Nariadenie vlády č. 401/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 147/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania platby v územiach európskeho významu na poľnohospodárskej pôde

Čiastka 147/2008
Platnosť od 22.10.2008 do04.12.2008
Účinnosť od 01.12.2008 do04.12.2008
Zrušený 499/2008 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

401

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. októbra 2008,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 147/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania platby v územiach európskeho významu na poľnohospodárskej pôde

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 147/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania platby v územiach európskeho významu na poľnohospodárskej pôde sa mení takto:

V § 2 odsek 3 znie:

(3) Platba na 1 ha trvalého trávnatého porastu je 80,33 eura ročne. Ak sa platba poskytne v slovenských korunách, celková výška platby sa prepočíta na slovenské koruny kurzom podľa osobitného predpisu.6a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) Čl. 7 a 11 nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve a ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia ( Ú. v. EÚ L 365, 21. 12. 2006) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 873/2007 z 24. júla 2007 (Ú. v. EÚ L 193, 25. 7. 2007).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2008.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené