Oznámenie č. 456/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na štatistické účely

Čiastka 167/2008
Platnosť od 21.11.2008 do31.12.2013
Účinnosť do 31.12.2013
Zrušený 453/2013 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

456

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie zo 4. novembra 2008 č. 21/2008 o predkladaní výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na štatistické účely.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami Národnej banke Slovenska na štatistické účely.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. marca 2008 č. 3/2008 o predkladaní výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na štatistické účely (oznámenie č. 98/2008 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 35/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené