Oznámenie č. 457/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami na štatistické účely

Čiastka 167/2008
Platnosť od 21.11.2008 do31.12.2014
Účinnosť do 31.12.2014
Zrušený 248/2014 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

457

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 34a ods.1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 4. novembra 2008 č. 22/2008 o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami na štatistické účely.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami Národnej banke Slovenska na štatistické účely.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 23. októbra 2007 č. 14/2007 o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami na štatistické účely (oznámenie č. 507/2007 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 35/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené