Oznámenie č. 455/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní poistno-matematických údajov a štatistických údajov poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne

Čiastka 167/2008
Platnosť od 21.11.2008 do09.06.2013
Účinnosť do 09.06.2013
Zrušený 8/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2008. Zákon č. 132/2013 Z. z. vložil do zákona č. 8/2008 Z. z. nový § 100a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre oznámenie č. 455/2008 Z. z.

455

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 35 ods. 4 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie zo 4. novembra 2008 č. 20/2008 o predkladaní poistno-matematických údajov a štatistických údajov poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne.

Opatrenie ustanovuje formu, obsah, termíny, spôsob a miesto predkladania oznámenia o poistno-matematických údajoch a štatistických údajoch týkajúcich sa používania kritéria pohlavia fyzickej osoby ako určujúceho poistno-matematického faktora, ktoré poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne predkladá Národnej banke Slovenska.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2008.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 34/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené