Oznámenie č. 446/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely

Čiastka 164/2008
Platnosť od 19.11.2008 do30.01.2012
Účinnosť do 30.01.2012
Zrušený 23/2012 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

446

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 34a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 4. novembra 2008 č. 23/2008 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy Národnej banke Slovenska na štatistické účely.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 23. októbra 2007 č. 13/2007 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely (oznámenie č. 506/2007 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 35/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené