Vyhláška č. 417/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 232/2005 Z. z. o vinohradníckej oblasti Tokaj

Čiastka 153/2008
Platnosť od 31.10.2008 do31.08.2009
Účinnosť od 15.11.2008 do31.08.2009
Zrušený 313/2009 Z. z. (nepriamo)

417

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

zo 17. marca 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 232/2005 Z. z. o vinohradníckej oblasti Tokaj

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 11 zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 232/2005 Z. z. o vinohradníckej oblasti Tokaj sa mení a dopĺňa takto:

1. Nadpis pod § 4 znie:

„Špeciálna fľaša“.

2. V § 4 odsek 1 znie:

(1) Špeciálna fľaša je sklená fľaša, bezfarebná, valcovitého tvaru s dlhým hrdlom, pomer základne a výšky fľaše je približne 1 : 3,6 a pomer valcovitej časti fľaše a úplnej výšky je približne 1 : 2,7; používa sa výhradne na fľaškovanie tokajských vín.“.

3. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6a

Prechodné ustanovenie

Fľaše určené na fľaškovanie tokajských vín do 15. novembra 2008 možno používať na fľaškovanie do 31. decembra 2009.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2008.


Stanislav Becík v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené