Oznámenie č. 358/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Čiastka 134/2008
Platnosť od 24.09.2008 do14.07.2010
Účinnosť do 14.07.2010
Zrušený 312/2010 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2008.

358

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 13 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Tento výnos ustanovuje štandardy, ktoré sú v súlade so stavom a s vývojom informačných a komunikačných technológií, reflektujú zmeny v organizácii štátnej správy a územnej samosprávy a reagujú na výsledky analýzy uplatňovania doterajšieho zákona v praxi.

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo 14. júla 2006 č. 1706/M-2006 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (oznámenie č. 464/2006 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2008.

Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené