Nariadenie vlády č. 376/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška odvodu a spôsob platenia odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy

Čiastka 140/2008
Platnosť od 08.10.2008 do31.03.2013
Účinnosť od 01.01.2009 do31.03.2013
Zrušený 58/2013 Z. z.

OBSAH

376

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. septembra 2008,

ktorým sa ustanovuje výška odvodu a spôsob platenia odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy

Vláda Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 219/2008 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Výška odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy zaradenej podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky1) do 1. až 4. skupiny sa ustanovuje takto:

a) za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy:

1. skupina 15 eur/m2,

2. skupina 12 eur/m2,

3. skupina 9 eur/m2,

4. skupina 6 eur/m2,

b) za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy v 1. až 4. skupine 1 euro/m2.

§ 2

(1) Odvod za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy a dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy2) podľa § 1 sa platí bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa alebo poštovou poukážkou.

(2) Za deň platby odvodu podľa odseku 1 sa považuje deň, keď poukázaná suma bola pripísaná na účet orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy.3)

(3) Odvod za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy sa platí jednorazovo a je splatný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy4) o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy.

(4) Odvod za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy sa platí jednorazovo na celý čas trvania za každý aj začatý rok trvania dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy a je splatný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy4) o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy.

(5) Odvod za neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy sa platí jednorazovo a je splatný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy5) o usporiadaní druhu pozemku.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 3 k zákonu č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 12 ods. 2 písm. l) zákona č. 220/2004 Z. z. v znení zákona č. 219/2008 Z. z.

3) § 22 zákona č. 220/2004 Z. z.

4) § 23 písm. c) zákona č. 220/2004 Z. z.

5) § 23 písm. d) zákona č. 220/2004 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené