Vyhláška č. 370/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní materiálového zloženia textilných výrobkov

Čiastka 137/2008
Platnosť od 01.10.2008 do31.10.2012
Účinnosť od 15.03.2012 do31.10.2012
Zrušený 250/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 301/2012 Z. z. vložil do zákona č. 250/2007 Z. z. nový § 30b, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 370/2008 Z. z.

370

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 8. septembra 2008,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní materiálového zloženia textilných výrobkov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o označovaní materiálového zloženia textilných výrobkov pri ich uvádzaní na trh, pred priemyselným spracovaním alebo počas ich priemyselného spracovania alebo v ktoromkoľvek štádiu distribúcie.

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na textilné výrobky, ktoré sú

a) určené na export do tretích krajín,

b) dovážané pod colnou kontrolou ako tranzitný tovar,

c) dovážané z tretích krajín na priemyselné spracovanie vo vnútri štátu,

d) dodávané fyzickým osobám alebo právnickým osobám podieľajúcim sa na výrobnom procese textilných výrobkov bez toho, aby na nich bolo prevedené vlastníctvo.

(3) Na účely tejto vyhlášky sa ako textilný výrobok posudzuje aj výrobok, ktorý obsahuje najmenej 80 % textilných vláken z celkovej hmotnosti výrobku.

(4) Na účely označovania údajmi o materiálovom zložení sa ako textilné výrobky posudzujú

a) poťahy čalúneného nábytku, dáždnikov a slnečníkov, ak ich textilná časť tvorí najmenej 80 % z celkovej hmotnosti výrobku,

b) viacvrstvové podlahové krytiny, matrace a výrobky na kempovanie, otepľovacie vložky rukavíc a obuvi, ak ich textilná časť tvorí najmenej 80 % z celkovej hmotnosti výrobku,

c) textilné časti iných výrobkov, ktoré sú ich neoddeliteľnou súčasťou a ich zloženie je špecifikované.

§ 2

Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) textilným výrobkom výrobok zložený výhradne z textilných vláken bez ohľadu na použitý postup pri ich zmesovaní alebo spájaní a stav jeho priemyselného spracovania, to znamená surový, rozpracovaný alebo hotový výrobok,

b) textilným vláknom

1. jednotka hmoty charakterizovaná ohybnosťou, jemnosťou a vysokým pomerom dĺžky k prierezu, vhodná na textilné spracovanie alebo

2. ohybná páska alebo dutinka so šírkou najviac 5 mm vrátane pásky rezanej zo širších pásov alebo fólií vyrobených zo surovín a materiálov používaných na výrobu vláken, uvedených v prílohe č. 1 bodoch 19 až 41, vhodných na textilné spracovanie; šírkou sa rozumie šírka pásky alebo šírka dutinky v zloženom, sploštenom, zlisovanom alebo v skrútenom tvare alebo priemerná šírka, ak šírka nie je jednotná,

c) materiálovým zložením obsah jednotlivých druhov vláken v textilných výrobkoch vyjadrený v percentách z celkovej hmotnosti výrobku so zaokrúhlením na celé číslo do 0,5 % smerom nadol a od 0,5 % vrátane smerom nahor.

Zásady označovania textilných výrobkov údajmi o materiálovom zložení

§ 3

(1) Textilný výrobok určený na predaj spotrebiteľovi alebo pre ďalšieho spracovateľa sa označuje etiketou, na ktorej je uvedené správne materiálové zloženie. Ak výrobky nie sú určené na predaj spotrebiteľovi alebo sú dodávané na základe objednávky štátu alebo právnickej osoby zastupujúcej štát, označenie sa môže uviesť v obchodnej dokumentácii.

(2) Na etiketách a v obchodnej dokumentácii sa uvádzajú úplné druhové názvy vláken podľa prílohy č. 1. Pri textíliách určených na ďalšie priemyselné spracovanie sa môžu na obaloch, v katalógoch a na etiketách používať kódy, ak sú vysvetlené a ak ich vysvetlenie je súčasťou obchodnej dokumentácie.

(3) Názvy a opisy vláken sú uvedené v prílohe č. 1. Použitie týchto názvov je vyhradené pre prírodné a chemické vlákna. Žiaden z týchto názvov sa nesmie používať na označenie akéhokoľvek iného vlákna ani samostatne, ani ako koreň slova, ani ako prídavné meno.

(4) Názov „hodváb“ sa nemôže použiť na označenie tvaru alebo konkrétne na vyhotovenie nekonečných textilných vláken.

(5) V údajoch o materiálovom zložení netreba uvádzať

a) viditeľné a oddeliteľné vlákna určené len na dekoratívne účely, ak ich podiel nepresahuje 7 % z celkovej hmotnosti výrobku; toto neplatí pre výšivky, ktorých plocha je najmenej 10 % z celkovej plochy, na ktorej sú využité, alebo

b) vlákna, ktoré sa pridávajú do výrobku na dosiahnutie antistatického účinku (napríklad kovové vlákna), ktorých podiel nepresahuje 2 % z celkovej hmotnosti výrobku.

§ 4

(1) Ak je výrobok zložený len z jedného druhu vlákna, označí sa názvom tohto vlákna a údajom „100 %“. Tento údaj sa môže nahradiť výrazmi „čistá...“ alebo „len z...“. Ak výrobok nie je zložený z jedného druhu vlákna, nesmie sa takto označiť.

(2) Textilný výrobok môže mať podiel iných vláken do 2 % hmotnosti, ak je toto množstvo odôvodnené technologickým procesom výroby a nie je pridané ako záležitosť rutiny, pričom sa táto tolerancia môže zvýšiť na 5 % v prípade textilných výrobkov, ktoré sú podrobované procesu mykania.

(3) Textilný výrobok zložený z dvoch alebo z viacerých vláken, z ktorých jedno tvorí najmenej 85 % z celkovej hmotnosti výrobku, sa označí druhovým názvom tohto vlákna, po ktorom nasleduje jeho percentuálny obsah, alebo výrazom „najmenej 85 %“, alebo úplným percentuálnym zložením výrobku.

(4) Textilný výrobok, ktorý sa skladá z dvoch alebo z viacerých druhov vláken, z ktorých žiadne nedosahuje 85 % z celkovej hmotnosti výrobku, sa označí druhovým názvom a percentom z celkovej hmotnosti výrobku aspoň dvoch druhov vláken, ktorých percentuálne podiely sú najvýznamnejšie. Za nimi sa uvedú druhové názvy ďalších vláken, ktoré sú obsiahnuté vo výrobku v zostupnom poradí percentuálneho podielu, a to s uvedením alebo bez uvedenia percenta z celkovej hmotnosti výrobku.

(5) Vlákna, z ktorých každý druh vlákna sa podieľa na celkovej hmotnosti výrobku menej ako 10 %, možno označiť spoločným výrazom „iné vlákna“, za ktorým nasleduje ich celkový podiel na hmotnosti výrobku vyjadrený v percentách. Ak sa uvedie druhový názov jedného vlákna, ktoré sa podieľa na celkovej hmotnosti výrobku menej ako 10 %, uvedie sa úplné percentuálne zloženie výrobku.

(6) Textilný výrobok, ktorý má bavlnenú osnovu a ľanový útok, v ktorom percentuálny podiel ľanu nie je menej ako 40 % z celkovej hmotnosti nešlichtovanej látky, sa môže označiť názvom „zmesová tkanina bavlna – ľan“, doplneným špecifikáciou zloženia „bavlnená osnova – ľanový útok“. V prípade týchto textilných výrobkov sa percentuálne zloženie vypočíta osobitne na hmotnosť osnovy a na hmotnosť útoku.

(7) Textilný výrobok, ktorého zloženie nemožno zistiť v čase výroby, sa môže označiť ako „zmes vláken“ alebo „nešpecifikované zloženie textílie“.

(8) Pri textilných výrobkoch určených pre spotrebiteľa v percentuálnych zloženiach špecifikovaných v odsekoch 2 až 6 je prípustné, aby iné vlákna zmesi tvorili

a) najviac 2 % z celkovej hmotnosti výrobku, ak je toto množstvo odôvodnené technologickým procesom výroby a nevyplýva z rutiny,

b) najviac 5 % z celkovej hmotnosti výrobkov, ktoré prešli procesom mykania; tým nie je dotknutá prípustná tolerancia uvedená v § 5 ods. 4.

(9) Medzi uvádzanými percentami vláken a percentami zistenými z analýzy je povolená výrobná tolerancia 3 % vo vzťahu k celkovej hmotnosti vláken uvedených na etikete a táto tolerancia platí aj pre vlákna, ktoré sú v súlade s odsekom 2 uvedené v klesajúcom poradí hmotnosti bez akéhokoľvek uvedenia ich percentuálneho podielu; to platí aj pre textilné výrobky uvedené v § 5 ods. 2 písm. b).

(10) Pri analýze sa tolerancie vypočítajú osobitne. Celková hmotnosť, ktorá má byť braná do úvahy vo výpočte tolerancie, ktorá je uvedená v odseku 9, je hmotnosť vláken hotového výrobku mínus hmotnosť akýchkoľvek cudzích vláken zistených pri uplatnení tolerancie uvedenej v odseku 8. Sčítanie tolerancií uvedených v odsekoch 8 a 9 je prípustné, len ak iné vlákna zistené analýzou a podliehajúce tolerancii uvedenej v odseku 8 preukážu, že sú rovnakého chemického typu ako jedno alebo viac druhov vláken uvedených na etikete. V prípade konkrétnych výrobkov, pre ktoré výrobný proces vyžaduje tolerancie vyššie ako tolerancie uvedené v odsekoch 8 a 9, môžu byť vyššie tolerancie povolené len vo výnimočných prípadoch, ak je zhoda výrobku kontrolovaná podľa osobitného predpisu1) a výrobca vyššie tolerancie odôvodní.

§ 5

(1) Textilný výrobok z vlny sa označí ako „strižná vlna“ alebo označením podľa prílohy č. 2 vtedy, ak sa skladá len z vláken, ktoré neboli predtým súčasťou hotového výrobku, neboli poškodené spracovaním alebo používaním a neboli vystavené žiadnemu spriadaciemu alebo splsťovaciemu procesu okrem takého, ktorý sa požaduje pri výrobe tohto výrobku.

(2) Zmes vláken možno označiť podľa odseku 1, ak

a) všetka vlna v zmesi spĺňa požiadavky podľa odseku 1,

b) podiel vlny predstavuje najmenej 25 % z celkovej hmotnosti zmesi,

c) v prípade mykanej zmesi je vlna zmiešaná len s jedným iným vláknom.

(3) V prípadoch uvedených v odseku 2 sa musí uviesť úplné percentuálne zloženie výrobku.

(4) Pri textilných výrobkoch uvedených v odsekoch 1 a 2 je prípustná odchýlka 0,3 % vláknových prímesí, ak je odôvodnená technologickým procesom výroby, vrátane vlnených výrobkov, ktoré boli podrobené procesu mykania.

Spôsob označovania materiálového zloženia

§ 6

(1) Označenie výrobku údajmi o materiálovom zložení sa uvedie tak, aby bolo čitateľné a zrozumiteľné. Údaje o každom druhu vlákna musia byť rovnako výrazné. Ak obchodný názov výrobku alebo názov výrobcu obsahuje samostatne alebo ako prídavné meno, alebo ako koreň slova jeden z názvov textilných vláken alebo názov, ktorý by sa s niektorým z nich mohol zameniť, uvedie sa obchodný názov výrobku alebo názov výrobcu bezprostredne pred označením výrobku údajmi o obsahu vláken alebo po tomto označení.

(2) Textilný výrobok zložený z dvoch alebo z viacerých častí, ktoré majú rozdielne materiálové zloženie, sa označí etiketou, na ktorej je uvedený obsah vláken každej časti. Toto označenie nie je potrebné pre časti, ktoré tvoria menej ako 30 % z celkovej hmotnosti výrobku, okrem hlavných podšívok.

(3) Ak dva textilné výrobky alebo viac textilných výrobkov tvorí súpravu alebo komplet a ich materiálové zloženie je rovnaké, môžu sa označiť jednou etiketou.

(4) Textilné výrobky uvedené v prílohe č. 3, ktoré sú rovnakého typu a majú rovnaké materiálové zloženie, sa môžu označiť spoločnou etiketou. Výrobky sa však musia ponúkať na predaj tak, aby spotrebiteľ bol informovaný o ich zložení.

(5) Materiálové zloženie korzetových výrobkov sa označí uvedením zloženia celého výrobku alebo zloženia jednotlivých častí, a to súhrnne alebo samostatne, pre

a) podprsenky, vonkajšia a vnútorná látka košíčkov a zadného dielu,

b) korzety, predné, zadné a bočné spevňujúce diely,

c) šnurovačky, vonkajšia a vnútorná látka košíčkov, predné a zadné spevňovacie diely a bočné diely.

(6) Materiálové zloženie korzetových výrobkov iných, ako sú uvedené v odseku 5 písm. a), sa uvedie označením zloženia celého výrobku alebo zloženia jednotlivých častí. Toto označenie nie je potrebné pri častiach, ktoré tvoria menej ako 10 % z celkovej hmotnosti výrobku.

(7) Osobitné označovanie korzetových výrobkov podľa odsekov 4 a 5 sa vykonáva spôsobom, ktorý umožňuje určiť, na ktorú časť výrobku sa informácia o materiálovom zložení vzťahuje a ktorý je pre spotrebiteľa zrozumiteľný a ľahko pochopiteľný.

(8) Materiálové zloženie textilných výrobkov s leptanou tlačou sa uvedie pre výrobok ako celok a môže byť doplnené uvedením zloženia základnej textílie a zloženia leptaných častí.

(9) Materiálové zloženie vyšívaných textilných výrobkov sa uvádza pre výrobok ako celok a môže byť doplnené uvedením zloženia základnej textílie a zloženia vyšívacej nite. Ak vyšívané časti predstavujú menej ako 10 % povrchovej plochy výrobku, uvedie sa len zloženie základnej textílie.

(10) Materiálové zloženie nití skladajúcich sa z jadra a obalu vytváraného odlišnými vláknami sa uvádza menovite pre výrobok ako celok a môže byť doplnené uvedením zloženia jadra a obalu samostatne.

(11) Materiálové zloženie zamatových a plyšových textilných výrobkov alebo výrobkov napodobňujúcich zamat a plyš sa uvádza pre celý výrobok; pri výrobkoch, ktorých podklad a úžitkovú vrstvu tvoria odlišné vlákna, materiálové zloženie týchto častí sa môže uviesť samostatne.

(12) Presné materiálové zloženie textilných výrobkov predávaných v metráži sa označuje na etikete pripevnenej k návinu určenému na predaj. Výrobky sa musia ponúkať tak, aby spotrebiteľ bol informovaný o ich zložení.

(13) Podlahové textílie a koberce, ktorých podkladovú a úžitkovú vrstvu tvoria odlišné vlákna, stačí označiť materiálovým zložením úžitkovej vrstvy.

(14) Informácie poskytované pri uvádzaní výrobku do obehu nesmú byť zameniteľné s názvami a informáciami o obsahu vláken vo výrobkoch.

§ 7

Na stanovenie materiálového zloženia sa nezohľadňujú

a) pri textilných výrobkoch netextilné časti, lemy látok, etikety, bordúry a ozdoby netvoriace nedeliteľnú súčasť výrobku, gombíky, doplnky, ozdoby, neelastické stuhy, pružné nite a pásky zapracované na špecifických miestach výrobku, viditeľné, izolovateľné, dekoratívne a antistatické vlákna,

b) pri mastných látkach, pojivách a plnidlách šlichtovacie a preparačné prostriedky, impregnačné materiály, dodatočné farbiace a tlačiace prostriedky a iné textilné pomocné prípravky,

c) pri podlahových krytinách a kobercoch všetky komponenty iné ako úžitková vrstva,

d) pri poťahových textíliách bandážové a výplňové tkaniny, ktoré netvoria súčasť úžitkového povrchu,

e) pri záclonách a závesoch výstužné a výplňové tkaniny, ktoré netvoria súčasť lícnej strany textílie,

f) pri ostatných textilných výrobkoch základné alebo podkladové textílie, výstuhy a zosilnenia, vnútorné podšívky a výstuhy z plátna, šijacie a spájacie nite, ak nahrádzajú osnovu alebo útok látky, a výplne, ktoré nemajú izolačnú funkciu, a podšívky, pričom

1. sa na účely tohto ustanovenia za odstrániteľné podklady nepovažuje základný alebo podkladový materiál textilných výrobkov, ktorý slúži ako podklad pre úžitkový povrch, konkrétne pri prikrývkach a dvojlícnych pleteninách a podkladoch zamatových a plyšových plošných textílií a podobných výrobkov,

2. sa na účely tohto ustanovenia za výstuhy a zosilnenia považujú nite alebo materiály zapracované na špecifických a určených miestach textilných výrobkov na ich zosilnenie, aby im dali tuhosť alebo hrúbku.

§ 8

Spôsob určenia obsahu a prípustná tolerancia obsahu jednotlivých druhov vláken vo výrobku

(1) Percentuálny obsah vláken sa určí na základe hmotnosti každého druhu vlákna v suchom stave prepočtom pomocou dohodnutých vlhkostných prirážok na výpočet materiálového zloženia. Hodnoty vlhkostných prirážok sú uvedené v prílohe č. 4.

(2) Podiel vláken vo výrobku sa stanovuje podľa osobitného predpisu.1)

(3) Prípustná odchýlka medzi uvedeným a skutočným zložením je 3 % z celkovej hmotnosti každého druhu vlákna uvedeného v označení.

§ 9

Zoznam textilných výrobkov, ktoré nepodliehajú povinnému označovaniu údajmi o materiálovom zložení

(1) Zoznam textilných výrobkov, ktoré nepodliehajú povinnému označovaniu údajmi o materiálovom zložení, je uvedený v prílohe č. 5.

(2) Textilné výrobky uvedené v prílohe č. 5, ak sú v jednom zo štádií uvedených v § 2 písm. a), sa údajmi o materiálovom zložení neoznačujú. Ak sa tieto výrobky označia etiketou, na ktorej je uvedený názov alebo zloženie, obchodná značka alebo názov podniku, ktorý zahŕňa samostatne alebo ako prídavné meno, alebo ako koreň slova jeden z názvov uvedených v prílohe č. 1 alebo názov, ktorý môže byť s nimi zamenený, uvedie sa označenie podľa § 6.


Záverečné ustanovenia

§ 10

Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.

§ 11

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 336/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami.

§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2008.


Ľubomír Jahnátek v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 370/2008 Z. z.

DRUHOVÉ NÁZVY A OPISY TEXTILNÝCH VLÁKEN

Č. pol.NázovOpis vlákna
1Vlnavlákno z ovčieho alebo jahňacieho rúna (Ovis aries)
Názov „vlna“ môže byť použitý na označenie zmesi vláken z rúna oviec a jahniat a srsti uvedenej v časti „Opis vlákna“ položke č. 2. Toto ustanovenie je uplatniteľné na textilné výrobky uvedené v § 4 a 5 za predpokladu, že tieto textilné výrobky sú čiastočne zložené z vláken uvedených v položkách č. 1 a 2.
2Alpaka lama, ťava, kašmír, mohér, angora, vikuňa, jak, guanako, kašgora, bobor, vydra vrátane slova „vlna“ alebo „srsť“ alebo bez týchto slovsrsť týchto zvierat: alpaka lama, ťava, kašmírska koza, angorská koza, angorský králik, vikuňa, jak, guanako, kašgorská koza, bobor, vydra
3Zvieracie chlpy alebo vlásie s uvedením druhu zvieraťa alebo bez tejto špecifikácie (napr. hovädzie chlpy, kozia srsť, konské vlásie)srsť rôznych zvierat neuvedených v položke č. 1 alebo č. 2
4Hodvábvlákno získané zo snovacích žliaz hmyzu
5Bavlnavlákno získané z toboliek bavlníka (Gossypium)
6Kapokvlákno získané z plodu kapoku (Ceiba pentandra)
7Ľanvlákno získané z lyka ľanu (Linium usitatissimum)
8Pravé konopevlákno získané z lyka konopí (Cannabis sativa)
9Jutavlákno získané z lyka Corchorus olitorius a Corchorus capsularis; na účely tejto vyhlášky sa do pojmu juta zahŕňajú aj lykové vlákna z druhov Hibiscus canabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata
10Abaka (manilské konope)vlákno získané z listov Musa textilis
11Alfavlákno získané z listov Stipa tenacissima
12Kokosvlákno získané z plodov Cocos nucifera
13Broomvlákno získané z lyka Cytisus scoparius a/alebo Spartium junceum
14Ramiavlákno získané z lyka Boehmeria nivea a Boehmeria tenacissima
15Sisalvlákno získané z listov Agave sisalana
16Bengálske konopevlákno získané z lyka Crotalaria juncea
17Henequénvlákno získané z lyka Agave fourcroydes
18Magueyvlákno získané z lyka Agave cantala
19Acetátvlákno z acetátu celulózy, v ktorom je najmenej 74 % a najviac 92 % acetylovaných hydroxylových skupín
20Alginátvlákno získané z kovových solí kyseliny algínovej
21Meďnaté vláknoregenerované celulózové vlákno získané medňatoamoniakálnym procesom
22Modalvlákno z regenerovanej celulózy získané modifikovaným viskózovým procesom s vysokou pevnosťou v prietrhu a vysokým modulom za mokra; tržná pevnosť Bc v klimatizovanom stave a sila Bm potrebná na predĺženie o 5 % v mokrom stave sa rovná
Bc (KN) vzorec 01,
Bm (KN) vzorec 02,
kde T je priemerná dĺžková hmotnosť v dtex
23Proteínvlákno získané z prírodných proteínových látok, regenerované a stabilizované pomocou chemických činidiel
24Triacetátvlákno z acetátu celulózy, v ktorom je najmenej 92 % acetylovaných hydroxylových skupín
25Viskózaregenerované celulózové vlákno získané kontinuálnym a diskontinuálnym viskózovým postupom
26Akrylvlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci najmenej 85 hmotnostných % a akrylonitrilových jednotiek
27Chloridové vláknovlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci viac ako 50 hmotnostných % chlórovaných vinylových alebo vinylidénových jednotiek
28Fluóretylénvlákno z lineárnych makromolekúl vyrobených z fluórovaných alifatických uhľovodíkových monomérov
29Modakrylvlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci najmenej 50 a najviac 85 hmotnostných % akrylonitrilových jednotiek
30Polyamid alebo nylonvlákno zo syntetických lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci opakujúce sa amidové väzby; najmenej 85 % z nich je pripojených k alifatickým alebo cykloalifatickýrn jednotkám
31Aramidvlákno zo syntetických lineárnych makromolekúl zložených z aromatických skupín spojených amidovými alebo imidovými väzbami, z ktorých najmenej 85 % je pripojených priamo na dve aromatické jadrá, a ak sa vyskytujú imidové väzby, ich počet nepresahuje počet amidových väzieb
32Polyimidvlákno skladajúce sa zo syntetických lineárnych makromolekúl majúcich v reťazci opakujúce sa imidové jednotky
33Lyocellvlákno z regenerovanej celulózy získané rozpúšťaním a procesom spriadania v organickom rozpúšťadle bez tvorby derivátov
Organické rozpúšťadlo je v podstate zmes organických chemikálií a vody.
34Polylaktidvlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci najmenej 85 hmotnostných % esterových jednotiek kyseliny mliečnej získaných z prírodných cukrov s teplotou topenia najmenej 135 °C
35Polyestervlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci najmenej 85 hmotnostných % esteru diolu a kyseliny tereftalovej
36Polyetylénvlákno z nesubstidovaných alifatických nasýtených uhľovodíkových lineárnych makromolekúl
37Polypropylénvlákno z alifatických nasýtených uhľovodíkových lineárnych makromolekúl, v ktorých jeden z dvoch atómov uhlíka má metylovú bočnú skupinu v izotaktickom usporiadaní bez ďalších substituentov
38Polykarbamidvlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci opakujúcu sa funkčnú skupinu (NH-CO-NH)
39Polyuretánvlákno z lineárnych makromolekúl zložených z reťazcov s opakujúcou sa uretánovou funkčnou skupinou
40Vinylalvlákno z lineárnych makromolekúl, ktorých reťazec je vytvorený z polyvinylalkoholu s rôznym stupňom acetalizácie
41TrivinyIvlákno na báze terpolyméru zloženého z akrylonitrilu, chlórovaného vinylového monoméru a vinylového monoméru, z ktorých žiadny nie je zastúpený väčším obsahom ako 50 % z celkovej hmotnosti
42Elastodiénpružné vlákno vytvorené z prírodného alebo zo syntetického polyizoprénu alebo vytvorené z jedného diénu alebo z viacerých diénov polymerizovaných s jedným vinylovým monomérom alebo s niekoľkými vinylovými monomérmi, alebo bez nich a ktoré, keď je pretiahnuté až na trojnásobok svojej dĺžky a uvoľnené, sa rýchlo regeneruje v podstate na svoju pôvodnú dĺžku
43Elastanpružné vlákno, ktoré najmenej z 85 hmotnostných % tvorí segmentový polyuretán a ktoré, keď je pretiahnuté až na trojnásobok svojej dĺžky a uvoľnené, sa rýchlo regeneruje v podstate na svoju pôvodnú dĺžku
44Sklené vláknovlákno vyrobené zo skla
45Názov zodpovedajúci materiálu, z ktorého je vlákno zloženévlákno získané z rôznorodých alebo nových materiálov, iných, ako sú už uvedené, napríklad kovové (metalické, metalizované), azbestové, papierové, a to vrátane slov „niť“ alebo „vlákno“ alebo bez nich
46Elastomultiestervlákno vytvorené interakciou dvoch alebo viacerých chemicky rozdielnych lineárnych makromolekúl, ktoré obsahuje esterové skupiny ako dominantnú funkčnú jednotku (najmenej 85 %) v dvoch alebo viacerých rozdielnych fázach (ktoré nepresahujú 85 hmotnostných %) a ktoré sa po vhodnej úprave natiahne na jedenapolnásobok pôvodnej dĺžky a po uvoľnení sa rýchlo stiahne takmer na pôvodnú dĺžku
47Elastolefínvlákno zložené najmenej z 95 hmotnostných % makromolekúl, vytvorených z etylénu a aspoň jedného ďalšieho olefínu a čiastočne zosieťovaných, ktoré po natiahnutí na jedenapolnásobok svojej pôvodnej dĺžky a po následnom uvoľnení rýchlo a výrazne nadobudne svoju pôvodnú dĺžku
48Melamínvlákno, ktorého najmenej 85 hmotnostných % predstavujú zosieťované makromolekuly tvorené derivátmi melamínu
49Polypropylénové/polyamidové dvojzložkové vláknodvojzložkové vlákno, v ktorom 10 % až 25 % hmotnosti tvoria polyamidové vlákna uložené v polypropylénovej štruktúre

Príloha č. 2 k vyhláške č. 370/2008 Z. z.

EKVIVALENTY OZNAČENIA „STRIŽNÁ VLNA“ POUŽÍVANÉ V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

1. „lana virgen“ alebo „lana de esquilado“

2. „ren, ny uld“

3. „Schurwolle“

4. „παρθέυο μαλλί“

5. „fleece wool“ alebo „virgin wool“

6. „laine vierge“ alebo „laine de tonte“

7. „lana vergine“ alebo „lana di tosa“

8. „scheerwol“

9. „la virgem“

10. „uusi villa“

11. „ren ull“

12. „střižní vlna“

13. „uus vill“

14. „élőgyapjú“

15. „primlietojuma vilna“ alebo „cripta vilna“

16. „naturalioji vilna“

17. „suf vergni“

18. „żywa wełna“

19. „runska volna“

20. „нeoбpaбoтенa вълнa“

21. „lână virgină“

Príloha č. 3 k vyhláške č. 370/2008 Z. z.

VÝROBKY, KTORÉ MOŽNO OZNAČI SPOLOČNOU ETIKETOU ALEBO INÝM SPOLOČNÝM OZNAČENÍM

1. Umývacie handry

2. Prachovky

3. Lemovky a ozdoby

4. Prámiky

5. Pásky

6. Traky

7. Podväzky

8. Šnúrky do topánok

9. Stuhy

10. Pružné stuhy – gumy

11. Nové obalové materiály predávané ako obaly

12. Motúzy určené na balenie a pre poľnohospodárstvo, šnúry, povrazy a laná, na ktoré sa nevzťahuje príloha č. 4 položka č. 38 (pri týchto výrobkoch, ktoré sa predávajú po odstrižkoch určitej dĺžky, sa spoločnou etiketou rozumie etiketa na návine; povrazy a laná zahŕňajú povrazy a laná, ktoré sa používajú pri horolezectve a pri vodných športoch)

13. Podložky na stôl

14. Vreckovky

15. Sieťky na vlasy

16. Detské viazanky a motýliky

17. Podbradníky, umývacie vrecká

18. Šijacie, štopkacie a vyšívacie nite určené na predaj v malých množstvách s čistou hmotnosťou 1 gram alebo menej

19. Šnúry na záclony, rolety a žalúzie

Príloha č. 4 k vyhláške č. 370/2008 Z. z.

VLHKOSTNÉ PRIRÁŽKY NA VÝPOČET HMOTNOSTI JEDNOTLIVÝCH DRUHOV VLÁKEN V TEXTILNÝCH VÝROBKOCH

Č. pol.Vlákno Hodnoty v hmotnostných %
1 – 2Vlna a srsti
česané vlákna18,25
mykané vlákna
Dohodnutá tolerancia 17 % sa použije aj vtedy, keď nemožno zistiť, či textilný výrobok obsahujúci vlnu a/alebo zvieraciu srsť a chlpy je zhotovený z česaných alebo mykaných vláken.
17
3Zvieracie chlpy
česané vlákna18,25
mykané vlákna17
Dohodnutá tolerancia 17 % sa použije aj vtedy, keď nemožno zistiť, či textilný výrobok obsahujúci vlnu a/alebo zvieraciu srsť a chlpy je zhotovený z česaných alebo mykaných vláken.
Konské vlásie
česané vlákna16
mykané vlákna15
4Hodváb11
5Bavlna
normálne vlákna8,50
mercerované vlákna10,50
6Kapok10,90
7Ľan12
8Pravé konope12
9Juta17
10Abaka14
11Alfa14
12Kokos13
13Broom14
14Ramia (bielené vlákno)8,50
15Sisal14
16Bengálske konope12
17Henequén14
18Maguey14
19Acetát9
20Alginát20
21Meďnaté vlákno13
22Modal13
23Proteín17
24Triacetát7
25Viskóza13
26Akryl2
27Chloridové vlákno2
28Fluóretylén0
29Modakryl2
30Polyamid alebo nylon
strižové vlákno6,25
nekonečné vlákno5,75
31Aramid8
32Polyimid3,50
33Lyocell13
34Polylaktid1,50
35Polyester
strižové vlákno1,50
nekonečné vlákno1,50
36Polyetylén1,50
37Polypropylén2
38Polykarbamid2
39Polyuretán
strižové vlákno3,50
nekonečné vlákno3
40Vinylal5
41Trivinyl3
42Elastodién1
43Elastan1,50
44Sklené vlákno s priemerom
nad 5 µm2
5 µm a menej3
45Kovové vlákno2
Metalizované vlákno2
Azbest2
Papierové nite13,75
46Elastomultiester1,50
47Elastolefín1,50
48Melamín 7
49Polypropylénové/polyamidové dvojzložkové vlákno 1

Príloha č. 5 k vyhláške č. 370/2008 Z. z.

VÝROBKY, KTORÉ NEPODLIEHAJÚ POVINNÉMU OZNAČENIU ÚDAJMI O MATERIÁLOVOM ZLOŽENÍ

1. Pásky na pridržiavanie rukávov

2. Pásky na hodinky z textilných materiálov

3. Etikety a štítky

4. Držiaky na riad z textilných materiálov s výplňou

5. Kryty na čajové kanvice

6. Kryty na kávové kanvice

7. Ochranné návleky na rukávy

8. Rukávniky iné než z vlasových materiálov

9. Umelé kvety

10. Podušky na ihly

11. Plachtoviny s náterom

12. Podkladové a vystužovacie textílie

13. Plste

14. Staré upravené textilné výrobky, ktoré sú výslovne takto špecifikované

15. Gamaše

16. Použité obaly predávané ako obaly

17. Plstené klobúky

18. Zásobníky z textilných materiálov, ktoré sú mäkké a bez výstuže

19. Cestovné potreby z textilných materiálov

20. Ručne vyšívané tapisérie, dokončené alebo na dokončenie, a materiály na ich výrobu vrátane vyšívacích nití predávané samostatne od plachtovín a špeciálne prezentované na použitie s takýmito tapisériami

21. Zipsy

22. Gombíky a sponky pokryté textilnými materiálmi

23. Obaly na knihy z textilných materiálov

24. Hračky

25. Textilné časti obuvi s výnimkou teplých vložiek

26. Stolové podložky (anglické prestieranie) z niekoľkých zložiek, s plochou najviac 500 cm2

27. Ohňovzdorné rukavice a odevy

28. Kryty na vajíčka

29. Puzdrá na kozmetické potreby

30. Textilné vrecká na tabak

31. Textilné puzdrá na okuliare, cigarety, zapaľovače, hrebene

32. Športové chrániče okrem rukavíc

33. Puzdrá na toaletné potreby

34. Potreby na čistenie topánok

35. Výrobky na použitie pri pohreboch

36. Výrobky na jednorazové použitie s výnimkou vaty. Podľa tejto vyhlášky sa za výrobky na jednorazové použitie pokladajú tie, ktoré možno použiť len raz alebo len v obmedzenom čase, ktorých bežné použitie vylučuje ich akúkoľvek regeneráciu na ďalšie použitie na rovnaké alebo podobné účely

37. Textilné výrobky podliehajúce pravidlám Európskeho liekopisu a v tomto zmysle označené, lekárske a ortopedické obväzy (na opakované použitie) a všeobecné ortopedické textilné výrobky

38. Textilné výrobky vrátane šnúr, povrazov, lán okrem prílohy č. 2 položky č. 12 bežne určené

a) na použitie ako súčasti nástrojov na výrobu a spracovanie tovaru,

b) na začlenenie do strojov, zariadení (napr. tepelných a klimatizačných alebo osvetľovacích), domácich a iných spotrebičov, vozidiel a ďalších dopravných prostriedkov alebo na ich obsluhu, údržbu alebo vybavenie s výnimkou krycích plachiet a textilného príslušenstva motorových vozidiel, ktoré sa predávajú oddelene od týchto vozidiel

39. Ochranné a bezpečnostné textilné výrobky, ako sú bezpečnostné pásy, padáky, záchranné vesty, pomôcky na protipožiarnu ochranu, nepriestrelné vesty, špeciálne ochranné oblečenie (napr. ochrana proti ohňu, chemickým činidlám alebo inému ohrozeniu bezpečnosti)

40. Nafukovacie konštrukcie (športové haly, výstavné stánky, skladovacie priestory a pod.) za predpokladu, že sa poskytnú údaje o úžitkových vlastnostiach a technických špecifikáciách týchto výrobkov

41. Lodné plachty

42. Oblečenie pre zvieratá

43. Zástavy a vlajky

Príloha č. 6 k vyhláške č. 370/2008 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/121/ES zo 14. januára 2009 o názvoch textílií (Ú. v. EÚ L 19, 23. 1. 2009).

2. Smernica Komisie 2009/121/ES zo 14. septembra 2009, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú prílohy I a V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/121/ES o názvoch textílií (Ú. v. EÚ L 242, 15. 9. 2009).

3. Smernica Komisie 2011/73/EÚ z 29. júla 2011, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú prílohy I a V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/121/ES o názvoch textílií (Ú. v. EÚ L 198, 30. 7. 2011).

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzložkových zmesí textilných vláken a trojzložkových zmesí textilných vláken v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené