Oznámenie č. 362/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Čiastka 135/2008
Platnosť od 25.09.2008 do31.12.2010
Účinnosť do 31.12.2010
Zrušený 434/2010 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2008.

362

OZNÁMENIE

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. vydalo

výnos z 26. augusta 2008 č. MK-3026/2008-10/11619 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Výnosom sa upresňujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2008.

Výnos bude uverejnený vo Zvestiach Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 7 – 8/2008. Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené