Oznámenie č. 377/2008 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 18. júna 2008 č. 1/2008 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré výnosy

Čiastka 140/2008
Platnosť od 08.10.2008 do31.12.2011
Účinnosť do 31.12.2011
Zrušený 216/2011 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 10. októbra 2008.

377

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal podľa § 12 ods. 4 a 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výnos z 1. októbra 2008 č. 7/2008, ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 18. júna 2008 č. 1/2008 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré výnosy.

Výnosom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozširuje rozsah cenovej regulácie v oblasti plynárenstva o dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť, ako aj spôsob jej vykonania za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť. Týmto výnosom sa menia a dopĺňajú aj niektoré výnosy, a to výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 31. júla 2007 č. 4/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve (oznámenie č. 382/2007 Z. z.) v znení výnosu z 23. júla 2008 č. 4/2008 (oznámenie č. 291/2008 Z. z.), výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike (oznámenie č. 311/2008 Z. z.), výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 4/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v plynárenstve a ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 31. júla 2007 č. 4/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve (oznámenie č. 291/2008 Z. z.) a výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla (oznámenie č. 296/2008 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 10. októbra 2008.

Výnos je uverejnený v čiastke 79/2008 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené