Nariadenie vlády č. 400/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach v znení neskorších predpisov

Čiastka 147/2008
Platnosť od 22.10.2008 do04.12.2008
Účinnosť od 01.12.2008 do04.12.2008
Zrušený 499/2008 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

400

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. októbra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 579/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 213/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa platba poskytne v slovenských korunách, výška vyrovnávacieho príspevku sa prepočíta na slovenské koruny kurzom podľa osobitného predpisu.5a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) Čl. 7 a 11 nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve a ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia (Ú. v. EÚ L 365, 21. 12. 2006) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 873/2007 z 24. júla 2007 (Ú. v. EÚ L 193, 25. 7. 2007).“.

2. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 213/2007 Z. z.

VÝŠKA VYROVNÁVACIEHO PRÍSPEVKU

Typ oblastiVyrovnávací príspevok euro/ha ročne
na obdobie rokov 2007 až 2013
H1126,71
H2115,20
H3103,69
H486,39
Typ oblastiVyrovnávací príspevok euro/ha ročne
na obdobie rokov 2007 až 2013
O1/188,28
O1/268,36
O1/356,96
O239,87
O331,34
O4/168,36
O4/274,03
O4/354,11
Typ oblastiVyrovnávací príspevok euro/ha ročne
na obdobie rokov 2007 až 2013
S138,29
S225,00
S353,15
S436,14
S555,27
S640,40“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2008.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené