Oznámenie č. 431/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 159/2008
Platnosť od 08.11.2008
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. decembra 2008 v súlade s článkom 12 ods. 2.

431

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. júna 2006 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudne platnosť 1. decembra 2008 v súlade s článkom 12 ods. 2.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené