Opatrenie č. 357/2008 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska o majetkovej angažovanosti týkajúcej sa finančných derivátov

Čiastka 134/2008
Platnosť od 24.09.2008 do30.06.2011
Účinnosť od 01.10.2008 do30.06.2011
Zrušený 203/2011 Z. z.

357

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

z 9. septembra 2008

o majetkovej angažovanosti týkajúcej sa finančných derivátov

Národná banka Slovenska podľa § 116 ods. 2 písm. b) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie upravuje

a) podrobnosti o tom, čo sa rozumie

1. pozíciami vo finančných derivátoch,1)

2. majetkovou angažovanosťou podľa § 49 ods. 5 zákona, a spôsob jej výpočtu,

3. majetkovou angažovanosťou voči druhej zmluvnej strane (ďalej len „protistrana“), a spôsob jej výpočtu,

b) požiadavky, ktoré musia spĺňať vlastné modely na výpočet majetkovej angažovanosti podľa § 49 ods. 5 zákona.

§ 2

Pozícia vo finančných derivátoch vyjadruje hodnotu pohľadávky alebo záväzku vyplývajúcu z finančného derivátu, ktorý je v majetku v podielovom fonde. Pozícia vo finančnom deriváte, ktorá vyjadruje hodnotu pohľadávky vyplývajúcu z finančného derivátu, je dlhou pozíciou. Pozícia vo finančnom deriváte, ktorá vyjadruje hodnotu záväzku vyplývajúcu z finančného derivátu, je krátkou pozíciou.

§ 3

(1) Majetkovou angažovanosťou podľa § 49 ods. 5 zákona sa rozumie hodnota rizika, ktorému je vystavený majetok v podielovom fonde v dôsledku pozície vo finančnom deriváte.

(2) Majetková angažovanosť podľa § 49 ods. 5 zákona sa vypočítava metódou

a) záväzkového princípu podľa odseku 4 alebo

b) vlastného modelu určujúceho hodnotu v riziku (value-at-risk) (ďalej len „vlastný model“), ktorý spĺňa požiadavky podľa § 4.

(3) Metódy podľa odseku 2 sa používajú po dobu určenú vnútorným aktom riadenia správcovskej spoločnosti, najmenej však po dobu, za ktorú sa podáva správa podľa § 49 ods. 2 zákona. Ak stratégia investovania majetku v podielovom fonde predpokladá investovanie do finančných derivátov, ktoré sú kombináciou finančných derivátov, alebo do derivátov, pri ktorých nemožno vzhľadom na ich povahu postupovať metódou podľa odseku 2 písm. a), majetková angažovanosť podľa odseku 1 sa vypočítava metódou podľa odseku 2 písm. b).

(4) Metódou záväzkového princípu sa rozumie postup na výpočet majetkovej angažovanosti podľa odseku 1, pri ktorom sa pozície vo finančných derivátoch konvertujú na ekvivalentné pozície v ich podkladových nástrojoch podľa charakteru príslušných finančných derivátov. Majetková angažovanosť sa následne vypočíta ako súčet absolútnych hodnôt všetkých ekvivalentných pozícií po zohľadnení vzájomného započítania ekvivalentných pozícií podľa odsekov 6 a 7.

(5) Na účely odseku 4 sa ekvivalentnými pozíciami v podkladových nástrojoch finančných derivátov rozumejú

a) pri futures,2) forwardoch3) a swapoch4) trhové hodnoty pozícií v ich podkladových nástrojoch na trhoch, ktoré sú pre daný podkladový nástroj rozhodujúce; ak pre daný podkladový nástroj trhová cena neexistuje alebo ju nemožno zistiť, použije sa jeho nominálna hodnota alebo teoretická cena,5)

b) pri opciách6) delta ekvivalenty príslušných podkladových nástrojov týchto opcií.7)

(6) Pri použití metódy záväzkového princípu podľa odseku 4 možno po konverzii na ekvivalentné pozície v podkladových nástrojoch podľa odseku 4 vzájomne započítať

a) dlhé a krátke ekvivalentné pozície v totožných podkladových nástrojoch; v prípade, ak sú podkladovými nástrojmi úrokové miery, považujú sa za totožné podkladové nástroje, ak je ich vzájomná odchýlka najviac 15 bázických bodov,

b) krátke ekvivalentné pozície v podkladových nástrojoch a hodnotu aktív držaných v majetku v podielovom fonde za predpokladu, že podkladový nástroj vo finančnom deriváte a aktívum držané v majetku v podielovom fonde sú totožné; na účely prvej vety sa úrokové miery považujú za totožné, ak je ich vzájomná odchýlka najviac 15 bázických bodov.

(7) Pri použití metódy záväzkového princípu podľa odseku 4 možno vzájomne započítať ekvivalentné pozície podľa odseku 6 len vtedy, ak časové rozpätie medzi zostatkovými dobami splatnosti týchto pozícií je

a) nula dní, pri kratšej zostatkovej dobe splatnosti jednej z ekvivalentných pozícií do jedného mesiaca vrátane,

b) najviac sedem dní, pri kratšej zostatkovej dobe splatnosti jednej z ekvivalentných pozícií od jedného mesiaca do jedného roka vrátane,

c) najviac 30 dní pri zostatkovej dobe splatnosti oboch z ekvivalentných pozícií od jedného roka.

§ 4

Požiadavky, ktoré musia spĺňať vlastné modely na výpočet majetkovej angažovanosti podľa § 49 ods. 5 zákona a podľa § 3 ods. 2, sú tieto:

a) hodnota v riziku sa počíta na dennej báze,

b) na výpočet hodnoty v riziku sa používa jednostranný interval spoľahlivosti 99 %,

c) minimálne obdobie, pre ktoré je vypočítaná hodnota v riziku vopred (holding period), je jeden mesiac alebo kratšie obdobie, ale s korekciou na ekvivalent jedného mesiaca,

d) historický rad pozorovaní na výpočet hodnoty v riziku je minimálne jeden rok,

e) dátové súbory sa obnovujú minimálne raz za tri mesiace,

f) na výpočet hodnoty v riziku sa používa vlastný model založený napríklad na kovariančno-variančnej matici pozorovaní, na historickej simulácii dát alebo na simulácii Monte Carlo,

g) vlastný model presne vypočítava riziká spojené s opciami, s finančnými nástrojmi svojím charakterom podobným opciám, s finančnými nástrojmi s vloženými opciami a s ostatnými finančnými nástrojmi s nelineárnymi cenovými charakteristikami tak, aby

1. zohľadňoval nelineárne cenové charakteristiky pozícií z týchto finančných nástrojov,

2. posudzoval pozície z týchto finančných nástrojov ako pozície držané po dobu minimálne jedného mesiaca,

3. zohľadňoval súbor rizikových faktorov vyjadrujúcich vplyv volatility úrokových mier a cien podkladových nástrojov týchto finančných nástrojov na ich hodnotu, teda Vega, Delta a Gamma faktor,

h) denne sa určuje hodnota majetkovej angažovanosti ako vyššia z hodnoty v riziku (value-at-risk) z predchádzajúceho dňa alebo priemernej dennej hodnoty v riziku (value-at-risk) za predchádzajúcich 60 pracovných dní vynásobenej multiplikačným faktorom podľa písmena i),

i) minimálna hodnota multiplikačného faktora je tri; hodnota multiplikačného faktora sa zvyšuje o hodnotu plus faktora podľa osobitného predpisu8) v závislosti od počtu prekročení v priebehu posledných 250 pracovných dní, pričom prekročenie predstavuje jednodňovú zmenu hodnoty portfólia, ktorá je vyššia ako hodnota v riziku (value-at-risk) vypočítaná vlastným modelom výpočtu trhového rizika,

j) na účely určenia plus faktora sa prekročenia podľa písmena i) vyhodnocujú minimálne jedenkrát za štvrťrok a tieto prekročenia sa vypočítavajú pomocou programu spätného testovania,

k) sleduje sa presnosť a fungovanie vlastného modelu pomocou programu spätného testovania; program spätného testovania určuje pre každý pracovný deň porovnanie jednodňovej hodnoty v riziku vygenerovanej vlastným modelom s rozdielom medzi teoretickou hodnotou majetku v podielovom fonde pre nasledujúci deň a skutočnou hodnotou majetku v podielovom fonde v daný deň,

l) vlastný model sa zlepšuje, ak na základe spätného testovania neposkytuje dostatočne presné údaje,

m) pravidelne, najmenej jedenkrát za rok, sa uskutočňuje prísne stresové testovanie vlastného modelu podľa § 5 a výsledky tohto testovania sú posudzované vedúcimi zamestnancami zodpovednými za riadenie rizík a zohľadňované pri zmenách pracovných postupov a určovaní limitov,

n) najmenej jedenkrát za rok sa vykonáva posúdenie celkového systému riadenia rizík,

o) zohľadňujú sa kritériá pre špecifikáciu faktorov trhových rizík podľa osobitného predpisu,9)

p) vedie sa písomná dokumentácia, ktorá obsahuje

1. metodiku merania rizík,

2. popis koncepcie vlastného modelu a jeho prevádzkové detaily,

3. popis používaných metód pre odhady,

4. výsledky stresového testovania a programu spätného testovania, ktoré preukazujú, že vlastný model spoľahlivo odhaduje mieru rizika,

5. históriu hlavných zmien vo vlastnom modeli a popis zmien od jeho posledného prehodnocovania,

6. štatistické postupy prehodnocovania výberu vysvetľujúcich premenných,

7. popis okolností, pri ktorých vlastný model nefunguje efektívne.

§ 5

(1) Stresové testovanie, ktoré je podmienkou použitia vlastného modelu na účely výpočtu majetkovej angažovanosti podľa § 3 ods. 2, zahŕňa stresové scenáre, stresové kvalitatívne testy a stresové kvantitatívne testy. Stresové testovanie slúži na identifikáciu udalostí a vplyvov, ktoré majú významný vplyv na majetok v podielovom fonde.

(2) Na účely odseku 1 stresové scenáre zohľadňujú faktory, ktoré môžu zapríčiniť straty alebo zisky alebo môžu sťažiť riadenie rizík, zahŕňajú udalosti s nízkou pravdepodobnosťou ich výskytu vo výpočte všetkých druhov trhového rizika a vplyv týchto udalostí na pozície, ktoré majú lineárnu aj nelineárnu cenovú charakteristiku.

(3) Na účely odseku 1 stresové kvalitatívne testy identifikujú možnosti zníženia rizík a ochrany majetku v podielovom fonde pred možnými stratami. Na účely odseku 1 stresové kvantitatívne testy identifikujú možné vplyvy pohybov reálnych cien, úrokových mier, volatilít, korelácií a iných trhových faktorov na majetok v podielovom fonde.

§ 6

(1) Majetkovou angažovanosťou voči protistrane sa rozumie maximálna výška možnej straty z pozícií vo finančných derivátoch určená s odbornou starostlivosťou, ak by na protistranu bol vyhlásený konkurz alebo by sa inak stala neschopnou uhradiť svoje záväzky vyplývajúce z finančného derivátu, ku dňu výpočtu týchto limitov. Majetková angažovanosť voči protistrane sa vypočítava metódou podľa osobitného predpisu;10) ak trhová cena neexistuje alebo ju nemožno zistiť, použije sa teoretická cena.5)

(2) Pri majetkovej angažovanosti podľa odseku 1 možno

a) vzájomne započítať pozície vo finančných derivátoch voči jednej protistrane, ak je možnosť započítania dohodnutá v zmluve spĺňajúcej podmienky podľa osobitného predpisu11) a ak bola táto zmluva predložená na posúdenie Národnej banke Slovenska,

b) znížiť majetkovú angažovanosť voči protistrane o hodnotu záruky poskytnutej v prospech majetku v podielovom fonde, ak príslušný obchod vo finančnom deriváte je vyrovnávaný prostredníctvom systému zúčtovania a vyrovnania obchodov, ktoré vykonáva protistrana oprávnená vykonávať zúčtovanie a vyrovnanie obchodov, a ak záruka

1. je vo forme peňažných prostriedkov, vkladových listov alebo cenných papierov s rizikovou váhou 0 % podľa osobitného predpisu,12)

2. je oceňovaná trhovými cenami a jej hodnota je vyššia ako hodnota rizika,

3. je v úschove u osoby bez majetkového prepojenia na príslušnú protistranu alebo je zabezpečená proti následkom úpadku protistrany alebo tejto osoby,

4. môže byť kedykoľvek uplatnená správcovskou spoločnosťou v prospech podielového fondu.


§ 7

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 594/2004 Z. z. o používaní techník a nástrojov efektívneho riadenia investícií majetku v podielovom fonde a o majetkovej angažovanosti.

§ 8

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2008.


Ivan Šramko v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 písm. q) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 2 písm. h) opatrenia Národnej banky Slovenska z 13. marca 2007 č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi (oznámenie č. 121/2007 Z. z.).

3) § 2 písm. i) opatrenia č. 4/2007 (oznámenie č. 121/2007 Z. z.).

4) § 2 písm. j) opatrenia č. 4/2007 (oznámenie č. 121/2007 Z. z.).

5) § 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 611/2003 Z. z. o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov v majetku v podielovom fonde.

6) § 2 písm. f) opatrenia č. 4/2007 (oznámenie č. 121/2007 Z. z.).

7) § 2 písm. n) opatrenia č. 4/2007 (oznámenie č. 121/2007 Z. z.).

8) § 186 písm. i) opatrenia č. 4/2007 (oznámenie č. 121/2007 Z. z.).

9) § 185 opatrenia č. 4/2007 (oznámenie č. 121/2007 Z. z.).

10) § 11 opatrenia č. 4/2007 (oznámenie č. 121/2007 Z. z.).

11) § 15 opatrenia č. 4/2007 (oznámenie č. 121/2007 Z. z.).

12) Opatrenie č. 4/2007 (oznámenie č. 121/2007 Z. z.).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené