Vyhláška č. 40/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov

Čiastka 16/2008
Platnosť od 07.02.2008 do31.10.2008
Najbližšie účinné znenie 03.04.2009
Zrušený 163/2001 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

40

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 12. decembra 2007,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 5 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení vyhlášky č. 180/2003 Z. z., vyhlášky č. 275/2004 Z. z., vyhlášky č. 698/2004 Z. z., vyhlášky č. 225/2006 Z. z., vyhlášky č. 471/2006 Z. z. a vyhlášky č. 230/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V prílohe sa za bod XIX vkladá bod XIXa, ktorý znie:

„XIXa Ortuť CAS č. : 7439-97-6

Ortuť sa nesmie uvádzať na trh

a) v teplomeroch určených na meranie telesnej teploty,

b) v iných meracích prístrojoch určených na predaj spotrebiteľovi, napr. manometre, barometre, sfygmomanometre, teplomery iné ako na meranie telesnej teploty, okrem meracích prístrojov vyrobených pred 3. októbrom 1957 a barometrov vyrobených do 3. októbra 2009.“.

2. Príloha č. 1 sa dopĺňa bodom 9, ktorý znie:

„9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/51/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS v súvislosti s obmedzeniami uvádzania na trh určitých meracích prístrojov obsahujúcich ortuť (Ú. v. EÚ, L 257, 3. 10. 2007).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 3. apríla 2009.


Ľubomír Jahnátek v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené