Nariadenie vlády č. 398/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 146/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v územiach európskeho významu na lesnom pozemku

Čiastka 147/2008
Platnosť od 22.10.2008 do04.12.2008
Účinnosť od 01.12.2008 do04.12.2008
Zrušený 499/2008 Z. z. (nepriamo)

398

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. októbra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 146/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v územiach európskeho významu na lesnom pozemku

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 146/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v územiach európskeho významu na lesnom pozemku sa mení a dopĺňa takto:

1. § 5 znie:

㤠5

Suma platby na 1 ha lesného pozemku je 40,06 eura.“.

2. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie :

㤠6a

V období od 1. decembra 2008 do 31. decembra 2008 sa suma v eurách uvedená v § 5 považuje za sumu v slovenských korunách prepočítanú podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2008.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené