Oznámenie č. 360/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na vydávanie platobných prostriedkov elektronických peňazí podľa § 21d ods. 1 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 134/2008
Platnosť od 24.09.2008 do30.04.2009
Účinnosť do 30.04.2009
Zrušený 147/2009 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2008.

360

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 75 ods. 2 písm. h) zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z.

opatrenie z 9. septembra 2008 č. 16/2008, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na vydávanie platobných prostriedkov elektronických peňazí podľa § 21d ods. 1 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Opatrenie ustanovuje náležitosti žiadosti o udelenie povolenia na vydávanie platobných prostriedkov elektronických peňazí inými osobami ako osobami uvedenými v § 21 ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prílohy, ktoré sa k žiadosti prikladajú.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2008.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 26/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené