Nariadenie vlády č. 380/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 226/2005 Z. z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci

Čiastka 141/2008
Platnosť od 10.10.2008
Účinnosť od 01.01.2009 do30.06.2018
Zrušený 581/2004 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

380

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. septembra 2008,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 226/2005 Z. z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci

Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 226/2005 Z. z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci sa mení takto:

1. V § 1 ods. 3 písm. a) sa slová „0,50 Sk“ nahrádzajú slovami „0,016597 eura“.

2. V § 1 ods. 3 písm. b) sa slová „0,90 Sk“ nahrádzajú slovami „0,029875 eura“.

3. V § 1 ods. 4 sa slová „0,99 Sk“ nahrádzajú slovami „0,032862 eura“.

4. V § 1 ods. 5 sa slová „15 Sk“ nahrádzajú slovami „0,50 eura“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené