Nariadenie vlády č. 350/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 155/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania platieb na opatrenie životné podmienky zvierat

Čiastka 132/2008
Platnosť od 13.09.2008 do04.12.2008
Účinnosť od 01.12.2008 do04.12.2008
Zrušený 499/2008 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2008 s výnimkou desiateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. decembra 2008.

350

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 27. augusta 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 155/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania platieb na opatrenie životné podmienky zvierat

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 155/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania platieb na opatrenie životné podmienky zvierat sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 písm. b) bode 1.1 sa slovo „kráv“ nahrádza slovom „dojníc“.

2. § 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Podopatrenie v odseku 2 písm. b) bode 1.1 nemožno kombinovať na tých istých zvieratách s podopatrením v odseku 2 písm. b) druhom bode.“.

3. V § 2 ods. 1 sa slová „fyzická osoba alebo právnická osoba“ nahrádzajú slovom „osoba2a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 2 ods. 2 písm. a) a d) Obchodného zákonníka.“.

4. V § 2 ods. 4 písm. d) sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

5. § 2 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

(6) Žiadateľ podáva žiadosť o platbu podľa odseku 4 každoročne počas trvania záväzku na obdobie, ktoré plynie od 1. mája roku predloženia žiadosti o platbu do 30. apríla nasledujúceho roku. Platbu je možné poskytnúť najviac na počet dobytčích jednotiek zaradených do opatrenia.

(7) Nepredložením žiadosti o platbu v termíne na predkladanie žiadosti záväzok zaniká a žiadateľ musí vrátiť16) platby poskytnuté za predchádzajúce roky.“.

6. V § 9 ods. 5 sa vypúšťa slovo „kalendárny“.

7. V § 9 odsek 6 znie:

(6) Ak došlo v prvom až štvrtom roku záväzku k prevodu celého podniku15) a predmetom prevodu je aj záväzok a nadobúdateľ v niektorom z nasledujúcich rokov trvania záväzku po prevode podniku nepredloží agentúre žiadosť o platbu v termíne na predkladanie žiadosti, nadobúdateľ musí vrátiť16) aj platby poskytnuté prevodcovi.“.

8. Nadpis pod § 10 znie:

„Neposkytnutie platby v príslušnom roku“.

9. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠11a

Prechodné ustanovenie

(1) Do žiadosti o platbu podanej v roku 2008 možno doplniť počet dobytčích jednotiek hydiny podľa § 2 ods. 4 písm. a) do 31. decembra 2008.

(2) V období od 1. decembra 2008 do 31. decembra 2008 sa sumy v eurách uvedené v prílohe č. 7 považujú za sumy v platnej menovej jednotke po prepočte podľa konverzného kurzu.“.

10. Príloha č. 7 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 155/2008 Z. z.

VÝŠKA PLATIEB NA OPATRENIE ŽIVOTNÉ PODMIENKY ZVIERAT

1. Platba na opatrenie zlepšenie životných podmienok v chove hydiny je 64,10 eura/DJ.

2. Platba na opatrenie zlepšenie prirodzeného správania zvierat voľným chovom ustajnených kráv je 70,20 eura/DJ.

3. Platba na opatrenie zlepšenie prirodzeného správania zvierat maštaľným výkrmom dobytka je 17,80 eura/DJ.

4. Platba na opatrenie zlepšenie prirodzeného materského správania kráv je 285,80 eura/DJ.

5. Platba na opatrenie zlepšenie životných podmienok v chove ošípaných je 103,20 eura/DJ.

6. Platba na opatrenie zlepšenie životných podmienok v chove oviec je 68,05 eura/DJ.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2008 s výnimkou desiateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. decembra 2008.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené