860824Šíd0,38530,0222
606862258Šurice0,32690,0312
606863424Točnica0,29310,0488
606863505Tomášovce0,36280,0942
606864161Trebeľovce0,52910,0803
606864358Trenč0,34220,0471
606865575Tuhár0,19580,0341
606866261Uderiná0,19880,0275
606867632Veľká nad Ipľom0,32630,0451
606867977Veľké Dravce0,40260,0580
606869261Vidiná0,37240,0972
607okresPOLTÁR0,32660,0411
607806480Breznička0,37340,0982
607807656Bystrička pri Ozdíne0,34950,0743
607808211Cinobaňa0,21840,0239
607809462České Brezovo0,25690,0282
607813125Ďubákovo0,12940,0215
607823058Hrabovo0,40920,0511
607818984Hradište pri Uhorskom0,14100,0282
607819549Hrnčiarske Zalužany0,36410,0999
607821357Ipeľský Potok0,10950,0285
607823066Kalinovo0,39990,0962
607825298Kokava nad Rimavicou0,16360,0229
607829226Krná0,12810,0229
607835773Málinec0,29970,0265
607837695Mládzovo0,38300,0272
607844853Ozdín0,32330,0790
607848077Poltár0,30670,0906
607819514Pondelok0,32230,0680
607852821Rovňany0,36410,0786
607854808Selce v Gemeri0,23760,0441
607848093Slaná Lehota0,32430,0600
607859613Sušany0,30140,0438
607861006Šoltýska0,00000,0182
607865974Turíčky0,30570,0670
607866377Uhorské0,31560,0730
607825344Utekáč0,00000,0166
607867331Vaľkovo0,25060,0653
607819531Veľká Suchá0,34150,0713
607867900Veľká Ves0,41060,0992
607848107Zelené0,37840,0929
607809489Zlatno0,36340,0713
608okresREVÚCA0,33360,0391
608802280Behynce0,40820,0899
608854166Brusník nad Turcom0,00000,0982
608813117Držkovce0,29770,0610
608851825Filier0,00000,0169
608814865Gemer0,57420,0710
608814954Gemerská Ves0,33920,0620
608814997Gemerský Milhosť0,18650,0381
608819468Hrlica0,00000,0275
608820091Hucín0,28510,0388
608821055Chvalová0,32190,0610
608821110Chyžné0,29410,0348
608822698Jelšava0,28410,0667
608815004Jelšavská Teplica0,46700,0607
608823252Kameňany0,14630,0418
608834696Kopráš0,16430,0179
608831841Levkuška0,24560,0431
608831999Licince0,36970,0414
608833291Lubeník0,29970,0866
608815039Mikolčany0,24660,0740
608834700Mníšany0,21770,0255
608838233Mokrá Lúka0,35710,0375
608838772Muráň0,29640,0249
608838799Muránska Dlhá Lúka0,36480,0288
608838802Muránska Huta0,14930,0179
608838811Muránska Lehota0,34950,0195
608838829Muránska Zdychava0,08090,0169
608839370Nandraž0,10220,0252
608815047Nováčany v Gemeri0,00000,0776
608844829Otročok0,28180,0481
608847020Ploské0,00000,0328
608847984Polina0,28970,0663
608850225Prihradzany0,12580,0166
608851281Rákoš pri Jelšave0,28480,0514
608851698Rašice0,30900,0431
608851752Ratková0,22000,0401
608851833Ratkovské Bystré0,00000,0175
608851761Repištia0,22000,0401
608852104Revúca0,33020,0322
608852210Revúcka Lehota0,23560,0292
608852228Revúčka0,22400,0185
608854182Rybník nad Turcom0,00000,0395
608851809Sása nad Turcom0,00000,0302
608855545Sirk0,00000,0265
608855804Skerešovo0,32390,0617
608858498Starňa0,50720,0677
608859044Strelnice0,31660,0879
608860123Šafárikovo0,50380,0826
608860981Šivetice0,31300,0517
608865940Turčok0,00000,0199
608869643Višňové v Gemeri0,24360,0275
608860131Železné0,49020,0813
608874361Žiar pri Šafárikove0,38530,0245
609okresRIMAVSKÁ SOBOTA0,35750,0448
609800040Abovce0,44570,1042
609800350Babinec0,27550,0587
609800601Bakta0,27210,0707
609801691Barca0,33360,0521
609802191Bátka0,32230,0879
609802433Belín0,34090,0604
609815225Bizovo0,29270,0398
609803171Blhovce0,31200,0375
609803961Bottovo0,36210,0484
609804011Brádno0,00000,0219
609807141Budikovany0,22600,0411
609807982Cakov0,42620,0677
609815233Čenice0,40720,0972
609809268Čerenčany0,38040,0793
609809811Čierny Potok0,25390,0215
609809900Číž0,50910,0932
609823805Dimitrij0,32490,0597
609812196Dolné Zahorany0,20010,0793
609812811Dražice0,37040,0780
609812889Drienčany0,22800,0504
609813052Drňa0,31030,0308
609813281Dubno0,17020,0371
609813389Dubovec0,49020,1214
609802204Dulovo0,29310,0663
609813940Dúžava0,39890,0600
609814229Figa0,33020,0620
609814881Gemerček0,32660,0740
609814971Gemerské Dechtáre0,24360,0302
609814989Gemerské Michalovce0,23430,0488
609815021Gemerský Jablonec0,24760,0481
609815217Gortva0,26920,0345
609871460Gregorovce0,28910,0776
609815349Hačava0,17920,0275
609815411Hajnáčka0,20840,0308
609816515Hnúšťa0,25060,0368
609816558Hodejov0,28440,0371
609816566Hodejovec0,33260,0431
609818291Horné Zahorany0,25220,0541
609818615Hostice0,30430,0564
609818658Hostišovce0,22670,0527
609819051Hrachovo0,35650,0590
609819999Hrušovo0,40330,0461
609820083Hubovo0,31260,0504
609820491Husiná0,23530,0580
609820644Chanava0,49920,1165
609820911Chrámec0,40860,0205
609821420Ivanice0,45540,0856
609822035Janice0,37540,0215
609822795Jesenské0,33490,0468
609822817Jestice0,22340,0385
609823180Kaloša0,26090,0282
609823791Kesovce0,32490,0597
609824224Klenovec0,19650,0229
609825026Kociha0,39800,0710
609826120Konrádovce0,33720,0521
609828076Kráľ0,35550,0464
609828378Kraskovo0,23930,0600
609829277Krokava0,00000,0185
609829676Kružno0,39330,0942
609830232Kyjatice0,21270,0265
609831336Lenartovce0,47060,0000
609831352Lenka0,48920,0557
609832359Lipovec v Gemeri0,06900,0169
609834203Lukovištia0,25590,0504
609868639Malé Teriakovce0,35080,1168
609836346Martinová nad Rimavou0,46700,0424
609838161Mojín0,33550,0474
609839680Neporadza0,24660,0431
609840874Nižná Pokoradz0,33190,0647
609841056Nižné Valice0,23990,0551
609868906Nižný Blh0,39060,0504
609868647Nižný Skálnik0,33060,0693
609841447Nová Bašta0,36510,0478
609844039Orávka0,38270,0846
609820008Ostrany0,28610,0723
609844918Ožďany0,31230,0461
609844969Padarovce0,33650,0637
609812897Papča0,22500,0312
609845736Pavlovce0,41690,0946
609846074Petrovce0,14500,0418
609848026Polom0,00000,0169
609848484Poproč0,06470,0169
609848727Potok nad Blhom0,00000,0172
609852643Príboj0,36840,0527
609850900Radnovce0,29770,0504
609866628Rakytník0,29770,1145
609851795Ratkovská Lehota0,00000,0182
609851817Ratkovská Suchá0,00000,0229
609852830Ratkovská Zdychava0,00000,0166
609852244Riečka pri Králi0,42280,1178
609831166Rimavica0,08890,0335
609852384Rimavská Baňa0,28710,0398
609831158Rimavská Lehota0,19280,0298
609852406Rimavská Píla0,08030,0232
609852414Rimavská Seč0,49750,0819
609852422Rimavská Sobota0,39630,0969
609852597Rimavské Brezovo0,28310,0607
609852635Rimavské Janovce0,36640,0663
609852651Rimavské Zalužany0,36440,0677
609852848Rovné0,00000,0169
609853569Rumince0,40230,0421
609856461Slizké0,24890,0335
609857858Stará Bašta0,35840,0292
609858811Stránska0,38370,0776
609820016Striežovce0,18290,0434
609859281Studená0,40430,1191
609859621Sútor0,36670,0567
609860832Šimonovce0,52910,0926
609860921Širkovce0,42780,0640
609861065Španie Pole0,22370,0298
609861421Štrkovec0,42950,0753
609862452Tachty0,36080,0507
609862771Teplý Vrch0,30570,0428
609863220Tisovec0,10780,0179
609852473Tomášová0,38500,1055
609863513Tomášovce pri Bátke0,48760,0673
609866644Uzovská Panica0,38800,0972
609867543Včelince0,51650,1390
609867551Večelkov0,29240,0478
609868663Veľké Teriakovce0,33060,0693
609869309Vieska nad Blhom0,33020,0335
609869953Vlkyňa0,39260,0939
609868671Vrbovce nad Rimavou0,17720,0242
609871265Vyšná Pokoradz0,31300,0395
609871478Vyšné Valice0,28140,0464
609868892Vyšný Blh0,36540,0584
609871591Vyšný Skálnik0,28080,0813
609871729Zádor0,41850,0813
609871851Zacharovce0,43650,0683
609874914Žíp0,39630,0790
610okresVEĽKÝ KRTÍŠ0,37570,0600
610800635Balog nad Ipľom0,46900,0886
610802212Bátorová0,46100,0584
610807010Brusník0,22600,0388
610807451Bušince0,46470,0902
610808971Čebovce0,25720,0644
610809110Čeláre0,35180,0620
610809161Čelovce0,17160,0587
610809365Červeňany0,43710,0318
610811513Dolinka0,41850,0999
610811785Dolná Strehová0,32660,0687
610812111Dolné Plachtince0,42450,1341
610849634Dolné Príbelce0,35610,0713
610812153Dolné Strháre0,35910,0912
610810037Dolný Dačov Lom0,09720,0308
610813931Ďurkovce0,31430,0594
610815152Glabušovce0,26750,0594
610817597Horná Strehová0,30430,0574
610818143Horné Plachtince0,16160,0388
610849642Horné Príbelce0,36340,0803
610818232Horné Strháre0,27610,0640
610810002Horný Dačov Lom0,17190,0497
610819883Hrušov0,14100,0318
610820946Chrastince0,45800,0348
610821012Chrťany0,28110,0398
610821292Ipeľské Predmostie0,39400,1022
610823473Kamenné Kosihy0,38140,0723
610823945Kiarov0,33060,1072
610824135Kleňany0,34480,0624
610825689Koláre0,39200,0836
610826561Kosihovce0,31500,0428
610826570Kosihy nad Ipľom0,44740,1155
610827801Kováčovce0,35650,0634
610831395Lesenice0,51110,1145
610833568Ľuboriečka0,32760,0547
610834963Malá Čalomija0,33360,1135
610835692Malé Straciny0,45840,0896
610835757Malé Zlievce0,46200,0783
610835889Malý Krtíš0,49650,0916
610838128Modrý Kameň0,23990,0232
610838756Muľa0,38600,0853
610839655Nenince0,41650,0906
610841927Nová Ves0,40660,0796
610843024Obeckov0,47400,1185
610843687Olováry0,29440,0640
610843903Opatovská Nová Ves0,43580,0680
610843962Opava0,25190,0361
610848751Pôtor0,36910,0726
610849324Pravica0,19710,0272
610849723Príboj nad Tisovníkom0,12340,0302
610854522Sečianky0,51150,1351
610854786Seľany0,32330,0461
610854816Selce pri Veľkom Krtíši0,33850,0753
610855162Senné0,29440,0458
610855839Sklabiná0,50350,1155
610856592Slovenské Ďarmoty0,44940,0780
610856606Slovenské Kľačany0,34450,0760
610859001Stredné Plachtince0,23630,0567
610859478Sucháň0,20440,0504
610859508Suché Brezovo0,12440,0504
610860913Širákov0,29370,0195
610861812Šuľa0,23900,0411
610864323Trebušovce0,41850,0992
610867641Veľká Čalomija0,31530,1128
610867918Veľká Ves nad Ipľom0,42150,0756
610868612Veľké Straciny0,47790,1234
610868833Veľké Zlievce0,37170,0736
610869058Veľký Krtíš0,37570,0746
610869147Veľký Lom0,14240,0371
610869295Vieska nad Tisovníkom0,34380,0946
610869465Vinica0,47030,0610
610870617Vrbovka0,38700,0388
610871770Záhorce0,45370,0557
610872440Závada pri Chrťanoch0,27980,0411
610873608Zombor0,33950,0653
610874302Želovce0,54070,0395
610848786Žihľava0,34750,0833
611okresZVOLEN0,26320,0414
611800333Babiná0,26480,0534
611800392Bacúrov0,20910,0398
611806447Breziny0,18350,0262
611807125Budča0,39460,0624
611865311Budička0,13610,0268
611807915Bzovská Lehôtka0,21900,0318
611811190Dobrá Niva0,20840,0434
611813371Dubové pri Zvolene0,14340,0295
611856291Hájniky0,34350,0700
611819760Hronská Breznica0,48090,0471
611865338Kašova Lehôtka0,14700,0222
611827771Kováčová0,32060,0746
611828157Kráľová0,00000,0229
611831441Lažteky0,18780,0245
611831433Lešť I0,18780,0245
611991911Lešť II0,18780,0245
611832057Lieskovec0,32560,0726
611834131Lukavica0,19150,0401
611834181Lukové0,25950,0481
611836877Michalková0,13670,0179
611873845Môťová0,27080,0308
611843156Očová0,23330,0434
611844527Ostrá Lúka0,28310,0441
611846988Pliešovce0,26450,0278
611831450Podjavorie I0,18780,0245
611991929Podjavorie II0,18780,0245
611847780Podzámčok0,25320,0265
611856304Rybáre0,39860,0899
611854361Sampor0,23860,0315
611854417Sása0,29040,0375
611855391Sielnica0,27380,0491
611856088Slatinka0,24030,0331
611865346Tŕnie0,21440,0338
611866024Turová0,22430,0454
611867845Veľká Lúka0,32720,0488
611831468Vidov Vrch0,18780,0245
611871915Zaježová0,08190,0235
611873594Zolná0,30100,0644
611873705Zvolen0,25020,0531
611873900Zvolenská Slatina0,32390,0501
611874205Železná Breznica0,10420,0292
612okresŽARNOVICA0,33360,0308
612801461Banská Hodruša0,23930,0219
612806188Brehy0,34350,0348
612811971Dolné Hámre0,26880,0258
612817881Horné Hámre0,29440,0232
612818763Hrabičov0,18290,0205
612819816Hronský Beňadik0,47230,0829
612824038Kľak0,30870,0295
612826189Kopanice0,19410,0215
612835102Malá Lehota0,24460,0268
612841251Nová Baňa0,29140,0265
612844411Orovnica0,36010,0640
612844624Ostrý Grúň0,35280,0202
612846651Píla pri Žarnovici0,12680,0202
612850403Psiare0,19050,1510
612852091Revištské Podzámčie0,49520,0229
612853534Rudno nad Hronom0,53770,0441
612862606Tekovská Breznica0,26980,0673
612867772Veľká Lehota0,20280,0315
612868248Veľké Pole0,11750,0222
612870170Voznica0,42780,0474
612874001Žarnovica0,44670,0670
612874019Žarnovická Huta0,57020,0730
612875066Župkov0,24430,0209
613okresŽIAR NAD HRONOM0,26380,0361
613802107Bartošova Lehôtka0,12010,0189
613807419Bukovina pri Bzenici0,25690,0707
613807761Bzenica0,49190,0763
613811921Dolná Trnávka0,25490,0421
613811939Dolná Ves0,42020,0225
613811947Dolná Ždaňa0,36840,0733
613816191Hliník nad Hronom0,35350,0630
613817791Horná Trnávka0,29140,0524
613817830Horná Ves pri Kremnici0,19650,0229
613817848Horná Ždaňa0,28310,0564
613874515Horné Opatovce0,00000,0451
613819786Hronská Dúbrava0,06570,0235
613821152Ihráč0,07260,0242
613821942Jalná0,18420,0298
613822124Janova Lehota0,25650,0405
613822485Jastrabá0,16460,0242
613823996Klačany pri Trnavej Hore0,26320,0262
613826227Kopernica0,07500,0252
613826588Kosorín0,26450,0468
613827932Krahule0,00000,0252
613828882Kremnica0,06470,0209
613829021Kremnické Bane0,06470,0185
613829854Kunešov0,13770,0255
613830518Ladomer0,52040,0693
613831212Lehôtka pod Brehmi0,41590,0488
613833169Lovča0,33120,0979
613833177Lovčica0,23830,0424
613834033Lúčky pri Kremnici0,08060,0172
613834262Lutila0,19120,0697
613839868Nevoľné0,06470,0166
613846724Pitelová0,23000,0395
613849499Prestavlky0,26150,0305
613850276Prochot0,00000,0192
613852031Repište0,12610,0202
613855871Sklené Teplice0,10520,0215
613856045Slaská0,21700,0318
613858048Stará Kremnička0,19710,0361
613860654Šášovské Podhradie0,38830,1092
613865265Trnavá Hora0,26320,0262
613865567Trubín0,17290,0335
613877689Vieska pri Žiari nad Hronom0,00000,0750
613870846Vyhne0,00000,0192
613874370Žiar nad Hronom0,31200,0577
701okresBARDEJOV0,21840,0325
701800066Abrahámovce0,19480,0478
701800201Andrejová0,21210,0285
701801712Bardejov0,29370,0388
701802077Bardejovská Nová Ves0,28440,0355
701802115Bartošovce0,15730,0424
701802298Becherov0,14900,0252
701802484Beloveža0,21800,0265
701803375Bogliarka0,16920,0212
701806731Brezov0,29570,0375
701806871Brezovka0,19350,0421
701807061Buclovany0,20940,0351
701808172Cigeľka0,17520,0235
701810886Dlhá Lúka nad Topľou0,18290,0295
701813133Dubinné0,28080,0421
701814385Frička0,18480,0292
701814393Fričkovce0,11680,0262
701814474Gaboltov0,16130,0308
701815071Gerlachov0,14970,0175
701815721Hankovce0,27980,0564
701815772Harhaj0,31730,0517
701815985Hažlín0,18020,0351
701816108Hertník0,16890,0358
701816116Hervartov0,23660,0272
701818844Hrabovec0,37900,0398
701818887Hrabské0,10020,0202
701820539Hutka0,13240,0239
701820725Chmeľová0,17390,0328
701822167Janovce0,22140,0388
701822574Jedlinka0,14000,0212
701824925Kľušov0,27180,0411
701824992Kobyly0,20140,0338
701825115Kochanovce0,28210,0614
701826031Komárov0,33320,0391
701826251Koprivnica0,26850,0385
701827894Kožany0,00000,0534
701829145Krivé0,19910,0258
701829170Kríže0,06470,0166
701829625Kružlov0,18350,0225
701829757Kučín0,26750,0587
701829919Kurima0,30170,0421
701829943Kurov0,15170,0282
701830640Lascov0,26550,0318
701831328Lenartov0,12440,0185
701832260Lipová0,14770,0222
701832961Livov0,00000,0179
701832979Livovská Huta0,00000,0166
701833118Lopúchov0,15700,0451
701834149Lukavica pri Bardejove0,21340,0255
701834165Lukov0,22770,0212
701835447Malcov0,22670,0249
701836061Marhaň0,27850,0375
701837521Mikulášová0,18480,0381
701838276Mokroluh0,21600,0288
701839493Nemcovce0,35750,0511
701840882Nižná Polianka0,19980,0275
701840971Nižná Voľa0,18550,0282
701841021Nižné Raslavice0,18350,0590
701841196Nižný Tvarožec0,15070,0172
701843695Oľšavce0,33520,0687
701843806Ondavka0,10980,0209
701844420Ortuťová0,16990,0212
701844454Osikov0,19810,0541
701845981Petrová0,19950,0275
701847917Poliakovce0,30200,0391
701848654Porúbka nad Topľou0,34120,0680
701851949Regetovka0,00000,0172
701852066Rešov0,16160,0265
701852376Richvald0,25390,0385
701852759Rokytov0,28040,0222
701856703Smilno0,17850,0444
701856894Snakov0,20740,0229
701858684Stebnícka Huta0,00000,0169
701858692Stebník0,11020,0215
701859311Stuľany0,23430,0209
701859711Sveržov0,26420,0265
701860506Šarišské Čierne0,19410,0414
701860638Šašová0,21410,0202
701860816Šiba0,25120,0249
701862517Tarnov0,28180,0361
701865443Tročany0,14270,0212
701867349Vaniškovce0,20110,0587
701867373Varadka0,20610,0272
701834173Venécia0,15000,0166
701871273Vyšná Polianka0,14830,0258
701871362Vyšná Voľa0,18820,0262
701871419Vyšné Raslavice0,18350,0590
701871532Vyšný Kručov0,31330,0315
701871613Vyšný Tvarožec0,11410,0229
701872881Zborov0,25690,0640
701873349Zlaté0,09820,0235
702okresHUMENNÉ0,28810,0418
702800155Adidovce0,27910,0547
702802140Baškovce0,10780,0222
702806196Brekov0,29370,0660
702806218Brestov0,16430,0215
702809322Černina0,14170,0222
702810134Dedačov0,24090,0212
702856568Gruzovce0,17160,0239
702815730Hankovce0,25420,0531
702823317Hažín nad Cirochou0,37800,0703
702818852Hrabovec nad Laborcom0,30140,0338
702819859Hrubov0,09950,0189
702820105Hudcovce0,29740,0282
702820121Humenné0,37940,0491
702820369Humenský Rokytov0,24290,0464
702820687Chlmec0,27050,0458
702821551Jabloň0,30300,0411
702822086Jankovce0,28010,0590
702822329Jasenov0,32790,0295
702823325Kamenica nad Cirochou0,37210,0507
702823503Kamienka pri Humennom0,27450,0464
702823627Karná0,30830,0534
702825123Kochanovce nad Laborcom0,33090,0308
702826871Košarovce0,26750,0458
702827681Koškovce0,38800,0305
702830445Lackovce0,35050,0484
702832065Lieskovec pri Humennom0,33290,0630
702833495Ľubiša0,29210,0295
702834122Lukačovce0,26350,0285
702871494Maškovce0,23560,0285
702838063Modra nad Cirochou0,40330,0647
702839027Myslina0,30400,0488
702839485Nechválova Polianka0,20510,0361
702840807Nižná Jablonka0,22970,0338
702840904Nižná Sitnica0,29440,0401
702840980Nižné Ladičkovce0,18820,0358
702843199Ohradzany0,22970,0312
702844985Pakostov0,26120,0365
702845311Papín0,16920,0461
702848662Porúbka pri Chlmci0,18950,0438
702850250Prituľany0,24560,0275
702850438Ptičie0,29500,0617
702852724Rohožník pri Oľke0,00000,0381
702852856Rovné nad Udavou0,38700,0750
702853615Ruská Kajňa0,19650,0268
702853631Ruská Poruba0,17850,0222
702856576Slovenská Volová0,24460,0338
702856614Slovenské Krivé0,18090,0451
702843202Sopkovce0,13570,0175
702863971Topoľovka0,29470,0647
702865818Turcovce0,10290,0239
702866253Udavské0,37410,0474
702992160Valaškovce-juh0,32590,0371
702879703Valaškovce-sever0,32590,0371
702992151Valaškovce-stred0,32590,0371
702869201Veľopolie0,27850,0418
702869732Víťazovce0,23160,0239
702871206Vyšná Jablonka0,16390,0229
702871303Vyšná Sitnica0,19750,0318
702871371Vyšné Ladičkovce0,27080,0348
702871508Vyšný Hrušov0,31330,0524
702872466Závada pri Oľke0,15560,0189
702872491Závadka0,36540,0720
702872954Zbudské Dlhé0,24230,0441
702872962Zbudský Rokytov0,00000,0713
702873675Zubné0,28970,0607
703okresKEŽMAROK0,17690,0268
703800074Abrahámovce pri Vlkovej0,11310,0195
703822558Blažov0,17750,0245
703807478Bušovce0,23000,0474
703809446Červený Kláštor0,16030,0448
703815373Hágy0,20910,0205
703815951Havka0,10020,0232
703816884Holumnica0,20540,0219
703818941Hradisko0,00000,0189
703820385Huncovce0,17890,0298
703991856Ihla0,16920,0185
703822833Jezersko0,00000,0166
703822922Jurské0,10220,0166
703823813Kežmarok0,18780,0338
703829196Krížová Ves0,23990,0308
703831239Lechnica0,18520,0245
703831344Lendak0,00000,0166
703991830Levočská Dolina0,17920,0242
703833312Ľubica0,13640,0195
703991937Ľubické Kúpele0,17490,0275
703834416Lysá nad Dunajcom0,00000,0295
703834734Majere0,27280,0355
703821136Majerka0,21410,0166
703835005Malá Franková0,00000,0169
703835901Malý Slavkov0,17820,0497
703836401Matiašovce0,14140,0205
703837750Mlynčeky0,24430,0461
703844641Osturňa0,07830,0175
703847305Podhorany0,16890,0381
703851612Rakúsy0,13740,0288
703851973Reľov0,07760,0169
703856550Slovenská Ves0,16690,0308
703857378Spišská Belá0,29740,0541
703857581Spišská Stará Ves0,16590,0255
703857629Spišské Hanušovce0,09020,0182
703858081Stará Lesná0,12080,0272
703821144Stotince0,12910,0212
703858803Stráne pod Tatrami0,20910,0378
703858871Strážky0,27910,0408
703991848Sypková0,00000,0222
703863998Toporec0,14900,0348
703866156Tvarožná0,13700,0239
703867705Veľká Franková0,10620,0169
703867837Veľká Lomnica0,10120,0222
703869929Vlková0,14970,0365
703869937Vlkovce0,10620,0179
703870048Vojňany0,13140,0312
703870447Vrbov0,14700,0285
703870765Výborná0,22000,0451
703872296Zálesie v Zamagurí0,06470,0166
703873951Žakovce0,23400,0441
704okresLEVOČA0,20280,0222
704800627Baldovce0,31260,0222
704802263Beharovce0,29670,0235
704802930Bijacovce0,29270,0229
704807028Brutovce0,13510,0179
704807290Buglovce0,23530,0195
704811149Dlhé Stráže0,12940,0185
704811491Doľany na Spiši0,06470,0172
704812625Domaňovce0,20640,0414
704812803Dravce0,08830,0252
704813435Dúbrava na Spiši0,13240,0169
704815268Granč-Petrovce0,25060,0235
704815764Harakovce0,15960,0182
704821713Jablonov0,22530,0192
704823660Katúň0,10090,0172
704824127Klčov0,26480,0215
704847879Korytné0,29670,0235
704829927Kurimany0,18220,0212
704831859Levoča0,18090,0239
704834009Lúčka pri Jablonove0,06470,0212
704839621Nemešany0,30300,0282
704841030Nižné Repaše0,10420,0202
704843709Oľšavica0,10480,0202
704844225Ordzovany0,18220,0166
704845680Pavľany0,15360,0222
704847887Poľanovce0,18950,0202
704848131Pongrácovce0,16890,0182
704857645Spišské Podhradie0,28040,0501
704857726Spišský Hrhov0,29770,0278
704857777Spišský Štvrtok0,16330,0331
704859290Studenec0,26820,0166
704864021Torysky0,10650,0215
704866466Uloža0,00000,0179
704871435Vyšné Repaše0,10780,0215
704871605Vyšný Slavkov0,08730,0192
704872458Závada pri Levoči0,00000,0185
705okresMEDZILABORCE0,20970,0335
705803723Borov0,26380,0388
705806234Brestov nad Laborcom0,21370,0474
705808288Čabalovce0,20840,0225
705808300Čabiny0,21870,0345
705809349Čertižné0,18250,0258
705815331Habura0,20770,0285
705823031Kalinov0,12680,0202
705828769Krásny Brod0,25160,0484
705843661Krivá Oľka0,20580,0272
705836621Medzilaborce0,19750,0391
705839248Ňagov0,16090,0202
705843679Nižná Oľka0,15170,0388
705851167Nižná Radvaň0,30870,0474
705843741Oľšinkov0,14100,0169
705845256Palota0,15660,0295
705852015Repejov0,14300,0325
705828785Rokytovce0,17790,0295
705852775Roškovce0,09950,0222
705859532Sukov0,00000,0225
705859729Svetlice0,28710,0338
705867276Valentovce0,00000,0308
705870137Volica0,25120,0557
705836630Vydraň0,00000,0474
705870871Výrava0,20610,0262
705872857Zbojné0,21540,0497
705872946Zbudská Belá0,00000,0428
706okresPOPRAD0,17320,0275
706802174Batizovce0,16530,0268
706814652Filice0,15930,0202
706814661Gánovce0,17120,0175
706815098Gerlachov pod Tatrami0,12610,0166
706818721Hozelec0,16960,0166
706817040Hôrka pri Poprade0,18650,0312
706819131Hranovnica0,18380,0484
706822183Jánovce pri Poprade0,19120,0175
706828807Kravany0,18020,0232
706832537Liptovská Teplička0,06500,0172
706833959Lučivná0,13610,0242
706822191Machalovce0,13840,0175
706836371Matejovce0,17260,0521
706836702Mengusovce0,11450,0292
706837784Mlynica0,16890,0325
706840963Nižná Šuňava0,15530,0249
706841820Nová Lesná0,11810,0215
706848174Poprad0,21440,0507
706848221Spišská Sobota0,19650,0590
706857599Spišská Teplica0,21470,0401
706857611Spišské Bystré0,18620,0461
706857751Spišský Štiavnik0,20410,0717
706858544Starý Smokovec0,06470,0166
706848298Stráže pod Tatrami0,19310,0175
706859923Svit0,24290,0388
706836711Štôla0,15930,0302
706861375Štrba0,15000,0252
706861405Štrbské Pleso0,00000,0232
706862371Švábovce0,15760,0212
706874108Tatranská Javorina0,06470,0235
706862568Tatranská Lomnica0,00000,0202
706848417Veľká0,15700,0424
706869163Veľký Slavkov0,15230,0351
706869228Vernár0,00000,0185
706869457Vikartovce0,16690,0245
706870820Vydrník0,21170,0680
706871354Vyšná Šuňava0,15660,0179
706874132Ždiar0,14340,0232
707okresPREŠOV0,24920,0345
707800112Abranovce0,28180,0414
707800325Babin Potok0,22070,0325
707800554Bajerov0,16690,0166
707802743Bertotovce0,11550,0189
707806226Brestov v Slanských vrchoch0,29170,0653
707806382Bretejovce0,28810,0438
707806889Brežany0,23660,0189
707807788Bzenov0,24290,0258
707809187Čelovce pri Chmeľove0,20810,0590
707809381Červenica0,12640,0242
707810347Demjata0,14240,0215
707812927Drienov0,35910,0564
707812960Drienovská Nová Ves0,30170,0285
707813591Dulova Ves0,32720,0527
707814351Fintice0,27810,0511
707814415Fričovce0,06970,0169
707814423Fulianka0,37370,0481
707815055Geraltov0,16160,0315
707815284Gregorovce0,29970,0424
707815705Haniska0,45800,0800
707816051Hendrichovce0,08990,0195
707816086Hermanovce0,15760,0245
707818801Hrabkov0,11150,0175
707818950Hradisko pri Terni0,07030,0166
707831298Chabžany0,43250,0000
707820709Chmeľov0,25920,0275
707820733Chmeľovec0,24260,0461
707820750Chmiňany0,15460,0222
707820776Chminianska Nová Ves0,19550,0341
707820784Chminianske Jakubovany0,06930,0172
707822108Janov0,17820,0182
707822205Janovík0,29140,0308
707823571Kapušany0,33950,0627
707823775Kendice0,38040,0401
707824143Klenov0,16920,0212
707825131Kojatice0,27110,0683
707825387Kokošovce0,22040,0853
707829200Krížovany0,08030,0175
707830119Kvačany pri Bajerove0,12870,0175
707830453Lačnov0,00000,0166
707830461Lada0,38040,0587
707831042Lažany0,14800,0438
707831301Lemešany0,34620,0358
707831409Lesíček0,15360,0185
707832006Ličartovce0,29470,0537
707860468Lipníky0,27350,0574
707832294Lipovce0,06630,0166
707833584Ľubotice0,34780,0912
707833614Ľubovec0,21470,0335
707833924Lúčina0,14700,0166
707835919Malý Slivník0,31000,0292
707835943Malý Šariš0,31260,0551
707836524Medzany0,28510,0561
707837504Miklušovce0,13540,0209
707837661Mirkovce0,27910,0647
707846040Močarmany0,37470,0849
707838594Mošurov0,23400,0242
707839507Nemcovce v Šariši0,29500,0391
707840955Nižná Šebastová0,42180,1168
707950017Nové 0,29140,1039
707950025Nový Horeš0,20680,0371
707843431Okružná0,19050,0308
707843831Ondrašovce0,06700,0169
707844845Ovčie0,12110,0169
707846058Petrovany0,33190,0491
707847313Podhorany Nižné0,19610,0551
707847402Podhradík0,10120,0229
707849502Prešov0,31660,0743
707850268Proč0,16860,0335
707850748Pušovce0,22870,0288
707850861Radatice0,24690,0335
707852741Rokycany0,25820,0219
707853623Ruská Nová Ves0,24860,0448
707833622Ruské Pekľany0,21410,0229
707854719Sedlice0,16820,0229
707854972Seniakovce0,30040,0478
707857301Solivar0,43510,0604
707854727Suchá Dolina0,11710,0225
707859851Svinia0,26820,0507
707860328Šalgovík0,33450,0242
707860476Šarišská Poruba0,31800,0554
707860484Šarišská Trstená0,15730,0215
707860492Šarišské Bohdanovce0,33950,1005
707860549Šarišské Lužianky0,23030,0507
707860841Šindliar0,06570,0166
707860948Široké0,10390,0179
707861120Štefanovce0,06500,0166
707863084Teriakovce0,23760,0391
707863092Terňa0,24790,0511
707865354Trnkov0,29570,0381
707865583Tuhrina0,08090,0312
707865613Tulčík0,22340,0395
707867411Varhaňovce0,22000,0547
707869171Veľký Slivník0,25920,0268
707869198Veľký Šariš0,34480,0365
707869724Víťaz0,14670,0175
707871346Vyšná Šebastová0,28970,0395
707871681Záborské0,35980,0600
707871834Záhradné0,22700,0398
707872512Závadka pri Terni0,15000,0185
707873284Zlatá Baňa0,18320,0318
707874035Žatkovce0,14430,0232
707874159Žehňa0,22370,0474
707874922Žipov0,14240,0209
707875015Župčany0,28210,0634
708okresSABINOV0,21940,0268
708800562Bajerovce0,14040,0288
708803324Bodovce0,25790,0424
708806846Brezovica nad Torysou0,17390,0202
708806862Brezovička0,16060,0249
708809357Červená Voda0,22800,0461
708809403Červenica pri Sabinove0,20310,0295
708809993Ďačov0,19980,0245
708810045Daletice0,20240,0361
708812901Drienica0,17750,0341
708813397Dubovica0,20110,0235
708815675Hanigovce0,13670,0235
708820059Hubošovce0,27980,0361
708821853Jakovany0,15990,0355
708821896Jakubova Voľa0,16630,0225
708821926Jakubovany pod Čergovom0,25590,0494
708822272Jarovnice0,20410,0395
708823287Kamenica0,18920,0282
708828394Krásna Lúka0,14140,0272
708829137Krivany0,20640,0328
708832219Lipany0,18980,0285
708833975Lúčka nad Torysou0,15230,0189
708834289Ľutina0,18350,0265
708837636Milpoš0,13940,0195
708838004Močidľany nad Svinkou0,25620,1135
708841188Nižný Slavkov0,15400,0192
708843504Olejníkov0,13440,0195
708843750Oľšov0,13270,0262
708844349Orkucany0,30700,0514
708844608Ostrovany0,36510,0454
708845876Pečovská Nová Ves0,26750,0351
708848034Poloma0,16290,0275
708851850Ratvaj0,21310,0252
708851914Ražňany0,26150,0262
708852007Renčišov0,06470,0166
708852937Rožkovany0,19750,0255
708854212Sabinov0,28940,0378
708860514Šarišské Dravce0,15560,0285
708860557Šarišské Michaľany0,37210,0929
708860565Šarišské Sokolovce0,27020,0312
708863190Tichý Potok0,10450,0175
708864005Torysa0,20340,0315
708866598Uzovce0,27020,0418
708866661Uzovské Pekľany0,09190,0185
708866679Uzovský Šalgov0,20910,0222
708870919Vysoká pri Toryse0,09360,0182
708854298Zálesie0,10350,0149
709okresSNINA0,27350,0351
709802395Belá nad Cirochou0,37140,0630
709806820Brezovec0,20940,0232
709809969Čukalovce0,19410,0202
709810088Dara0,00000,0232
709811033Dlhé nad Cirochou0,32590,0371
709813427Dúbrava pri Ubli0,26190,0391
709818704Hostovice0,21540,0255
709818810Hrabová Roztoka0,20010,0268
709821951Jalová0,06470,0179
709823147Kalná Roztoka0,20810,0351
709824151Klenová0,25160,0507
709825697Kolbasov0,11880,0444
709825778Kolonica0,22900,0381
709830526Ladomirov0,25460,0497
709836800Michajlov0,23900,0355
709841871Nová Sedlica0,13040,0189
709844446Osadné0,23260,0192
709844616Ostrožnica0,00000,0315
709845370Parihuzovce0,06470,0232
709845817Pčoliné0,24130,0421
709846546Pichne0,23460,0478
709850241Príslop0,19410,0195
709853577Runina0,15930,0361
709853666Ruská Volová0,20640,0249
709853674Ruské0,10020,0232
709853763Ruský Potok0,00000,0255
709856835Smolník nad Cirochou0,00000,0322
709856941Snina0,32820,0431
709857807Stakčín0,27250,0405
709857793Stakčínska Roztoka0,17590,0308
709858471Starina nad Cirochou0,00000,0262
709859117Strihovce0,30570,0454
709860999Šmigovec0,28040,0517
709863530Topoľa0,24390,0278
709866237Ubľa0,30870,0484
709866440Ulič0,25620,0285
709866458Uličské Krivé0,15990,0235
709867896Veľká Poľana0,26380,0401
709872849Zboj0,23900,0212
709873225Zemplínske Hámre0,24630,0570
709873691Zvala0,17920,0239
710okresSTARÁ ĽUBOVŇA0,15660,0245
710809896Čirč0,20280,0235
710813923Ďurková0,10050,0195
710814377Forbasy0,23760,0232
710815462Hajtovka0,15360,0345
710815578Haligovce0,09720,0189
710816418Hniezdne0,20040,0255
710819123Hraničné0,06470,0199
710819620Hromoš0,19120,0278
710820695Chmeľnica0,19050,0262
710821870Jakubany0,19480,0212
710822221Jarabina0,16060,0292
710823511Kamienka0,12040,0239
710825433Kolačkov0,06570,0166
710828874Kremná0,00000,0285
710830241Kyjov0,15700,0182
710830437Lacková0,18520,0292
710831085Legnava0,16530,0322
710831425Lesnica0,06800,0166
710832944Litmanová0,19680,0215
710833088Lomnička0,12810,0205
710833606Ľubotín0,16560,0282
710835897Malý Lipník0,15360,0222
710859541Malý Sulín0,21270,0202
710836478Matysová0,14530,0278
710837920Mníšek nad Popradom0,11510,0252
710841048Nižné Ružbachy0,08490,0195
710841846Nová Ľubovňa0,17260,0222
710843075Obručné0,06470,0166
710844365Orlov0,13840,0298
710837938Pilhov0,11310,0166
710846848Plaveč0,18880,0312
710846872Plavnica0,19250,0345
710847674Podolínec0,12740,0225
710850691Pusté Pole0,14400,0265
710853658Ruská Voľa nad Popradom0,18920,0262
710858099Stará Ľubovňa0,21310,0285
710858480Starina0,19880,0282
710858765Stráňany0,07960,0215
710860361Šambron0,20240,0295
710860522Šarišské Jastrabie0,11910,0298
710866318Údol0,17560,0348
710867799Veľká Lesná0,10650,0172
710869139Veľký Lipník0,24660,0222
710859559Veľký Sulín0,18320,0252
710869589Vislanka0,23900,0199
710871451Vyšné Ružbachy0,11780,0169
711okresSTROPKOV0,26190,0391
711800651Baňa0,09950,0202
711859249Bokša0,42020,0614
711806463Breznica0,33160,0687
711806510Breznička pri Chotči0,22470,0438
711807001Brusnica0,24530,0292
711807320Bukovce0,17260,0421
711807567Bystrá pri Havaji0,16690,0302
711807923Bžany0,18820,0232
711869775Driečna0,06570,0202
711813842Duplín0,31360,0846
711815292Gribov0,24390,0421
711815942Havaj0,29170,0557
711820873Chotča0,31330,0597
711821934Jakušovce0,22900,0199
711825701Kolbovce0,20280,0242
711826545Korunková0,25890,0371
711827916Kožuchovce0,00000,0229
711829048Krišľovce0,09950,0212
711853755Kručov0,13970,0265
711829595Krušinec0,35380,0451
711833061Lomné0,20740,0288
711834955Makovce0,26820,0268
711835188Malá Poľana0,19910,0282
711837512Miková0,27380,0312
711837644Miňovce0,33820,0680
711838683Mrázovce0,00000,0275
711840858Nižná Olšava0,24690,0325
711843733Oľšavka pri Gribove0,14270,0375
711848735Potoky0,26420,0302
711848701Potôčky0,08760,0239
711857327Soľník0,22000,0488
711858676Staškovce0,35180,0478
711859133Stropkov0,37270,0527
711869791Suchá0,24390,0258
711860433Šandal0,24920,0361
711863211Tisinec0,38040,0873
711863432Tokajík0,22400,0285
711865796Turany nad Ondavou0,20510,0418
711875333Valkov0,14200,0235
711867381Varechovce0,24260,0358
711868841Veľkrop0,19780,0341
711869597Vislava0,38330,0527
711869783Vladiča0,00000,0331
711870099Vojtovce0,17850,0258
711871141Vyškovce0,31760,0600
711871249Vyšná Olšava0,20040,0408
711865800Vyšný Hrabovec0,00000,0242
712okresSVIDNÍK0,26020,0408
712802425Belejovce0,17120,0222
712802581Beňadikovce0,24720,0561
712803341Bodružal0,24890,0464
712808008Cernina0,30470,0371
712808199Cigla0,18620,0278
712811157Dlhoňa0,09950,0395
712811351Dobroslava0,25890,0438
712813311Dubová pri Svidníku0,15200,0458
712813567Dukovce0,25820,0388
712814237Fijaš0,18290,0315
712815136Giraltovce0,30530,0361
712815969Havranec0,00000,0272
712818828Hrabovčík0,22070,0408
712820393Hunkovce0,21340,0185
712822906Jurkova Voľa0,20940,0444
712823163Kalnište0,23100,0544
712823546Kapišová0,29700,0484
712823759Kečkovce0,12280,0239
712824984Kobylnice0,26720,0262
712826278Korejovce0,26880,0312
712827924Kračúnovce0,29740,0567
712827941Krajná Bystrá0,25390,0195
712827959Krajná Poľana0,20810,0229
712827967Krajná Porúbka0,21070,0262
712828041Krajné Čierno0,28240,026
712829641Kružlová0,33550,0511
712829790Kuková0,26420,0408
712829935Kurimka0,24360,0375
712830542Ladomirová0,24890,0630
712833967Lúčka0,33020,0746
712834386Lužany pri Topli0,44640,0534
712836427Matovce0,22770,0451
712836516Medvedie0,20580,0219
712836761Mestisko0,29170,0634
712836770Mičakovce0,20040,0239
712837687Miroľa0,17120,0262
712837741Mlynárovce0,21340,0434
712840815Nižná Jedľová0,25320,0660
712840866Nižná Pisaná0,28510,0405
712841137Nižný Komárnik0,25890,0338
712841161Nižný Mirošov0,26250,0521
712841170Nižný Orlík0,24630,0590
712841862Nová Polianka0,25920,0335
712843415Okrúhle0,26420,0368
712850233Príkra0,06970,0169
712850411Pstriná0,24390,0335
712850993Radoma0,31260,0610
712851515Rakovčík0,24690,0365
712852864Rovné pri Svidníku0,20010,0361
712852911Roztoky0,20740,0275
712857114Soboš0,24690,0298
712859125Stročín0,31430,0544
712859737Svidnička0,14070,0368
712859745Svidník0,32230,0567
712843423Šapinec0,24860,0484
712860441Šarbov0,15430,0298
712860573Šarišský Štiavnik0,00000,0497
712860743Šemetkovce0,14730,0398
712861171Štefurov0,28480,0521
712866695Vagrinec0,18480,0358
712867284Valkovce0,19280,0448
712867365Vápeník0,06970,0229
712871214Vyšná Jedľová0,26750,0537
712871257Vyšná Pisaná0,29870,0312
712871524Vyšný Komárnik0,25290,0295
712871575Vyšný Mirošov0,17020,0338
712871583Vyšný Orlík0,31730,0448
712874213Železník0,31230,0537
712874281Želmanovce0,26020,0421
713okresVRANOV NAD TOPĽOU0,33990,0441
713800309Babie0,10880,0252
713801640Banské0,27710,0408
713802662Benkovce0,45170,0680
713807591Bystré0,33820,0564
713807974Cabov0,36710,0444
713808661Čaklov0,39990,0501
713809217Čemerné0,39200,0677
713809501Čičava0,23630,0282
713809691Čierne nad Topľou0,34550,0594
713810070Ďapalovce0,18650,0458
713810100Davidov0,33490,0507
713810355Detrík0,169620,0166
713811025Dlhé Klčovo0,52870,1364
713813877Ďurďoš0,16160,0268
713815101Giglovce0,27510,0501
713815144Girovce0,23400,0693
713815748Hanušovce nad Topľou0,29500,0421
713816043Hencovce0,54000,1689
713816094Hermanovce nad Topľou0,29410,0454
713816221Hlinné0,13970,0438
713816591Holčíkovce0,22700,0494
713822353Jasenovce0,23330,0202
713822493Jastrabie nad Topľou0,27310,0365
713822931Juskova Voľa0,00000,0308
713823457Kamenná Poruba pri Topli0,33750,0896
713824020Kladzany0,34050,1048
713825794Komárany0,23700,0693
713829765Kučín nad Ondavou0,37210,1344
713830127Kvakovce0,19050,0331
713834742Majerovce0,46170,0166
713834998Malá Domaša0,38200,0793
713836397Matiaška0,12510,0166
713836591Medzianky0,16060,0265
713836737Merník0,28740,0338
713836893Michalok0,21340,0258
713841072Nižný Hrabovec0,40230,0707
713841099Nižný Hrušov0,38600,0929
713841145Nižný Kručov0,40860,0892
713841765Nová Kelča0,25850,0431
713843814Ondavské Matiašovce0,37340,0385
713845744Pavlovce nad Topľou0,22970,0375
713845949Petkovce0,18920,0391
713846091Petrovce nad Topľou0,21870,0388
713846686Piskorovce0,14930,0275
713848697Poša0,45470,0965
713850284Prosačov0,10390,0222
713851175Radvanovce0,18350,0298
713851205Rafajovce0,14000,0312
713851981Remeniny0,15460,0282
713853381Rudlov0,21240,0245
713853640Ruská Voľa0,11680,0179
713854301Sačurov0,41190,1271
713854697Sečovská Polianka0,41650,0650
713854743Sedliská0,33990,1045
713855898Skrabské0,24890,0265
713856495Slovenská Kajňa0,36610,0607
713857271Soľ0,35910,0640
713861138Štefanovce pri Ondave0,20380,0408
713864030Tovarné0,35050,0564
713864048Tovarnianska Polianka0,31990,0730
713867497Vavrinec0,18680,0175
713867578Vechec0,36180,0697
713869767Vlača0,13110,0185
713870315Vranov nad Topľou0,41190,0561
713853747Vyšný Kazimír0,21540,0421
713871621Vyšný Žipov0,47300,0385
713872326Zámutov0,26820,0341
713873471Zlatník0,28110,0534
713873969Žalobín0,32890,0481
801okresGELNICA0,12780,0212
801814741Gelnica0,17490,0205
801816001Helcmanovce0,09120,0209
801816035Henclová0,06470,0169
801819441Hrišovce0,06970,0166
801821845Jaklovce0,17790,0235
801824895Kluknava0,14070,0255
801825166Kojšov0,06670,0172
801836044Margecany0,10350,0195
801837890Mníšek nad Hnilcom0,10620,0199
801839299Nálepkovo0,12680,0232
801849120Prakovce0,17920,0411
801852350Richnava0,11410,0232
801836052Rolová Huta0,00000,0179
801856819Smolnícka Huta0,08560,0212
801856851Smolník0,00000,0169
801858366Stará Voda0,17420,0255
801862401Švedlár0,17420,0255
801866342Úhorná0,00000,0169
801868973Veľký Folkmar0,09190,0169
801872547Závadka0,08060,0192
801873942Žakarovce0,00000,0166
802okresKOŠICE I0,33060,0285
802877891Brody0,33060,0285
802827274Čermeľ0,27880,0697
802827029Huštáky0,34850,0484
802827444Kamenné0,33060,0285
802823678Kavečany0,13610,0202
802826928Košice-stred0,34850,0484
802826952Letná0,34850,0484
802881171Nové Ťahanovce0,25190,0365
802827312Severné Mesto0,33060,0285
802827452Ťahanovce0,25190,0365
803okresKOŠICE II0,35020,0902
803881228Grunt0,35020,0902
803827207Terasa0,35020,0902
803833134Lorinčík0,31600,1138
803827142Luník0,35020,0902
803827428Myslava0,29210,0610
803827401Pereš0,35020,0902
803827495Poľov0,36510,0909
803827509Šaca0,33850,0932
803878049Železiarne0,44910,0000
804okresKOŠICE III0,26120,0630
804827339Furča0,22240,0000
804827347Košická Nová Ves0,26350,0630
805okresKOŠICE IV0,38700,0710
805827380Barca pri Košiciach0,38900,0000
805877999Jazero0,37270,0580
805828416Krásna nad Hornádom0,37270,0580
805881406Nižná Úvrať0,38700,0710
805860701Šebastovce0,44380,1042
805881317Skladná0,48890,1098
805827088Vyšné Opátske0,38700,0710
806okresKOŠICE-OKOLIE0,32190,0471
806800431Bačkovík0,19650,0843
806802123Baška0,14800,0371
806802565Belža0,35610,0398
806802611Beniakovce0,28640,0282
806802875Bidovce0,32330,1321
806803111Blažice0,37270,0627
806820547Bočiar0,56330,1570
806803413Bohdanovce0,34780,0670
806803626Boliarov0,22600,0338
806807150Budimír0,33920,0454
806807281Budulov0,45900,1228
806807389Bukovec pri Košiciach0,14170,0335
806807435Bunetice0,15400,0182
806807486Buzica0,29340,0743
806854328Byster0,30400,0580
806808113Cestice0,40760,1178
806808636Čakanovce pri Bidovciach0,25020,0753
806808750Čaňa0,38140,1287
806809004Čečejovce0,42250,0000
806809934Čižatice0,22070,0647
806810118Debraď0,24230,0345
806812935Drienovec0,40290,0395
806813893Ďurďošík0,07000,0278
806813915Ďurkov0,38100,0468
806871699Dvorníky0,28380,0451
806814733Geča0,35910,1254
806815306Gyňov0,40460,1002
806815365Hačava0,07100,0169
806866008Háj0,22500,0175
806815691Haniska0,36940,0975
806816060Herľany0,24720,0405
806816574Hodkovce0,22340,0577
806841455Hosťovce0,45600,0166
806819212Hrašovík0,37740,1115
806820636Hýľov0,11150,0189
806841463Chorváty0,39000,0544
806820954Chrastné0,31890,0677
806845914Chym0,20610,0000
806822043Janík0,32560,0653
806822434Jasov0,17890,0604
806823210Kalša0,38600,0750
806823708Kecerovské Kostoľany0,29770,0660
806823732Kecerovské Pekľany0,18020,0308
806823741Kecerovský Lipovec0,23500,0239
806819085Kechnec0,39300,0594
806825409Kokšov-Bakša0,47400,1254
806826049Komárovce0,44540,1204
806813079Kostoľany nad Hornádom0,41590,0255
806827606Košická Belá0,08660,0202
806827622Košická Polianka0,31800,0348
806875309Košické Hámre0,08660,0202
806827673Košický Klečenov0,21770,0378
806828238Kráľovce nad Torysou0,30830,0295
806830259Kysak0,28910,0312
806835030Malá Ida0,36240,0959
806835137Malá Lodina0,19950,0252
806813087Malá Vieska0,38000,0644
806875317Malý Folkmár0,08660,0202
806836583Medzev0,09920,0292
806819107Milhosť0,37900,0972
806838268Mokrance0,38930,0790
806838322Moldava nad Bodvou0,12870,0315
806838730Mudrovce0,23100,0517
806840793Nižná Hutka0,28970,0551
806840823Nižná Kamenica0,27650,0361
806840840Nižná Myšľa0,41850,1039
806841064Nižný Čaj0,28110,0494
806841129Nižný Klátov0,11680,0172
806841153Nižný Lánec0,40430,0776
806836567Nižný Medzev0,33950,0474
806827631Nižný Olčvár0,30330,0677
806841854Nová Polhora0,42450,0922
806841978Nováčany0,20340,0395
806842915Nový Salaš0,23160,0680
806843041Obišovce0,33160,0408
806843768Olšovany0,31500,0713
806843857Opátka0,00000,0428
806843997Opiná0,13510,0295
806845302Paňovce0,30040,0600
806845884Peder0,43410,1015
806845922Perín0,37110,0687
806847046Ploské nad Torysou0,35910,0355
806848506Poproč nad Bodvou0,11450,0272
806851272Rákoš0,31760,0614
806851639Rankovce0,23930,0272
806852058Rešica0,30040,0205
806852899Rozhanovce0,31300,0673
806853518Rudník pri Jasove0,14240,0341
806853691Ruskov0,31990,0776
806875414Ružín0,00000,0249
806854921Seňa0,35450,0524
806855791Skároš0,37670,0554
806855987Slančík0,22930,0531
806856002Slanec0,31760,0580
806856011Slanská Huta0,00000,0414
806856037Slanské Nové Mesto0,35780,0670
806857220Sokoľ0,30700,0756
806820555Sokoľany0,44210,1244
806859877Svinica0,26980,0517
806860751Šemša0,26380,0823
806861359Štós0,06470,0172
806813095Tepličany0,28440,0577
806864137Trebejov0,33650,0501
806865460Trsťany0,10420,0182
806865508Trstené pri Hornáde0,41090,0826
806866016Turňa nad Bodvou0,31530,0644
806841471Turnianska Nová Ves0,38970,0697
806866717Vajkovce0,39730,0766
806866725Valaliky0,35410,0989
806871702Včeláre0,31070,0600
806867748Veľká Ida0,41820,0690
806867811Veľká Lodina0,33850,0318
806870749Vtáčkovce0,11610,0166
806871192Vyšná Hutka0,32060,0325
806871222Vyšná Kamenica0,24790,0368
806871231Vyšná Myšľa0,28140,0610
806871486Vyšný Čaj0,22430,0644
806871516Vyšný Klátov0,07360,0169
806871559Vyšný Lánec0,18320,0574
806827649Vyšný Olčvár0,35580,0381
806871711Zádiel0,15170,0368
806854344Zdoba0,37310,0000
806873322Zlatá Idka0,07500,0166
806873977Žarnov0,39460,0912
806874060Ždaňa0,37110,0607
806816078Žírovce0,25690,0504
807okresMICHALOVCE0,41260,0590
807800490Bajany0,47030,0524
807801011Bánovce nad Ondavou0,52340,1088
807802794Beša0,61270,0574
807804002Bracovce0,43480,0484
807853585Budince0,51810,1254
807807231Budkovce0,45210,0773
807808997Čečehov0,41160,0258
807809497Čičarovce0,44710,0856
807809705Čierne Pole0,43780,1287
807812757Drahňov0,39630,0723
807813451Dúbravka0,46370,0507
807814199Falkušovce0,43910,0803
807815918Hatalov0,36080,0451
807815977Hažín0,24330,0607
807816507Hnojné0,26250,0348
807818577Horovce nad Ondavou0,45070,1039
807835455Hradištská Moľva0,35050,0328
807821276Iňačovce0,42950,0607
807821527Ižkovce0,30830,0796
807822507Jastrabie pri Michalovciach0,49890,1208
807822850Jovsa0,27980,0255
807822957Kačanov0,50910,0255
807823228Kaluža0,27180,0305
807823589Kapušianske Kľačany0,44740,0308
807836435Kapušianske Vojkovce0,48460,1254
807824844Klokočov pri Zemplínskej šírave0,17020,0590
807828751Krásnovce0,47330,1254
807829056Krišovská Liesková0,41890,0780
807843059Kucany0,35650,0335
807829951Kusín0,00000,0378
807830666Lastomír0,45400,1105
807830704Laškovce0,55860,0992
807831417Lesné0,34220,0892
807833240Ložín0,56690,0471
807834041Lúčky pri Zemplínskej šírave0,38730,0391
807835463Malčice0,46230,0398
807835668Malé Raškovce0,38600,0335
807836087Markovce0,40720,0325
807836443Maťovce0,42620,0959
807836915Michalovce0,51610,0932
807837318Močarany0,49550,1015
807838411Moravany0,32160,0305
807839205Nacina Ves0,41850,1075
807843067Oborín0,30500,0338
807844322Oreské0,31070,0511
807845230Palín0,51150,1351
807845787Pavlovce nad Uhom0,38300,0942
807845965Petrikovce0,44670,0331
807846112Petrovce nad Laborcom0,43780,1009
807848646Poruba pod Vihorlatom0,08060,0195
807849103Pozdišovce0,32360,0730
807850446Ptrukša0,10650,0268
807850683Pusté Čemerné0,40160,1035
807851523Rakovec nad Ondavou0,30830,0468
807853593Ruská0,45840,0670
807855171Senné pri Stretave0,45110,0398
807856193Slavkovce0,38430,0743
807856444Sliepkovce0,36610,0607
807858374Staré0,34680,1039
807837075Stráňany0,44870,1078
807858935Strážske0,48060,0385
807859061Stretava0,53840,1151
807859079Stretavka0,55530,1334
807859494Suché0,33850,0942
807860417Šamudovce0,42220,0866
807837431Topoľany0,47360,0902
807864757Trhovište0,33790,1238
807865273Trnava pri Laborci0,38900,0873
807866121Tušice0,41890,0912
807866130Tušická Nová Ves0,38330,1155
807868043Veľké Kapušany0,41750,0308
807868256Veľké Raškovce0,29670,1002
807868582Veľké Slemence0,267210,0282
807869503Vinné0,38000,0657
807869970Vojany0,41650,0418
807870129Voľa0,38630,1264
807870439Vrbnica0,43610,1052
807837156Vrbovec0,50320,0836
807871117Vysoká nad Uhom0,51310,0982
807868779Zalužice0,46530,1115
807872504Závadka pri Zemplínskej šírave0,29900,0348
807872971Zbudza0,40060,1015
807873209Zemplínska Široká0,42720,0710
807826201Zemplínske Kopčany0,40530,0580
807874051Žbince0,36280,0929
808okresROŽŇAVA0,29570,0308
808800252Ardovo0,28680,0252
808802841Betliar0,26520,0524
808803464Bohúňovo0,35810,0414
808803715Bôrka0,09950,0209
808806161Brdárka0,07730,0185
808806391Bretka0,17990,0690
808807052Brzotín0,35150,0650
808809586Čierna Lehota pri Slavošovciach0,12010,0202
808809942Čoltovo0,36310,0574
808853178Čučma0,06470,0235
808810185Dedinky0,00000,0166
808811017Dlhá Ves0,24090,0478
808811378Dobšiná0,10420,0189
808813061Drnava0,00000,0315
808814903Gemerská Hôrka0,36110,0537
808814911Gemerská Panica0,45540,0809
808814938Gemerská Poloma0,30470,0298
808815179Gočaltovo0,15200,0312
808815187Gočovo0,25220,0219
808815713Hanková0,11610,0205
808816027Henckovce0,19310,0212
808816892Honce0,19210,0249
808819255Hrhov0,30170,0494
808819972Hrušov nad Turňou0,32690,0219
808821721Jablonov nad Turňou0,34480,0225
808822841Jovice0,32560,0839
808823767Kečovo0,31730,0448
808824976Kobeliarovo0,07900,0185
808825018Koceľovce0,29940,0335
808827797Kováčová pri Hrhove0,13140,0205
808828700Krásnohorská Dlhá Lúka0,34250,0288
808828734Krásnohorské Podhradie0,21070,0497
808829650Kružná0,29840,0258
808829897Kunova Teplica0,30330,0541
808832383Lipovník pri Rožňave0,30070,0242
808833991Lúčka pri Hrhove0,33890,0255
808836095Markuška0,30400,0252
808836681Meliata0,28870,0468
808853151Nadabula0,30930,0932
808840912Nižná Slaná0,15860,0315
808843261Ochtiná0,37240,0434
808844934Pača0,18680,0209
808845639Pašková0,38040,0587
808846155Petrovo0,16820,0202
808846929Plešivec0,39430,0232
808851558Rakovnica0,23300,0222
808851965Rejdová0,12540,0175
808852732Rochovce0,41190,0335
808852791Roštár0,28310,0318
808852902Rozložná0,24720,0484
808852945Rožňava0,24720,0527
808853275Rožňavské Bystré0,22300,0338
808853402Rudná0,24690,0405
808855499Silica0,10350,0185
808855502Silická Brezová0,28940,0312
808855511Silická Jablonica0,28870,0275
808856177Slavec0,54600,0766
808856231Slavoška0,25290,0205
808856258Slavošovce0,31130,0302
808858854Stratená0,00000,0215
808861341Štítnik0,31760,0567
808803472Tiba0,35810,0414
808856185Vidová0,55500,1122
808869813Vlachovo0,28140,0242
808871311Vyšná Slaná0,13670,0232
809okresSOBRANCE0,33750,0511
809802158Baškovce pri Sobranciach0,09750,0166
809802603Beňatina0,14140,0331
809802867Bežovce0,28380,0414
809803057Blatná Polianka0,28080,0275
809803073Blatné Remety0,38570,0371
809803090Blatné Revištia0,35980,0302
809807443Bunkovce0,42680,1191
809814211Fekišovce0,33390,0000
809816230Hlivištia0,14430,0268
809817147Horňa0,12140,0338
809820482Husák0,25160,0557
809820849Choňkovce0,18150,0391
809821284Inovce0,10680,0179
809822337Jasenov nad Oknou0,32390,0796
809822744Jenkovce0,43610,0653
809825719Kolibabovce0,34480,0922
809826057Komárovce pri Sobranciach0,49620,1317
809826162Koňuš0,27650,0288
809826537Koromľa0,29210,0640
809828858Krčava0,33550,0989
809829030Kristy0,33820,0604
809831247Lekárovce0,49320,0836
809840891Nižná Rybnica0,41490,1112
809840998Nižné Nemecké0,45310,1072
809844241Orechová0,36410,0896
809844586Ostrov pri Sobranciach0,37340,0644
809846082Petrovce pri Krčave0,25260,0461
809846678Pinkovce0,52940,1344
809847364Podhoroď0,19410,0391
809848620Porostov0,35510,0683
809848671Porúbka pri Sobranciach0,26650,0494
809849847Priekopa0,29600,0405
809851990Remetské Hámre0,29740,0504
809853607Ruská Bystrá0,20410,0215
809853721Ruskovce0,21770,0484
809853739Ruský Hrabovec0,19050,0249
809854760Sejkov0,37470,0717
809857190Sobrance0,33990,0879
809859648Svätuš0,23700,0189
809862525Tašuľa0,26820,0169
809863173Tibava0,33220,0587
809866245Úbrež0,27650,0587
809868272Veľké Revištia0,39660,0388
809870056Vojnatina0,36040,0796
809871290Vyšná Rybnica0,17650,0398
809871401Vyšné Nemecké0,37410,0859
809871427Vyšné Remety0,12610,0547
809871745Záhor0,53340,1278
810okresSPIŠSKÁ NOVÁ VES0,21510,0302
810800261Arnutovce0,20340,0534
810802824Betlanovce0,25020,0325
810807575Bystrany0,15730,0302
810810053Danišovce0,17020,0302
810815781Harichovce0,19850,0322
810816132Hincovce0,16560,0328
810816434Hnilčík0,33650,0192
810816477Hnilec0,29370,0215
810818909Hrabušice0,23990,0497
810820938Chrasť nad Hornádom0,19980,0288
810821209Iliašovce0,14430,0288
810822027Jamník na Spiši0,19880,0325
810822990Kaľava0,06700,0192
810825760Kolinovce0,18150,0388
810829307Krompachy0,09950,0215
810831514Letanovce0,26120,0567
810832031Lieskovany0,26980,0249
810836125Markušovce0,18020,0524
810836389Matejovce nad Hornádom0,11120,0182
810837814Mlynky0,06470,0169
810856665Nižné Slovinky0,00000,0179
810843164Odorín0,25060,0388
810843466Olcnava0,24660,0331
810843725Oľšavka0,09990,0169
810848557Poráč0,10550,0166
810853411Rudňany0,06470,0169
810856169Slatvina0,17320,0215
810856754Smižany0,20940,0458
810857386Spišská Nová Ves0,23990,0385
810857670Spišské Tomášovce0,20180,0590
810857696Spišské Vlachy0,27610,0434
810857734Spišský Hrušov0,17390,0375
810862738Šafárka0,08730,0185
810862720Teplička0,08730,0185
810869759Vítkovce0,18120,0302
810870030Vojkovce0,16960,0179
810856681Vyšné Slovinky0,00000,0179
810874183Žehra0,28380,0318
811okresTREBIŠOV0,40430,0614
811800414Bačka0,47100,0507
811800422Bačkov0,32820,0381
811802905Biel0,40960,0892
811803561Boľ0,39990,0375
811803847Borša0,46900,1161
811803944Boťany0,48620,0707
811803987Božčice0,48660,1297
811806170Brehov0,32990,0806
811806421Brezina0,36580,0644
811807681Byšta0,20610,0175
811807991Cejkov0,44210,0902
811809195Čeľovce0,43710,0829
811809276Čerhov0,33160,0315
811809331Černochov0,34320,0414
811809551Čierna0,36210,0982
811809594Čierna nad Tisou0,48460,0906
811810096Dargov0,23200,0315
811811181Dobrá nad Krčavou0,46700,1078
811813991Dvorianky0,39860,1268
811814172Egreš0,39930,0999
811819069Hraň0,28080,0405
811819247Hrčeľ0,40820,0341
811819263Hriadky0,43110,0836
811831263Kapoňa0,44140,0604
811823635Kašov0,51380,0677
811858960Klin nad Bodrogom0,51410,1221
811827908Kožuchov0,51310,0985
811828360Kráľovský Chlmec0,36770,0527
811828815Kravany pri Sečovciach0,11910,0282
811830089Kuzmice nad Ronvou0,34820,0471
811830275Kysta0,47330,0577
811830500Ladmovce0,35180,1102
811830682Lastovce0,34480,0743
811831271Leles0,40190,0491
811834092Luhyňa0,31030,0624
811801674Malá Bara0,30070,0331
811864765Malá Tŕňa0,29870,0285
811835650Malé Ozorovce0,31930,0680
811835706Malé Trakany0,46300,0833
811835854Malý Horeš0,32090,0607
811835862Malý Kamenec0,42580,0733
811875384Malý Kazimír0,37010,0700
811842893Malý Ruskov0,51880,1055
811836842Michaľany0,40660,0849
811837563Milhostov0,51580,0836
811841200Nižný Žipov0,41320,0441
811857343Nová Vieska pri Bodrogu0,50910,0551
811842851Novosad0,48720,0634
811845361Parchovany0,38800,1165
811875376Pavlovo0,52940,0939
811846881Plechotice0,48490,1058
811847895Poľany0,44110,0405
811849677Pribeník0,36010,0640
811850845Rad0,40390,0634
811854531Sečovce0,36910,0617
811855570Sirník0,27910,0169
811856452Slivník0,36440,1055
811856631Slovenské Nové Mesto0,46430,0624
811857319Soľnička0,28710,0351
811857351Somotor0,52870,0647
811873179Stanča0,48290,0166
811857840Stankovce0,25020,0322
811858889Strážne0,24720,0428
811858978Streda nad Bodrogom0,33420,0644
811803332Svätá Mária0,52940,0939
811846902Svätuše0,31630,0444
811859885Svinice0,29570,0717
811864188Trebišov0,44770,0736
811865303Trnávka pri Sečovciach0,34520,0700
811873187Úpor0,50520,0166
811857360Véč0,42380,0166
811867586Veľaty0,35050,0527
811801682Veľká Bara0,34550,0637
811864773Veľká Tŕňa0,26580,0869
811868230Veľké Ozorovce0,47500,1191
811868698Veľké Trakany0,49990,0859
811869007Veľký Horeš0,27550,0411
811869015Veľký Kamenec0,49990,0630
811823686Veľký Kazimír0,31730,0663
811842907Veľký Ruskov0,57490,1055
811869473Viničky0,35680,1035
811869627Višňov0,35210,1195
811869996Vojčice0,47760,1254
811870005Vojka0,38100,0700
811872393Zatín0,45900,0464
811872822Zbehňov0,39500,0640
811873161Zemplín0,35310,1367
811873217Zemplínska Teplica0,36970,0770
811873241Zemplínske Hradište0,39500,0587
811873250Zemplínske Jastrabie0,39000,0454
811873268Zemplínsky Branč0,49620,0534
811873195Zemplínsky Klečenov0,46700,0458
    Slovenská republika0,52770,0401

*KÚ – katastrálne územie

Príloha č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.

Obec s počtom obyvateľov
k 1. januáru
príslušného zdaňovacieho
obdobia
Hodnota v eurách/m2
stavebné
pozemky
záhradyzastavané
plochy

nádvoria
ostatné plochy
s výnimkou
stavebných
pozemkov
do 1 000 obyvateľov13,271,321,321,32
od 1 001 do 6 000 obyvateľov18,581,851,851,85
od 6 001 do 10 000 obyvateľov21,242,122,122,12
od 10 001 do 25 000 obyvateľov26,552,652,652,65
nad 25 000 obyvateľov33,193,313,313,31
obce, ktoré sú sídlom okresu a kúpeľné miesta46,474,644,644,64
obce, ktoré sú sídlom kraja53,115,315,315,31
Bratislava59,745,975,975,97

.“.

Čl. XII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z. a zákona č. 408/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 odsek 3 znie:

(3) Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol. Poplatok sa vypočíta, s výnimkou ustanovenou v § 7 ods. 7, s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé číslo je

a) menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,

b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,

c) väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.“.

2. V § 7 ods. 4 sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú slovom „eurách“.

3. V § 7 odsek 5 znie:

(5) Zastupiteľské úrady vyberajú poplatky v hotovosti v mene toho štátu, v ktorom majú svoje sídlo, prepočítané z meny euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,6a) ktorý je platný. Zastupiteľský úrad môže prijať platbu aj v mene iného štátu, než v ktorom má svoje sídlo.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
Čl. 111 ods. 1 až 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).“.

4. V § 7 ods. 7 prvá veta znie:

„Prepočet meny euro na cudziu menu a naopak sa vykoná referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,6a) ktorý je platný v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje poplatníkovi jeho suma.“.

5. V § 10 ods. 4 sa slová „celé koruny nadol“ nahrádzajú slovami „eurocenty nahor“.

6. V § 10 ods. 7 sa slová „50 Sk“ nahrádzajú slovami „1,65 eura“.

7. V § 16 ods. 1 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“.

8. Za § 19e sa vkladá § 19f, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠19f

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

(1) Ak je základ poplatku podľa § 5 určený v slovenských korunách, po 1. januári 2009 sa prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli sa na celé eurá nadol.

(2) Ak základ poplatku alebo jeho časť tvoria sumy v slovenských korunách aj v eurách, po 1. januári 2009 sa sumy v slovenských korunách prepočítajú konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlia sa na najbližší eurocent nadol. Celková suma základu poplatku sa vypočíta sčítaním všetkých súm a zaokrúhli na celé eurá nadol.

(3) Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období duálneho hotovostného peňažného obehu8aa) sa poplatok platí, s výnimkou uvedenou v odseku 4, v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa osobitného predpisu8ab) alebo v slovenských korunách. Po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa poplatok platí v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa osobitného predpisu.8ab)

(4) Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období duálneho hotovostného peňažného obehu8aa) sa poplatok, ktorý sa má platiť kolkovými známkami, platí kolkovými známkami v slovenských korunách alebo kolkovými známkami v eurách v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa § 5 ods. 3 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2009. Po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa poplatok uhradí kolkovými známkami v eurách v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa § 5 ods. 3 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2009.

(5) Poplatok, ktorý sa vybral v slovenských korunách a má sa vrátiť po 1. januári 2009, sa po 1. januári 2009 vráti, prípadne sa vráti jeho pomerná časť v sume, ktorá zodpovedá poplatku alebo jeho pomernej časti zaplatenej v slovenských korunách, prepočítanej konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlenej na eurocenty nahor.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8aa a 8ab znejú:

8aa) § 3 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8ab) § 2 zákona č. 659/2007 Z. z. v znení zákona č. 270 /2008 Z. z.“.

9. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „20 Sk“ nahrádzajú slovami „0,50 eura“.

10. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „30 Sk“ nahrádzajú slovami „0,50 eura“.

11. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „50 Sk“ nahrádzajú slovami „1,50 eura“.

12. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „60 Sk“ nahrádzajú slovami „1,50 eura“.

13. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „75 Sk“ nahrádzajú slovami „2 eurá“.

14. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3 eurá“.

15. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „150 Sk“ nahrádzajú slovami „4,50 eura“.

16. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „200 Sk“ nahrádzajú slovami „6,50 eura“.

17. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „250 Sk“ nahrádzajú slovami „8 eur“.

18. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „300 Sk“ nahrádzajú slovami „9,50 eura“.

19. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „400 Sk“ nahrádzajú slovami „13 eur“.

20. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „450 Sk“ nahrádzajú slovami „14,50 eura“.

21. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16,50 eura“.

22. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „600 Sk“ nahrádzajú slovami „19,50 eura“.

23. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „700 Sk“ nahrádzajú slovami „23 eur“.

24. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „800 Sk“ nahrádzajú slovami „26,50 eura“.

25. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur“.

26. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „1 200 Sk“ nahrádzajú slovami „39,50 eura“.

27. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „1 500 Sk“ nahrádzajú slovami „49,50 eura“.

28. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „1 600 Sk“ nahrádzajú slovami „53 eur“.

29. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „1 700 Sk“ nahrádzajú slovami „56 eur“.

30. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66 eur“.

31. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „2 300 Sk“ nahrádzajú slovami „76 eur“.

32. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „2 500 Sk“ nahrádzajú slovami „82,50 eura“.

33. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,50 eura“.

34. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „3 500 Sk“ nahrádzajú slovami „116 eur“.

35. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „4 000 Sk“ nahrádzajú slovami „132,50 eura“.

36. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „4 500 Sk“ nahrádzajú slovami „149 eur“.

37. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,50 eura“.

38. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „6 000 Sk“ nahrádzajú slovami „199 eur“.

39. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „6 500 Sk“ nahrádzajú slovami „215,50 eura“.

40. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „7 000 Sk“ nahrádzajú slovami „232 eur“.

41. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „7 500 Sk“ nahrádzajú slovami „248,50 eura“.

42. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „8 000 Sk“ nahrádzajú slovami „265,50 eura“.

43. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „9 000 Sk“ nahrádzajú slovami „298,50 eura“.

44. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,50 eura“.

45. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „11 000 Sk“ nahrádzajú slovami „365 eur“.

46. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „12 000 Sk“ nahrádzajú slovami „398 eur“.

47. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „14 000 Sk“ nahrádzajú slovami „464,50 eura“.

48. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „15 000 Sk“ nahrádzajú slovami „497,50 eura“.

49. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „16 000 Sk“ nahrádzajú slovami „531 eur“.

50. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „18 000 Sk“ nahrádzajú slovami „597 eur“.

51. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,50 eura“.

52. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „25 000 Sk“ nahrádzajú slovami „829,50 eura“.

53. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „30 000 Sk“ nahrádzajú slovami „995,50 eura“.

54. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „40 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 327,50 eura“.

55. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „45 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 493,50 eura“.

56. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,50 eura“.

57. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „60 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 991,50 eura“.

58. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „70 000 Sk“ nahrádzajú slovami „2 323,50 eura“.

59. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „75 000 Sk“ nahrádzajú slovami „2 489,50 eura“.

60. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „80 000 Sk“ nahrádzajú slovami „2 655,50 eura“.

61. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319 eur“.

62. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „150 000 Sk“ nahrádzajú slovami „4 979 eur“.

63. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,50 eura".

64. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „250 000 Sk“ nahrádzajú slovami „8 298 eur“.

65. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,50 eura“.

66. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193,50 eura“.

67. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „1 250 000 Sk“ nahrádzajú slovami „41 492 eur“.

68. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „1,5 mil. Sk“ nahrádzajú slovami „49 790,50 eura“.

69. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „1 800 000 Sk“ nahrádzajú slovami „59 749 eur“.

70. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „3 mil. Sk“ nahrádzajú slovami „99 581,50 eura“.

71. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „5 000 000 Sk" nahrádzajú slovami „165 969,50 eura".

72. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „10 mil. Sk" nahrádzajú slovami „331 939 eur".

73. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „100 mil. Sk" nahrádzajú slovami „3 319 391,50 eura".

74. V prílohe sadzobníku správnych poplatkov sa slová „1 000 mil. Sk" nahrádzajú slovami „33 193 918,50 eura".

Čl. XIII

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z. a zákona č. 264/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 2 písm. h) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a v konaní o prípustnosti zapretia otcovstva".

2. V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom za), ktoré znie:

za) spotrebiteľ domáhajúci sa ochrany svojho práva podľa osobitného predpisu.4aa)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 4aa znie:

4aa) Napríklad § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.".

3. V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Od poplatku je oslobodený aj účastník, ktorému bol priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci podľa osobitného predpisu.4ab)".

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4ab znie:

4ab) Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.".

4. V § 7 ods. 5 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „ak nie je ustanovené inak".

5. V § 7 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Ak ide o zmluvnú pokutu, ktorá je opakujúcim sa plnením na neurčitý čas, za cenu plnenia sa považuje cena ročného plnenia.".

Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 7 až 12.

6. V § 7 odsek 11 znie:

(11) Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol. Poplatok sa vypočíta s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé číslo je

a) menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,

b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,

c) väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.".

7. V § 7 ods. 12 sa slová „slovenské koruny podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska," nahrádzajú slovami „eurá referenčným výmenným kurzom eura určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,5aaa)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 5aaa znie:

5aaa) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
Čl. 111 ods. 1 až 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).".

8. V § 10 ods. 1 sa za slová „platobného rozkazu" vkladajú slová „a rozkazu na plnenie".

9. V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) vznikla poplatková povinnosť poplatníkovi podaním návrhu na nariadenie predbežného opatrenia.".

10. § 10 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Ak v lehote na podanie odvolania proti uzneseniu o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku je podaná žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov a súd aspoň čiastočne oslobodenie prizná, zrušuje sa uznesenie o zastavení konania. Ak došlo len k čiastočnému oslobodeniu, súd vyzve na zaplatenie súdneho poplatku v takom rozsahu, ktorého sa oslobodenie netýka.".

11. V § 11 ods. 2 sa slová „50 Sk" nahrádzajú slovami „1,65 eura".

12. V § 11 ods. 3 sa za slová „platobný rozkaz" vkladajú slová „alebo rozkaz na plnenie".

13. V § 11 ods. 4 sa slová „200 Sk" nahrádzajú slovami „6,63 eura".

14. § 11 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:

(8) Ak bolo konanie zastavené po tom, ako bol na majetok odporcu vyhlásený konkurz podľa osobitného zákona,6a) vrátia sa navrhovateľovi všetky poplatky bez ich krátenia a poplatky, ktoré ku dňu zastavenia konania nezaplatil, sa nevyberajú.

(9) Poplatok za odpor sa vráti, ak sa návrh na začatie konania vzal späť pred začatím pojednávania vo veci samej alebo konanie sa zastavilo pred začatím pojednávania vo veci samej.

(10) Poplatok podľa položky 18a písm. c) sa vráti, ak odvolanie bolo aspoň čiastočne dôvodné.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 47 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".

15. § 11 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Poplatok, ktorý sa má vrátiť podľa odsekov 4, 7 až 10 sa zaokrúhli na eurocenty nahor.".

16. Za § 18b sa vkladá § 18c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18c

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

(1) Ak je základ poplatku podľa § 7 určený v slovenských korunách, po 1. januári 2009 sa prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli sa na celé eurá nadol.

(2) Ak základ poplatku alebo jeho časť tvoria sumy v slovenských korunách aj v eurách, po 1. januári 2009 sa sumy v slovenských korunách prepočítajú konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlia sa na najbližší eurocent nadol. Celková suma základu poplatku sa vypočíta sčítaním všetkých súm a zaokrúhli na celé eurá nadol.

(3) Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období duálneho hotovostného peňažného obehu8) sa poplatok platí, s výnimkou uvedenou v odseku 4, v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa osobitného predpisu9) alebo v slovenských korunách. Po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa poplatok platí v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa osobitného predpisu.9)

(4) Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období duálneho hotovostného peňažného obehu8) sa poplatok, ktorý sa má platiť kolkovými známkami, platí kolkovými známkami v slovenských korunách alebo kolkovými známkami v eurách v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa § 7 ods. 11 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2009. Po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa poplatok uhradí kolkovými známkami v eurách v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa § 7 ods. 11 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2009.

(5) Poplatok, ktorý sa vybral v slovenských korunách a má sa vrátiť po 1. januári 2009, sa po 1. januári 2009 vráti v sume, ktorá zodpovedá sume zistenej podľa § 11 v slovenských korunách prepočítanej konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlenej na eurocenty nahor.

(6) Za úkony navrhnuté alebo za konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, ak ďalej nie je uvedené inak.

(7) Ustanovenie § 10 ods. 6 sa použije aj na konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

(8) Poplatky, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie podľa tohto zákona a ktoré neboli vybraté do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa nevyberajú.

(9) Za odvolanie proti predbežným opatreniam nariadeným po nadobudnutí účinnosti tohto zákona v konaniach začatých pred týmto dňom, sa poplatok podľa tohto zákona neplatí.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 9 znejú:

8) § 3 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9) § 2 zákona č. 659/2007 Z. z. v znení zákona č. 270/2008 Z. z.".

17. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov položka 1 znie:

„Položka 1
Z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba
a) z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu6 %, najmenej 16,50 eura, najviac 16 596,50 eura v obchodných veciach najviac 33 193,50 eura
b) ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi99,50 eura
c) z návrhu na nariadenie alebo zrušenie predbežného opatrenia33 eur.“.

18. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa vypúšťa položka 2.

19. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „Spoločné poznámky k položkám 1 a 2" nahrádzajú slovami „Poznámky k položke 1".

20. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov v poznámke k položke 1 prvý až ôsmy bod znejú:

1. Z návrhu na začatie konania o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, a z návrhu na vypratanie nehnuteľnosti, bytu a nebytových priestorov alebo na vydanie veci sa poplatok vyberie podľa písmena b) tejto položky. Ak je predmetom konania viacej hnuteľných vecí alebo nehnuteľných vecí, poplatok sa vyberie iba za jednu z nich.

2. Ak odporca v konaní uplatňuje svoje práva vzájomným návrhom, platí poplatok z ceny predmetu poplatkového úkonu. Ak odporca uplatňuje vzájomným návrhom svoju pohľadávku na započítanie, platí súdny poplatok len zo sumy, ktorá prevyšuje to, čo uplatnil navrhovateľ. Z prejavu odporcu, ktorý súd posudzuje ako obranu proti návrhu, sa súdny poplatok neplatí.

3. Poplatky podľa rovnakej sadzby sa platia i v odvolacom konaní vo veci samej. Súdny poplatok sa platí aj za odvolanie proti rozhodnutiu súdu o návrhu na vydanie predbežného opatrenia. Ak odvolanie podá navrhovateľ i odporca, platí každý z nich poplatok podľa ceny predmetu svojho odvolania. Ak je odvolateľov na strane navrhovateľa alebo odporcu viac, platia súdny poplatok v závislosti od povahy ich procesného spoločenstva tak, že v prípade samostatného procesného spoločenstva (§ 91 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) platia súdny poplatok samostatne podľa predmetu svojho odvolania a v prípade nerozlučného procesného spoločenstva (§ 91 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku) spoločne a nerozdielne.

4. Z odvolania proti rozsudku, ktorým súd rozhodol len o základe predmetu konania, sa poplatok neplatí.

5. Podľa položky 1 písmena a) sa platí poplatok pri návrhu na vydanie platobného rozkazu, pri návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu,1) pri návrhu na vydanie zmenkového (šekového) platobného rozkazu. Podľa rovnakej sadzby sa platí poplatok za námietky v zmenkovom a šekovom konaní, za odpor proti platobnému rozkazu, za odpor proti európskemu platobnému rozkazu,1) ak súd námietky nezamietol alebo odpor neodmietol.

6. Ak je predmetom konania viac nárokov, každý nárok sa spoplatňuje samostatne; to neplatí, ak ide o viac nárokov na peňažné plnenie a sú vyjadrené jednou sumou. Ak je predmetom poplatkového úkonu predbežné opatrenie s viacerými výrokmi, poplatok podľa položky 1 písm. c) sa platí iba raz.

7. Poplatok za odpor proti rozkazu na plnenie sa neplatí.

8. Ak navrhovateľ uplatní alternatívne viacej návrhov na začatie konania, poplatok sa platí iba z toho návrhu, z ktorého sa podľa tohto zákona vyberá vyšší poplatok.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (Ú. v. EÚ L 399, 30. 12. 2006).".

21. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa za položku 7c vkladá položka 7d, ktorá znie:

„Položka 7d
a) Z návrhu na začatie konania vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa osobitného zákona,2) bez návrhu na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch66 eur,
b) z návrhu na začatie konania vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa osobitného zákona2) s náhradou nemajetkovej ujmy66 eur a 3 % z výšky uplatnenej nemajetkovej ujmy.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.".

22. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov v položke 8 písmeno a) znie:

„a) z návrhu na určenie výživného medzi manželmi, príspevku na výživu rozvedeného manžela, vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými a z návrhu o ich zvýšenie 2 % z ceny predmetu najmenej 16,50 eura.“.

23. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov položka 9 znie:

„Položka 9  
Z návrhu na začatie konania o určenie rodičovstva a zapretie rodičovstva a z návrhu na začatie konania o prípustnosti zapretia otcovstva 66 eur.“.

24. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov v položke 10 písm. a) sa za slovami „2 000 Sk" vypúšťa bodkočiarka a slová „ak sa rozhodnutím uložila pokuta 6 % z pokuty najmenej 2 000 Sk, najviac 500 000 Sk".

25. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov v položke 13 sa slovo „Poznámka" nahrádza slovom „Poznámky".

26. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa doterajší text v poznámke k položke 13 označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:

2. Ak dôjde k vylúčeniu veci na samostatné konanie, poplatok podľa písmena a) sa vo vylúčených veciach už nevyberá.".

27. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „2 Sk" nahrádzajú slovami „0,06 eura".

28. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „10 Sk" nahrádzajú slovami „0,33 eura".

29. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „20 Sk" nahrádzajú slovami „0,50 eura".

30. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „30 Sk" nahrádzajú slovami „0,50 eura".

31. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „50 Sk" nahrádzajú slovami „1,50 eura".

32. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „80 Sk" nahrádzajú slovami „2,50 eura".

33. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „100 Sk" nahrádzajú slovami „3 eurá".

34. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „200 Sk" nahrádzajú slovami „6,50 eura".

35. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „300 Sk" nahrádzajú slovami „9,50 eura".

36. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „400 Sk" nahrádzajú slovami „13 eur".

37. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „500 Sk" nahrádzajú slovami „16,50 eura".

38. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „1 000 Sk" nahrádzajú slovami „33 eur".

39. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „2 000 Sk" nahrádzajú slovami „66 eur".

40. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „2 300 Sk" nahrádzajú slovami „76 eur".

41. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „3 000 Sk" nahrádzajú slovami „99,50 eura".

42. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „5 000 Sk" nahrádzajú slovami „165,50 eura".

43. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „10 000 Sk" nahrádzajú slovami „331,50 eura".

44. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „15 000 Sk" nahrádzajú slovami „497,50 eura".

45. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „20 000 Sk" nahrádzajú slovami „663,50 eura".

46. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „25 000 Sk" nahrádzajú slovami „829,50 eura".

47. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „50 000 Sk" nahrádzajú slovami „1 659,50 eura".

48. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „60 000 Sk" nahrádzajú slovami „1 991,50 eura".

49. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „100 000 Sk" nahrádzajú slovami „3 319 eur".

50. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „200 000 Sk" nahrádzajú slovami „6 638,50 eura".

51. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „300 000 Sk" nahrádzajú slovami „9 958 eur".

52. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „500 000 Sk" nahrádzajú slovami „16 596,50 eura".

53. V prílohe sadzobníku súdnych poplatkov sa slová „1 000 000 Sk" nahrádzajú slovami „33 193,50 eura".

Čl. XIV

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z. a zákona č. 397/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 3 sa slová „kurzom príslušnej meny vyhláseným Národnou bankou Slovenska, platným v deň" nahrádzajú slovami „referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska3f) v deň predchádzajúci dňu".

Poznámka pod čiarou k odkazu 3f znie:

3f) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
Čl. 111 ods. 1 až 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).".

2. V § 23 ods. 2 písm. a) sa slová „500 Sk" nahrádzajú slovami „16,59 eura".

3. V § 23 ods. 2 písm. b) sa slová „1 000 Sk" nahrádzajú slovami „33,19 eura".

4. V § 23 ods. 3 sa slová „200 Sk" nahrádzajú slovami „6,63 eura".

5. V § 23 odsek 5 znie:

(5) Úhrnná suma skladného sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.".

6. V § 26 ods. 6 písm. a) sa slová „300 Sk" nahrádzajú slovami „9,95 eura".

7. V § 26 ods. 6 písm. b) sa slová „600 Sk" nahrádzajú slovami „19,91 eura".

8. V § 26 ods. 6 písm. c) sa slová „900 Sk" nahrádzajú slovami „29,87 eura".

9. Za § 56a sa vkladá § 56b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠56b

Zaokrúhľovanie cla

Vymerané clo sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.".

10. V § 58 ods. 2 sa slová „Národnej banky Slovenska" nahrádzajú slovami „Európskej centrálnej banky, platnej v deň, keď mala byť platba prevedená na príslušný účet colného úradu".

11. V § 58 ods. 3 sa slová „50 000 Sk" nahrádzajú slovami „1 659,70 eura".

12. V § 74 ods. 1 sa slová „3 000 000 Sk" nahrádzajú slovami „99 581,75 eura" a slová „10 000 000 Sk" sa nahrádzajú slovami „331 939,18 eura".

13. V § 78 ods. 3 sa slová „1 000 Sk" nahrádzajú slovami „33,19 eura".

14. V § 80 ods. 2 sa slová „100 000 Sk" nahrádzajú slovami „3 319,39 eura" a slová „1 000 000 Sk" sa nahrádzajú slovami „33 193,91 eura".

15. V § 80 ods. 3 sa slová „50 000 Sk" nahrádzajú slovami „1 659,69 eura".

16. V § 80 ods. 4 a § 88 ods. 2 sa slová „10 000 Sk" nahrádzajú slovami „331,93 eura".

17. Za § 92a sa vkladá § 92b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠92b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009

Ak do 31. decembra 2008 nastala skutočnosť pre uplatnenie základnej úrokovej sadzby, po 31. decembri 2008 sa použije základná úroková sadzba podľa zákona účinného do 31. decembra 2008.".

Čl. XVIII

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov sa mení takto:

V čl. II bode 13 sa slová „§ 110g“ nahrádzajú slovami „§ 110h“ a slová „§ 110h“ sa nahrádzajú slovami „§ 110i“ dvakrát.

Čl. XIX

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 70/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 12 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Pri zhodnocovaní dočasne voľných peňažných prostriedkov klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. g) je Štátna pokladnica povinná stanovovať úrokové sadzby tak, aby primerane zohľadňovali úrokové sadzby pre jednodňové sterilizačné obchody Národnej banky Slovenska, alebo úrokové sadzby pre jednodňové sterilizačné obchody Európskej centrálnej banky; ustanovenie § 6 ods. 1 písm. k) týmto nie je dotknuté.“.

Čl. XX

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z. a zákona č. 383/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Vláda môže zmeniť účel použitia výdavkov, ktoré možno použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch; pri zmene účelu použitia na bežné výdavky je tieto možné použiť len do konca rozpočtového roka, v ktorom bol zmenený účel použitia výdavkov.“.

2. V § 8 ods. 6 poslednej vete sa vypúšťajú slová „príslušnej kapitole“.


Čl. XXI

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2008 okrem čl. I bodov 1 až 12, 15 a 16, čl. II až XVII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009 a čl. XVIII, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2009 s výnimkou čl. II bodu 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.