Nariadenie vlády č. 399/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania lesnícko-environmentálnej platby

Čiastka 147/2008
Platnosť od 22.10.2008 do04.12.2008
Účinnosť od 01.12.2008 do04.12.2008
Zrušený 499/2008 Z. z. (nepriamo)

399

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. októbra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania lesnícko-environmentálnej platby

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania lesnícko-environmentálnej platby sa mení a dopĺňa takto:

1. § 9 znie:

㤠9

Platba sa poskytne vo výške

a) 49,23 eura/ha na zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov, na ktorých sa nachádzajú hniezdne lokality ohrozených druhov vtákov,

b) 46,30 eura/ha na zachovanie priaznivého stavu ostatných lesných biotopov,

c) 55,58 eura/ha na ochranu biotopov vybraných druhov vtákov.“.

2. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠11a

Prechodné ustanovenia

V období od 1. decembra 2008 do 31. decembra 2008 sa sumy v eurách uvedené v § 9 považujú za sumy v slovenských korunách prepočítané podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2008.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené